Інші завдання дивись тут...

І та II рівні

Завдання 1. Вставте пропущені слова, щоб вираз став завершеним.
1. Зв'язок атомів за допомогою електронних  пар називають ковалентним.
2. Існує два види ковалентного зв'язку: полярний і  неполярний. 
3. Ковалентний неполярний утворюється в молекулах простих  речовин.
4. Полярний зв'язок характерний для складних речовин, до складу яких входять атоми неметалічних елементів.
5. Хімічний зв'язок між йонами називається йонний.  

 

Завдання 2. Визначте ступені окиснення елементів у сполуках, поданих формулами:

Р2+5О5-2, Аg2+O-2, Сг+3Сl3-, Мn7+2O7-2, С-4Н4+.

 

Завдання 3. Підкресліть речовини CO, О2, КСl, Al2S3, SiH4, N2, F2, SO3, ZnBr2 з:

а) ковалентним неполярним зв'язком однією рискою; О2, N2, F2.

б) ковалентним полярним - двома; CO, SiH4, SO3.

в) йонним - хвилястою. КСl, Al2S3, ZnBr2

III    рівень

Завдання 4. Поясніть утворення хімічного зв'язку в речовинах, що зображені формулами: H2S, NH3, Вг2. Позначте утворення спільних електронних пар у молекулах.

H2S

ковалентний

полярний

зв'язок

NH3

ковалентний

полярний

зв'язок

 

Вг2

ковалентний

неполярний

зв'язок

    ..

H|:S:|H

    ..

  H|:N:|H

      ..

     

      H

  ..  | ..

 :Br : Br:

  ..  |  ..

Завдання 5. Нарисуйте схеми будови двох йонів елементів 3 періоду, подібних за будовою до будови атома Неону та позначте їх заряди.

 Na+  [1s22s22p6]+

Mg+2   [1s22s22p6]+2

Завдання 6. Елемент утворює вищий оксид складу Е2О3 Масова частка Оксигену в ньому - 68,57%. Обчисліть, який це елемент. Напишіть формули вищого оксиду і гідроксиду й леткої сполуки з Гідрогеном. Укажіть характер оксиду та гідроксиду.

Відомо: оксид Е2О3, ω(O)=68,57% або 0,6857

Знайти: елемент Е - ?

Відносну молекулярну масу сполуки знаходимо з формули обчислення масової частки елемента у сполуці:

ω(елемента)=nAr(елемента)/Mr(сполуки)

ω(О)=3Ar(O)/Mr(Е2О3), звідси Mr(Е2О3)=3Ar(O)/ω(О)=316/0,6857=70

Відносну атомну масу елемента знаходимо з формули обчислення відносної молекулярної маси сполуки:

Mr(Е2О3)=2Ar(Е)+3Ar(О), звідси Ar(Е)=(Mr(E2O3)-3Ar(О)):2=(70-316):2=11

Таку відносну атомну масу має елемент III групи Бор.

Формула вищого оксиду В2О3 - кислотний.

Формула гідроксиду H3BO3 - кислота.

Леткої сполуки з Гідрогеном не утворює.

IV рівень

Завдання 8. Напишіть рівняння реакцій, що лежать в основі схеми: Н2О —> А —> СН4 —> Б —> Н2СО3 —> В —> Na2CO3.

2H2O = 2H2 + O2

2H2 + C = CH4

CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O

CO2 + H2O = H2CO3

H2CO3 = H2O + CO2

CO2+Na2O=Na2CO3

 

Завдання 9. Елемент утворює летку сполуку з Гідрогеном складу ЕН4. Масова частка Оксигену у його вищому оксиді становить 72,72%. Обчисліть, який це елемент і його масову частку в леткій сполуці з  Гідрогеном. Напишіть формули вищого оксиду та гідроксиду й укажіть їх характер.

Відомо: летка сполука складу EН4, ω(O)=72,72% або 0,7272 

Знайти: елемент Е -?

Розв'язання:

(Пояснення: те, що елемент утворює летку сполуку з Гідрогеном складу ЕН4, означає, що елемент міститься у ІV групі, бо валентність елемента у леткій сполуці з Гідрогеном є різницею числа 8 і номера групи х, в якій розміщений елемент: 8-х=4, х=8-4, х=4). Максимальне значення валентності хімічних елементів головних підгруп у сполуках з Оксигеном збігається з номером групи, в якій вони перебувають, тому формула вищого оксиду ЕО2.

Відносну молекулярну масу сполуки знаходимо з формули обчислення масової частки елемента у сполуці:

ω(елемента)=nAr(елемента)/Mr(сполуки)

ω(О)=2Ar(О)/Mr(ЕО2), звідси Mr(ЕО2)=2Ar(О)/ω(О)=2•16/0,7272=44

Відносну атомну масу елемента знаходимо з формули обчислення відносної молекулярної маси сполуки:

Mr(ЕО2)=Ar(Е)+2Ar(О), звідси Ar(Е)=Mr(EO2)--2Ar(О)=44-2•16=12

Таку відносну атомну масу має елемент IV групи Карбон.

Знайдемо масову частку Карбону у леткій сполуці з Гідрогеном за формулою:

ω(елемента)=nAr(елемента)/Mr(сполуки)

MrН4)=Аr(С)+4Аr(Н)=12+416=76

ω(О)=Ar(С)/Mr(СН4)=12/76=0,158 або,

помноживши це значення на 100%, одержимо 15,8%.

Формула вищого оксиду СО2 - кислотний.

Формула гідрату оксиду Н2СО3 - кислота.

Відповідь: Карбон, ω(О)=15,8 %, СО2, Н2СО3.

Інші завдання дивись тут...