Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА

І рівень

Завдання 1

Вставте пропущені слова так, щоб вираз став завершеним:
1. Зв'язок атомів за допомогою електронних пар називають ковалентним.
2. Розрізняють два види ковалентного зв'язку: неполярний і полярний.
3. Ковалентний зв'язок виникає між атомами неметалічних елементів.
4. Ковалентний неполярний зв'язок утворюється в молекулах простих речовин.
5. Ковалентний полярний зв'язок виникає між різними елементами в молекулах складних речовин.
6. У бінарних сполуках елемент, що стоїть першим виявляє позитивну електронегативність.

II    рівень

Завдання 2

Позначте число спільних електронних пар у молекулі кисню:

А. 1
Б. 2
2. В Г. 4

При взаємодії двох атомів, кожний із яких має кілька неспарених електронів, утворюється відразу кілька спільних електронних пар. Оксиген має два неспарених електрони.

 

Завдання 3

Позначте число спільних електронних пар у молекулі амоніаку:

А. 1
Б. 2
В. З Г. 4

При взаємодії двох атомів, кожний із яких має кілька неспарених електронів, утворюється відразу кілька спільних електронних пар. Нітроген має три неспарених електрони.

 

Завдання 4

Позначте дві пари елементів, між якими можливе утворення ковалентного зв'язку:

А. С, О
Б. N, Н
В. Mg, О  Г. Са, S

Ковалентний зв'язок виникає між атомами неметалічних елементів.

Завдання 5

Підкресліть формули сполук з ковалентним неполярним зв'язком:

Н2О Br2
CO
H2
Na2S
I2
NO
ZnS
Cl2

Ковалентний неполярний зв'язок утворюється в молекулах простих речовин.

III    рівень

Завдання 6

Впишіть у таблицю формули речовин з даного переліку з:

І варіант                                                         II варіант

а) ковалентним

неполярним;

б) ковалентним

полярним

зв'язками

а) ковалентним

неполярним;

б) ковалентним

полярним

зв'язками

H2, I2 HCl, SO2, HI, H2S Br2, Cl2, N2 NF3, HBr, CO2

 

Завдання 7

Елемент головної підгрупи з сполуці з Гідрогеном є чотиривалентний. Масова частка елемента у його вищому оксиді становить 27,27%. Обчисліть та назвіть елемент. Напишіть формули згаданих сполук.

Дано: ЕН4ω(Е)=27,27%, або 0,2727

Знайти: елемент Е-?

Розв'язання

За умовою задачі елемент у сполуці з Гідрогеном є чотиривалентним, тому формула вищого оксиду матиме вигляд ЕО2. (Пояснення: валентність елемента у леткій сполуці з Гідрогеном є різницею числа 8 і номера групи х, в якій розміщений елемент: 8-х=4, х=8-4, х=4, а номер групи елементів головних підгруп збігається з максимальною валентністю елемента у його сполуці з Оксигеном).

І спосіб

Обчислюємо масову частку Оксигену у вищому оксиді:

ω(О)=1-ω(Е)=1-0,2727=0,7273

Відносну молекулярну масу сполуки знаходимо з формули обчислення масової частки елемента у сполуці:

ω(О)=2Ar(О)/Mr(ЕО2), звідси Mr(ЕО2)=2Ar(О)/ω(О)=216/0,7273=44

Відносну атомну масу елемента знаходимо з формули обчислення відносної молекулярної маси сполуки:

Mr(ЕО2)=Ar(Е)+2Ar(О), звідси Ar(Е)=Mr(ЕО2)-2Ar(О)=44-216=12

Таку відносну атомну масу має елемент ІV групи Карбон С.

Формула леткої сполуки з Гідрогеном СН4

Формула вищого оксиду СО2.

Відповідь: Карбон, СН4, СО2

ІІ спосіб

Відносну молекулярну масу сполуки знаходимо з формули обчислення масової частки елемента у сполуці:

ω(Е)=Ar(Е)/Mr(ЕО2), звідси Mr(ЕО2)=Ar(Е)/ω(Е)

Відносну атомну масу елемента знаходимо з формули обчислення відносної молекулярної маси сполуки:

Mr(ЕО2)=Ar(Е)+2Ar(О), звідси  Ar(Е)=Mr(ЕО2)-2Ar(О)

Ar(Е)=Ar(Е)/ω(Е)-2Ar(О)

Ar(Е)ω(Е)=Ar(Е)-2Ar(О)ω(Е)

Ar(Е)-Ar(Е)ω(Е)=2Ar(О)ω(Е)

Ar(Е)(1-ω(Е))=2Ar(О)ω(Е)

Ar(Е)=2Ar(О)ω(Е)/(1-ω(Е))

Ar(Е)=2160,2727/(1-0,2727)

Ar(Е)=12

Таку відносну атомну масу має елемент ІV групи Карбон С.

Формула леткої сполуки з Гідрогеном СН4.

Формула вищого оксиду СО2.

Відповідь: Карбон, СН4, СО2

IV рівень

Завдання 8

Напишіть електронні і структурні формули для сполук, поданих формулами:

H2S Br2 H2Se SiО2 F2 CO 2 H2О

    ..

H:S:H

    ..

 

H-S-H

  ..   ..

:Br:Br:

  ..   ..

 

Br-Br

    ..

H:Se:H

    ..

 

H-Se-H

..        ..

O::Si::O

..        ..

 

O=Si=O

..  ..

:F:F:

..  ..

 

F-F

    ..

:C::O:

 

 

CΞO

..        ..

O::C::O

..        ..

 

O=C=O

    ..

H:O:H

    .. 

 

H-O-H


Завдання 9

Елемент VI групи у сполуці з Оксигеном утворює два оксиди. Масова частка його у вищому оксиді становить 40%. Визначте елемент. Обчисліть масову частку цього елемента у леткій сполуці з Гідрогеном. Напишіть формули згаданих оксидів та їх гідратів оксидів.

Відомо: вищий оксид ЕO3, ω(Е)=40%, або 0,4

Знайти: елемент Е-?

Розв'язання:

1. Визначимо який це елемент.

І спосіб

Обчислюємо масову частку Оксигену у вищому оксиді:

ω(О)=1-ω(Е)=1-0,4=0,6

Відносну молекулярну масу сполуки знаходимо з формули обчислення масової частки елемента у сполуці:

ω(О)=3Ar(О)/Mr(ЕО3), звідси Mr(ЕО3)=3Ar(О)/ω(О)=316/0,6=80

Відносну атомну масу елемента знаходимо з формули обчислення відносної молекулярної маси сполуки:

Mr(ЕО3)=Ar(Е)+3Ar(О)звідси Ar(Е)=Mr(ЕО3)-3Ar(О)=80-316=32

Таку відносну атомну масу має елемент VІ групи Сульфур S.

ІІ спосіб

Відносну молекулярну масу сполуки знаходимо з формули обчислення масової частки елемента у сполуці:

ω(Е)=Ar(Е)/Mr(ЕО3), звідси Mr(ЕО2)=Ar(Е)/ω(Е)

Відносну атомну масу елемента знаходимо з формули обчислення відносної молекулярної маси сполуки:

Mr(ЕО3)=Ar(Е)+3Ar(О), звідси Ar(Е)=Mr(ЕО3)-3Ar(О)

Ar(Е)=(Ar(Е)/ω(Е))-3Ar(О)

Ar(Е)ω(Е)=Ar(Е)-3Ar(О)ω(Е)

Ar(Е)-Ar(Е)ω(Е)=3Ar(О)ω(Е)

Ar(Е)(1-ω(Е))=3Ar(О)ω(Е)

Ar(Е)=3Ar(О)ω(Е)/(1-ω(Е))

Ar(Е)=3160,4/(1-0,4)

Ar(Е)=32

Таку відносну атомну масу має елемент VІ групи Сульфур S.

(Пояснення: валентність елемента у леткій сполуці з Гідрогеном є різницею числа 8 і номера групи, в якій розміщений елемент, тому 8-6=2, отже, летка сполука матиме вигляд Н2S).

2. Обчислюємо масову частку Сульфуру у леткій сполуці H2S.

Mr(Н2S)=2Ar(H)+Ar(S)=21+32=34

ω(S)=Ar(S)/Mr(H2S)=32:34=0,941, або 94,1%

Формула вищого оксиду SО3, гідрат оксиду H2SO4 - сульфатна кислота.

Формула другого оксиду SО2, гідрат оксиду H2SO3 - сульфітна кислота.

Відповідь: Сульфур; ω(S)=0,941, або 94,1%; SO3 i SO2; H2SO4 i H2SO3

 

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Вправа 1

Впишіть у таблицю відомості про хімічні зв'язки в молекулах водню, хлору, гідроген сульфіду.

Назви речовин та

їх молекулярні

формули

Які електрони

утворюють

спільні пари?

Електронні

формули

Графічні

формули

водень

 s-електрони

 Н:Н  Н-Н
хлор

р-електрони

 ..  ..

:Cl:Cl:

 ..  ..

 Cl-Cl
гідроген сульфід

s-електрони,

p-електрони

   ..

H:S:H

   ..

 H-S-H

Вправа 2

Покажіть за допомогою електронних формул положення спільних електронних пар у сполуках: Br2, l2, H2Se, РН3. Назвіть тип хімічного зв'язку.

Br2 l2 H2Se РН3

 ..   ..

:Br:Br:

 ..   ..

 

зв'язок

ковалентний

неполярний

 .. ..

:І:

 .. ..

 

зв'язок

ковалентний

неполярний

      ..  

H :Se: H

      ..

 

зв'язок

ковалентний

полярний

    ..

H:P:H

    ..

    H

зв'язок

ковалентний

неполярний

Значення електронегативності Фосфору і Гідрогену однакове, тому зв'язок ковалентний неполярний.

Ill та IV рівні

Вправа 3

Елемент V групи утворює летку сполуку з Гідрогеном, масова частка Гідрогену в якій - 17,65%. Визначте, який це елемент. Обчисліть масову частку елемента у його вищому оксиді.

Відомо: ЕН3, ω(Н)=17,65%, або 0,1765 

Знайти: елемент Е-?

(Пояснення: валентність елемента у леткій сполуці з Гідрогеном є різницею числа 8 і номера групи, в якій розміщений елемент, тому 8-5=3, отже, формула сполуки з Гідрогеном має вигляд ЕН3).

Розв'язання

Відносну молекулярну масу леткої сполуки знаходимо з формули масової частки елемента у сполуці:

ω(Н)=3Ar(Н)/Mr(ЕН3), звідси Mr(ЕН3)=3Ar(Н)/ω(Н)=31/0,1765=17

Відносну атомну масу елемента знаходимо з формули відносної молекулярної маси сполуки:

Mr(ЕН3)=Ar(Е)+3Ar(Н), звідси Ar(Е)=Mr(ЕН3)-3Ar(Н)=17-31=14

Таку відносну атомну масу має елемент V групи Нітроген.

Максимальне значення валентності хімічних елементів головних підгруп у сполуках з Оксигеном збігається з номером групи, в якій вони перебувають, тому формула оксиду N2O5.

Обчислимо масову частку Нітрогену у вищому оксиді N2O5.

Mr(N2O5)=2Ar(N)+5Ar(O)=214+516=108

ω(N)=2Ar(N)/Mr(N2O5)=214/108=0,259, або 25,9%

Відповідь: Нітроген N, N2O5ω(N)=0,259, або 25,9%.                                                                           

 

Вправа 4

Відносна молекулярна маса оксиду семивалентного елемента у 38,75 рази більша за відносну молекулярну масу гелію. Масова частка Оксигену у вищому оксиді - 54,2%. Визначте, який це елемент. Обчисліть масову частку Гідрогену у його леткій сполуці.

Відомо: Mr2О7)/Mr(Не)=38,75, ω)=54,2%, або 0,542

Знайти: елемент Е-? ω)-?

Розв'язання

З формули Mr2О7)/Mr(Не)=38,75 знайдемо відносну молекулярну масу оксиду

Mr(Е2О7)=38,75Mr(Не)=38,754=155

Обчислюємо масову частку невідомого елемента

ω)=1-ω)=1-0,542=0,458

Відносну атомну масу елемента знаходимо з формули обчислення масової частки елемента у сполуці:

ω(Е)=2Ar(Е)/Mr(Е2О7), звідси

Ar(Е)=(ω(Е)Mr(Е2О7)):2=(0,458155):2=35,5

Таку відносну атомну масу має елемент VII групи Хлор.

(Пояснення: значення валентності неметалічних елементів у сполуках з Гідрогеном становить різницю між числом 8 і номером групи, в якій розміщений елемент, тому 8-7=1. Отже, формула леткої сполуки НCl).

Обчислимо масову частку Гідрогену у леткій сполуці HCl.

Mr(HСl)=Ar(H)+Ar(Cl)=1+35,5=36,5

ω(H)=Ar(H)/Mr(HCl)=1:36,5=0,027, або 2,7%

Відповідь: Хлор Сl, ω(H)=0,027, або 2,7%

Інші завдання дивись тут...