Інші завдання дивись тут...

І рівень

Завдання 1. Позначте заряд ядра атома Купруму:

А.+29. Б.+30. 
В.+27. 
Г.+37.

Заряд ядра атома = порядковий номер елемента.

 

Завдання 2. Позначте число електронів у електронних оболонках атомів Літію і Хлору, відповідно:

А. 7 і 35. 
Б. 35,5 і 17.  В. З і 17. Г. 35 і 7.

Число електронів = числу протонів = порядковому номеру елемента.


Завдання 3. Позначте елемент із завершеним зовнішнім енергетичним рівнем:

А. Карбон. 
Б. Флуор. 
В. Магній.
Г. Аргон. 

Завершений зовнішній енергетичний рівень мають інертні елементи.

Завдання 4. Укажіть елемент другого періоду, двовалентний у вищому оксиді:

A. Na. 
Б. Be.  
В. Mg.
Г. В.  

Максимальне значення валентності хімічних елементів головних підгруп у сполуках з Оксигеном збігається з номером групи, в якій розміщений елемент.

 

Завдання 5. Укажіть елемент, який утворює летку сполуку з Гідрогеном:

А. Силіцій. Б. Берилій. В. Бор. Г. Натрій.

Летку сполуку з Гідрогеном утворюють неметалічні елементи.

Завдання 6. Укажіть фізичний зміст номера періоду:
A. Вказує на заряд ядра атома.
Б. Визначає число валентних електронів.
B. Показує число енергетичних рівнів в атомі.
Г. Визначає число електронів на зовнішньому рівні.


Завдання 7. Спін - це 
рух електрона навколо власної осі.   

Завдання 8. Установіть послідовність розміщення елементів у періоді з посиленням їх неметалічних властивостей:

 А. О. 
Б. Be.  B. N.  Г. С.

Відповідь: Б. Г. В. А.

У періоді неметалічні властивості елементів посилюються зліва направо Періодичної системи.

 

Завдання 9. Установіть послідовність розміщення елементів у підгрупі із зростанням їх металічних властивостей:

А. Мg. 
Б. Ва. 
В. Са. 
Г. Sr. 

Відповідь:  А.  В. Г. Б.

У підгрупі металічні властивості елементів посилюються зверху донизу Періодичної системи.

II рівень

Завдання 1. Установіть послідовність розміщення елементів у періоді з посиленням їх металічних властивостей:

A. Si.  Б. Мg. В. Аl. Г. Na.

Відповідь:  А. В. Б. Г.

У періоді металічні властивості елементів послаблюються зліва направо Періодичної системи.

 

Завдання 2. Установіть послідовність розміщення елементів у підгрупі із зростанням їх неметалічних властивостей:

A. Se. 
Б. О. 
В.Те. 
Г. S. 

Відповідь: В. А. Г. Б.

У підгрупі неметалічні властивості елементів посилюються знизу доверху Періодичної системи.

 

Завдання 3. Установіть відповідність між назвою елемента і зарядом ядра атома:

А. Натрій.

Б. Бром. 

1. +35.

2. +37.
3. +11.   

Відповідь: 

А. 

3.
Б. 
1.

Заряд ядра атома = порядковий номер елемента.

 

Завдання 4. Укажіть два елементи, які утворюють вищі оксиди складу RO:

A. Be.  
Б. Na. 
В. Ва. 
Г. В. 

Максимальне значення валентності хімічних елементів головних підгруп у сполуках з Оксигеном збігається з номером групи, в якій вони розміщені. У формулі RO валентність елемента R рівна ІІ. Be i Вa є елементами ІІ групи. 


Завдання 5. Укажіть два елементи, які утворюють леткі сполуки з Гідрогеном складу Н2Е:

А. Хлор. 
Б. Сульфур.
В. Бром. Г.
Г. Оксиген. 

Значення валентності неметалічних елементів у сполуках з Гідрогеном становить різницю між числом 8 і номером групи х, в якій розміщений елемент, тому 8-х=2, х=8-2, х=6. Елементами VI групи головної підгрупи є Сульфур і Оксиген.


Завдання 6. Установіть відповідність між назвою елемента та номером періоду, в якому він знаходиться:

А. Алюміній. 
Б. Арсен. 
1. 2.
2. 4.
3. 3. 

Відповідь:

А. 3.
Б. 2.

Завдання 7. Позначте, як змінюються властивості елементів на проміжку С - N - О:
A. Плавно посилюються металічні.

Б. Стрибкоподібно.
B. Послаблюються неметалічні.
Г. Плавно посилюються неметалічні. 


Завдання 8. Укажіть елементи однієї підгрупи за їх протонними числами:

А.5,6,7. 
Б.4,12,20. В.8,9,10. 
Г.14,22,32.

Bе, Mg, Ca

 

Завдання 9. Охарактеризуйте елемент 14 за місцем у періодичній системі і будовою атома використовуючи алгоритм на сторінці 40 робочого зошита.    

Порядковий номер елемента 14
+14, Силіцій, Ar(S)=28

У 3 періоді, 3 ряді,

головній підгрупі IV групи

+14 )))   1s22s263s22

     284

28-14=14 нейтронів

На зовнішньому енергетичному

рівні два спарені s-електрони і

два неспарені р-електрони.

Зовнішній рівень незавершений,

бракує 4 електронів.

Неметал
SiO2, валентність IV, кислотний.

Н2SiО3 - кислота.

Н2SiО3 + Zn = ZnSiO3 + H2

SiН4 - летка сполука з Гідрогеном,

валентність IV.

 

Завдання 10. Масова частка Оксигену в оксиді двовалентного металу - 28,6%. Який це метал?

А. Сг. 
Б. Ва. В. Са. Г. Fe.

Дано: оксид двовалентного металу ЕОw(О)=28,6% або 0,286. 

Знайти: метал Е-?

Розв'язування:

Відносну молекулярну масу сполуки знаходимо з формули масової частки елемента у сполуці:

w(О)=Ar(О)/Mr(ЕО), звідси Mr(ЕО)=Ar(О)/w(О)=16/0,286=56

Відносну атомну масу елемента знаходимо з формули обчислення відносної молекулярної маси сполуки:

Mr(ЕО)=Ar(Е)+Ar(О), звідси Ar(Е)=Mr(ЕО)-Ar(О)=56-16=40

Таку відносну атомну масу має двовалентний метал кальцій Са.

Відповідь: кальцій Са.

Ill рівень

Завдання 1. Позначте, як змінюються властивості елементів від Не до Li:
A. Плавно посилюються металічні.

Б. Стрибкоподібно.
B. Послаблюються неметалічні.
Г. Плавно посилюються неметалічні.

На проміжку інертний газ (Не) - лужний металічний елемент (Li) спостерігається різка (стрибкоподібна) зміна властивостей, бо в інертного елемента завершений рівень має 8 електронів, а в лужного металічного елемента з'являється новий енергетичний рівень, віддалений від ядра, порівняно з попереднім.

 

Завдання 2. Укажіть ряд елементів, у якому вони розміщені в порядку зростання зарядів ядер атомів:

A. Si, Р, S.  
Б. С, Si, Ge.  
В. В, С, Si. 
Г. F, CI, Mn. 

Заряд ядра атома = порядковий номер елемента. 

 

Завдання 3. Позначте, як змінюються властивості елементів на проміжку Li - Na - К:
A. Посилюються неметалічні.

Б. Послаблюються неметалічні.
B. Посилюються металічні.
Г. Послаблюються металічні.

У головних підгрупах металічні властивості елементів посилюються зверху донизу Періодичної системи.

 

Завдання 4. Установіть відповідність між назвою елемента та зарядом ядра атома:

А. Кальцій. 
Б. Цинк. 
1.+19.
2.+30.
3. +20.  

Відповідь:

А. 3.
Б. 2.

Заряд ядра атома = порядковий номер елемента.


Завдання 5. Установіть послідовність розміщення елементів у підгрупі із послабленням неметалічних властивостей:

А. Cl. 
Б. S.  
В. І. 
Г. Вг. 

Відповідь:  А. Б. Г. В.  

 

Завдання 6. Установіть відповідність елементів їх місцю у періоді, підгрупі, групі:

А. Алюміній. 
Б. Ферум.  

1. 4. 
2. 3. 
3. 2. 
І. Головна підгрупа VIII групи.
II. Головна підгрупа III групи.
III. Побічна підгрупа III групи.
IV. Побічна підгрупа VIII групи.

Відповідь:

А. 2. II.
Б. 1. IV.


Завдання 7. Позначте два елементи, що мають таку електронну конфігурацію:

1s22s22p63s23p1 і 1s22s22p63s23p64s2:

A. Si, Сl.  
Б. Аl, Са.  
В. Мg, Аl. 
 Г.Са, Sc. 

Перша електронна конфігурація належить атому, що містить три енергетичні рівні, тому елемент розташований у 3 періоді, і  на його останньому рівні міститься 3 електрони (два s- і один р-електрон), тому елемент розташований у ІІІ групі головній підгрупі - це Алюміній Al.

Друга електронна конфігурація належить атому, що містить чотири енергетичні рівні, тому елемент розташований у 4 періоді, і на його останньому рівні міститься 2 s-електрони, тому елемент розташований у ІІ групі головної підгрупи - це Кальцій Са.

  
Завдання 8. Позначте загальні формули кислот, утворених оксидом складу Е2О5:

А. НЕО3. 
Б. НЕО4
В. Н2ЕО3. Г. Н3ЕО4.

Валентність елемента у оксиді V, тому у кислотах валентність елемента теж повинна дорівнювати п'яти.

Валентність Гідрогену та Оксигену постійна і дорівнює відповідно І і ІІ.

Позначимо валентність невідомого елемента через х, тоді у кислоті НІЕхО3ІІ:  1+х=32, звідси 1+х=6, х=5.

Позначимо валентність невідомого елемента через х, тоді у кислоті НІЕхО4ІІ:  1+х=42, звідси 1+х=8, х=7.

Позначимо валентність невідомого елемента через х, тоді у кислоті Н2ІЕхО3ІІ:  21+х=32, звідси 2+х=6, х=4.

Позначимо валентність невідомого елемента через х, тоді у кислоті Н3ІЕхО4ІІ:  31+х=42, звідси 3+х=8, х=5.


Завдання 9. Позначте загальну формулу кислоти, основний елемент якої утворює летку сполуку з Гідрогеном складу Н2Е:

А. Н2ЕО3
Б.НЕО4
В.Н2ЕО4. Г. Н3ЕО4.

Значення валентності неметалічних елементів у сполуках з Гідрогеном становить різницю між числом 8 і номером групи х, в якій розміщений елемент, тому 8-х=2, х=8-2, х=6, отже, це елемент VI групи головної підгрупи, тому його валентність у кислоті повинна дорівнювати VI. Як визначити валентність невідомого елемента у кислоті, дивись вправу вище (завдання 8).

 

Завдання 10. Охарактеризуйте, за місцем у періодичній системі і будовою атома, елемент з електронною формулою 1s22s22p63s23p3. Напишіть схему розташування електронів за енергетичними комірками.

Таку електронну конфігурацію має елемент розташований у третьому періоді (число енергетичних рівнів атома 3) у п'ятій групі (атом містить п'ять валентних електронів: два s- і три р-) головній підгрупі (наявні тільки р- і s-орбіталі). Порядковий номер елемента 15, символ хімічного елемента Р, назва Фосфор, проста речовина фосфор, заряд ядра атома +15,  загальне число електронів 15, Ar(P)=31, число нейтронів 31-15=16.

+15 )))

    285

 

На зовнішньому енергетичному рівні три неспарені р-електрони, зовнішній рівень незавершений, бракує 3 електронів. Неметал. Оксид P2O5, валентність V, кислотний. Гідрат оксиду Н3РО4 - кислота.

Н3РО4 + 3NaOH = Na3PO4 + 3H2O

РН3 - летка сполука з Гідрогеном, валентність Фосфора ІІІ.


Завдання 11. Відносна молекулярна маса леткої сполуки елемента з Гідрогеном у 17 разів важча за відносну молекулярну масу водню. Масова частка Гідрогену в ній - 8,83%. Знайдіть формулу сполуки. Напишіть формули вищого оксиду та гідрату оксиду елемента, що входить до її складу, вкажіть їх характер.

Оскільки валентність Гідргену у леткій сполуці завжди дорівнює 1, то в загальному випадку формулу леткої сполуки можна записати у вигляді ЕНх.

Відомо: Mr(ЕНх)/Mr(Н2)=17, w)=8,83% або 0,0883 

Знайти: формулу ЕНх -?

Розв'язання:

Знаходимо відносну молекулярну масу леткої сполуки з формули:

Mr(ЕНх)/Mr(Н2)=17, звідси Mr(ЕНх)=17Mr(Н2)=172Аr(Н)=1721=34

Кількість атомів кожного елемента у сполуці знаходимо з формули масової частки елемента у сполуці:

w(елемента)=x(елемента)Аr(елемента)/Мr(сполуки), звідси 

x(елемента)=w(елемента)Мr(cполуки)/Аr(елемента).

x(Н)=w(Н)Мr(ЕНх)/Аr(Н)=0,088334:1=3

Отже, формула сполуки ЕН3.

Відносну атомну масу невідомого елемента знаходимо з формули обчислення відносної молекулярної маси сполуки:

Mr(ЕН3)=Ar(E)+3Ar(H), звідси Ar(E)=Mr(ЕН3)-3Ar(H)=34-31=31 

Таку відносну атомну масу має елемент V групи Фосфор, отже, формула леткої сполуки РН3.

(Пояснення: те, що елемент утворює летку сполуку з Гідрогеном складу ЕН3, означає, що елемент міститься у V групі, бо валентність елемента у леткій сполуці з Гідрогеном є різницею числа 8 і номера групи х, в якій розміщений елемент: 8-х=3, х=8-3, х=5). 

Максимальне значення валентності хімічних елементів головних підгруп у сполуках з Оксигеном збігається з номером групи, в якій вони перебувають, тому формула вищого оксиду Р2О5. Характер кислотний, бо йому відповідає гідрат оксиду -  кислота Н3РО4.

Відповідь: РН3, Р2О5 - кислотний, H3РO4 - кислота.

 

Завдання 12. Оберіть елемент періодичної системи, який має такий розподіл електронів на зовнішньому енергетичному рівні: ns2np3. Охарактеризуйте його за місцем у періодичній системі і будовою атома.

Це елемент V групи (атом містить п'ять валентних електронів: два s- і три р-). Оберемо Нітроген N.

Порядковий номер елемента 7
+7, Нітроген, Ar(N)=14

У 2 періоді, у 2 ряді,

головній підгрупі V групи

+7 ))   1s22s22p3

    25

 

14-7=7 нейтронів

На зовнішньому енергетичному

рівні три неспарені р-електрони.

Зовнішній рівень незавершений,

бракує 3 електронів.

Неметал

Вищий оксид N2O5, валентність V, 

кислотний.

НNО3 - кислота.

НNO3 + NaOH = NaNO3 + H2O

3 - летка сполука з Гідрогеном,

валентність Нітрогену ІІІ.

Ill та IV рівні

Завдання 13. Елемент утворює вищий оксид складу Е2О5. Масова частка елемента у леткій сполуці з Гідрогеном становить 91,18%. Визначте, який це елемент та обчисліть масову частку Оксигену у вищому оксиді. Напишіть формулу гідрату оксиду й укажіть його характер.

Відомо: вищий оксид складу Е2О5w)=91,18% або 0,9118 

Знайти: елемент Е -?; w)-?

(Пояснення: Валентність елемента у вищому оксиді складу Е2О5 дорівнює V і збігається з номером групи, в якій розміщений елемент. Валентність елемента у леткій сполуці з Гідрогеном є різницею числа 8 і номера групи, в якій розміщений елемент, тому 8-5=3, отже, летка сполука матиме вигляд ЕН3).

Розв'язання:

1. Визначимо, який це елемент.

І спосіб.

Обчислимо масову частку Гідрогену у леткій сполуці:

w(Н)=1-w(Е)=1-0,9118=0,0882.

Відносну молекулярну масу леткої сполуки знаходимо з формули обчислення масової частки елемента у сполуці:

w(елемента)=nAr(елемента)/Mr(сполуки)

w(Н)=3Ar(Н)/Mr(ЕН3), звідси Mr(ЕН3)=3Ar(Н)/w(Н)=31/0,0882=34.

Відносну атомну масу елемента знаходимо з формули обчислення відносної молекулярної маси сполуки:

Mr(ЕН3)=Ar(Е)+3Ar(Н), звідси Ar(Е)=Mr(ЕН3)-3Ar(Н)=34-31=31.

Таку відносну атомну масу має елемент V групи Фосфор Р.

ІІ спосіб

Відносну молекулярну масу сполуки знаходимо з формули обчислення масової частки елемента у сполуці:

w(елемента)=nAr(елемента)/Mr(сполуки)

w(Е)=Ar(Е)/Mr(ЕН3), звідси Mr(ЕН3)=Ar(Е)/w(Е).

Відносну атомну масу елемента знаходимо з формули обчислення відносної молекулярної маси сполуки:

Mr(ЕН3)=Ar(Е)+3Ar(Н), звідси 

Ar(Е)=Mr(ЕН3)-3Ar(Н)

Ar(Е)=(Ar(Е)/w(Е))-3Ar(Н)

Ar(Е)w(Е)=Ar(Е)-3Ar(Н)w(Е)

Ar(Е)-Ar(Е)w(Е)=3Ar(Н)w(Е)

Ar(Е)(1-w(Е))=3Ar(Н)w(Е)

Ar(Е)=3Ar(Н)w(Е)/(1-w(Е))

Підставивши значення, отримаємо 

Ar(Е)=310,9118/(1-0,9118)=2,7354/(1-0,9118)=2,7354/0,0882=31

Таку відносну атомну масу має елемент V групи Фосфор Р.

2. Знайдемо масову частку Оксигену у вищому оксиді Р2О5 за формулою:

w(елемента)=nAr(елемента)/Mr(сполуки)

Mr(Р2O5)=2Аr(Р)+5Аr(O)=231+516=142

w(О)=5Ar(О)/Mr(Р2O5)=516/142=0,563 або,

помноживши це значення на 100%, отримаємо 56,3%.

Формула гідрату оксиду Н3РO4 - ортофосфатна кислота.

Відповідь: Фосфор Р, ω(О)=0,563 або 56,3%, H3РO4, кислота.

Інші завдання дивись тут...