Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА 
Завдання 1. Заповніть таблицю з огляду на задану порцію речовини.

І та II рівні

Задано: Mr M

Маса 1 

моль

Число

молекул

1 ν(НСl)=7 моль Mr(НСl)=36,5 M(НСl)=36,5 г/моль 36,5 г 42•1023
2 ν(N2)=0,5 моль Mr(N2)=28 M(N2)=28 г/моль 28 г 3•1023

Розв’язання:
Обчислюємо молекулярну масу Мr.
1. Мг(НСl)=Ar(H)+Ar(Cl)=1+35,5=36,5    

2. Мг(N2)=2Ar(N)=214=28
Обчислюємо молярну масу: M = Mr г/моль
1. М(НСl)=36,5 г/моль    

2. М(N2)=28 г/моль

Обчислюємо число молекул.

І спосіб

З формули ν=N/NА, де NА - стала Авогадро і дорівнює 6•1023 моль-1, знаходимо число структурних частинок (молекул) N=vNА

1. N(НСl)=v(HCl)NA=7 моль  6•1023 моль-1= 42•1023   

2. N(N2)=v(N2)NA=0,5 моль  6•1023 моль-1= 3•1023

ІІ спосіб

Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.

1. У 1 моль сполуки міститься 61023 молекул HCl, тоді 
   в 7 моль сполуки будуть міститися х молекул HCl.  
   1 моль / 7 моль=6
1023молекул / x молекул,
   1 моль 
 х молекул=7 моль  61023 молекул,

   х=(7 моль  61023 молекул):1 моль,

   х=421023 молекул 
2. У 1 моль азоту міститься 6
1023 молекул N2, тоді
   в 0,5 моль азоту будуть міститися х молекул N2.
   1 моль/0,5 моль=6
1023молекул / x молекул;
   1 моль 
 х молекул =0,5 моль  61023 молекул,

   х=(0,5 моль  61023молекул):1 моль,

   х=31023 молекул

III рівень

№ 
Задано: Mr M Маса
1 молекули
маса
1 моль  
Число
молекул
Число
атомів
1 ν(H2S)=5 моль Mr(H2S)=34

M(H2S)=34

г/моль

5,6(6)•10-26кг 34 г 30•1023 90•1023
2 ν(H2O)=0,2 моль Mr(H2O)=18

M(H2O)=18

г/моль

3•10-26кг 18 г 1,2•1023 3,6•1023

Розв’язання:
Обчислюємо молекулярну масу Мr.
1. Мг(H2S)=2
Ar(H)+Ar(S)=21+32=34;
2. Мг(H2O)= 2
Ar(H)+Ar(O)=21+16=18
Обчислюємо молярну масу: M = Mr г/моль
1. М(H2S)=34 г/моль; 

2. М(H2O)=18 г/моль
Обчислюємо масу 1 молекули (m0).
m0=M/NА, де NА - стала Авогадро і дорівнює 6
1023моль-1
1. m0=34г/моль: 6
1023моль-1=5,6(6)10-23г=5,6(6)10-26кг
2. m0=18г/моль: 6
1023моль-1=310-23г=310-26кг.
Обчислюємо число молекул.

І спосіб

З формули ν=N/NА, де NА - стала Авогадро і дорівнює 6•1023 моль-1, знаходимо число структурних частинок (молекул) N=vNА

1. N(Н2S) = v(H2S) • NA=5 моль • 6•1023 моль-1= 30•1023;    

2. N(H2O) = v(H2О)  NA=0,2 моль • 6•1023 моль-1= 1,2•1023;

ІІ спосіб

Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.

1.  У 1 моль сполуки міститься 61023 молекул H2S, тоді
    в 5 моль сполуки будуть міститися х молекул H2S.
    1 моль / 5 моль=6
1023 молекул / x молекул;
    1 моль 
 х молекул=5 моль  61023 молекул,

    х=(5 моль • 61023 молекул):1 моль,

    х=301023 молекул H2S;

2.  У 1 моль води міститься 61023 молекул H2O, тоді
    в 0,2 моль води будуть міститися х молекул H2O.
    1 моль / 0,2 моль= 6
1023 молекул / x молекул;
    1 моль х молекул=0,2 моль  61023 молекул,

    х=(0,2 моль  61023молекул):1 моль,

    х=1,21023 молекул H2O

Обчислюємо число атомів.

І спосіб
1. Молекула H2S складається з двох атомів Гідрогену і одного атома Сульфуру, разом з трьох атомів, тому число атомів буде утричі більше, ніж число молекул. Знайдене вище число молекул H2S множимо на кількість атомів.
301023  3=901023 атомів.

2. Молекула H2O складається з двох атомів Гідрогену і  одного атома Оксигену, разом із трьох атомів, тому число атомів буде утричі більше, ніж число молекул. Знайдене вище число молекул H2O множимо на кількість атомів. 1,21023  3=3,61023 атомів.

ІІ спосіб

1. Молекула H2S складається з двох атомів Гідрогену і одного атома Сульфуру, разом з трьох атомів, тому 1 моль сполуки містить 2 моль атомів Гідрогену і 1 моль  атомів Сульфуру, разом 3 моль усіх атомів. У 5 моль сполуки кількість речовини усіх атомів буде у 3 рази більшою: v(H,S)=3v(H2S)=35моль=15 моль.

З формули ν=N/NА, де NА - стала Авогадро і дорівнює 6•1023 моль-1, знаходимо число структурних частинок (атомів) N=vNА

N(H,S)=v(H,S)NA=15 моль 61023=901023.

2. Молекула H2O складається з двох атомів Гідрогену і одного атома Оксигену, разом з трьох атомів, тому 1 моль сполуки містить 2 моль атомів Гідрогену і 1 моль  атомів Оксигену, разом 3 моль усіх атомів. У 0,2 моль сполуки кількість речовини усіх атомів буде у 3 рази більшою: v(H,О)=3v(H2О)=30,2моль=0,6 моль.

З формули ν=N/NА, де NА - стала Авогадро і дорівнює 6•1023 моль-1, знаходимо число структурних частинок (атомів) N=vNА

N(H,О)=v(H,О)NA=0,6 моль 61023=3,61023.

IV рівень

Задано Mr M Маса 
1 молекули
маса 
1 моль
Число
молекул
Число
атомів
1 ν(P2O5)=3 моль Mr(P2O5)=142

M(P2O5)=142

г/моль

2,3710-25кг 142 г 181023 1261023
2 ν(НNO3)=0,1 моль Mr(НNO3)=63

M(НNO3)=63

г/моль

1,05 10-25 кг 63 г 0,61023 31023

Розв’язання:
Обчислюємо молекулярну масу Мr.
1. Мг(P2O5)=2
Ar(P)+5Ar(O)=231+516=142;
2. Мг(НNO3)=
Ar(H)+Ar(N)+3Ar(O)=1+14+316=63
Обчислюємо молярну масу:   M = Mr г/моль
1. М(P2O5)=142 г/моль;

2. М(НNO3)=63 г/моль
Обчислюємо масу 1 молекули (m0).
m0=M/NА, де NА - стала Авогадро і дорівнює 6
1023 моль-1
1. m0=142 г/моль: 6
1023моль-1=23,6(6)10-23 г=2,3710-25 кг.
2. m0=63 г/моль: 6
1023моль-1=10,510-23 г=1,0510-25 кг.
Обчислюємо число молекул.

І спосіб

З формули ν=N/NА, де NА - стала Авогадро і дорівнює 6•1023 моль-1, знаходимо число структурних частинок (молекул) N=NАν

1. N(P2O5)=NAv(P2O5)=6•1023моль-1 • 3 моль= 18•1023;    

2. N(НNO3)=NAv(H2O)=6•1023моль-1 • 0,1 моль= 0,6•1023;

ІІ спосіб

Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.

1. У 1 моль сполуки міститься 61023 молекул Р2О5, тоді
   в 3 моль сполуки будуть міститися х молекул Р2О5.  
   1 моль / 3 моль= 6
1023 молекул / x молекул;
   1 моль 
 х молекул =3 моль ∙ 61023 молекул,

   х=(3 моль  61023 молекул):1 моль,

   х=181023 молекул P2O5

2. У 1 моль кислоти міститься 61023 молекул HNO3, тоді
    в 0,1 моль кислоти будуть міститися х молекул HNO3.
 
   1 моль / 0,1 моль = 61023 молекул / x молекул;
    1 моль 
• х молекул=0,1 моль  61023 молекул,

    х=(0,1 моль  61023 молекул):1 моль,

    х=0,61023 молекул НNO3

Обчислюємо число атомів.

І спосіб

1. Молекула P2O5 складається з двох атомів Фосфору  і п’яти атомів Оксигену, разом із семи атомів, тому число атомів буде у 7 разів більше, ніж число молекул. Знайдене вище число молекул P2O5 множимо на кількість атомів.

181023  7=1261023 атомів.
2. Молекула НNO3 складається з одного атому Гідрогену, одного атому Нітрогену і трьох атомів Оксигену, разом з п’яти атомів, тому число атомів буде у 5 разів більше, ніж число молекул. Знайдене вище число молекул НNO3 множимо на кількість атомів.

0,61023  5=31023 атомів.

ІІ спосіб

1. Молекула P2O5 складається з двох атомів Фосфору  і п’яти атомів Оксигену, разом із семи атомів, тому в 1 моль сполуки Р2О5 міститься 2 моль атомів Фофору і 5 моль атомів Оксигену, разом 7 моль усіх атомів. У 3 моль сполуки кількість речовини усіх атомів у 7 разів більша: v(P,O)=7v(P2O5)=73моль=21 моль.

З формули ν=N/NА, де NА - стала Авогадро і дорівнює 6•1023 моль-1, знаходимо число структурних частинок (атомів) N=vNА

N(Р,О)=v(P,O)NA=21 моль 61023моль-1=1261023.

2. Молекула НNO3 складається з одного атому Гідрогену, одного атому Нітрогену і трьох атомів Оксигену, разом з п’яти атомів, тому в 1 моль сполуки HNO3 міститься 1 моль атомів Гідрогену, 1 моль атомів Нітрогену і 3 моль атомів Оксигену, разом 5 моль усіх атомів. У 0,1 моль сполуки кількість речовини усіх атомів буде в 5 разів більша: v(H,N,O)=5v(HNO3)=50,1=0,5 моль.

З формули ν=N/NА, де NА - стала Авогадро і дорівнює 6•1023 моль-1, знаходимо число структурних частинок (атомів) N=vNА

N(H,О,N)=v(H,O,N)NA=0,5 моль 61023моль-1=31023.

 Інші завдання дивись тут...