Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА

І рівень

Завдання 1. Вставте пропущені слова так, щоб вираз став завершеним:
1. Зв'язок атомів за допомогою електронних пар називають ковалентним.
2. Розрізняють два види ковалентного зв'язку: неполярний і полярний.
3. Ковалентний зв'язок виникає між атомами неметалічних елементів.
4. Ковалентний неполярний зв'язок утворюється в молекулах простих речовин.
5. Ковалентний полярний зв'язок виникає між різними елементами в молекулах складних речовин.
6. У бінарних сполуках елемент, що стоїть першим виявляє позитивну електронегативність.

II    рівень

Завдання 2. Позначте число спільних електронних пар у молекулі кисню:

А. 1.
Б. 2.
2. В. Г. 4.

При взаємодії двох атомів, кожний із яких має кілька неспарених електронів, утворюється відразу кілька спільних електронних пар. Оксиген має два неспарених електрони.

 

Завдання 3. Позначте число спільних електронних пар у молекулі амоніаку:

А. 1.
Б. 2.
В.З. Г.4.

При взаємодії двох атомів, кожний із яких має кілька неспарених електронів, утворюється відразу кілька спільних електронних пар. Нітроген має три неспарених електрони.

 

Завдання 4. Позначте дві пари елементів, між якими можливе утворення ковалентного зв'язку:

А. С, О;
Б. N, Н;
В. Mg, О;  Г.Са, S.

Ковалентний зв'язок виникає між атомами неметалічних елементів.

Завдання 5. Підкресліть формули сполук з ковалентним неполярним зв'язком:

Н2О, О2,
Н2, Na2S l2,
NO,
ZnS,
Сl2.

Ковалентний неполярний зв'язок утворюється в молекулах простих речовин.

III    рівень

Завдання 6. Впишіть у таблицю формули речовин з даного переліку з:

І варіант                                                         II варіант

а) ковалентним

неполярним;

б) ковалентним

полярним

зв'язками

а) ковалентним

неполярним;

б) ковалентним

полярним

зв'язками

H2, O2, I2 HCl, SO2, HI, H2S Br2, Cl2, N2 NF3, HBr, CO2

 

Завдання 7. Елемент головної підгрупи з сполуці з Гідрогеном є чотиривалентний. Масова частка елемента у його вищому оксиді становить 27,27%. Обчисліть та назвіть елемент. Напишіть формули згаданих сполук.

Дано: ЕН4ω(Е)=27,27% або 0,2727. 

Знайти: елемент Е-?

Розв'язання:

За умовою задачі елемент у сполуці з Гідрогеном є чотиривалентним, тому формула вищого оксиду матиме вигляд ЕО2. (Пояснення: валентність елемента у леткій сполуці з Гідрогеном є різницею числа 8 і номера групи х, в якій розміщений елемент: 8-х=4, х=8-4, х=4, а номер групи елементів головних підгруп збігається з максимальною валентністю елемента у його сполуці з Оксигеном) .

І спосіб

Обчислюємо масову частку Оксигену у вищому оксиді:

ω(О)=1-ω(Е)=1-0,2727=0,7273

Відносну молекулярну масу сполуки знаходимо з формули обчислення масової частки елемента у сполуці:

ω(елемента)=nAr(елемента)/Mr(сполуки)

ω(О)=2Ar(О)/Mr(ЕО2), звідси Mr(ЕО2)=2Ar(О)/ω(О)=216/0,7273=44

Відносну атомну масу елемента знаходимо з формули обчислення відносної молекулярної маси сполуки:

Mr(ЕО2)=Ar(Е)+2Ar(О), звідси Ar(Е)=Mr(ЕО2)-2Ar(О)=44-216=12

Таку відносну атомну масу має елемент ІV групи Карбон С.

Формула леткої сполуки з Гідрогеном СН4

Формула вищого оксиду СО2.

Відповідь: Карбон, СН4, СО2.

ІІ спосіб

Відносну молекулярну масу сполуки знаходимо з формули обчислення масової частки елемента у сполуці:

ω(елемента)=nAr(елемента)/Mr(сполуки)

ω(Е)=Ar(Е)/Mr(ЕО2), звідси Mr(ЕО2)=Ar(Е)/ω(Е)

Відносну атомну масу елемента знаходимо з формули обчислення відносної молекулярної маси сполуки:

Mr(ЕО2)=Ar(Е)+2Ar(О), звідси  Ar(Е)=Mr(ЕО2)-2Ar(О)

Ar(Е)=Ar(Е)/ω(Е)-2Ar(О)

Ar(Е)ω(Е)=Ar(Е)-2Ar(О)ω(Е)

Ar(Е)-Ar(Е)ω(Е)=2Ar(О)ω(Е)

Ar(Е)(1-ω(Е))=2Ar(О)ω(Е)

Ar(Е)=2Ar(О)ω(Е)/(1-ω(Е))

Ar(Е)=2160,2727/(1-0,2727)

Ar(Е)=12

Таку відносну атомну масу має елемент ІV групи Карбон С.

Формула леткої сполуки з Гідрогеном СН4.

Формула вищого оксиду СО2.

Відповідь: Карбон, СН4, СО2.

IV рівень

Завдання 8. Напишіть електронні і структурні формули для сполук, поданих формулами:

H2S Br2 H2Se SiО2 F2 CO 2 H2О.

    ..

H:S:H

    ..

 

H-S-H

  ..   ..

:Br:Br:

  ..   ..

 

Br-Br

    ..

H:Se:H

    ..

 

H-Se-H

..        ..

O::Si::O

..        ..

 

O=Si=O

..  ..

:F:F:

..  ..

 

F-F

    ..

:C::O:

 

 

CΞO

..        ..

O::C::O

..        ..

 

O=C=O

    ..

H:O:H

    .. 

 

H-O-H


Завдання 9. Елемент VI групи у сполуці з Оксигеном утворює два оксиди. Масова частка його у вищому оксиді становить 40%. Визначте елемент. Обчисліть масову частку цього елемента у леткій сполуці з Гідрогеном. Напишіть формули згаданих оксидів та їх гідратів оксидів.

Відомо: вищий оксид ЕO3, ω(Е)=40% або 0,4. 

Знайти: елемент Е-?

Розв'язання:

1. Визначимо який це елемент.

І спосіб

Обчислюємо масову частку Оксигену у вищому оксиді:

ω(О)=1-ω(Е)=1-0,4=0,6

Відносну молекулярну масу сполуки знаходимо з формули обчислення масової частки елемента у сполуці:

ω(елемента)=nAr(елемента)/Mr(сполуки)

ω(О)=3Ar(О)/Mr(ЕО3), звідси Mr(ЕО3)=3Ar(О)/ω(О)=316/0,6=80

Відносну атомну масу елемента знаходимо з формули обчислення відносної молекулярної маси сполуки:

Mr(ЕО3)=Ar(Е)+3Ar(О)звідси Ar(Е)=Mr(ЕО3)-3Ar(О)=80-316=32

Таку відносну атомну масу має елемент VІ групи Сульфур S.

ІІ спосіб

Відносну молекулярну масу сполуки знаходимо з формули обчислення масової частки елемента у сполуці:

ω(елемента)=nAr(елемента)/Mr(сполуки)

ω(Е)=Ar(Е)/Mr(ЕО3), звідси Mr(ЕО2)=Ar(Е)/ω(Е)

Відносну атомну масу елемента знаходимо з формули обчислення відносної молекулярної маси сполуки:

Mr(ЕО3)=Ar(Е)+3Ar(О), звідси Ar(Е)=Mr(ЕО3)-3Ar(О)

Ar(Е)=(Ar(Е)/ω(Е))-3Ar(О)

Ar(Е)ω(Е)=Ar(Е)-3Ar(О)ω(Е)

Ar(Е)-Ar(Е)ω(Е)=3Ar(О)ω(Е)

Ar(Е)(1-ω(Е))=3Ar(О)ω(Е)

Ar(Е)=3Ar(О)ω(Е)/(1-ω(Е))

Ar(Е)=3160,4/(1-0,4)

Ar(Е)=32

Таку відносну атомну масу має елемент VІ групи Сульфур S.

(Пояснення: валентність елемента у леткій сполуці з Гідрогеном є різницею числа 8 і номера групи, в якій розміщений елемент, тому 8-6=2, отже, летка сполука матиме вигляд Н2S).

2. Обчислюємо масову частку Сульфуру у леткій сполуці H2S за формулою:

ω(елемента)=nAr(елемента)/Mr(сполуки)

Mr(Н2S)=2Ar(H)+Ar(S)=21+32=34

ω(S)=Ar(S)/Mr(H2S)=32/34=0,941 або,

помноживши це значення на 100%, одержимо 94,1%.

Формула вищого оксиду SО3 i йому відповідає гідрат оксиду H2SO4 - сульфатна кислота.

Формула другого оксиду SО2 i йому відповідає гідрат оксиду H2SO3 - сульфітна кислота.

Відповідь: Сульфур, ω(S)=0,941 або 94,1%, SO3 i SO2, H2SO4 i H2SO3.

 

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Вправа 1. Впишіть у таблицю відомості про хімічні зв'язки в молекулах водню, хлору, гідроген сульфіду.

Назви речовин та

їх молекулярні

формули

Які електрони

утворюють

спільні пари?

Електронні

формули

Графічні

формули

водень

 s-електрони

 Н:Н  Н-Н
хлор

р-електрони

 ..  ..

:Cl:Cl:

 ..  ..

 Cl-Cl
гідроген сульфід

s-електрони,

p-електрони

   ..

H:S:H

   ..

 H-S-H

Вправа 2. Покажіть за допомогою електронних формул положення спільних електронних пар у сполуках: Br2, l2, H2Se, РН3. Назвіть тип хімічного зв'язку.

Br2 l2 H2Se РН3

 ..   ..

:Br:Br:

 ..   ..

 

зв'язок

ковалентний

неполярний

 .. ..

:І:

 .. ..

 

зв'язок

ковалентний

неполярний

      ..  

H :Se: H

      ..

 

зв'язок

ковалентний

полярний

    ..

H:P:H

    ..

    H

зв'язок

ковалентний

неполярний

Значення електронегативності Фосфору і Гідрогену однакове, тому зв'язок ковалентний неполярний.

Ill та IV рівні

Вправа 3. Елемент V групи утворює летку сполуку з Гідрогеном, масова частка Гідрогену в якій - 17,65%. Визначте, який це елемент. Обчисліть масову частку елемента у його вищому оксиді.

Відомо: ЕН3, ω(Н)=17,65% або 0,1765. 

Знайти: елемент Е-?

(Пояснення: валентність елемента у леткій сполуці з Гідрогеном є різницею числа 8 і номера групи, в якій розміщений елемент, тому 8-5=3, отже, формула сполуки з Гідрогеном має вигляд ЕН3).

Розв'язання:

Відносну молекулярну масу леткої сполуки знаходимо з формули масової частки елемента у сполуці:

ω(елемента)=nAr(елемента)/Mr(сполуки)

ω(Н)=3Ar(Н)/Mr(ЕН3), звідси Mr(ЕН3)=3Ar(Н)/ω(Н)=31/0,1765=17.

Відносну атомну масу елемента знаходимо з формули відносної молекулярної маси сполуки:

Mr(ЕН3)=Ar(Е)+3Ar(Н), звідси Ar(Е)=Mr(ЕН3)-3Ar(Н)=17-31=14

Таку відносну атомну масу має елемент V групи Нітроген.

Максимальне значення валентності хімічних елементів головних підгруп у сполуках з Оксигеном збігається з номером групи, в якій вони перебувають, тому формула оксиду N2O5.

Обчислимо масову частку Нітрогену у вищому оксиді за формулою:

ω(елемента)=nAr(елемента)/Mr(сполуки)

Mr(N2O5)=2Ar(N)+5Ar(O)=214+516=108

ω(N)=2Ar(N)/Mr(N2O5)=214/108=0,259 або,

помноживши це значення на 100%, одержимо 25,9%.

Відповідь: Нітроген N, N2O5, ω(N)=0,259 або 25,9%.                                                                           

 

Вправа 4. Відносна молекулярна маса оксиду семивалентного елемента у 45,75 рази більша за відносну молекулярну масу гелію. Масова частка Оксигену у вищому оксиді - 61,2%. Визначте, який це елемент. Обчисліть масову частку Гідрогену у його леткій сполуці.

Відомо: Mr2О7)/Mr(Не)=45,75, ω)=61,2% або 0,612

Знайти: елемент Е-? ω)-?

Розв'язання:

З формули Mr2О7)/Mr(Не)=45,75 знайдемо відносну молекулярну масу оксиду

Mr(Е2О7)=45,75Mr(Не)=45,754=183

Обчислюємо масову частку невідомого елемента

ω)=1-ω)=1-0,612=0,388

Відносну атомну масу елемента знаходимо з формули обчислення масової частки елемента у сполуці:

ω(елемента)=nAr(елемента)/Mr(сполуки)

ω(Е)=2Ar(Е)/Mr(Е2О7), звідси

Ar(Е)=(ω(Е)Mr(Е2О7)):2=(0,388183):2=35,5.

Таку відносну атомну масу елемент VII групи має Хлор.

(Пояснення: значення валентності неметалічних елементів у сполуках з Гідрогеном становить різницю між числом 8 і номером групи, в якій розміщений елемент, тому 8-7=1. Отже, формула леткої сполуки НCl).

Обчислимо масову частку Гідрогену у леткій сполуці HCl за формулою:

ω(елемента)=nAr(елемента)/Mr(сполуки)

Mr(HСl)=Ar(H)+Ar(Cl)=1+35,5=36,5

ω(H)=Ar(H)/Mr(HCl)=1/36,5=0,027 або,

помноживши це значення на 100%, одержимо 2,7%.

Відповідь: Хлор Сl, ω(H)=0,027 або 2,7%.

Інші завдання дивись тут...