Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА

І рівень

Завдання 1. Вставте пропущені слова, щоб вираз став завершеним.
1. У періодах, із зростанням заряду ядра атома, металічні властивості елементів послаблюються, а неметалічні   посилюються.
2. Плавна зміна властивостей елементів у малих періодах пояснюється  плавним нагромадженням електронів на    зовнішньому енергетичному рівні.
3. Оксиди та гідроксиди, утворені елементами одного періоду змінюють поступово властивості: від основних через амфотерні до кислотних.
4. У головних підгрупах на зовнішньому енергетичному рівні кількість електронів відповідає номеру групи.
5. Для металічних елементів головних підгруп зверху донизу металічні властивості посилюються.
6. Для неметалічних елементів головних підгруп зверху донизу неметалічні властивості послаблюються.
На проміжку N - О - F неметалічні  властивості посилюються.

II рівень

Завдання 2. На проміжку Сl — Br — І неметалічні властивості елементів послаблюються, тому що зростають радіуси   атомів.

 

Завдання 3. У елементів Be, Mg, Са на зовнішньому енергетичному рівні є два електрони.

 

Завдання 4. Вища валентність елементів головної підгрупи III групи за Оксигеном - три.  

 

Завдання 5. У летких сполуках з Гідрогеном елементів третього періоду валентність за Гідрогеном спадає від чотири до один.

 

Завдання 6.  Напишіть формули основних оксидів, утворених елементами 2 періоду: Li2O, BeO.

III та IV рівні

Завдання 7. Дайте загальну характеристику галогенів з погляду теорії про будову атоvf, використовуючи періодичну періодичну систему. Заповніть таблицю.

Про-

тон-

не

чис-

ло

Хіміч-

ний

сим-

вол

Схеми будови атомів

                         

                        

                        

Формули

простих

речовин

Формули

сполук з

Гідроге-

ном

Зміна

властивос-

тей

Формули
вищих
оксидів

Зміна

властивос-

тей

 9  F

 ))             

27             

 F2  HF  пос-  F2O7  пос-
 17  Cl

 )))           

287           

 Cl2  HCl  лаб-  Cl2O7  лаб-
 35  Br

 )) )   )     

28 18 7     

 Br2  HBr  люють-  Br2O7  люють-
 53  I

 ))  )  )  )   

28 18 18 7  

 I2  HI  ся  I2O7  ся


               
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Вправа 1. Визначте, використовуючи періодичну систему, який з елементів має таку будову атома:
І варіант                                           II варіант

•) ) ) 
2 8 2

Магній Мg

 •) ) ) )
 2 8 8 1

Калій К

Напишіть рівняння реакцій, що характеризують властивості цих елементів.

2Mg+O2=2MgO 

Mg+2H2O=Mg(OH)2+H2

4K+O2=2K2

2K+2H2O=2KOH+H2

Вправа 2. Складіть електронні формули будови електронних оболонок атомів:

І варіант                                           II варіант

АІ, Si, Р, S

 

Al )))        

   283

 

Si )))

  284

 

P )))  

  285

       

S )))

  286  

С, N, О, F

 

С ))      

   24

 

N ))

  25

 

O ))

  26

       

F ))

  27 

Охарактеризуйте зміну властивостей цих елементів.

Плавне нагромадження електронів на зовнішньому енергетичному рівні спричиняє плавну зміну металічних властивостейі елементів на неметалічні.                                                                                     
Вправа 3. Розв'яжіть задачі.

І рівень

Задача 1. Обчисліть масову частку Нітрогену у леткій сполуці з Гідрогеном.

Відомо: сполука NH3  

Знайти: ω(N)-? 

Розв'язання:

Mr(NH3)=Ar(N)+3Ar(H)=14+3∙1=17

ω(N)=Ar(N)/Mr(NH3)=14/17=0,82 або,

помноживши це значення на 100%, одержимо 82% 

Відповідь: 0,82 або 82%.

             II рівень

Задача 2. Масова частка Гідрогену у леткій сполуці чотиривалентного елемента - 25%. Обчисліть, який це елемент.

Дано: летка сполука ЕH4, ω(H)=25% або 0,25. 

Знайти: елемент Е-? 

Розв'язання:

Відносну молекулярну масу сполуки знаходимо з формули масової частки елемента у сполуці:

ω(елемента)=nAr(елемента)/Mr(сполуки)

ω(H)=4Ar(H)/Mr(ЕH4), звідси

Mr(ЕH4)=4Ar(H)/ω(H)=41/0,25=16

Відносну атомну масу елемента знаходимо з формули відносної молекулярної маси сполуки:

Mr(ЕH4)=Ar(Е)+4Ar(H), звідси

Ar(Е)=Mr(ЕH4)-4Ar(H)=16-4∙1=12

Значення валентності неметалічних елементів у сполуках з Гідрогеном становить різницю між числом 8 і номером групи, у якій розміщений елемент. Валентність елемента у сполуці IV, тому 8-x=4, x=8-4=4, тобто шуканий елемент розміщується у IV групі. Знвйдену відносну атомну масу має елемент IV групи - Карбон. 

Відповідь: Карбон С.

                                                                                       IIІ рівень

Задача 3. Для миття порцелянового посуду, скла, кришталю використовують розчин харчової соди. Рекомендується у воді об'ємом 1 л розчинити соду масою 15 г. Обчисліть масову частку речовини в такому розчині.

Відомо: V(води)=1 л =1000 мл; m(NaCl)=15 г.

ω(NaCl)-? 

Розв'язання.

І спосіб.

1. Знаходимо масу води за формулою: m = Vρ, де густина води ρ(води)=1 г/мл.

m(води)=1000 мл1 г/мл=1000 г. Бачимо, що для води об'єм відповідає масі, тому ця дія не є обов'язкова. 

2. Знаходимо масу розчину.

m(розчину)=m(води)+m(NaCl)=1000 г+15 г=1015 г

3. Знаходимо масову частку речовини в розчині за формулою: 

ω(речовини)=(m(речовини)/m(розчину))100%

ω(NaCl)=(15 г/1015 г)100%=0,01100%=1,48%.

Відповідь: ω(NaCl)=1,48%

ІІ спосіб.

1. Знаходимо масу води за формулою: m=Vρ, де густина води ρ(води)=1 г/мл.

m(води)=1000 мл1 г/мл=1000 г. Бачимо, що для води об'єм відповідає масі, тому ця дія не є обов'язкова. 

2. Знаходимо масу розчину.

m(розчину)=m(води)+m(речовини) =1000 г+15 г=1015 г

3. Визначаємо масу речовини, що міститься у 100 г розчину, тобто, масову частку речовини. Для цього складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 1015 г розчину - 15 г речовини NaCl

у 100 г розчину - х г речовини NaCl

1015 г / 100 г = 15 г / х г, 

тому х г 1015 г = 15 г 100 г, 

х = (15 г 100 г) : 1015 г = 1,48 г, 

тому  ω(NaCl)=1,48%

Відповідь: ω(NaCl)=1,48%

 IV рівень

Задача 4. Волосся людини має білкову природу. До його складу входять: Карбон - 49,6%, Оксиген - 23,2%, Нітроген - 16,8%, Гідроген - 6,4% і Сульфур - 4%. Обчисліть маси кожного елемента у волоссі людини масою 140 г.

Відомо: m(волосся) = 140 г; ω(C)=49,6%, ω(О)=23,2%,

ω(N)=16,8%, ω(Н)=6,4%, ω(S)=4%

Знайти: m(С)-? m(О)-? m(N)-? m(H)-? m(S)-?

Розв'язання.

Із формули ω(елемента)=(m(елемента)/m(сполуки))100% знаходимо

m(елемента)=ω(елемента)m(сполуки):100%

m(С)=ω(С)m(волосся)/100%=49,6%140 г:100%=69,44 г

m(О)=ω(О)m(волосся)/100%=23,2%140 г:100%=32,48 г

m(N)=ω(N)m(волосся)/100%=16,8%140 г:100%=23,52 г

m(Н)=ω(Н)m(волосся)/100%=6,4%140 г:100%=8,96 г

m(S)=ω(S)m(волосся)/100%=4%140 г:100%=5,6 г

Відповідь: m(С)=69,44 г; m(О)=32,48 г; m(N)=23,52 г; m(Н)=8,96 г; m(S)=5,6 г.

Інші завдання дивись тут...