Інші завдання дивись тут...

ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД 1.

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ФІЗИЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ РЕЧОВИН АТОМНОЇ, МОЛЕКУЛЯРНОЇ ТA ЙОННОЇ БУДОВИ
Завдання 1. Дано речовини: натрій хлорид (кухонна сіль), вода, силіцій (ІV) оксид (кремнезем).

ХІД РОБОТИ

1. Розгляньте речовини, визначте тип кристалічної ґратки і хімічного зв'язку
2. Охарактеризуйте фізичні властивості цих речовин.
3. Дані впишіть у таблицю. Вробіть висновок щодо залежності фізичних властивостей речовин від структури їхніх кристалічних ґраток.

Фор-

мули

речо-

вин

Тип крис-

талічної

ґратки

Тип
зв'язку

t
плав-

лення

t
кипін-

ня 

Твер-

дість

Крих-

кість

Елек-

тропро-

відність

Розчин-

ність у

воді

NaCI Йонний йонний висока

висока

тверді

крих-

кі

відсутня

розчин-

ні

Н2О

молеку-

лярна

ковалент-

ний по-

лярний

низька низька

мала

твер-

дість

відсут-

ня

відсутня

розчин-

ник

SiО2 
атомна

ковалент-

ний непо-

лярний

висока

висока

тверді

відсут-

ня

відсутня

нероз-

чинні

Висновок: Будова речовини, яка визначається типом хімічного зв'язку і кристалічних ґраток, визначає її властивості.

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА (ФРОНТАЛЬНА)
Завдання 1

Поясніть, що, на ваш погляд, є причиною утворення різних типів кристалічних ґраток речовин. Природа частинок (атоми, йони, молекули), що містяться у вузлах ґраток, і природа хімічного зв'язку частинок у кристалі. Розрізняють різні типи кристалічних  ґраток: йонні, атомні, молекулярні. 

 

Завдання 2

Обгрунтуйте, як за хімічною формулою речовини визначити тип її кристалічної ґратки. За хімічною формулою речовини можна визначити природу хімічних елементів (неметалічний елемент чи металічний елемент).і тип хімічного зв'язку (ковалентний неполярний, ковалентний полярний чи йонний), а тип кристалічної ґратки залежить від характеру частинок (атоми, молекули, йони), що утворюють кристал, і від типу хімічного зв'язку між ними.


Завдання 3

Визначте типи кристалічних ґраток за формулами сполук, назвіть їх та, де можливо, напишіть електронні і структурні формули: LiBr, SiH4, l2, Na2S, H2S Дані впишіть у таблицю.

Тип криста-

лічної

ґратки

Формули та назви 

речовин

Електронні

формули

Структурні

формули

Молекулярні

неполярні

 l2 йод
  І:І   І-І

Молекулярні

полярні

 SiH4 

гідрид

кремнію

 

 

H2S

сірководень

   Н

   ..

Н:Si:H

   ..

   H

 

H:S:H

    Н

    І

Н-Si-H

    І

    H

 

H-S-H

Йонні

 LiBr

літій бромід

 

 Na2S

натрій сульфід

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

Вправа 4

Установіть відповідність (позначено однаковим кольором) між формулами речовин й типами їх кристалічних ґраток:

A. N2

Б. ZnCl2
B. NF3

1. Ковалентний полярний

2. Ковалентний неполярний
3. Металічний

4. Йонний

Вправа 5

Охарактеризуйте властивості алмазу і графіту з погляду будови їх кристалічних ґраток.

Алмаз ― речовина з атомною кристалічною ґраткою. Атоми Карбону утворюють чотири одинарні ковалентні зв'язки, спрямовані до вершин правильного тетраедра, у центрі якого розташовується атом Карбону. Таким чином, із цим центральним атомом можуть бути зв'язані чотири інші атоми Карбону.  Кожен з них зв'язується ще з трьома іншими атомами карбону. У такий спосіб будується тривимірна гратка, складена винятково атомами Карбону. Завдяки цьому алмаз є найтвердішою речовиною з усіх відомих, тугоплавкий, не проводить електричний струм (ізолятор), не розчиняється у воді.

Графіт ― речовина з атомною кристалічною ґраткою. Кожен атом Карбону утворює три ковалентні зв'язки із трьома іншими атомами Карбону; при цьому утворюється плоска "сітка з шестикутників". Кожний з шарів, утворених атомами Карбону, характеризується ковалентними зв'язками усередині кожного шару, а шари один з одним зв'язані слабкими зв'язками. Завдяки цьому шари легко зсунути один відносно одного, якщо прикласти навіть невелике зусилля. Цим пояснюються, наприклад, "пишучі" властивості графіту. Має шарувату поверхню, низьку твердість, добре проводить електричний струм, але електрони можуть пересуватися тільки в одному напрямку уздовж площини шестикутників, а навпаки  у перпендикулярному напрямку  графіт практично не проводить електричний струм. Не розчиняється у воді.

 

Вправа 6

Спрогнозуйте властивості речовин, що утворюються внаслідок реакцій:

а) барію з хлором; Ba+Cl2=BaCl2
Йонний зв'язок, тому йонні кристалічні ґратки. Речовини за кімнатної температури є твердими, а плавляться і киплять лише при сильному нагріванні. Нелеткі, тому не мають запаху. Є крихкими. У твердому стані не проводять електричний струм, а в розчинах і розплавах проводять електричний струм. Добре розчиняються у воді. 

б) водню з йодом. H2+I2=2HI
Ковалентний полярний зв'язок, тому молекулярні кристалічні ґратки. Речовини мають малу твердість, невелике значення температури плавлення і кипіння. За звичайних умов є в рідкому або газуватому станах. Леткі. Розчиняються у воді різною мірою. Розчини і розплави не проводять електричного струму.

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

І рівень

Вправа 1

Укажіть тип кристалічної ґратки, у вузлах якої розташовуються чітко орієнтовані молекули амоніаку NН3:
A. Йонна  

Б. Молекулярна неполярна
B. Молекулярна полярна

Г. Атомна  

  

Вправа 2

Укажіть тип кристалічної ґратки для магній хлориду:
A. Йонна 

Б. Молекулярна полярна
B. Молекулярна неполярна

Г. Атомна

 

Вправа 3

Укажіть тип кристалічної ґратки у речовинах, що характеризуються твердістю, дуже високими температурами плавлення та кипіння, майже нерозчинні у воді:
A. Йонна 

Б. Молекулярна полярна
B. Атомна  

Г. Молекулярна неполярна


Вправа 4

Укажіть ряд речовин, яким властиві молекулярні неполярні кристалічні ґратки за їх формулами:

A. Zn, N2, Н2О 
Б. NH3, Са, І2 
В. H2S, НСl, Na2S
Г. I2, Cl2, Вг2

II рівень

Вправа 5

Випишіть формули сполук з різними типами кристалічних ґраток і впишіть у таблицю: НСl, F2, КСl, Cl2, Na2S, Si, СO2, В, І2, СаСl2, Н2O. Назвіть ці речовини.

Молекулярна

неполярна

Молекулярна

полярна

Йонна Атомна

F2 ― фтор

Cl2 ― хлор

І2 ― йод

НСl ― хлоридна

кислота

СO2 ― вуглекислий

газ

Н2О ― вода

KCl ― калій

хлорид

Na2S ― натрій

сульфід

СаСl2 ― кальцій

хлорид

Si ― силіцій

В ― бор

Вправа 6

Установіть відповідність між формулами сполук та числом йонів, що входять до їх складу:    

A. Cr2+3(SО4)3-2
Б. Li+Cl-
В. Са+2(ОН)2-1
Г. Cr+3(NО3)3-1

1. 4
2. 3
3. 5
4. 2

А. 3+2=5 ⟶ 3

Б. 1+1=2 ⟶ 4

В. 2+1=3 ⟶ 2

Г. 3+1=4 ⟶ 1

III рівень

Вправа 7

Напишіть рівняння реакцій між попарно взятими речовинами та укажіть перехід електронів й заряди йонів у сполуках:

а) натрій і сірка;

 ┌—  —┐

            ↓

2Na  +    S = Na2S   ,  Na + S ⟶ Na2+S2-

б) магній і хлор;

 ┌—  —┐

            ↓

Mg     +  Cl2 =MgCl2  , Mg + Cl ⟶ Mg2+Cl2-

в) літій і азот;

  ┌—  —┐

             ↓

6Li    +     N2 = 2Li3N,  Li + N ⟶ Li3+N3-

г) кальцій і фосфор.

 ┌—  —┐

            ↓

3Ca    +  2P = Ca3P2, Сa + P ⟶ Ca32+P23-

 

Вправа 8

Елемент Кальцій відіграє важливу роль в організмі людини. Його сполуки є основою кісткової тканини, а нестача у крові спричиняє важке захворювання - незсідання крові. Супутником Кальцію в організмі є Фосфор. Обчисліть масові частки цих елементів у кальцій ортофосфаті Са3(РО4)2.
Відомо: сполука Сa3(PO4)2  

Знайти: ω(Ca)-?, ω(P)-?, ω(O)-? 

Розв'язання

Mr(Ca3(PO4)2)=3Ar(Ca)+2Ar(P)+8Ar(O)=340+231+816=310

ω(Ca)=3Ar(Ca)/Mr(Сa3(PO4)2)=340/310=0,39, або 39% 

w(P)=2Ar(P)/Mr(Сa3(PO4)2)=231/310=0,2, або 20%

Масову частку Оксигену можна знайти так:

w(O)=8Ar(О)/Mr(Сa3(PO4)2)=816/310=0,41, або 41%,

або ще так:

ω(O)=1-ω(Са)-ω(Р)=1-0,39-0,2=0,41

чи так:

w(O)=100%-ω(Са)-ω(Р)=100%-39%-20%=41%

Відповідь: ω(Ca)=0,39, або 39%; ω(Р)=0,2, або 20%; ω(О)=0,41, або 41%.

Інші завдання дивись тут...

  • Анна
    Гарного усім дня! Навчайтесь!
    13 грудня 2017 22:12