Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА (ГРУПОВА)

I рівень

Завдання 1

Позначте три елементи з найвищою позитивною електронегативністю:

Si
О
Н В F С S

Дивись таблицю 7. Електронегативність елементів.

 

Завдання 2

Підкресліть формули сполук з йонним зв'язком:

О3 КСl NH3 O2 NaBr І2 СаСl2

Йонний зв'язок виникає між атомами елементів, що різко відрізняються електронегативністю, тобто між атомами металічних і неметалічних елементів.

 

Завдання 3

Назвіть структурні частинки йонних сполук:
A. Полярні молекули

Б. Йони
B. Атоми    

Г. Неполярні молекули

II    рівень

Завдання 4

Сформулюйте визначення:

а) йона;

Йони  заряджені частинки, в які перетворюються атоми або групи атомів, коли вони втрачають або приєднують електрони.

б) йонного зв'язку.

Хімічний зв'язок між йонами на основі електростатичних сил притягання називають йонним.

 

Завдання 5

Позначте пари простих речовин, у продуктах реакцій яких є йонний зв'язок:

А. Н2 і Сl2
Б. Zn і Вг2
В. Fe і S Г. N2 і Н2

Поясніть чому. Йонний зв'язок виникає між атомами елементів, що різко відрізняються електронегативністю, тобто між атомами металічних і неметалічних елементів.

 

Завдання 6

Напишіть рівняння реакцій між:а) Са та Сl2; б) S та O2. Укажіть тип хімічного зв'язку у продуктах реакцій.

а) Са+Сl2=CaCl2

йонний зв'язок

 

б) S+O2=SO2    

ковалентний

полярний з'язок

Ill рівень

Завдання 7

Напишіть формули речовин за їх назвами і поділіть на групи за типом хімічного зв'язку. Дані впишіть у таблицю. Купрум (ІІ) оксид, літій сульфід, вода, водень, кисень, амоніак, калій хлорид, хлор, карбон (ІV) оксид, гідроген хлорид, бром, натрій бромід.

Тип зв'язку Визначення Назва речовини Формула

Ковалентний

неполярний

зв'язок атомів

за допомогою

спільних

електронних

пар, що належать

обом атомам

однаковою мірою

водень

кисень

хлор

бром

 

H2

O2

Cl2

Br2

 

Ковалентний

полярний

зв'язок атомів

за допомогою

спільних

електронних

пар, що зміщені

в бік атома з

більшою електро-

негативністю

вода

амоніак

карбон (ІV) оксид

гідроген хлорид

 

H2O

NH3

CO2

HCl

 

Йонний

Хімічний зв'язок

між йонами на

основі електро-

статичних сил

притягання

купрум (ІІ) оксид

літій сульфід

калій хлорид

натрій бромід

CuO

Li2S

KCl

NaBr

 
Завдання 8. Позначте, що є спільного у будові йонів Мg2+ і F-:
A. Протонне число.
Б. Число електронів на зовнішньому енергетичному рівні.
B. Сума протонів і нейтронів.
Г. Загальне число електронів.

 

IV рівень

Завдання 9. Напишіть рівняння реакцій утворення складних речовин з простих, подані завданні 7. Укажіть тип хімічного зв'язку у продуктах реакцій.

2Cu+O2=2CuO ― йонний

2Li+S=Li2 йонний

2H2+O2=2H2 ковалентний полярний

N2+3H2=2NH ковалентний полярний

Ca+Cl2=CaCl2  йонний

C+O2=CO ковалентний полярний

H2+Cl2=2HCl  ковалентний полярний

2Na+Br2=2NaBr  йонний

 

Завдання 10. Порівняйте принципи утворення хімічних зв'язків у сполуках:

а) дигідроген сульфід; Ковалентний полярний зв'язок.

б) натрій сульфід. Йонний зв'язок.

Нарисуйте схеми.

   ..

H:S:H

   ..

Na0 -1e ⟶ Na+

S0 +2e ⟶ S2-

Завдання 11. Поясніть подібність та відмінність у будові йонів Са2+ і Сl- з будовою атома Аргону.

Подібність: загальне число електронів і число електронів на зовнішньому енергетичному рівні.

Атом Кальцію має 20 електронів, на зовнішньому енергетичному рівні міститься два електрони. Віддаючи два електрони перетворюється на йон, що містить 18 електронів, зовнішній енергетичний рівень стає завершеним і подібним за будовою до атома Аргону.

Відмінність: протонне число, сума протонів і нейтронів.

 

Завдання 12. Напишіть формули йонних сполук, до складу яких можуть входити такі йони. Дані впишіть у таблицю.
І варіант                                     ІІ варіант

Йони ОН- Br- SO42- Йони NO3- I- OH-
Ca2+ Ca(OH)2 CaBr2 CaSO4 Cr3+ Cr(NO3)3 CrI3 Cr(OH)3
Na+ NaOH NaBr Na2SO4 Li+ LiNO3 LiI LiOH
Fe3+ Fe(OH)3 FeBr3 Fe2(SO4)3 Ba2+ Ba(NO3)2 BaI2 Ba(OH)2


 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Вправа 1

Позначте пару елементів, що виявляють максимальну здатність до утворення йонного зв'язку:

A. Rb, Сl
Б. Si, О
В. Н,Те
Г. Р, Сl

Найтиповіший йонний зв'язок виникає в сполуках, утворених лужними елементами і галогенами (Rb - лужний елемент і Cl - галоген).

 

Вправа 2

Позначте формулу сполуки з йонним зв'язком:

A. SО2
Б. РН3
B. NaCl Г. NH3

Йонний зв'язок виникає між атомами елементів, що різко відрізняються електронегативністю, тобто між атомами металічних і неметалічних елементів.

 

Вправа 3

Напишіть електронні формули атома та йона відповідних елементів:
I варіант                                II варіант

а) атома та йона Кальцію: Сa0, Ca2+

а) атома та йона Магнію: Mg0, Mg2+

б) атома та йона Сульфуру: S0, S2-

б) атома та йона Флуору: F0, F+

Вправа 4. Напишіть рівняння взаємодії: а) калію з бромом; б) алюмінію з бромом. Позначте стрілкою перехід електронів і заряди утворених йонів у сполуках.

a)  2K + B2 = 2KBr

     K0 -1e ⟶ K+

     Br0 +1e ⟶ Br-

б)  4Al + 3Br2 = 2Al2Br3

    Al0 -3e ⟶ Al3+

    Br0 +1e ⟶ Br-

Розв'яжіть задачі.

І та II рівні

Вправа 5

У воді масою 50 г розчинили натрій хлорид масою 5 г. Обчисліть масову частку солі в утвореному розчині.

Відомо: m(води)=50 г; m(речовини)=5 г

Знайти: ω-?

Розв'язання

І спосіб

1. Знаходимо масу розчину:

m(розчину)=m(речовини)+m(води)=5 г+50 г=55 г

2. Знаходимо масову частку речовини (cолі натрій хлориду): 

ω=(m(речовини)/m(розчину))100%=(5 г:55 г)100%=0,09100%=9%

ІІ спосіб

1. Знаходимо масу розчину:

m(розчину)=m(речовини)+m(води)=5 г + 50 г= 55 г

2. Визначаємо масу речовини, що міститься  у 100 г розчину, тобто, масову частку. Для цього складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 55 г розчину ― 5 г речовини,

у 100 г розчину ― х г речовини

55 г / 100 г = 5 г / х г, тому х г  55 г = 5 г  100 г, 

х = (5 г 100 г) : 55 г = 9 г, тому ω= 9%

Відповідь: 9%, або 0,09

III рівень

Вправа 6

До розчину цукру масою 200 г з масовою часткою речовини 10% долили воду об'ємом 50 мл. Обчисліть масову частку цукру у новоутвореному розчині.

Відомо: m1(розчину)=200 г; ω1=10%, або 0,1; V(води)=50 мл

Знайти: ω2 -?

Розв'язання

І спосіб

1. Знаходимо масу речовини (цукру):

m1(речовини)=m1(розчину)ω1=200 г • 0,1=20 г

2. Знаходимо масу води за формулою: m=Vρ, де густина води ρ=1 г/мл.

m(води)=50 мл  1 г/мл=50 г. Бачимо, що для води об'єм відповідає масі, тому ця дія не є обов'язковою.

 

3. Знаходимо масу нового розчину:

m2(розчину)= m1(розчину)+m(води)=250 г+50 г=250 г

4. Знаходимо масову частку речовини (цукру) в новому розчині: 

ω2=(m1(речовини)/m2(розчину))100%=(20 г:250 г)100%=0,08100%=8%

ІІ спосіб

1. Масова частка речовини в будь-якому розчині показує масу розчиненої речовини, що міститься  у 100 г розчину, тому для визначення маси речовини у всьому розчині складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 100 г розчину  10 г речовини,

у 200 г розчину  х г речовини

100 г / 200 г = 10 г / х г, тому х г  100 г = 10 г 200 г, звідси

х = 10 г 200 г : 100 г=20 г, тому m1(речовини)=20 г

2. Знаходимо масу води за формулою: m=Vρ, де густина води ρ=1 г/мл.

m(води)=150 мл  1 г/мл=150 г. Бачимо, що для води об'єм відповідає масі, тому ця дія не є обов'язковою.

3. Знаходимо масу нового розчину:

m2(розчину)= m1(розчину)+m(води)=200 г+50 г=250 г

4. Визначаємо масу речовини, що міститься у 100 г розчину, тобто, масову частку. Для цього складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 250 г розчину  20 г речовини,

у 100 г розчину  х г речовини

250 г / 100 г = 20 г / х г, тому х г  250 г = 20 г  100 г, звідси

х = 20 г 100 г : 250 г = 8 г, тому ω2= 8%

Відповідь: 8%, або 0,08.

IV рівень

Вправа 7. Насіння помідорів перед посівом необхідно впродовж доби протравити розчином мідного купоросу (CuSO4•5Н2О), або розчином марганцівки з масовою часткою речовин, відповідно, 0,2% і 0,5%. Обчисліть, які маси речовин та води треба взяти для приготування таких розчинів масою по 50 г.
Відомо: 
ω1=0,2%; ω2=0,5%; m1(розчину)=m2(розчину)=50 г

Знайти: m1(речовини)-? m2(речовини)-?

m1(води)-? m2(води)-?

Розв'язання

І спосіб

1. Знаходимо масу речовини у кожному розчині.

m1(речовини)=(m1(розчину)ω1)/100%=50 г0,2%:100%=0,1 г

m2(речовини)=(m2(розчину)ω2)/100%=50г0,5%:100%=0,25 г

2. Знаходимо масу води у кожному розчині.

m1(води)=m1(розчину)-m1(речовини)=50 г-0,1 г=49,9 г

m2(води)=m2(розчину)-m2(речовини)=50 г-0,25 г=49,75 г

ІІ спосіб

1. Масова частка речовини в будь-якому розчині показує масу розчиненої речовини, що міститься  у 100 г розчину, тому для визначення маси речовини у всьому розчині складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

Пропорція для першого розчину:

у 100 г розчину  0,2 г речовини,

у 50 г розчину  х г речовини

100 г / 50 г = 0,2 г / х г, тому х г  100 г = 0,2 г  50 г, звідси 

х = 0,2 г  50 г : 100 г = 0,1 г, тому m1(речовини)=0,1 г

Пропорція для другого розчину:

у 100 г розчину  0,5 г речовини,

у 50 г розчину  х г речовини

100 г / 50 г = 0,5 г / х г, тому х г  100 г = 0,5 г  50 г, звідси

х=(0,5 г  50 г) : 100 г=0,25 г, тому m2(речовини)=0,25 г

2. Знаходимо масу води у кожному розчині.

m1(води)=m1(розчину)-m1(речовини)=50 г-0,1 г= 49,9 г

m2(води)=m2(розчину)-m2(речовини)=50 г-0,25 г=49,75 г

Відповідь: для виготовлення такого розчину масою 50 г з масовою часткою його 0,2% треба взяти речовину масою 0,1 г і воду масою 49,9 г, а для розчину масою 50 г з масовою часткою його 0,5%  речовину масою 0,25 г і воду масою 49,75 г.

 Інші завдання дивись тут...