Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА (ФРОНТАЛЬНА)

Завдання 1

Заповніть вільні клітинки формулами солей та дайте їм загальну назву.

І варіант      

  Cl SO4 PO4 S
Ca CaCl2 CaSO4 Ca3(PO4)2 CaS
Al AlCl3 Al2(SO4)3 AlPO4 Al2S3
Pb (II) PbCl2 PbSO4 Pb3(PO4)2 PbS

Заг.

назва

хлориди сульфати ортофосфати сульфіди

 II варіант

  NO3 Br CO3 I
Mg Mg(NO3)2 MgBr2 MgCO3 MgI2
Cu (I) CuNO3 CuBr Cu2CO3 CuI
Zn Zn(NO3)2 ZnBr2 ZnCO3 ZnI2

Заг.

назва

нітрати броміди карбонати йодиди

Завдання 2

Назвіть солі, формули яких ви склали у завданні 1.

І варіант

Кальцій хлорид, кальцій сульфат, кальцій ортофосфат, кальцій сульфід

Алюміній хлорид, алюміній сульфат, алюміній ортофосфат, алюміній сульфід

Плюмбум (ІІ) хлорид, плюмбум (ІІ) сульфат, плюмбум (ІІ) ортофосфат, плюмбум (ІІ) сульфід

II варіант

Магній нітрат, магній бромід, магній карбонат, магній йодид

Купрум (ІІ) нітрат, купрум (ІІ) бромід, купрум (ІІ) карбонат, купрум (ІІ) йодид

Цинк нітрат, цинк бромід, цинк карбонат, цинк йодид

 

Завдання 3

Напишіть за назвами солей їх формули.

І варіант ІІ варіант

а) магній хлорид ― MgCl2

б) калій сульфат ― K2SO4

в) кальцій нітрат ― Ca(NO3)2

г) кальцій карбонат ― CaCO3 

а) барій нітрат ― Ba(NO3)2

б) натрій сульфід ― Na2S

в) натрій ортофосфат ― Na3PO4

г) калій силікат ― K2SiO3

Завдання 4

Обчисліть масову частку Калію у калій броміді.

Відомо: КВг

Знайти: ω(K) - ?

Розв'язування

1. Обчислюємо відносну молекулярну масу.

Mr(КBr)=Ar(К)+Ar(Br)=39+80=119

2. Обчислюємо масову частку.

ω(KBr)=Ar(K)/Mr(KBr)=39:119=0,33, або 33%

Відповідь: 0,33, або 33%. 

 

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

І рівень

Вправа 1

Підкресліть формули солей серед даного переліку:

HCl, NaCl, К2СO3, Р2O5, MgSO4, H2SO4, NaOH, Fe(NO3)3, Ва3(РO4)2, СаСO3.

 

Вправа 2

Напишіть за формулами солей їхні назви.

І варіант ІІ варіант

а) K24калій сульфат

б) Pb(NО3)2плюмбум (ІІ) нітрат

в) FeCl3ферум (ІІІ) хлорид

г) СаСO3кальцій карбонат

а) CuSOкупрум (ІІ) сульфат

б) ZnCl2цинк хлорид

в) BaSiO3барій силікат

r) Cr(NO3)3хром (ІІІ) нітрат

Вправа 3

Обчисліть молярні маси солей, підкреслених вами у завданні 1

Молярна маса М=Mr г/моль

Mr(NaCl)=Ar(Na)+Ar(Cl)=23+35,5=58,5, тому M(NaCl)=58,5 г/моль

Mr(К2СO3)=2•Ar(K)+Ar(C)+3•Ar(O)=2•39+12+3•16=138, тому M(К2СO3)=138 г/моль

Mr(MgSO4)=Ar(Mg)+Ar(S)+4•Ar(O)=24+32+4•16=120, тому M(MgSO4)=120 г/моль

Mr(Fe(NO3)3)=Ar(Fe)+3•Ar(N)+9•Ar(O)=56+3•14+9•16=242, тому M(Fe(NO3)3)=242 г/моль

Mr(Ва3(РO4)2)=3Ar(Ba)+2•Ar(P)+8Ar(O)=3•137+2•31+8•16=601, тому 

M(Ва3(РO4)2)=601 г/моль

Mr(СаСO3)=Ar(Ca)+Ar(C)+3•Ar(O)=40+12+3•16=100, тому M(СаСO3)=100 г/моль

II рівень

Вправа 4

Складіть формули солей, враховуючи валентність йонів металічних елементів та кислотних залишків: NaxСO3, МgСlх, Аl(NO3)х, КхРO4,СаFх.

Na2CO3, MgCl2, Al(NO3)3, K3PO4, CaF2

Пояснення: Na2ICO3II, MgIICl2I, AlIII(NO3)3I, K3IPO4III, CaIIF2I

 

Вправа 5

Напишіть формули солей за їх назвами: барій силікат, магній сульфат, ферум (ІІІ) хлорид, плюмбум (ІІ) нітрат, кальцій сульфід, калій флуорид, цинк карбонат, натрій ортофосфат.

BaSiO3, MgSO4, FeCl3, Pb(NO3)2, CaS, KF, ZnCO3, Na3PO4

 

Вправа 6

Обчисліть масову частку Карбону в кальцій карбонаті

Відомо: СаСО3

Знайти: ω(С) - ?

Розв'язування

1. Обчислюємо відносну молекулярну масу.

Mr(CaCO3)=Ar(Ca)+Ar(C)+3Ar(O)=40+12+3•16=100

2. Обчислюємо масову частку елементів у сполуці.

ω(C)=Ar(C)/Mr(CaCO3)=12:100=0,12, або 12% 

Відповідь:  0,12, або 12%.

ІІІ рівень

Вправа 7

Класифікуйте речовини, подані формулами, на чотири класи: H2SO3, ZnCl2, Са(ОН)2, СO2, АlРO4, HCl, NaOH, HNO3, СаО, NaNO3, P2O5, Cr(OH)3, H2SO4, CuSO4, NO2, Zn(OH)2.

Оксиди Оксиди Кислоти Кислоти Основи Основи Солі Солі
Формула Назва Формула Назва Формула Назва Формула Назва
 СO2

 карбон

(IV)

оксид 

 H2SO3  сульфітна  Са(ОН)2

 Кальцій 

гідроксид

 ZnCl2

 цинк

хлорид

 CaO

 кальцій

оксид

 HCl  хлоридна  NaOH

 натрій

гідроксид

 АlРO4

 алюміній

ортофосфат

P2O5

 фосфор

(V)

оксид

 HNO3

 нітратна

 Cr(OH)3

 хром

(III)

гідроксид

 NaNO3

натрій

нітрат 

 NO2

 нітроген 

(IV)

оксид

 H2SO4  сульфатна  Zn(OH)2

 цинк

гідроксид

 CuSO4

купрум

(II)

сульфат 

Вправа 8

Складіть формулу солей, до складу яких входять:

а) йони Калію та кислотний залишок сульфідної кислоти; K2S

б) йони Алюмінію і кислотний залишок сульфітної кислоти; Al2(SO3)3

в) йони Натрію та кислотний залишок ортофосфатної кислоти; Na3PO4

г) йони Магнію і кислотний залишок нітратної кислоти; Mg(NO3)2

ґ) йони Аргентуму і кислотний залишок сульфатної кислоти. Ag2SO4

 

Вправа 9

Обчисліть масові частки елементів у магній карбонаті.

Відомо: МgСO3

Знайти: ω(Мg)-? ω(С)-? ω(О)-?

Розв'язування

1. Обчислюємо відносну молекулярну масу.

Mr(MgCO3)=Ar(Mg)+Ar(C)+3Ar(O)=24+12+3•16=84

2. Обчислюємо масову частку елементів.

ω(Mg)=Ar(Mg)/Mr(MgCO3)=24:84=0,29, або,

помноживши це число на 100%, одержимо 29% 

ω)=Ar(С)/Mr(MgCO3)=12:84=0,14, або 14% 

Масову частку Оксигену знаходимо:

ω(O)=100%-ω(Mg)-ω)=1-29%-14%=57%,

або 

ω(O)=1-ω(Mg)-ω)=1-0,29-0,14=0,57

чи так:

ω)=3Ar(О)/Mr(MgCO3)=316:84=0,57, або 57% 

Відповідь: ω(Mg)=0,29, або 29%, ω)=0,14, або 14%, ω)=0,57, або 57%.

IV рівень

Вправа 10

Установіть відповідність між формулами солей, їх молярною масою і масою, що відповідає кількості речовини 0,85 моль:

Формула

A.Мg3(РO4)2

Б. CuSO4

B.Al2(SO4)3

Молярна маса

1.160 г/моль

2.226 г/моль

3.262 г/моль

4.342 г/моль

Маса 0,85 моль

I.136г

II.222,7 г

III.290,7 г

IV.192,1 г

Обчислюємо відносну молекулярну масу.

A. Mr(Mg3(РO4)2)=3•Ar(Mg)+2•Ar(P)+8•Ar(O)=3•24+2•31+8•16=262

Б. Mr(СuSО4)=Ar(Сu)+Ar(S)+4•Ar(O)=64+32+4•16=160 

B. Mr(Аl2(SO4)3)=2Ar(Аl)+3Ar(S)+12•Ar(O)=2•27+3•32+12•16=342 

Обчислюємо масу за формулою: m=m•М, де М=Mr г/моль

А. Mr(Mgз(РO4)2)=262 г/моль; 
    m(Mgз(РO4)2)=0,85 моль•262г/моль=222,7 г
Б. Mr(СuSО4)=160 г/моль; 
    m(СuSОз)=0,85 моль•160г/моль=136 г
В. Mr(Аl2(5O4)3)=342 г/моль; 
    m(Аl2(5O4)3)=0,85 моль•342г/моль=290,7 г

 

Вправа 11

Обчисліть масові частки елементів у складі кальцій ортофосфату.

Відомо: Са3(РО4)

Знайти: ω(Ca)-? ω(P)-? ω(О)-?

Розв'язування

1. Обчислюємо відносну молекулярну масу.

Mr(Ca3(PO4)2)=3Ar(Ca)+2Ar(P)+8Ar(O)=340+2•31+8•16=310

2. Обчислюємо масові частки елементів.

ω(Ca)=3Ar(Ca)/Mr(Ca3(PO4)2)=120:310=0,39, або 39% 

ω(P)=2Ar(P)/Mr(Ca3(PO4)2)=62:310=0,2, або 20% 

ω(O)=100%-ω(Ca)-ω(P)=100%-39%-20%=41%

Відповідь: ω(Са)=0,39, або 39%, ω)=0,2, або 20%, ω)=0,41, або 41%.

Інші завдання дивись тут...

  • pavlo
    Дякую
    17 лютого 2021 20:05
  • Ірина
    Дякую)
    4 жовтня 2022 19:20