Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА (ФРОНТАЛЬНА)
Завдання 1 Охарактеризуйте, використовуючи періодичну систему, елементи із зарядами ядер:
1 варіант

               +3             
                    +15              
+3, Літій, Ar(Li)=7 +15, Фосфор, Ar(Р)=31

У 2 періоді, 2 ряді,

головній підгрупі І групи

У 3 періоді, 3 ряді,

головній підгрупі V групи

+3 ))   1s22s1

    21

 

6-3=3 нейтрони

На зовнішньому енергетичному

рівні один неспарений s-електрон.

Зовнішній рівень незавершений,

бракує 7 електронів.

+15 )))   1s22s263s23

     285

31-15=16 нейтронів

На зовнішньому енергетичному

рівні два спарені s-електрони і

три неспарені р-електрони.

Зовнішній рівень незавершений,

бракує 3 електронів.

Метал лужний Неметал
Li2O, валентність І, основний. P2O5, валентність V, кислотний.

LiOH ─ основа, розчинна у воді (луг).

LiOH + HCl = LiCl + H2O

Н3РО4 ─ кислота.

Н3РО4 + 3NaOH = Na3PO4 + 3H2O

Метали летких сполук з Гідрогеном

не утворюють.

РН3 ─ летка сполука з Гідрогеном,

валентність Фосфору ІІІ.

II варіант

                    +11                 
                      +17               
+11, Натрій, Ar(Na)=23  +17, Хлор, Ar(Cl)=35,5

У 3 періоді, 3 ряді,

головній підгрупі І групи

У 3 періоді, 3 ряді,

головній підгрупі VII групи

+11 )))   1s22s263s1

     281

 

23-11=12 нейтронів

На зовнішньому енергетичному

рівні один неспарений s-електрон.

Зовнішній рівень незавершений,

бракує 7 електронів.

+15 )))   1s22s263s25

     287

 

35-15=15 нейтронів

На зовнішньому енергетичному

рівні шість спарених і один

неспарений електрон. Зовніш-

ній рівень незавершений,

бракує 1 електрон.

 Метал лужний  Неметал
 Na2O, валентність І, основний.  Cl2O7, валентність VII, кислотний.

NaOH ─ основа, розчинна у воді (луг).

NaOH + HCl = NaCl + H2O

 

НCl ─ кислота.

НCl + NaOH = NaCl + H2O

Метали летких сполук з Гідрогеном

не утворюють.

 НCl  летка сполука з Гідрогеном,

валентність Хлору І, кислота.

Завдання 2 Передбачте за місцем у періодичній системі і будовою атома властивості елемента із зарядом ядра +19.

Заряд ядра атома дорівнює порядковому номеру елемента. Елементом з №19 є Калій, який розташований у 4 періоді, І групі головної підгрупи. На останньому енергетичному рівні атом містить один електрон, який легко віддає, тому елемент проявляє металічні властивості, його валентність І. Проста речовина метал калій, вищий оксид К2О ─ основний, гідрат оксиду КОН ─ основа, розчинна у воді (луг).


Завдання 3 Установіть відповідність між формулою оксиду, валентністю елемента в ньому та характером оксиду, відповідно:

A. NO
Б. СО2

В. К2О

Г. Аl2O3
1. III  
2. І
3. II
4. IV
І. Основний

II. Амфотерний
III. Кислотний
IV. Несолетворний

Несолетворними оксидами є ті, що не утворюють солей.

Відповідь:

A  3  IV
Б  4  III
В  2  I
Г  1  II

Завдання 4 Масова частка Оксигену у вищому оксиді елемента, що утворює летку сполуку з Гідрогеном складу НЕ, становить 61,2%. Обчисліть, який це елемент, напишіть формули сполук.

Відомо: летка сполука складу НЕ, w(O)=61,2%, або 0,612 

Знайти: елемент Е-?

Розв'язування

Те, що елемент утворює летку сполуку з Гідрогеном складу НЕ, означає, що вища валентність елемента VII. (Пояснення: валентність елемента у леткій сполуці з Гідрогеном є різницею числа 8 і номера групи х, в якій розміщений елемент: 8-х=1, х=8-1, х=7, а номер групи, як правило, співпадає з вищою валентністю елемента). Тому вищий оксид елемента матиме вигляд Е2О7.

Відносну молекулярну масу сполуки знаходимо з формули обчислення масової частки елемента у сполуці:

w(елемента)=nAr(елемента)/Mr(сполуки)

w(О)=7Ar(О)/Mr(Е2О7), звідси 

Mr(Е2О7)=7Ar(О)/w(О)=7•16:0,612=183

Відносну атомну масу елемента знаходимо з формули обчислення відносної молекулярної маси сполуки:

Mr(Е2О7)=2Ar(Е)+7Ar(О), звідси 2Ar(Е)=Mr(Е2О7)-7Ar(О), тому

Ar(Е)=(Mr(Е2О7)-7Ar(О)):2=(183-7•16):2=35,5

Таку відносну атомну масу має елемент VII групи Хлор Сl

Летка сполука з Гідрогеном HCl

Вищий оксид Cl2O7

Відповідь: Хлор, HCl, Cl2O7

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Вправа 1. Установіть відповідність між назвою, зарядом ядра та відносною атомною масою вказаних елементів:

А. Натрій
Б. Алюміній
В. Магній
Г. Кальцій  
1. +13
2. +12
3. +11
4. +20
І. 40
ІІ. 23
ІІІ. 27
IV. 24

Відповідь:

А 3  II
Б 1  III
В 2  IV
Г 4  I

Вправа 2. Установіть відповідність між фромулами, вищою валентністю елемента і формулами їх гідроксидів:

A. SО3
Б. SiО2
B. Аl2О3
Г. К2О  
1. І
2. III
3. VI
4. IV

I.  Аl(ОН)3
II. КОН
III. H2SO3

IV. H2SO4
V. H2SiO3

Відповідь:

A. 3  IV
Б. 4  V
В. 2  I
Г. 1  II

Вправа 3. Установіть відповідність між символами, зарядом ядра та будовою зовнішнього енергетичного рівня елементів:

A. Be

Б. О

B. P  

Г. Сl

1. +15

2. +4

3. +17

4. +8

I. 3s23p5
II. 3s23p3

III. 2s22p4

IV. 2s22p1

V. 2s2

Відповідь:

A. 2  V
Б. 4  III
В. 1  II
Г. 3  I

І та II рівні

Вправа 4 Масова частка Оксигену в оксиді двовалентного металу - 40%. Визначте метал, напишіть формулу оксиду.

Відомо: оксид двовалентного металу ЕОw(О)=40%, або 0,4 

Знайти: метал Е-?

Розв'язування

Відносну молекулярну масу сполуки знаходимо з формули обчислення масової частки елемента у сполуці:

w(елемента)=nAr(елемента)/Mr(сполуки)

w(О)=Ar(О)/Mr(ЕО), звідси Mr(ЕО)=Ar(О)/w(О)=16:0,4=40

Відносну атомну масу елемента знаходимо з формули обчислення відносної молекулярної маси сполуки:

Mr(ЕО)=Ar(Е)+Ar(О)звідси Ar(Е)=Mr(ЕО)-Ar(О)=40-16=24

Таку відносну атомну масу має елемент ІІ групи Магній Mg

Формула оксиду MgO

Відповідь: Магній, MgO

III рівень

Вправа 5 У оксиді п'ятивалентного елемента масова частка Оксигену становить 56,34%. Визначте, який це оксид та укажіть його характер.

Відомо: оксид п'ятивалентного елемента Е2О5, w(О)=56,34%, або 0,5634

Знайти: елемент Е-?

Розв'язування

Відносну молекулярну масу сполуки знаходимо з формули обчислення масової частки елемента у сполуці:

w(елемента)=nAr(елемента)/Mr(сполуки)

w(О)=5Ar(О)/Mr(Е2О5), звідси 

Mr(Е2О5)=5Ar(О)/w(О)=516:0,5634=142

Відносну атомну масу елемента знаходимо з формули обчислення відносної молекулярної маси сполуки:

Mr(Е2О5)=2Ar(Е)+5Ar(О), звідси 2Ar(Е)=Mr(Е2О5)-5Ar(О), тому

Ar(Е)=(Mr(Е2О5)-5Ar(О)):2=(142-516):2=31

Таку відносну атомну масу має елемент V групи Фосфор Р

Формула оксиду Р2O5  кислотний оксид (бо йому відповідає кислота Н3РО4).

Відповідь: Фосфор, кислотний оксид Р2О5

IV рівень

Вправа б Елемент утворює летку сполуку з Гідрогеном складу Н2Е. З Оксигеном - два оксиди, в яких масова частка елемента становить, відповідно, 50% і 40%. Обчисліть, який це елемент, напишіть формули згаданих сполук і гідратів оксидів.

Відомо: летка сполука складу Н2Е; w)=50%, або 0,5; w)=40%, або 0,4 

Знайти: елемент Е-?

Розв'язування

Те, що елемент утворює летку сполуку з Гідрогеном складу Н2Е, означає, що вища валентність елемента VI. (Пояснення: валентність елемента у леткій сполуці з Гідрогеном є різницею числа 8 і номера групи х, в якій розміщений елемент: 8-х=2, х=8-2, х=6, а номер групи, як правило, співпадає з вищою валентністю елемента). Тому вищий оксид елемента матиме вигляд ЕО3.

Відносну молекулярну масу сполуки знаходимо з формули обчислення масової частки елемента у сполуці:

w(елемента)=nAr(елемента)/Mr(сполуки)

w(Е)=Ar(Е)/Mr(ЕО3), звідси Mr(ЕО3)=Ar(Е)/w(Е)=Ar(Е)/0,5

Відносну атомну масу елемента знаходимо з формули обчислення відносної молекулярної маси сполуки:

w(Е)=Ar(Е)/Mr(ЕО3), звідси Mr(ЕО3)=Ar(Е)/w(Е)

Відносну атомну масу елемента знаходимо з формули обчислення відносної молекулярної маси сполуки:

Mr(ЕО3)=Ar(Е)+3Ar(О), звідси

Ar(Е)=Mr(ЕО3)-3Ar(О),

Ar(Е)=(Ar(Е)/w(Е))-3Ar(О)

Ar(Е)w(Е)=Ar(Е)-3Ar(О)w(Е)

Ar(Е)-Ar(Е)w(Е)=3Ar(О)w(Е)

Ar(Е)(1-w(Е))=3Ar(О)w(Е)

Ar(Е)=(3Ar(О)w(Е))/(1-w(Е))

Розглянемо w)=0,5, тоді відносна атомна маса елемента рівна

Ar(Е)=(3160,5)/(1-0,5)=48

Елемент з відносною атомною масою 48 не є елементом VI групи.

Розглянемо w)=0,4, тоді відносна атомна маса елемента рівна

Ar(Е)=(3160,4)/(1-0,4)=32

Таку відносну атомну масу має елемент VI групи Сульфур S.

Сульфур утворює два оксиди: SO3 i SO2

Знайдемо масову частку Сульфуру в оксиді SOі переконаємось, що вона рівна 0,5.

w(S)=Ar(S)/Mr(SO2)=Ar(S)/(Аr(S)+2•Аr(O))=32/(32+2•16)=32:64=0,5

Отже, шуканий елемент Сульфур.

Формула гідрату сульфур (VI) оксиду SO3  це Н2SO4 сульфатна кислота.

Формула гідрату сульфур (IV) оксиду SO2  це H2SO3 сульфітна кислота.

Відповідь: Сульфур, SO3 і SO2, H2SO4 i H2SO3

Інші завдання дивись тут...