Інші завдання дивись тут...


Основні питання теми

Відповіді
1.

Сформулюйте

сучасне

визначення

періодичного

закону. 

Властивості хімічних елементів та їх

сполук перебувають у періодичній 

залежності від величини зарядів їх

атомних ядер.

2.

Назвіть малі

та великі

періоди й

кількість

елементів

у них.

Малі - перший період містить 2 елементи,

          другий і третій - по 8 елементів.

Великі - третій, четвертий і п'ятий період

           містять по 18 елементів,

           шостий і сьомий - по 32 елементи.

         

3.

Сформулюйте

визначення

періоду.

 Період - горизонтальний рядок хіміч-

них елементів, розміщених у порядку 

зростання їх атомних мас, що почина-

ється з Гідрогену або лужного металіч-

ного елемента і закінчується інертним.

4.

Сформулюйте

визначення

груп та укажіть,

до яких груп і

підгруп належать

лужні металічні та

інертні елементи,

галогени.

 Групи - це вертикальні стовпці хімічних

елементів, подібних за властивостями.

Лужні елементи належать до І групи

головної підгрупи. Інертні елементи -

до VIII групи головної підгрупи.

Галогени - до VII групи головної підгрупи.

 

5.

Поясніть фізич-

ний зміст:

 

а) порядкового

   номера

   елемента;
б) номера

   періоду;
в) номера

   групи.

а) порядковий номер хімічного

елемента відповідає позитивному

заряду ядра атома, тобто числу

наявних в ньому протонів;

б) число енергетичних рівнів

дорівнює номеру періоду, в якому

перебуває хімічний елемент;
в) число електронів на зовнішньому

енергетичному  рівні атома хімічного

елемента дорівнює номеру групи, в

якій перебуває елемент. 

б.

Поясніть

закономірності

періодів для:
а) зміни властивостей

   елементів;
б) зміни властивостей

   оксидів елементів:
в) зміни властивостей

   гідратів оксидів.

а) за зростання заряду ядер атомів і

зменшення радіуса, посилюється

притягання ядром електронів зовніш-

нього енергетичного рівня, власти-

вість віддавати електрони послаблю-

ється, а приєднувати посилюється,

тому металічні властивості елементів

послаблюються, а неметалічні поси-

люються.

б) зростає вища валентність за Оксиге-

ном від І до VII, характер оксидів

змінюється від основних через амфо-

терні до кислотних.

в) послаблюється сила основ, посилю-

ються кислотні властивості.

7.

Поясніть закономірності

головних підгруп для:
а) зміни властивостей

   елементів;
б) зміни властивостей

   оксидів елементів:
в) зміни властивостей

   гідратів оксидів.

а) зростає радіус атома, послаблюється

зв'язок з зовнішнім енергетичним рівнем,

здатність віддавати електрони зростає -

хімічна активність металічних елементів

посилюється, а здатність приєднувати

електрони спадає - хімічна активність

неметалічних елементів послаблюється;

б) хімічна активність оксидів металічних

елементів зростає, а оксидів неметаліч-

них елементів спадає;

в) хімічна активність основ посилюється,

а кислот послаблюється.

8.

Поясніть будову атомів

(ядра - кількість

протонів й нейтронів

та електронних

оболонок - розподіл

електронів за

енергетичними

рівнями) хімічних

елементів на прикладі:
а)    лужних металічних

елементів;
б)    галогенів;
в)    інертних елементів.

а) ядра та електронної оболонки Na:

протонів 11, нейтронів 12 (23-11=12),

електронів 11

Na +11 )))

          281
б) ядра та електронної оболонки 35Сl:

протонів 17, нейтронів 18 (35-17=18),

електронів 17

Cl +17 )))

         287      

в) ядра та електронної оболонки Ne:

протонів 10, нейтронів 10 (20-10=10),

електронів 10

Ne +11 )))

         288

9.

На основі будови

атомів, зробіть

висновки про

хімічну активність і

причину цієї

активності для:
а) лужних металічних

елементів;
б) галогенів.

а) висока хімічна активність зумовлена

появою нового енергетичного рівня з

найменшою кількістю електронів (один);
б) висока активність пояснюється тим,

що до завершення зовнішнього енерге-

тичного рівня бракує найменшого числа

електронів (одного). 

 

 

10.

Поясніть на

конкретному

прикладі,

що показує

графічна

електронна

формула.   

 Графічна електронна оболока атома

Карбону показує розподіл електронів

за енергетичними комірками:

 

11.

  
Зробіть

висновок

про

значення

періодичного

закону для

розвитку науки.

а) вказав шлях до створення таблиці

класифікації хімічних елементів

(Періодичної системи);       

б) дав можливість прогнозувати

існування ще невідомих науці хімічних

елементів;

в) дав поштовх до розвитку теорії

будови атома, створення моделей

атома;  

г) світоглядне значення, підтвердження

існування об'єктивних законів природи:

закон єдності та боротьби протилеж-

ностей, закон заперечення заперечення,

закон переходу кількісних змін у якісні

тощо. 

Інші завдання дивись тут...