Інші завдання дивись тут...

Основні питання теми Відповіді                                                   

1. Поясніть природу

хімічного зв'язку з

погляду електрон-

ної будови атомів. 

 

 

 

 

 

 

 

Хімічний зв'язок ― це заємодія між 

частинками речовини (атомами, 

молекулами, йонами), що зумовлює

стійкість молекул чи кристалів.

Утворюється за рахунок перекри-

вання електронних орбіталей

різних атомів і за рахунок взаємодії

неспарених електронів цих атомів.

У результаті хімічного зв'язку атоми

набувають стійкого зовнішнього

енергетичного рівня.

2. Назвіть відомі вам

типи хімічного зв'язку.    

Ковалентний (ковалентний неполярний і

ковалентний полярний), йонний.

3. Охарактеризуйте

механізм утворення

ковалентного зв'язку:

а) неполярного;

б) полярного. 

 

 

 

 

 

а) виникають між атомами неметалічних

елементів з однаковою електронегатив-

ністю за рахунок утворення спільних 

електронних пар, які розташовуються

симетрично між ядрами атомів.

б) виникає між атомами неметалічних

елементів з різною електронегативністю

за рахунок утворення спільних електрон-

них пар, які зміщені в бік атома з більшою

електронегативністю.

4. Поясніть утворення

позитивно та негативно

заряджених йонів.

З'ясуйте, від чого

залежить величина

їхніх зарядів.

 

 

Атоми, які втрачають електрони,

перетворюються на позитивно

заряджені йони (катіони)а які

приєднують електрони ― на

негативно заряджені йони (аніони).

Величина зарядів йонів залежить

від кількості втрачених або

приєднаних електронів.

5. Обґрунтуйте, чому

речовини утворюють

різні типи кристалічних

ґраток. 

Бо різними є структурні частинки (атоми,

молекули, йони)що утворюють кристал,

і природа хімічного зв'язку частинок у

кристалі.

6. Охарактеризуйте

структуру йонної

кристалічної ґратки

та залежність

властивостей

йонних сполук

від їх структури.

 

 

 

 

 

У вузлах такої ґратки розміщуються

різнойменно заряджені йони (катіони

й аніони), які розташовуються в

шахматному порядку й утримуються 

силами взаємного притягання, які є

великими й відповідно йонні зв'язки

є міцними, що зумовлює такі властивості

йонних сполук: тверді, тугоплавкі, 

відсутня леткість, крихкі, добре

розчиняються у воді, розчини і 

розплави проводять електричний

струм.

7. Охарактеризуйте

структуру атомної

кристалічної ґратки

і залежність

властивостей

сполук від типу

кристалічної ґратки.

 

 У вузлах такої ґратки розміщуються

атоми, ковалентні зв'язки є

рівноцінними і дуже міцними, які

важко зруйнувати, що зумовлює такі 

властивості сполук: дуже тверді, 

тугоплавкі, мають високі температури

кипіння, неелектропровідні, не

розчиняються у воді і розчинниках.

8. Охарактеризуйте

структуру молекулярної

кристалічної ґратки та

залежність властивостей

сполук від їх структури.

 

 

 

 

У вузлах такої ґратки розміщуються

молекули, що притягуються дуже

слабкими міжмолекулярними силами

взаємодії, які є значно слабшими,

ніж хімічні зв'язки в молекулі, їх 

легко розірвати, що зумовлює такі

властивості сполук: м'які, леткі, тому

мають запах, легкоплавкі, мають низькі

температури кипіння, розчинні (з 

полярним типом зв'язку)  і нерозчинні

(з неполярним типом зв'язку).

9. Зробіть висновок

про важливість теми

«Хімічний зв'язок і

будова речовини». 

Оскільки тип хімічного зв'язку залежить від

електронної конфігурації атомів, то законо-

мірності у будові атомів обумовлюють будо-

ву і фізичні властивості простих речовин,

що ними утворені.

Інші завдання дивись тут...