І рівень

Завдання 1. Позначте заряд ядра атома Купруму:

А.+29. Б.+30.
В.+27.
Г.+37.

Заряд ядра атома = порядковий номер елемента.

 

Завдання 2. Позначте число електронів у електронних оболонках атомів Літію і Хлору, відповідно:

А. 7 і 35.
Б. 35,5 і 17.  В. З і 17. Г. 35 і 7.

Число електронів = числу протонів = порядковому номеру елемента.


Завдання 3. Позначте елемент із завершеним зовнішнім енергетичним рівнем:

А. Карбон.
Б. Флуор.
В. Магній.
Г. Аргон.

Завершений зовнішній енергетичний рівень у галогенів.

Завдання 4. Укажіть елемент другого періоду, двовалентний у вищому оксиді:

A. Na.
Б. Be. 
В. Mg.
Г. В. 

Максимальне значення валентності хімічних елементів головних підгруп у сполуках з Оксигеном збігається з номером групи, в якій розміщений елемент.

 

Завдання 5. Укажіть елемент, який утворює летку сполуку з Гідрогеном:

А. Силіцій. Б. Берилій. В. Бор. Г. Натрій.

Летку сполуку з Гідрогеном утворюють неметалічні елементи.

Завдання 6. Укажіть фізичний зміст номера періоду:
A. Вказує на заряд ядра атома.
Б. Визначає число валентних електронів.
B. Показує число енергетичних рівнів в атомі.
Г. Визначає число електронів на зовнішньому рівні.


Завдання 7. Спін - це
внутрішня властивість електрона, що характеризує відношення електрона до магнітного поля. Наочно цю властивість можна уявити як можливість обертання електрона навколо своєї осі або за годинниковою стрілкою або проти. 

Завдання 8. Установіть послідовність розміщення елементів у періоді з посиленням їх неметалічних властивостей:

 А. О.
Б. Be.  B. N.  Г.С.

Відповідь: Б. Г. В. А.

У періоді неметалічні властивості посилюються зліва направо.

 

Завдання 9. Установіть послідовність розміщення елементів у підгрупі із зростанням їх металічних властивостей:

А. Мg.
Б. Ва.
В. Са.
Г. Sr.

Відповідь:  А.  В. Г. Б.

У підгрупі металічні властивості посилюються зверху донизу.

II рівень

Завдання 1. Установіть послідовність розміщення елементів у періоді з посиленням їх металічних властивостей:

A. Si. Б. Мg. В. Аl. Г. Na.

Відповідь:  А. В. Б. Г.

У періоді металічні властивості послаблюються зліва направо.

 

Завдання 2. Установіть послідовність розміщення елементів у підгрупі із зростанням їх неметалічних властивостей:

A. Se.
Б. О.
В.Те.
Г. S.

Відповідь: В. А. Г. Б.

У підгрупі неметалічні властивості посилюються знизу доверху.

 

Завдання 3. Установіть відповідність між назвою елемента і зарядом ядра атома:

А. Натрій. 

Б. Бром.

1. +35.

2. +37.
3. +11.   

Відповідь:

А.

3.
Б.
1.

Заряд ядра атома = порядковий номер елемента.

 

Завдання 4. Укажіть два елементи, які утворюють вищі оксиди складу RO:

A. Be. 
Б. Na.
В. Ва.
Г. В.

Максимальне значення валентності хімічних елементів головних підгруп у сполуках з Оксигеном збігається з номером групи, в якій вони розміщені. У формулі RO валентність елемента R рівна 2. Be i Вa є елементами ІІ групи. 


Завдання 5. Укажіть два елементи, які утворюють леткі сполуки з Гідрогеном складу Н2Е:

А. Хлор.
Б. Сульфур.
В. Бром. Г.
Г. Оксиген.

Значення валентності неметалічних елементів у сполуках з Гідрогеном становить різницю між числом 8 і номером групи, в якій розміщений елемент, тому 8-х=2, х=8-2, х=6. Елементами VI групи головної підгрупи є Сульфур і Оксиген.


Завдання 6. Установіть відповідність між назвою елемента та номером періоду, в якому він знаходиться:

А. Алюміній.
Б. Арсен.
1. 2.
2. 4.
3. 3.

Відповідь:

А. 3.
Б. 2.

Завдання 7. Позначте, як змінюються властивості елементів на проміжку С - N - О:
A. Плавно посилюються металічні.

Б. Стрибкоподібно.
B. Послаблюються неметалічні.
Г. Плавно посилюються неметалічні. 


Завдання 8. Укажіть елементи однієї підгрупи за їх протонними числами:

А.5,6,7.
Б.4,12,20. В.8,9,10.
Г.14,22,32.

Bе, Mg, Ca

 

Завдання 9. Охарактеризуйте елемент 14 за місцем у періодичній системі і будовою атома використовуючи алгоритм.   

Порядковий номер елемента 14
+14, Силіцій, Ar(S)=28

У 3 періоді, 3 ряді,

головній підгрупі IV групи

+14 )))   1s22s263s22

     284

28-14=14 нейтронів

На зовнішньому енергетичному

рівні два спарені s-електрони і

два неспарені р-електрони.

Зовнішній рівень незавершений,

бракує 4 електронів.

Неметал
SiO2, валентність IV, кислотний.

Н2SiО3 - кислота.

Н2SiО3 + Zn = ZnSiO3 + H2

SiН4 - летка сполука з Гідрогеном,

валентність IV.

 

Завдання 10. Масова частка Оксигену в оксиді двовалентного металу - 28,6%. Який це метал?

А. Сг.
Б. Ва. В. Са. Г. Fe.

Дано: оксид двовалентного металу ЕО, ω(О)=28,6% або 0,286. 

Знайти: метал Е-?

Розв'язання:

Відносну молекулярну масу сполуки знаходимо з формули масової частки елемента у сполуці:

ω(О)=Ar(О)/Mr(ЕО), звідси Mr(ЕО)=Ar(О)/ω(О)=16/0,286=56

Відносну атомну масу елемента знаходимо з формули відносної молекулярної маси сполуки:

Mr(ЕО)=Ar(Е)+Ar(О), звідси Ar(Е)=Mr(ЕО)-Ar(О)=56-16=40

Таку відносну атомну масу має двовалентний метал кальцій Са.

Відповідь: кальцій Са.

Ill рівень

Завдання 1. Позначте, як змінюються властивості елементів від Не до Li:
A. Плавно посилюються металічні.

Б. Стрибкоподібно.
B. Послаблюються неметалічні.
Г. Плавно посилюються неметалічні.

На проміжку інертний газ (Не) - лужний металічний елемент (Li) спостерігається різка (стрибкоподібна) зміна властивостей, бо в інертного елемента завершений рівень має 8 електронів, а в лужного металічного елемента з'являється новий енергетичний рівень, віддалений від ядра, порівняно з попереднім.

 

Завдання 2. Укажіть ряд елементів, у якому вони розміщені в порядку зростання зарядів ядер атомів:

A. Si, Р, S. 
Б. С, Si, Ge. 
В. В, С, Si.
Г. F, CI, Mn.

Заряд ядра атома = порядковий номер елемента.

 

Завдання 3. Позначте, як змінюються властивості елементів на проміжку Li - Na - К:
A. Посилюються неметалічні.

Б. Послаблюються неметалічні.
B. Посилюються металічні.
Г. Послаблюються металічні.

У групах головних підгрупах металічні властивості елементів посилюються зверху донизу.

 

Завдання 4. Установіть відповідність між назвою елемента та зарядом ядра атома:

А. Кальцій.
Б. Цинк.
1.+19.
2.+30.
3. +20. 

Відповідь:

А. 3.
Б. 2.

Заряд ядра атома = порядковий номер елемента.


Завдання 5. Установіть послідовність розміщення елементів у підгрупі із послабленням неметалічних властивостей:

А. Cl.
Б.S. 
В. І.
Г. Вг.

Відповідь:  Б. А. Г. В. 

 

Завдання 6. Установіть відповідність елементів їх місцю у періоді, підгрупі, групі:

А. Алюміній.
Б. Ферум. 

1. 4.
2. 3.
3. 2.
І. Головна підгрупа VIII групи.
II. Головна підгрупа III групи.
III. Побічна підгрупа III групи.
IV. Побічна підгрупа VIII групи.

Відповідь:

А. 2. II.
Б. 1. IV.


Завдання 7. Позначте два елементи, що мають таку електронну конфігурацію:

1s22s22p63s23p1 і 1s22s22p63s23p64s2:

A. Si, Сl. 
Б. Аl, Са. 
В. Мg, Аl.
 Г.Са, Sc.

Таку електронну конфігурацію мають два елементи, з них, перший розташований у третьому періоді (число енергетичних рівнів атома 3) у третій групі (атом містить три валентні електрони: два s- і один р-) головній підгрупі (наявні тільки р- і s-орбіталі), а другий - у четвертому періоді (число енергетичних рівнів атома 4) у другій групі (атом містить два валентні s-електрони) головній підгрупі (наявні тільки р- і s-орбіталі).

 
Завдання 8. Позначте загальні формули кислот, утворених оксидом складу Е2О5:

А. НЕО3.
Б. НЕО4.
В. Н2ЕО3. Г. Н3ЕО4.

Валентність елемента у оксиді V, тому у кислотах валентність елемента теж повинна дорівнювати п'яти.

Валентність Гідрогену та Оксигену постійна і дорівнює відповідно І і ІІ.

Позначимо валентність невідомого елемента через х, тоді у кислоті НІЕхО3ІІ:  1+х=32, звідси х=6-1, х=5.

Позначимо валентність невідомого елемента через х, тоді у кислоті НІЕхО4ІІ:  1+х=42, звідси х=8-1, х=7.

Позначимо валентність невідомого елемента через х, тоді у кислоті Н2ІЕхО3ІІ21+х=32, звідси х=6-2, х=4.

Позначимо валентність невідомого елемента через х, тоді у кислоті Н3ІЕхО4ІІ31+х=42, звідси х=8-3, х=5.


Завдання 9. Позначте загальну формулу кислоти, основний елемент якої утворює летку сполуку з Гідрогеном складу Н2Е:

А. Н2ЕО3.
Б.НЕО4.
В.Н2ЕО4. Г. Н3ЕО4.

Значення валентності неметалічних елементів у сполуках з Гідрогеном становить різницю між числом 8 і номером групи, в якій розміщений елемент, тому 8-х=2, х=8-2, х=6, отже, це елемент VI групи головної підгрупи і його валентність у кислоті теж повинна дорівнювати шести. Як серед переліку кислот знайти потрібну кислоту, дивись вправу вище (завдання 8).

 

Завдання 10. Охарактеризуйте, за місцем у періодичній системі і будовою атома, елемент з електронною формулою 1s22s22p63s23p3. Напишіть схему розташування електронів за енергетичними комірками.

Таку електронну конфігурацію має елемент розташований у третьому періоді (число енергетичних рівнів атома 3) у п'ятій групі (атом містить п'ять валентних електронів: два s- і три р-) головній підгрупі (наявні тільки р- і s-орбіталі). Порядковий номер елемента 15, символ хімічного елемента Р, назва Фосфор, проста речовина фосфор, заряд ядра атома +15,  загальне число електронів 15, Ar(P)=31, число нейтронів 31-15=16.

+15 )))

    285

 

На зовнішньому енергетичному рівні три неспарені р-електрони, зовнішній рівень незавершений, бракує 3 електронів. Неметал. Оксид P2O5, валентність V, кислотний. Гідрат оксиду Н3РО4 - кислота.

Н3РО4 + 3NaOH = Na3PO4 + 3H2O

РН3 - летка сполука з Гідрогеном, валентність ІІІ.


Завдання 11. Відносна молекулярна маса леткої сполуки елемента з Гідрогеном у 17 разів важча за відносну молекулярну масу водню. Масова частка Гідрогену в ній - 8,83%. Знайдіть формулу сполуки. Напишіть формули вищого оксиду та гідрату оксиду елемента, що входить до її складу, вкажіть їх характер.

Оскільки валентність Гідргену у леткій сполуці завжди дорівнює 1, то в загальному випадку формулу леткої сполуки можна записати у вигляді ЕНх.

Відомо: Mr(ЕНх)/Mr(Н2)=17, ω)=8,83% або 0,0883 

Знайти: формулу ЕНх -?

Розв'язання:

Знаходимо відносну молекулярну масу леткої сполуки з формули:

Mr(ЕНх)/Mr(Н2)=17, звідси Mr(ЕНх)=17Mr(Н2)=172Аr(Н)=1721=34

Кількість атомів кожного елемента у сполуці знаходимо з формули масової частки елемента у сполуці:

ω(елемента)=x(елемента)Аr(елемента)/Мr(сполуки), звідси 

x(елемента)=ω(елемента)Мr(cполуки)/Аr(елемента).

x(Н)=ω(Н)Мr(ЕНх)/Аr(Н)=0,088334:1=3

Отже, формула сполуки ЕН3.

Відносну атомну масу невідомого елемента знаходимо з формули відносної молекулярної маси сполуки:

Mr(ЕН3)=Ar(E)+3Ar(H), звідси Ar(E)=Mr(ЕН3)-3Ar(H)=34-31=31 

Таку відносну атомну масу має елемент V групи Фосфор, отже, формула леткої сполуки РН3.

(Пояснення: те, що елемент утворює летку сполуку з Гідрогеном складу ЕН3, означає, що елемент міститься у V групі, бо валентність елемента у леткій сполуці з Гідрогеном є різницею числа 8 і номера групи х, в якій розміщений елемент: 8-х=3, х=8-3, х=5). 

Максимальне значення валентності хімічних елементів головних підгруп у сполуках з Оксигеном збігається з номером групи, в якій вони перебувають, тому формула вищого оксиду Р2О5. Характер кислотний, бо йому відповідає гідрат оксиду -  кислота Н3РО4.

Відповідь: РН3, Р2О5 - кислотний, H3РO4 - кислота.

 

Завдання 12. Оберіть елемент періодичної системи, який має такий розподіл електронів на зовнішньому енергетичному рівні:ns2np3. Охарактеризуйте його за місцем у періодичній системі і будовою атома.

Це елемент V групи (атом містить п'ять валентних електронів: два s- і три р-). Оберемо Нітроген N.

Порядковий номер елемента 7
+7, Нітроген, Ar(N)=14

У 2 періоді, у 2 ряді,

головній підгрупі V групи

+7 ))   1s22s22p3

    25

 

14-7=7 нейтронів

На зовнішньому енергетичному

рівні три неспарені р-електрони.

Зовнішній рівень незавершений,

бракує 3 електронів.

Неметал

Вищий оксид N2O5, валентність V,

кислотний.

НNО3 - кислота.

НNO3 + NaOH = NaNO3 + H2O

3 - летка сполука з Гідрогеном,

валентність ІІІ.

Ill та IV рівні

Завдання 13. Елемент утворює вищий оксид складу Е2О5. Масова частка елемента у леткій сполуці з Гідрогеном становить 91,18%. Визначте, який це елемент та обчисліть масову частку Оксигену у вищому оксиді. Напишіть формулу гідрату оксиду й укажіть його характер.

Відомо: вищий оксид складу Е2О5, ω)=91,18% або 0,9118 

Знайти: елемент Е -?; ω)-?

(Пояснення: Валентність елемента у вищому оксиді складу Е2О5 дорівнює V і збігається з номером групи, в якій розміщений елемент. Валентність елемента у леткій сполуці з Гідрогеном є різницею числа 8 і номера групи, в якій розміщений елемент, тому 8-5=3, отже, летка сполука матиме вигляд ЕН3).

Розв'язання:

1. Визначимо, який це елемент.

І спосіб.

Обчислимо масову частку Гідрогену у леткій сполуці:

ω(Н)=1-ω(Е)=1-0,9118=0,0882.

Відносну молекулярну масу леткої сполуки знаходимо з формули масової частки елемента у сполуці:

ω(елемента)=nAr(елемента)/Mr(сполуки)

ω(Н)=3Ar(Н)/Mr(ЕН3), звідси Mr(ЕН3)=3Ar(Н)/ω(Н)=31/0,0882=34.

Відносну атомну масу елемента знаходимо з формули відносної молекулярної маси сполуки:

Mr(ЕН3)=Ar(Е)+3Ar(Н), звідси Ar(Е)=Mr(ЕН3)-3Ar(Н)=34-31=31.

Таку відносну атомну масу має елемент V групи Фосфор Р.

ІІ спосіб

Відносну молекулярну масу сполуки знаходимо з формули масової частки елемента у сполуці:

ω(елемента)=nAr(елемента)/Mr(сполуки)

ω(Е)=Ar(Е)/Mr(ЕН3), звідси Mr(ЕН3)=Ar(Е)/ω(Е).

Відносну атомну масу елемента знаходимо з формули відносної молекулярної маси сполуки:

Mr(ЕН3)=Ar(Е)+3Ar(Н), звідси 

Ar(Е)=Mr(ЕН3)-3Ar(Н)

Ar(Е)=(Ar(Е)/ω(Е))-3Ar(Н)

Ar(Е)ω(Е)=Ar(Е)-3Ar(Н)ω(Е)

Ar(Е)-Ar(Е)ω(Е)=3Ar(Н)ω(Е)

Ar(Е)(1-ω(Е))=3Ar(Н)ω(Е)

Ar(Е)=3Ar(Н)ω(Е)/(1-ω(Е))

Підставивши значення, отримаємо 

Ar(Е)=310,9118/(1-0,9118)=2,7354/(1-0,9118)=2,7354/0,0882=31

Таку відносну атомну масу має елемент V групи Фосфор Р.

2. Знайдемо масову частку Оксигену у вищому оксиді Р2О5 за формулою:

ω(елемента)=nAr(елемента)/Mr(сполуки)

Mr(Р2O5)=2Аr(Р)+5Аr(O)=231+516=142

ω(О)=5Ar(О)/Mr(Р2O5)=516/142=0,563 або,

помноживши це значення на 100%, отримаємо 56,3%.

Формула гідрату оксиду Н3РO4 - ортофосфатна кислота.

Відповідь: Фосфор Р, ω(О)=0,563 або 56,3%, H3РO4, кислота.