Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА

Завдання 1

Впишіть у таблицю формули оксидів та їхні назви. Прочитайте формули.

І варіант                      

Елементи K Ca Ag (I) P (V) N (IV) Cr (II)
Формули оксидів K2O CaO Ag2O P2O5 NO2 CrO
Назви оксидів

калій

оксид

кальцій

оксид

аргентум

(I)

оксид

фосфор

(V)

оксид

нітроген

(IV)

оксид

хром

(II)

оксид

II варіант

Елементи Na Al Mg Cr (III) S (VI) Hg

Формули

оксидів

Na2O Al2O3 MgO Cr2O3 SO3 HgO

Назви

оксидів

натрій

оксид

алюміній

оксид

магній

оксид

хром

(ІІІ)

оксид

сульфур

(VI)

оксид

меркурій

(ІІ)

оксид

Завдання 2

Напишіть формули оксидів за назвами, поданими у таблиці.

1 варіант                                                 II варіант

Назва Формула Назва Формула
1. Рубідій оксид Rb2O 1. Сульфур (VI) оксид SO3
2. Хлор (VII) оксид Cl2O7 2. Бор оксид B2O3
3. Берилій оксид BeO 3. Аргентум (I) оксид Ag2O
4. Нітроген (IV) оксид NO2 4. Барій оксид BaO

Завдання 3

Класифікуйте оксиди на основні, кислотні, амфотерні, несолетворні за формулами.

Варіант І

SiO2, ZnО, СО, СаО, SO3, SiО, ВеО, Р2O5
1. Основні CaO
2. Кислотні SiO2, SO3, P2O5
3. Амфотерні ZnO, BeO
4. Несолетвірні CO, SiO

Варіант ІІ

N2O, NO, ВаО, Аl2O3, SO2, Fе2O3, N2O, СO2
1. Основні BaO, Fe2O3
2. Кислотні SO2, CO2
3. Амфотерні Al2O3
4. Несолетвірні N2O, NO

 

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

І та II рівні

Вправа 1

Складіть формули оксидів за їх назвами:

а) кальцій оксид — CaO

в) натрій оксид — Na2O

г) манган (VІІ) оксид — Mn2O7

6) меркурій (І) оксид — Hg2O

г) алюміній оксид — Al2O3

д) сульфур (ІV) оксид — SO2

Вправа 2

Дайте назви оксидам за формулами:

РbО — плюмбум (II) оксид

Cl2O7хлор (VII) оксид

P2О5фосфор (V) оксид

SO2сульфур (IV) оксид

СrO3хром (VI) оксид

Cu2O — купрум (I) оксид

СO2карбон (IV) оксид

Аl2О3алюміній оксид 

ІІ рівень

Вправа 3

Позначте молярну масу нітроген (ІІІ) оксиду:

А. 30 г/моль Б. 46 г/моль В. 108 г/моль Г. 76 г/моль

Мr(N2O3)=2•Ar(N)+3•Ar(O)=2•14+3•16=76, тому М(N2O3)=76 г/моль

 

Вправа 4

Позначте об'єм вуглекислого газу (н.у.) кількістю речовини 3,65 моль:

А. 80 л Б. 81,76 л В. 118 л Г. 82,76 г/моль

Відомо: n(СO2)=3,65 моль

Знайти: V(CО2) - ?

Розв’язання

І спосіб

V(СО2)=n(CO2)•Vm=3,65 моль •22,4 л/моль=81,76 л

ІІ спосіб

1 моль вуглекислого газу за н.у. займає об'єм 22,4 л, тоді

3,65 моль вуглекислого газу за н.у. — об'єм х л.

х=22,4 л • 3,65 моль : 1 моль=81,76 л

Відповідь: 81,76 л

III та IV рівні

Вправа 5

Укажіть ряд оксидів, розташованих в порядку зростання валентності атомів елементів. Назвіть оксиди:

А. Аl2O32O,SO3,FeО

Al(III), K(I), S(VI), Fe(II) 

Б. Nа2O,Сг2O3,СO2,SеO3

Na(I), Cr(III), C(IV), Se(VI)

В. ВеО,Li2O,SO2,Аg2O

Be(II), Li(I), S(IV), Ag(I)

Натрій оксид, хром (III) оксид, карбон (IV) оксид, селен (VI) оксид.

 

Вправа 6

Установіть відповідність між назвою, формулою та молярною масою оксидів:

A. Ферум (ІІ) оксид

Б. Силіцій (ІV) оксид

B. Аргентум (І) оксид

1. Fe2O3

2. Ag2O

3. FeO

4. SiO2

I. 72 г/моль

II. 160 г/моль

III. 60 г/моль

IV. 232 г/моль

Мr(FeO)=Ar(Fe)+Ar(O)=56+16=72, М(FeO)=72 г/моль 

Мr(SiO2)=Ar(Si)+2Ar(O)=28+216=60, М(SiO2)=60 г/моль

Мr(Аg2О)=2Ar(Ag)+Ar(O)=2108+16=232, М(Аg2О)=232 г/моль

 

Вправа 7

Обчисліть об'єм (н.у.) та кількість речовини карбон (ІV) оксиду масою 220 г.

Відомо: m(СO2)=220 г

Знайти: n(CO2)-?, V(CО2) - ?

Розв’язання

І спосіб

Кількість речовини обчислюємо за формулою v=m/M, де M=Mr г/моль

Mr(CO2)=Ar(C)+2Ar(O)=12+216=44, M(CO2)=44 г/моль

n(СО2)=m(CO2)/M(CO2)=220 г : 44 г/моль=5 моль

V(СО2)=n(CO2)•Vm=5 моль • 22,4 л/моль=112 л

ІІ спосіб

Mr(CO2)=Ar(C)+2Ar(O)=12+216=44, M(CO2)=44 г/моль

Маса 44 г CO2 міститься в 1 моль речовини, тоді

маса 220 г CO2 — х моль речовини.

х=n(CO2)=220 г  1 моль : 44 г=5 моль

Маса 44 г CO2 за н.у. займає об'єм 22,4 л, тоді

маса 220 г CO2  об'єм х л.

х=V(CО2)=22,4 л • 5 моль : 1 моль=112 л

Відповідь: n(CO2)=5 моль, V(CО2)=112 л

IV рівень

Вправа 8

Установіть відповідність між масами, кількістю речовини та об'ємами поданих газів:

А. Нітроген (ІІ) оксид, 12 г

Б. Сульфур (IV) оксид, 16 г

В. Метан СН4, 56 г

 

1. 2 моль

2. 0,4 моль

3. 0,25 моль

4. 3,5 моль

І. 5,6 л

ІІ. 78,4 л

ІІІ. 8,96 л

IV 44,8 л

Обчислюємо кількість речовини.

А. Мr(NO)=Ar(N)+Ar(O)=14+16=30, М(NO)=30 г/моль 

    n(NO)=m(NO):M(NO)=12 г : 30 г/моль=0,4 моль

Б. Мr(SO2)=Ar(S)+2Ar(O)=32+216=64, М(SO2)=64 г/моль

    n(SO2)=m(SO2):M(SO2)=16 г : 64 г/моль=0,25 моль

В. Мr(CH4)=Ar(C)+4Ar(H)=12+41=16, М(CH4)=16 г/моль

    n(CH4)=m(CH4):M(CH4)=56 г : 16 г/моль=3,5 моль

Обчислюємо об’єм.

А. V(NO)=n(NO)Vm=0,4 моль • 22,4 л/моль=8,96 л

Б. V(SO2)=n(SO2)Vm=0,25 моль • 22,4 л/моль=5,6 л

В. V(CH4)=n(CH4)Vm=3,5 моль • 22,4 л/моль=78,4 л

 

Вправа 9

Обчисліть, якому об'єму (н.у.) і кількості речовини відповідає аргон масою 120 г. Яке число молекул в такому об'ємі?

Відомо: m(Ar)=120 г

Знайти: n(Ar)-?, V(Ar)-?, N(Ar)-?

Розв’язання

І спосіб

1. Mr(Ar)=Ar(Ar)=40, M(Ar)=40 г/моль

   n(Ar)=m(Ar):M(Ar)=120 г : 40 г/моль=3 моль 

2. V(Ar)=n(Ar)Vm=3 моль • 22,4 л/моль=67,2 л

3. N(Ar)=n(Ar)NA=3 моль • 61023моль-1=181023

ІІ спосіб

1. Mr(Ar)=Ar(Ar)=40, M(Ar)=40 г/моль

   Маса 40 г міститься в 1 моль аргону, тоді

   маса 120 г  х моль аргону.

   х=n(Ar)=120 г  1 моль : 40 г=3 моль

2. 1 моль аргону за н.у. займає об'єм 22,4 л, тоді

   3 моль аргону  об'єм х л.

   х=V(Ar)=22,4 л • 3 моль : 1 моль=67,2 л 

3. В 1 моль аргону міститься 61023молекул, тоді

   в 3 моль аргону  х молекул.

   х=N(Ar)=61023молекул • 3 моль : 1 моль=181023

Відповідь: n(Ar)=3 моль, V(Ar)=67,2 л, N(Ar)=181023.

Інші завдання дивись тут...