Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА

Завдання 1. Використовуючи таблицю «Склад і назви кислот», продиктуйте один одному:

а) формули кислот і самостійно впишіть назви;

б) назви й навпроти впишіть формули.

Назви кислот Формули Формули Назви кислот
1. хлоридна HCl 1. H2SO3 сульфітна
2. сульфатна H2SO4 2. HI йодидна
3. нітратна HNO3 3. H2S сульфідна
4. силікатна H2SiО3 4. H2CO3 карбонатна
5. ортофосфатна H3PO4 5. HPO3 метафосфатна

Завдання 2. Наведіть приклади кислот:

а) одноосновних оксигеновмісних; HNO3, HPO3

б) одноосновних безоксигенових; HCl, HI, HBr

в) двоосновних оксигеновмісних; H2SO3, H2SO4, H2CO3, H2SiO3

г) двоосновних безоксигенових. H2S

 

Завдання 3. Випишіть формули кислот з переліку формул речовин та вкажіть валентність кислотного залишку: NaNО3, HCl, СаСl2, H2SO4, HNO3, MgSiO3, HI, ZnBr2, H2SiO3, H3PO4.

HCl, валентність кислотного залишку І.

H2SO4валентність кислотного залишку ІІ.

HNO3валентність кислотного залишку І.

HI, валентність кислотного залишку І.

H2SiO3валентність кислотного залишку ІІ.

H3PO4валентність кислотного залишку ІІІ.

Валентність кислотного залишку визначається числом атомів Гідрогену у молекулі кислоти. 

 

Завдання 4. Обчисліть масові частки Оксигену в кислотах:

а) силікатній.

І варіант

Відомо: H2SiO3   

Знайти: ω(O)-?

Розв'язання:

Обчислюємо молекулярну масу.

Mr(H2SiO3)=2•Ar(H)+Ar(Si)+3•Ar(O)=2•1+28+3•16= 78

Обчислюємо масову частку.

ω(O)=3•Ar(O)/Mr(H2SiO3)=3•16/78=48/78=0,615 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 61,5%

Відповідь. 0,615 або 61,5%

б) ортофосфатній.

II варіант

Відомо: H3PO4

Знайти: ω(O)-?

Розв'язання:

Обчислюємо молекулярну масу.

Mr(H3PO4)=3•Ar(H)+Ar(P)+4•Ar(O)=3•1+31+4•16= 98

Обчислюємо масову частку.

ω(O)=4•Ar(O)/Mr(H3PO4)=4•16/98=64/98=0,653 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 65,3%

Відповідь. 0,653 або 65,3%

 

Завдання 5. До розчину сульфатної кислоти масою 200 г з масовою часткою речовини 10% долили воду об'ємом 100 мл. Обчисліть масову частку кислоти у новому розчині.

Відомо: m1(розчину)=200г,

ω1=10%, V(води)=100 мл.

Знайти: ω2 -?

І спосіб.

1. Знаходимо масу речовини (кислоти) за формулою: 

m1(речовини)=(m1(розчину)•ω1):100%

m1(речовини)=(200 г • 10%):100%=20 г.

2. Знаходимо масу води за формулою:  

m = V•ρ, де густина води ρ=1 г/мл.

m(води) = 100 мл • 1 г/мл = 100 г. Бачимо, що для води об'єм відповідає масі, тому ця дія не є обов'язковою.

3. Знаходимо масу нового розчину: 

m2(розчину)=m1(розчину)+m(води)= 200 г+100 г=300 г.

4. Знаходимо масову частку речовини в новому розчині за формулою: 

ω2=(m1(речовини)/m2(розчину))•100%

ω2=(20 г/300 г)•100%=0,067 • 100%=6,7%

ІІ спосіб.

1. Масова частка речовини в будь-якому розчині показує масу розчиненої речовини, що міститься  у 100 г розчину, тому для визначення маси речовини у всьому розчині складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 100 г розчину міститься 10 г речовини, тоді

у 200 г розчину буде міститися х г речовини.

100 г / 200 г = 10 г / х г, звідси

х г • 100 г = 10 г • 200 г, 

х = (10 г • 200 г) : 100 г = 20 г, тому m(речовини)=20 г. 

2. Знаходимо масу води за формулою:  

m = V•ρ, де густина води ρ=1 г/мл.

m(води) = 100 мл • 1 г/мл = 100 г. Бачимо, що для води об'єм відповідає масі, тому ця дія не є обов'язковою.

3. Знаходимо масу нового розчину: 

m2(розчину)=m1(розчину)+m(води)= 200г+100г=300г.

4. Визначаємо масу речовини, що міститься у 100 г розчину, тобто, масову частку. Для цього складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 300 г розчину міститься 20 г речовини, тоді

у 100 г розчину буде міститися х г речовини.

300 г / 100 г = 20 г / х г, звідси 

х г • 300 г = 20 г • 100 г, 

х = (20 г • 100 г) : 300 г=6,7 г, тому ω2 = 6,7% 

Відповідь: 6,7% або 0,067. 

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

І рівень

Вправа 1. Вставте пропущені слова, щоб вираз став завершеним:

1.1. Кислоти - складні речовини, до складу яких входять один або декілька атомів Гідрогену, здатних заміщатися на атоми металів і кислотні залишки.

1.2. Кислоти класифікують за вмістом: а) Оксигену; б) за кількістю атомів Гідрогену

1.3.За вмістом Гідрогену їх поділяють на: а) одноосновні; б) двоосновні; в) триосновні.

1.4.За вмістом Оксигену їх поділяють на: а) безоксигенові; б) оксигеновмісні.

1.5. Валентність кислотного залишку визначають за числом атомів Гідрогену у молекулі кислоти.

 

Вправа 2. Обчисліть масову частку Нітрогену у складі нітратної кислоти.

Відомо: HNO3  

Знайти: ω(N)-?

Розв'язання:

Обчислюємо молекулярну масу.

Mr(HNO3)=Ar(H)+Ar(N)+3•Ar(O)=1+14+3•16=63

Обчислюємо масову частку.

ω(N)=Ar(N)/Mr(HNO3)=14/63=0,22 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 22%

Відповідь: 0,22 або 22%.

II рівень

Вправа 3. Запишіть формули кислот за їх назвами: бромідна, сульфідна, нітратна, хлоридна, силікатна, ортофосфатна, сульфітна, флуоридна. HBr, H2S, HNO3, HCl, H2SiO3, H3PO4, H2SO3, HF.

 

Вправа 4. Обчисліть масові частки Гідрогену та Фосфору в ортофосфатній кислоті.

Відомо: Н3РО4

Знайти: ω(H)-?, ω(Р)-?

Розв'язання:

Обчислюємо молекулярну масу.

Mr(H3PO4)=3•Ar(H)+Ar(P)+4•Ar(O)=3•1+31+4•16=3+31+64=98

Обчислюємо масові частки.

ω(H)=3•Ar(H)/Mr(H3PO4)=3•1:98=3:98=0,03 або,

помноживши це значення на 100%, одержимо 3%

ω(P)=Ar(P)/Mr(H3PO4)=31:98=0,32 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 32% 

Відповідь. 0,03 або 3%; 0,32 або 32%.

III рівень

Вправа 5.Класифікуйте кислоти, назви яких подані у завданні 3, за двома ознаками. Впишіть їхні формули:

а) HCl, HBr, HF

безоксигенові,

одноосновні.

б) H2S

безоксигенові,

двоосновні.

в) HNO3

оксигеновмісні,

одноосновні.

г) H2SiO3, H2SO3, H3PO4

оксигеновмісні,

багатоосновні.

Вправа 6. Обчисліть масу і кількість структурних частинок (молекул) сульфітної кислоти кількістю речовини 0,35 моль.

Відомо: v(Н2SO3)=0,35 моль.

Знайти: m(Н2SO3)-? N(Н2SO3)-?

Розв’язання:

І спосіб

З формули v=m/М, де М=Mr г/моль, знаходимо масу m=v•М.

Мr(Н2SO3)=2•Ar(Н)+Ar(S)+3•Ar(O)=2•1+32+3•16=82; М(H2SO4)=82 г/моль

m(Н2SO3)=0,35 моль • 82 г/моль=28,7 г.

З формули v= N/NА, де NА–стала Авогадро і дорівнює 6,02•1023моль-1

знаходимо число структурних частинок (молекул) N=v•NА

N(Н2SO3)=0,35 моль • 6,02•1023моль-1=2,107•1023.

ІІ спосіб.

Беремо до уваги те, що маса 1 моль речовини чисельно дорівнює молярній масі речовини.

Мr(Н2SO3)=2•Ar(Н)+Ar(S)+3•Ar(O)=2•1+32+3•16=82; М(Н2SO3)=82 г/моль

Маса 1 моль сульфітної кислоти 82 г, тоді

маса 0,35 моль сульфітної кислоти х г.

Складаємо пропорцію для обчислення маси речовини і розв'язуємо її.

1 моль / 0,35 моль = 82 г / х г, звідси

х г • 1 моль = 82 г • 0,35 моль.

х = 82 г • 0,35 моль : 1 моль

х = 28,7 г. 

В 1 моль сульфітної кислоти міститься 6,02•1023 молекул, тоді

в 0,35 моль сульфітної кислоти буде міститися х молекул.

Складаємо пропорцію для обчислення числа молекул та розв'язуємо її.

1 моль / 0,35 моль = 6,021023 молекул / x молекул;

х молекул  1 моль = 6,02•1023 молекул • 0,35 моль, звідси

х=(6,02•1023 молекул • 0,35 моль) : 1 моль,

х = 2,107•1023 молекул.

Відповідь: 28,7 г;  2,107 • 1023 структурних частинок (молекул). 

IV рівень

Вправа 7. Обчисліть і вкажіть формулу сполуки, до складу якої входять, відповідно, масові частки: Гідроген - 2,44%, Сульфур - 39,02% та Оксиген.

А. Н2SO4. Б. Н2SO3. В. Н2S. Г. Н2СO3.

Відомо:  ω(Н)=2,44%, ω(S)=39,02%  

Знайти: формулу сполуки HxSyOz- ?

Розв’язання:

І спосіб

Обчислюємо масову частку Оксигену.

ω(О)=100%-(ω(Н)+ω(S))=100% - (2,44%+39,02%) = 58,54%

Знаходимо формулу сполуки.

Позначимо число атомів Гідрогену через х, Сульфуру - у, Оксигену - z.

Число атомів у речовині прямопропорційне масовій частці елемента і обернено пропорційне його відносній атомній масі, тобто

x:y:z=ω(H)/Ar(H) : ω(S)/Ar(S) : ω(O)/Ar(O) =2,44/1 : 39,02/32 : 58,54/16=

=2,44:1,219:3,658  Знайдені числа виражають кількісне відношення між атомами елементів. Але відношення між атомами може бути виражене тільки цілими числами. Тому обираємо найменше із знайдених чисел (1,219) приймаємо його за одиницю і ділимо на нього решту чисел, отримаємо

x:у:z=2,44/1,219 : 1,219/1,219 : 3,658/1,219=2:1:3

Отже, формула сполуки H2SO3

ІІ спосіб

Обчислюємо масову частку Оксигену.

ω(О)=100%-(ω(Н)+ω(S))=100% - (2,44%+39,02%) = 58,54%

Знаходимо формулу сполуки.

Співвідношення кількості атомів у формулі речовини (тобто співвідношення індексів) дорівнює співвідношенню кількості речовини атомів елементів, що утворюють речовину. Для сполуки HxSyOz маємо х:у:z=v(Н):v(S):v(О).

Кількість речовини обчислюється, виходячи з припущення, що загальна маса сполуки дорівнює 100 г. Те, що масова частка речовини Гідрогену в сполуці становить 2,44%, означає, що у сполуці масою 100г міститься 2,44г Гідрогену. Аналогічно, міститься 39,02 г Сульфуру і 58,54 г Оксигену. 

γ(Н)=m(Н)/M(Н)=2,44 г : 1 г/моль=2,44 моль.

γ(S)=m(S)/M(S)=39,02 г : 32 г/моль=1,219 моль.

γ(O)=m(O)/M(O)=58,54 г : 16 г/моль=3,658 моль.

Отримані значення підставляємо в початкове співвідношення і приводимо до цілих чисел (обираємо найменше із знайдених чисел (1,219) приймаємо його за одиницю і ділимо на нього решту чисел):

х:у:z=2,44:1,219:3,658=2,44/1,219:1,219/1,219:3,658/1,219=2:1:3

Отже, формула сполуки H2SO3

 

Вправа 8. Обчисліть та вкажіть, відповідно, об'єм (н.у.) і кількість речовини невідомого газу масою 16 г, відносна густина якого за гелієм - 20:

A.0,35 моль, 7,84 л.

B.0,3 моль, 6,72 л.

Б. 0,25 моль, 5,6 л.

Г. 0,2 моль, 4,48 л.

Дано: m(газу)=16 г, DHe(газу)=20

Знайти: v(газу)-?, V(газу)-?

Розв’язання:

DНе(газу)=Mr(газу)/Mr(He), тому Mr(газу)/Mr(He)=20, звідси Mr(газу)=20•Mr(He)=20•4=80, де Mr(He)=4.

І спосіб

Кількість речовини обчислюємо за формулою v=m/М, де М=Мr г/моль. 

Mr(газу)=80, тому M(газу)=80 г/моль.

v(газу)=16 г : 80 г/моль=0,2 моль.

З формули v= V/VМ, де VМ - постійна величина і дорівнює 22,4л/моль (н.у.), знаходимо об'єм V=v•VМ ;

V(газу)=0,2 моль • 22,4 л/моль=4,48 л.

ІІ спосіб.

Беремо до уваги те, що маса 1 моль речовини чисельно дорівнює молярній масі речовини.

Маса 1 моль газу 80 г, тоді

маса 0,2 моль газу х г.

Складаємо пропорцію для обчислення маси і розв'язуємо її.

1 моль / 0,2 моль = 80 г / х г, звідси

х г • 1 моль = 80 г  0,2 моль

х = 80 г • 0,2 моль / 1 моль

х = 16 г 

1 моль газу за н.у. займає об'єм 22,4 л, тоді

0,2 моль газу за н.у. займуть об'єм х л.

Складаємо пропорцію для обчислення об'єму та розв'язуємо її.

1 моль / 0,2 моль = 22,4 л / х л, звідси

х л • 1 моль = 22,4 л • 0,2 моль,

х=(22,4 л • 0,2 моль) : 1 моль,

х = 4,48 моль.

Відповідь: v(газу)=0,2 моль, V(газу)=4,48 л. 

Інші завдання дивись тут...

 

  • Діма
    дякую за допомогу
    21 лютого 2017 17:43
  • Саня
    Дякую, правильно номеруйте сторінки у 3 розділі!!! ---------> Різними є зошити двох років видання..
    22 січня 2018 17:31