Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА (фронтальна).

Завдання 1. Впишіть у таблицю число протонів і нейтронів у вказаних елементів:

І варіант                                                   ІІ варіант

елемента

Протони Нейтрони

елемента

Протони Нейтрони
5 5 6 7 7 7
13 13 14 15 15 16
19 19 20 18 18 12
17 17 18 20 20 20

Завдання 2. Внесіть у таблицю число електронів, що знаходяться в електронній оболонці атомів:

І варіант                                ІІ варіант                    ІІ варіант                 ІV варіант

Елемент

Число

електронів

Елемент

Число

електронів
Елемент

Число

електронів
Елемент

Число

електронів
Берилій 4 Натрій 11 Магній 12 Калій 19
Силіцій 14 Неон 10 Сульфур 16 Бром 35
Хлор 17 Кальцій 20 Аргон 18 Фосфор 15
Нітроген 7 Карбон 6 Літій 3 Флуор 9

Завдання 3. Установіть відповідність між назвою, протонним числом та відносною атомною масою елемента:

А. Магній.
Б. Цинк.  
В. Оксиген

Г. Меркурій

1. 8.
2.12.
3. 80.

4. 30

І.201.
II. 65.
III. 24.

IV. 16.

Відповідь:

А 2  III
Б 4  II
В  1  IV
Г  3  I

Завдання 4. Оксид елемента І групи має формульну масу 94. Установіть, що це за елемент. Укажіть число протонів і нейтронів у ядрі його атома.

Дано: Мr(E2О)=94

Знайти: елемент Е - ?

Відносну атомну масу елемента знаходимо з формули відносної формульної (молекулярної) маси сполуки:

Mr(Е2О)=2Ar(Е)+Ar(О), звідси

Ar(Е)=(Мr(Е2O)-Ar(О)):2=(94-16):2=39 Отже, шуканий елемент Калій.

Число протонів 19 (вказує порядковий номер елемента)

Число нейтронів 20 (рівний різниці відносної атомної маси і порядкового номера елемента 39-19=20).


ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

І та II рівні

Вправа 1. Упишіть у таблицю число протонів та нейтронів у вказаних елементів:
1 варіант                                                 II варіант

№ елемента Протони Нейтрони № елемента Протони Нейтрони
15 15 16 26 26 30
6 6 6 8 8 8
12 12 12 14 14 14
10 10 10 30 30 35

Вправа 2. Позначте число електронів в атомі Брому: А. 80. Б. 70. В. 35. Г.53.

 

Вправа 3. Напишіть формули вищих оксидів і гідратів оксидів для елементів 3 і 16. Прочитайте їх та вкажіть характер цих сполук.

Li2O - Літій оксид

основний оксид

LiOH - Літій гідроксид

Основа (луг)

SO3 - Сульфур (ІІІ) оксид

кислотний оксид

Н2SO4 - сульфатна кислота

Кислота

Ill рівень

Вправа 4. Укажіть заряди ядер атомів Цинку та Брому:
А. 80 і З0. Б. 65 і 80. В. 35 і 65. Г. 30 і 35.

 

Вправа 5. Укажіть кількість частинок у ядрі атома Феруму:

A.    25 нейтронів і 30 протонів.
B.    26 протонів і З0 нейтронів.
Б. 56 нейтронів і 26 протонів.
Г. 30 протонів і 26 нейтронів.

Вправа 6. Напишіть формулу магній гідроксиду та обчисліть масові частки Магнію й Оксигену в ньому.

Mg(OH)2 

Mr(Mg(OH)2)= Ar(Mg)+2Ar(O)+2Ar(H)=24+216+21=58

ω(Mg)= Ar(Mg)/Mr(Mg(OH)2)=24/58 = 0,414 або 41,4%

ω(O)= 2Ar(O)/Mr(Mg(OH)2)=216/58 = 0,552 або 55,2%

Відповідь: ω(Mg)=0,414 або 41,4%; ω(О)=0,552 або 55,2%.

IV рівень

Вправа 7. Установіть відповідність між назвою, протонним числом і атомною масою елементів:  

А. Фосфор. 
Б. Алюміній. 
В. Сульфур.  
Г. Аргентум. 
1.    16.
2.    15.
3.    47.
4.    13.
І.108.
ІІ.32.
ІІІ.27.
IV. 31.

Відповідь:

А 2 IV
Б 4 III
В 1 II
Г 3 I

Вправа 8. Елемент знаходиться у III групі періодичної системи. Масова частка Оксигену в його оксиді становить 47,05%. Назвіть елемент, напишіть формулу оксиду та гідроксиду. Поясніть будову атома.

Дано: оксид Е2О3, ω(О)=47,05% або 0,4705

Знайти: елемент Е - ?

Відносну молекулярну масу сполуки знаходимо з формули масової частки елемента у сполуці:

ω(елемента)=nAr(елемента)/Mr(сполуки)

ω(О)=3Ar(O)/Mr(Е2О3), звідси

Mr(Е2О3)=3Ar(O)/ω(О)=316/0,4705=102

Відносну атомну масу елемента знаходимо з формули відносної молекулярної маси сполуки:

Mr(Е2О3)=2Ar(Е)+3Ar(О), звідси 2Ar(Е)=Mr(Е2О3)-3Ar(О), тому

Ar(Е)=(Mr(Е2О3)-3Ar(О)):2=(102-316):2=27 Отже, шуканий елемент Алюміній.

Число протонів 13 (вказує порядковий номер елемента).

Число електронів 13 (вказує порядковий номер елемента).

Число нейтронів 14 (рівний різниці відносної атомної маси і порядкового номера елемента).

 Інші завдання дивись тут...