Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА

I рівень

Завдання 1. Позначте назву вертикальних стовпців елементів у періодичній системі:

А. Групи. Б. Підгрупи. В. Великі періоди. Г. Малі періоди.
   .
Завдання 2. Вставте пропущені слова так, щоб вираз став завершеним:
1. У періодах елементи розташовані в порядку зростання  їх атомних мас.
2. У періодичній системі є  сім  періодів і вісім  груп.
3. У головній підгрупі VIII групи розташовані інертні елементи.
4.    Li, Na - це елементи головної підгрупи І групи, їх називають лужні елементи.

II рівень

Завдання 3. Запишіть символи хімічних елементів головної підгрупи І групи та дайте їм загальну назву: 

Li, Na, K, Rb, Cs, Fr - лужні елементи.   .

 

Завдання 4. Знайдіть і випишіть з періодичної системи хімічні символи та відносні атомні маси Купруму і Силіцію:

Cu, Si. Ar(Cu)=64, Ar(Si)=28.

 

Завдання 5. Напишіть символи і відносні атомні маси хімічних елементів з порядковими номерами 6, 20, 23, 30, 35, 47, використовуючи періодичну систему:

Ar(C)=12, Ar(Ca)=40, Ar(V)=51, Ar(Zn)=65, Ar(Br)=80, Ar(Ag)=108

III рівень

Завдання б. Напишіть, з якими хімічними елементами в періоді та групі межує Силіцій: Силіцій межує в періоді з Алюмінієм і Фосфором та у групі з Карбоном і Германієм.

 

Завдання 7. Охарактеризуйте елемент Хлор за відомостями, що їх можна одержати з однієї клітинки періодичної системи.

Cl, Хлор, №17, Ar(Cl)=35,5, хлор.

Символ хімічного елемента, назву хімічного елемента, порядковий номер елемента, відносну атомну масу, назву простої речовини елемента.

 

Завдання 8. Установіть відповідність між назвою, порядковим номером елемента і номером періодів відповідно, в яких вони розташовані:

А. Оксиген.
Б. Кальцій.
1. 8. 
2. 18.
3. 20.
І. 4.
ІІ. 2.
ІІІ. 3.

Відповідь:

А. 1. ІІ
Б. 3. І


IV рівень

Завдання 9. Установіть відповідність елементів їх положенню у періоді, підгрупі, групі:

 

А. Кальцій.
Б. Хлор. 

Період


1. 2.  
2. 3.
3. 4.

Підгрупа, група

 

І. Головна підгрупа II групи.
II. Побічна підгрупа II групи.
III. Головна підгрупа VII групи.
IV. Побічна підгрупа VII групи.

Відповідь:

А. 3. І.
Б. 2. ІІІ.

Завдання 10. Установіть порядок розташування елементів у періоді із послабленням їх металічних властивостей, використовуючи періодичну систему:
А. Аg.   Б. In.   В. Sn.   Г. Cd.    Відповідь: А Г Б В.

Усі елементи перебувають в одному періоді, а в періоді із зростанням порядкового номера елемента металічні властивості послаблюються.

 

Завдання 11. Елемент входить до IV групи періодичної системи. З Гідрогеном утворює летку сполуку складу ЕН4, масова частка Гідрогену в якій становить 12,5%. Який це елемент?

Дано: ЕН4, ω(Н)=12,5% або 0,125

Знайти: елемент Е - ?

Розв'язання:

Відносну молекулярну масу сполуки знаходимо з формули масової частки елемента у сполуці:

ω(елемента)=nAr(елемента)/Mr(сполуки)

ω(Н)=4Ar(Н)/Mr(EH4), звідси

Mr(EH4)=4Ar(Н)/ω(Н)=41/0,125=32.

Відносну атомну масу елемента знаходимо з формули обчислення відносної молекулярної маси сполуки:

Mr(EH4)=Аr(E)+4Ar(H), звідси

Аr(E)=Mr(EH4)-4Ar(Н)=32-41=28

Отже, шуканий елемент Силіцій Si.

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Вправа 1. Вставте пропущені слова, щоб вираз став завершеним:
І. У періодах властивості елементів періодично змінюються від основних через амфотерні
до кислотних.
2. У підгрупах розташовуються схожі за властивостями елементи.  
3. Групи поділяють на підгрупи: а) головні; б) побічні.
4. У головних підгрупах металічні властивості елементів зростають зверху донизу.   
5. Винесені внизу періодичної системи два ряди елементів - це лантаноїди і актиноїди.

Вправа 2. Запишіть хімічні символи та порядкові номери елементів 3 періоду:

Na №11, Mg №12 , Al №13 Si №14, P №15, S №16, Cl №17, Ar №18.

Вправа 3. Поясніть, з якими елементами у підгрупі і періоді межує елемент з порядковим номером 13 та як змінюються властивості в: а) підгрупі; б) періоді:

Алюміній межує у підгрупі з Бором і Галієм, а у періоді з Магнієм і Силіцієм.

а) у групі зверху донизу Періодичної системи металічні властивості посилюються, а неметалічні - послаблюються.

б) у періоді зліва направо Періодичної системи металічні властивості послаблюються, а неметалічні - посилюються.

 

Вправа 4. Установіть відповідність розташування галогенів у періодичній системі із послабленням їхніх неметалічних властивостей:

А. І. Б. Сl. В. Вr Г. F.

Відповідь: Г Б В А. 

У підгрупі із зростанням порядкового номера елемента неметалічні властивості елементів послаблюються.

 

Вправа 5. Установіть відповідність між назвою, порядковим номером елемента та номером періоду, в якому він розташований:

А. Сульфур.
Б. Рубідій.

1.15.
2.16.
3.37.
1.2.
II. 3.
III. 5.

Відповідь:

А. 2. ІІ
Б. 3. ІІІ

Вправа 6. Установіть відповідність елементів їхньому положенню у періоді, підгрупі, групі:

 

А. Фосфор.
Б. Аргентум.

Період

 

1. 3.
2. 4. 
3. 5.

 

Підгрупа, група


І. Головна підгрупа V групи.
II. Побічна підгрупа І групи.
III. Головна підгрупа VII групи.
IV. Побічна підгрупа V групи.

Відповідь:

А. 1. І.
Б. 3. ІІ.

Вправа 7. Внаслідок взаємодії двовалентного металу масою 6 г з хлоридною кислотою виділився водень масою 0,5 г. Обчисліть і назвіть, який це метал. Такі задачі будете розв'язувати у ІІ семестрі.

Інші завдання дивись тут...