Інші завдання дивись тут...

1. Заповніть таблицю визначеннями понять, поданими у ній.

Назва Визначення
1.

Кількість

речовини - це

фізична величина, що вказує на число

структурних частинок (атомів, молекул,

йонів, формульних одиниць), які міс-

тяться в даній порції цієї речовини.

2.

1 моль речовини

- це

кількість речовини, що містить стільки

структурних частинок (атомів, молекул,

йонів), скільки атомів міститься в Кар-

боні масою 0,012 кг (12 г).

3. Число Авогадро чисельно дорівнює: 6,023·1023 моль-1
4.

Відносна молеку-

лярна маса

- це фізична величина, яка чисельно

дорівнює відношенню маси молекули

до 1/12 маси атома Карбону.

Математичний вираз: Мr=       m0           

                                   1/12 ma(C)

 

5. Молярна маса

- це фізична величина, що дорівнює 

відношенню маси речовини до її кількості.

Математичний вираз: М=m/v

6.

Одиниці виміру

молярної мови

г/моль
7.

Формули матема-

тичних виразів

молярної маси,

маси та кількості

речовини

 v=m/М                   m=М·  
8.

Закон Авогадро

читається:

в однакових об'ємах різних газів за однако-

вих умов міститься однакове число молекул.

Тоді наслідком закону Авогадро є той факт, 

що однаковому числу молекул газів відпо-

відають однакові об'єми.

9.

Поясніть значен-

ня позначень

Vm - молярний об'єм - об'єм, що його займає

1 моль речовини, за н.у. рівний 22,4 л/моль.

V - об'єм.

v - кількість речовини (порція речовини).

10.

Молярний об'єм 

газів - це

Вимірюється в:

відношення об'єму (V) до відповідної кількості

речовини (v).

Вимірюється в:   л/моль. 

Математичний вираз: =V/v

11.

Відносна густина 

газів

- це відношення молярних мас двох газів, що

займають однакові об'єми. Фізичний зміст

відносної густини газів показує у скільки

разів один газ важчий або легший за інший.

Математичний вираз: D=M1/M2

 Інші завдання дивись тут...