Інші завдання дивись тут...

І рівень

Завдання 1 Позначте заряд ядра атома Купруму:

А. +29 Б. +30 
В. +27 
Г. +37

Заряд ядра атома = порядковий номер елемента.

 

Завдання 2 Позначте число електронів у електронних оболонках атомів Літію і Хлору, відповідно:

А. 7 і 35 
Б. 35,5 і 17 В. З і 17 Г. 35 і 7

Число електронів = числу протонів = порядковому номеру елемента.


Завдання 3 Позначте елемент із завершеним зовнішнім енергетичним рівнем:

А. Карбон 
Б. Флуор 
В. Магній
Г. Аргон 

Завершений зовнішній енергетичний рівень мають інертні елементи.

Завдання 4 Укажіть елементи другого періоду, двовалентні у вищому оксиді:

A. Na
Б. Be 
В. Mg
Г. В

Максимальне значення валентності хімічних елементів головних підгруп у сполуках з Оксигеном збігається з номером групи, в якій розміщений елемент.

 

Завдання 5 Укажіть елемент, який утворює летку сполуку з Гідрогеном:

А. Силіцій Б. Берилій В. Бор Г. Натрій

Леткі сполуки з Гідрогеном утворюють неметалічні елементи.

Завдання 6 Укажіть фізичний зміст номера періоду:
A. Вказує на заряд ядра атома.
Б. Визначає число валентних електронів.
B. Показує число енергетичних рівнів в атомі.
Г. Визначає число електронів на зовнішньому рівні.


Завдання 7 Установіть послідовність розміщення елементів у періоді з посиленням їх неметалічних властивостей:

 А. О
Б. Be B. N  Г. С

Відповідь: БГВА

У періоді неметалічні властивості елементів посилюються зліва направо Періодичної системи.

 

Завдання 8 Установіть послідовність розміщення елементів у підгрупі із зростанням їх металічних властивостей:

А. Мg
Б. Вe
В. Са
Г. Sr

Відповідь:  БАВГ

У підгрупі металічні властивості елементів посилюються зверху донизу Періодичної системи.

II рівень

Завдання 1 Установіть послідовність розміщення елементів у періоді з посиленням їх металічних властивостей:

A. Si  Б. Мg
В. Аl Г. Na

Відповідь:  АВБГ

У періоді металічні властивості елементів послаблюються зліва направо Періодичної системи.

 

Завдання 2 Установіть послідовність розміщення елементів у підгрупі із зростанням їх неметалічних властивостей:

A. Se 
Б. О 
В.Те 
Г. S

Відповідь: ВАГБ

У підгрупі неметалічні властивості елементів посилюються знизу доверху Періодичної системи.

 

Завдання 3 Установіть відповідність (позначено однаковим кольором):

Назва елемента

Заряд ядра атома

А. Натрій

Б. Бром

1. +35

2. +37
3. +11  

Заряд ядра атома = порядковий номер елемента.

 

Завдання 4 Укажіть два елементи, які утворюють вищі оксиди складу RO:

A. Be  
Б. Na
В. Ва
Г. В

Максимальне значення валентності хімічних елементів головних підгруп у сполуках з Оксигеном збігається з номером групи, в якій вони розміщені. У формулі RO валентність елемента R рівна ІІ. Be i Вa є елементами ІІ групи. 


Завдання 5 Укажіть два елементи, які утворюють леткі сполуки з Гідрогеном складу Н2Е:

А. Хлор 
Б. Сульфур
В. Бром. Г
Г. Оксиген

Значення валентності неметалічних елементів у сполуках з Гідрогеном становить різницю між числом 8 і номером групи х, в якій розміщений елемент, тому 8-х=2, х=8-2=6. Елементами VI групи головної підгрупи є Сульфур і Оксиген.


Завдання 6 Установіть відповідність (позначено однаковим кольором):

Назва елемента Номер періоду
А. Алюміній
Б. Арсен
1. 2
2. 4
3. 3

Завдання 7 Позначте, як змінюються властивості елементів на проміжку СNО:

A. Плавно посилюються металічні.

Б. Стрибкоподібно.
B. Послаблюються неметалічні.
Г. Плавно посилюються неметалічні. 


Завдання 8 Укажіть елементи однієї підгрупи за їх протонними числами:

А. 5,6,7
Б. 4,12,20 В. 8,9,10 
Г. 14,22,32

Bе, Mg, Ca

 

Завдання 9 Охарактеризуйте елемент 14 за місцем у періодичній системі і будовою атома використовуючи алгоритм в робочому зошиті.    

Порядковий номер елемента 14
+14, Силіцій, Ar(S)=28

У 3 періоді, 3 ряді, головній підгрупі IV групи

+14 )))   1s22s263s22

     284

28-14=14 нейтронів

На зовнішньому енергетичному

рівні два спарені s-електрони і

два неспарені р-електрони.

Зовнішній рівень незавершений,

бракує 4 електронів.

Неметал
SiO2, валентність IV, кислотний.

Н2SiО3 — кислота.

SiН4 — летка сполука з Гідрогеном,

валентність IV.

Завдання 10 Масова частка Оксигену в оксиді двовалентного металу — 28,6%. Який це метал?

А. Сг 
Б. Ва В. Са Г. Fe

Дано: оксид двовалентного металу ЕОw(О)=28,6%, або 0,286

Знайти: метал Е-?

Розв'язування

Відносну молекулярну масу сполуки знаходимо з формули масової частки елемента у сполуці: w(О)=Ar(О)/Mr(ЕО), звідси Mr(ЕО)=Ar(О)/w(О)=16:0,286=56

Відносну атомну масу елемента знаходимо з формули обчислення відносної молекулярної маси сполуки: Mr(ЕО)=Ar(Е)+Ar(О), звідси Ar(Е)=Mr(ЕО)-Ar(О)=56-16=40.

Таку відносну атомну масу має двовалентний метал — кальцій Са.

III та IV рівні

Завдання 1 Позначте, як змінюються властивості елементів від Не до Li:
A. Плавно посилюються металічні

Б. Стрибкоподібно
B. Послаблюються неметалічні
Г. Плавно посилюються неметалічні

На проміжку інертний газ (Не) — лужний металічний елемент (Li) спостерігається різка (стрибкоподібна) зміна властивостей, бо в інертного елемента завершений рівень має 8 електронів, а в лужного металічного елемента з'являється новий енергетичний рівень, віддалений від ядра, порівняно з попереднім.

 

Завдання 2 Укажіть ряд елементів, у якому вони розміщені в порядку зростання зарядів ядер атомів:

A. Si, Р, S  
Б. С, Si, Ge  
В. В, С, Si 
Г. F, CI, Mn 

Заряд ядра атома = порядковий номер елемента

 

Завдання 3 Позначте, як змінюються властивості елементів на проміжку Li—Na—К:
A. Посилюються неметалічні

Б. Послаблюються неметалічні
B. Посилюються металічні
Г. Послаблюються металічні

У головних підгрупах металічні властивості елементів посилюються зверху донизу Періодичної системи.

 

Завдання 4. Установіть відповідність (позначено однаковим кольором):

Назва елемента Заряд ядра атома
А. Кальцій
Б. Цинк
1.+19
2.+30
3. +20 

Заряд ядра атома = порядковий номер елемента.


Завдання 5. Установіть послідовність розміщення елементів у підгрупі із послабленням неметалічних властивостей:

А. Cl 
Б. F 
В. І
Г. Вг

Відповідь:  БАГВ

У підгрупі неметалічні властивості елементів посилюються знизу доверху Періодичної системи.

 

Завдання 6. Установіть відповідність (позначено однаковим кольором):

Елемент Період Підгрупа, група
А. Алюміній
Б. Ферум

1. 4
2. 3
3. 2
І. Головна підгрупа VIII групи
II. Головна підгрупа III групи
III. Побічна підгрупа III групи
IV. Побічна підгрупа VIII групи

 

Завдання 7 Позначте два елементи, що мають таку електронну конфігурацію:

1s22s22p63s23p1 і 1s22s22p63s23p64s2:

A. Si, Сl 
Б. Аl, Са 
В. Мg, Аl
 Г. Са, Sc

Перша електронна конфігурація належить атому, що містить три енергетичні рівні, тому елемент розташований у 3 періоді, і  на його останньому рівні міститься 3 електрони (2 s- і 1 р-електрон), тому елемент розташований у ІІІ групі головній підгрупі — це Алюміній Al.

Друга електронна конфігурація належить атому, що містить чотири енергетичні рівні, тому елемент розташований у 4 періоді, і на його останньому рівні міститься 2 s-електрони, тому елемент розташований у ІІ групі головної підгрупи — це Кальцій Са.

  
Завдання 8 Позначте загальні формули кислот, утворених оксидом складу Е2О5:

А. НЕО3 
Б. НЕО4 
В. Н2ЕО3
Г. Н3ЕО4

Валентність елемента у оксиді V, тому у кислотах валентність елемента теж повинна дорівнювати п'яти.

Валентність Гідрогену та Оксигену постійна і дорівнює відповідно І і ІІ.

Позначимо валентність Е через х, тоді у кислоті НІЕхО3ІІ:  1+х=32, звідси х=5

Позначимо валентність Е через х, тоді у кислоті НІЕхО4ІІ:  1+х=42, звідси х=7

Позначимо валентність Е через х, тоді у кислоті Н2ІЕхО3ІІ:  21+х=32, звідси х=4

Позначимо валентність Е через х, тоді у кислоті Н3ІЕхО4ІІ:  31+х=42, звідси х=5


Завдання 9 Позначте загальну формулу кислоти, основний елемент якої утворює летку сполуку з Гідрогеном складу Н2Е:

А. Н2ЕО3 
Б. НЕО4 
В. Н2ЕО4
Г. Н3ЕО4

Значення валентності неметалічних елементів у сполуках з Гідрогеном становить різницю між числом 8 і номером групи х, в якій розміщений елемент, тому 8-х=2, х=8-2=6, отже, це елемент VI групи головної підгрупи, тому його валентність у кислоті повинна дорівнювати VI. Як визначити валентність Е у кислоті, дивись вправу вище (завдання 8).

 

Завдання 10 Охарактеризуйте, за місцем у періодичній системі і будовою атома, елемент з електронною формулою 1s22s22p63s23p3. Напишіть схему розташування електронів за енергетичними комірками.

Таку електронну конфігурацію має елемент розташований у третьому періоді (число енергетичних рівнів атома 3) у п'ятій групі (атом містить п'ять валентних електронів: два s- і три р-) головній підгрупі (наявні тільки р- і s-орбіталі). Порядковий номер елемента 15 (2+2+6+2+3=15), символ хімічного елемента Р, назва Фосфор, проста речовина фосфор, заряд ядра атома +15,  загальне число електронів 15, Ar(P)=31, число нейтронів 31-15=16.

+15 )))

    285

 

На зовнішньому енергетичному рівні три неспарені р-електрони, зовнішній рівень незавершений, бракує 3 електронів.  Неметал. Оксид P2O5, валентність V, кислотний. Гідрат оксиду Н3РО4 — кислота.

Н3РО4 + 3NaOH = Na3PO4 + 3H2O

РН3 — летка сполука з Гідрогеном, валентність Фосфора ІІІ.


Завдання 11 Відносна молекулярна маса леткої сполуки елемента з Гідрогеном у 17 разів важча за відносну молекулярну масу водню. Масова частка Гідрогену в ній — 8,83%. Знайдіть формулу сполуки. Напишіть формули вищого оксиду та гідрату оксиду елемента, що входить до її складу, вкажіть їх характер.

Оскільки валентність Гідргену у леткій сполуці завжди дорівнює 1, то в загальному випадку формулу леткої сполуки можна записати у вигляді ЕНх.

Відомо: Mr(ЕНх)/Mr2)=17, w)=8,83%, або 0,0883 

Знайти: формулу ЕНх -?

Розв'язання

Mr(ЕНх)/Mr2)=17, звідси Mr(ЕНх)=17Mr2)=172Аr(Н)=1721=34

Кількість атомів кожного елемента у сполуці знаходимо з формули обчислення масової частки елемента у сполуці.

x(Н)=w(Н)Мr(ЕНх):Аr(Н)=0,088334:1=3

Отже, формула сполуки ЕН3.

Відносну атомну масу невідомого елемента знаходимо з формули обчислення відносної молекулярної маси сполуки:

Mr(ЕН3)=Ar(E)+3Ar(H), звідси Ar(E)=Mr(ЕН3)-3Ar(H)=34-31=31 

Таку відносну атомну масу має елемент V групи Фосфор, отже, формула леткої сполуки РН3.

(Пояснення: те, що елемент утворює летку сполуку з Гідрогеном складу ЕН3, означає, що елемент міститься у V групі, бо валентність елемента у леткій сполуці з Гідрогеном є різницею числа 8 і номера групи х, в якій розміщений елемент: 8-х=3, х=8-3=5). 

Максимальне значення валентності хімічних елементів головних підгруп у сполуках з Оксигеном збігається з номером групи, в якій вони перебувають, тому формула вищого оксиду Р2О5. Характер кислотний, бо йому відповідає гідрат оксиду — кислота Н3РО4.

Відповідь: РН3, Р2О5  кислотний, H3PO4 — кислота.

 

Завдання 12. Оберіть елемент періодичної системи, який має такий розподіл електронів на зовнішньому енергетичному рівні: ns2np3. Охарактеризуйте його за місцем у періодичній системі і будовою атома.

Це елемент V групи (атом містить п'ять валентних електронів: два s- і три р-). Оберемо Нітроген N.

Порядковий номер елемента 7
+7, Нітроген, Ar(N)=14

У 2 періоді, у 2 ряді,

головній підгрупі V групи

+7 ))   1s22s22p3

    25

 

14-7=7 нейтронів

На зовнішньому енергетичному

рівні три неспарені р-електрони.

Зовнішній рівень незавершений,

бракує 3 електронів.

Неметал

Вищий оксид N2O5, валентність V, 

кислотний.

НNО3 — кислота.

НNO3 + NaOH = NaNO3 + H2O

3 — летка сполука з Гідрогеном,

валентність Нітрогену ІІІ.

Ill та IV рівні

Завдання 13. Елемент утворює вищий оксид складу Е2О5. Масова частка елемента у леткій сполуці з Гідрогеном становить 91,18%. Визначте, який це елемент та обчисліть масову частку Оксигену у вищому оксиді. Напишіть формулу гідрату оксиду й укажіть його характер.

Відомо: вищий оксид складу Е2О5w)=91,18%, або 0,9118 

Знайти: елемент Е -?; w)-?

(Пояснення: валентність елемента у вищому оксиді складу Е2О5 дорівнює V і збігається з номером групи, в якій розміщений елемент. Валентність елемента у леткій сполуці з Гідрогеном є різницею числа 8 і номера групи, в якій розміщений елемент, тому 8-5=3, отже, летка сполука матиме вигляд ЕН3).

Розв'язання:

1. Визначимо, який це елемент.

І спосіб

Обчислимо масову частку Гідрогену у леткій сполуці:

w(Н)=1-w(Е)=1-0,9118=0,0882

Відносну молекулярну масу леткої сполуки знаходимо з формули обчислення масової частки елемента у сполуці.

w(Н)=3Ar(Н)/Mr(ЕН3), звідси Mr(ЕН3)=3Ar(Н)/w(Н)=31:0,0882=34

Відносну атомну масу елемента знаходимо з формули обчислення відносної молекулярної маси сполуки:

Mr(ЕН3)=Ar(Е)+3Ar(Н), звідси Ar(Е)=Mr(ЕН3)-3Ar(Н)=34-31=31

Таку відносну атомну масу має елемент V групи Фосфор Р.

ІІ спосіб

Відносну молекулярну масу сполуки знаходимо з формули обчислення масової частки елемента у сполуці:

w(Е)=Ar(Е)/Mr(ЕН3), звідси Mr(ЕН3)=Ar(Е)/w(Е).

Відносну атомну масу елемента знаходимо з формули обчислення відносної молекулярної маси сполуки:

Mr(ЕН3)=Ar(Е)+3Ar(Н), звідси 

Ar(Е)=Mr(ЕН3)-3Ar(Н)

Ar(Е)=(Ar(Е)/w(Е))-3Ar(Н)

Ar(Е)w(Е)=Ar(Е)-3Ar(Н)w(Е)

Ar(Е)-Ar(Е)w(Е)=3Ar(Н)w(Е)

Ar(Е)(1-w(Е))=3Ar(Н)w(Е)

Ar(Е)=3Ar(Н)w(Е)/(1-w(Е))

Підставивши значення, отримаємо 

Ar(Е)=310,9118/(1-0,9118)=2,7354:(1-0,9118)=2,7354:0,0882=31

Таку відносну атомну масу має елемент V групи Фосфор Р.

2. Знайдемо масову частку Оксигену у вищому оксиді Р2О5.

Mr(Р2O5)=2Аr(Р)+5Аr(O)=231+516=142

w(О)=5Ar(О)/Mr(Р2O5)=516:142=0,563, або 56,3%

Формула гідрату оксиду Н3РO4 — ортофосфатна кислота.

Відповідь: Фосфор Р, ω(О)=0,563, або 56,3%, H3РO4 — кислота.

Інші завдання дивись тут...

  • Фаландед
    дуже дякую ви мене врятували
    18 жовтня 2022 20:43