Інші завдання дивись тут...

1. Заповніть таблицю визначеннями понять, поданими у ній.

Назва Визначення

Матема-

тичний

вираз

1

Кількість

речовини -

це

фізична величина, що вказує на число

структурних частинок (атомів, молекул, 

йонів, формульних одиниць)які містяться в

даній порції цієї речовини.

n=m/M

2

1 моль

речовини

- це

кількість речовини, що містить стільки структурних

частинок (атомів, молекул, йонів), скільки атомів 

міститься в Карбоні масою 0,012 кг (12 г).

3

Число

Авогадро

чисельно дорівнює: 6,0231023 моль-1
4

Молярна

маса

Маса 1 моль речовини.

М=m/n

5

Одиниці

виміру М

г/моль  
6

Формули 

молярної

маси,

маси та

кількості

речовини

n=m/М

m=М•n 

7

Закон

Авогадро

читається:

В однакових об'ємах різних газів за однакових умов

міститься однакове число молекул. 

8

Поясніть

значення

позначень

 

 

Vm — молярний об'єм — об'єм, що його займає

1 моль речовини, за н.у. рівний 22,4 л/моль.

V  об'єм.

n  кількість речовини (порція речовини).

9

Молярний

об'єм газів

Об'єм 1 моль речовини.

Вимірюється в: л/моль.

Vm=V/n

10

Відносна

густина 

газів

Відношення молярних мас двох газів, що

займають однакові об'єми.

D=M1/M2

 Інші завдання дивись тут...