Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА

І рівень

Завдання 1 Нарисуйте s- i p-орбіталі та розташування р-орбіталей в просторі.

s-орбіталь є сферичною, в центрі координат розміщене ядро атома.

 

У просторі р-орбіталі розсташовуються вздовж осей х, у, z, тому їх ще називають Рх-, Ру-, Рz-орбіталями.

 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА

І рівень

Завдання 1 Позначте елемент 3 періоду, який на зовнішньому енергетичному рівні має чотири електрони:
А. С.   Б. О.   В. Si.   Г. P.   

Число електронів зовнішнього енергетичного рівня для елементів головних підгруп співпадає з номером групи.

 

Завдання 2 Позначте елемент 2 періоду головної підгрупи V групи:
А. V.  Б. N.   В. Р.   Г.S.    


Завдання 3 Позначте вищий оксид елемента 2 періоду:
A. CO2   Б. Р2О3.    В. SiO2     Г.Р2О5.

Завдання 4 Позначте вищу валентність Алюмінію за Оксигеном:
А. 4.    Б. 5.    В. 8.    Г. 3.   

Вища валентність дорівнює номеру групи, в якій розміщений елемент.

 

Завдання 5 Позначте формулу леткої сполуки неметалічного елемента з Гідрогеном 3 періоду:
А. СН4.   Б. NH3.    В. РН3.   Г.Н2О.

Фосфор Р є елементом 3 періоду.


Завдання 6 Укажіть максимальне число електронів на 2р-підрівні:
А. 2.    Б. 12.    В. 8.    Г. 6.

II рівень

Завдання 7 Позначте елемент, що має завершений енергетичний рівень:
А. Аr.   Б. Аg.    В. Аu.    Г. As.

Інертні елементи мають завершений енергетичний рівень.

 

Завдання 8 Позначте два ВИЩИХ ОКСИДИ 2 і 3 періодів:
А. СО2.   Б. Р2О3.   В. SO3   Г. N2О.

 

Завдання 9 Позначте формулу леткої сполуки неметалічного елемента з Гідрогеном 2 періоду:
А. СН4.   Б. РН3.   В. НСІ.   H2S.

Карбон С є елементом 2 періоду.

Завдання 10 Позначте максимальне число електронів на одній s-орбіталі:

А. лише 1.     Б. 2 з антипаралельними спінами.    В. 8.

III рівень

Завдання 11 Позначте назву орбіталі гантелеподібної форми:

А. s-орбіталь.     Б. р-орбіталь.    В. d-орбіталь.   Г. f-орбіталь.

Завдання 12 Укажіть відповідність між елементом, номером періоду та номером групи:

А. Не 1. 2 I. VII
Б. Мg 2. 1 II. VIII
B. F 3. 3 III. II

Відповідь:

А.
2 ІІ
Б.
3 ІІІ
В. 1 І

IV рівень

Завдання 13 Укажіть відповідність між елементом, номером періоду та електронною формулою:

A. С 1. 4 І. 1s22s22p63s23p1
Б. Аl 2. 2 II. 1s22s22p63s23p64s2
B. Ca 3. 3 III. 1s22s22p2

Відповідь:

А. 2 ІІІ
Б.
3  І
В.
1  ІІ

Завдання 14 Напишіть формули вищих оксидів і гідратів оксидів елементів, поданих у завданні 13.

Символ

елемента

Вищий оксид

 

Гідрати

оксидів

С

Al

Ca

СО2

Al2O3

CaO

Н2СО3

Al(OH)3

Ca(OH)2

Обчисліть масову частку Алюмінію в алюміній гідроксиді.

Mr(Al(OH)3)=Ar(Al)+3Ar(O)+3Ar(H)=27+316+31=78

w(Al)=Ar(Al)/Mr(Al(OH)3)=27:78=0,346, або,

помноживши це число на 100%, одержимо 34,6%

Відповідь: w(Al)=0,346, або 34,6%

 


ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Вправа 1 Заповніть таблицю відповідними формулами.

еле-

мента

Хімічний

символ

Формула
простої
речовини
Формула
вищого
оксиду
Формула
гідрату
оксиду
Формула
леткої
сполуки

Характер

оксиду та

гідроксиду

 3  Li  Li  Li2O  LiOH  основний
 7  N  N2  N2O5  HNO3  NH3  кислотний
 12  Mg Mg  MgO  Mg(OH)2  основний
 15  P  P  P2O5  H3PO4  PH3  кислотний

Леткі сполуки з Гідрогеном утворюють тільки неметалічні елементи.

 

Вправа 2 Зобразіть будову електронних оболонок вказаних елементів електронними формулами й електронними графічними формулами і дані впишіть у таблицю.

еле-

мен-

та

Електронна

формула

Графічна електрон-

на формула

Число

елект-

ронів

на зов-

нішньо-

му рівні

Бракує

елект-

ронів

до за-

вершен-

ня рівня

4  1s22s2

 

 2  6
6  1s22s22p2  

 4  4
9  1s22s22p5  

 7  1
11  1s22s22p63s1  

 1  7

Завершеним рівнем вважається такий зовнішній енергетичний рівень, на якому міститься 8 електронів. 

 

Вправа 3 Впишіть у вільні квадратики символи елементів 3 періоду, нарисуйте орбіталі s- і р-електронів та порядок їх заповнення, напишіть електронні формули. Порівняйте ваші результати з порядком заповнення зовнішнього енергетичного рівня для елементів 2 періоду. Зробіть висновки.
Заповнення комірок третього періоду аналогічне заповненому другому періоду (див. стор.29). Відмінності: у кожній комірці замість 2 пишете 3, бо є три енергетичні рівні, елементи другого періоду послідовно замініть елементами третього періоду: Li→Na, Be→Mg, B→Al, C→Si, N→P, O→S, F→Cl, Ne→Ar, решта все однакове.

ВИСНОВКИ. У елементів третього періоду з’являється додатковий третій енергетичний рівень, заповнення якого електронами аналогічне елементам другому періоду.

 

Вправа 4 Елементи А і Б знаходяться, відповідно, у І та VII групах періодичної системи Сполука АБ відома як харчовий продукт. Два інші  В і Г  елементи 2 періоду, які утворюють два оксиди. Перша сполука ВГ —  отруйний газ, а друга  газ, що не підтримує горіння. Назвіть елементи А, Б, В, Г. Напишіть формули згаданих сполук і дайте їм назви.

А  Na (Натрій)  Б  Cl (Хлор)

  АБ  NaCl (натрій хлорид)

 

В  C (Карбон)  Г  О (Оксиген)  

  ВГ  СО (чадний газ),

       СО2 (карбон оксиду (IV),

або вуглекислий газ)

Інші завдання дивись тут...

  • Fan
    request омг спасибо вам большое!))
    5 жовтня 2016 19:24