Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА

І рівень

Завдання 1

1. Укажіть формулу нерозчинного у воді оксиду:

А. СО2 Б. SO2 В. SiO2 Г. Na2O

2. Укажіть оксид з характерним задушливим запахом:

А.NO2
Б. СО. В. Аl2O3
Г.МgО.

3. Укажіть кислотний оксид, що реагує з водою:

А. SiO2. Б. СО В. К2O Г. Р2O5

Кислотний кислот SiO2 з водою не взаємодіє.

4.Укажіть оксид, що реагує з кислотами:

А. В2O3 Б. SiO2 В. Na2O Г.Р2O3

Основні оксиди реагують з кислотами.

5.Укажіть оксид, що реагує з лугами:

А. SО3. Б. К2O В.ВаО Г.Сu2O

Кислотні оксиди реагують з лугами.

II рівень

Завдання 2

Класифікуйте оксиди, що реагують з: а) водою; б) кислотами; в) лугами; г) кислотами і лугами; ґ) між собою: Li2O, ZnО, СО, FеО, СO2, Аl2O3, SO2, SіO2, Na2O, ВеО, NO, СаО.

3 водою Кислотами Лугами Кислотами і лугами Між собою

Li2O

FeO

CO2

SO3

SiO2

Na2O

CaO

Li2O

ZnO

FeO

Al2O3

Na2O

BeO

CaO

ZnO

CO2

Al2O3

SO2

SiO2

BeO

ZnO

Al2O3

BeO

 

 

 

 

 

Li2O

FeO

CO2

SO2

SiO2

Na2O

CaO

З водою реагують основні і кислотні (окрім SiO2) оксиди.

З кислотами реагують основні і амфотерні оксиди.

З лугами реагують кислотні і амфотерні оксиди.

З кислотами і лугами реагують амфотерні оксиди.

Між собою реагують основні і кислотні оксиди.

III та IV рівні

Завдання 3

Напишіть рівняння реакцій між речовинами:

а) SO3 і КОН; SO3+2KOH=K2SO4+H2O

б) SiO2 і Ва(OН)2SiO2+Ba(KOH)2=BaSiO4+H2O

в) ВаО і СO2; ВаО+CO2=BaCO3

г) CrO і Н2O; SrO+Н2O=Sr(OH)2

ґ) СаО і SiO2; СаО+SiO2=CaSiO3

д) FеО і НСl; FeO + 2HCl = FeCl2 + H2O

е) SrO і SO3; SrO+SO3=SrSO4

є) Li2O і Н3РO4. 3Li2O+2Н3РO4=2Li3PO4+3H2O

 

Вправа 4

Обчисліть відносну густину:

І варіант  

a) сульфур (ІV) оксиду за гелієм; б) нітроген (І) оксиду за метаном СН4;

Знайти: а) DНе(SO2)-? б) DСН4(N2O)-?  
Розв’язування 
а) DHe(SO2)=M(SO2)/M(He)=64 г/моль:4 г/моль=16
M=Mr г/моль
Мr(He)=Аr(He)=4, тому M(He)=4 г/моль 
Mr(SO2)=Ar(S)+2•Ar(O)=32+2•16=64, тому М(SO2)=64 г/моль  

б) DCH4(N2O)=M(N2O)/M(CH4)=44 г/моль:16 г/моль=2,75

M=Mr г/моль

Mr(N2O)=2Ar(N)+Ar(O)=2•14+16=44, тому M(N2O)=44 г/моль

Mr(CH4)=Ar(C)+4Ar(H)=12+4•1=16, тому M(CH4)=16 г/моль  

II варіант 

а) сульфур(ІV) оксиду за киснем; б) нітроген (ІV) оксиду за неоном. 

Знайти: а) DO2(SO2)-? б) DNe(NO2)-?
Розв’язування:  
а) DO2(SO2)=M(SO2)/M(O2)=64 г/моль : 32 г/моль=2 
M=Mr г/моль
Mr(SO2)=Ar(S)+2•Ar(O)=32+2•16=64, тому M(SO2)=64 г/моль
Mr(O2)=2Ar(O)=2•16=32, тому M(O2)=32 г/моль  
б) DNe(NO2)=M(NO2)/M(Ne)=46 г/моль : 20 г/моль=2,3
M=Mr г/моль
Mr(NO2)=Ar(N)+2Ar(O)=14+216=46, тому M(NO2)=46 г/моль
Mr(Ne)=Ar(Ne)=20, тому M(Ne)=20 г/моль

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

І рівень

Вправа 1

Класифікуйте оксиди, подані формулами, на основні, кислотні й амфотерні: СаО, SiO2, СO2, ZnО, К2O, Р2O5, MgО, NO2, Аl2O3, ВаО, ВеО. Дані впишіть у таблицю.

Основні Кислотні Амфотерні

CaO

K2O

MgO

BaO

SiO2

CO2

P2O5

NO2

ZnO

Al2O3

BeO

Основні оксиди ― оксиди, яким відповідають основи.

Кислотні оксиди ― оксиди, яким відповідають кислоти.

Амфотерні оксиди ― оксиди, які проявляють подвійні хімічні властивості (основні і кислотні).

 

Вправа 2

Обчисліть відносну густину хлору за воднем.

Відомо: Сl22

 Знайти: DH2(Cl2)-?

Розв'язування

DH2(Cl2)=M(Cl2)/M(H2)=71 г/моль:2 г/моль=35,5 

M=Mr г/моль

Mr(Cl2)=2Ar(Cl)=2•35,5=71, тому M(Cl2)=71 г/моль 

Mr(H2)=2Ar(H)=2•1=2, тому M(H2)=2 г/моль

 

Вправа 3

Обчисліть масову частку Магнію в магній оксиді.

Відомо: MgO  

Знайти: ω(Mg)-?

Розв'язування

Масову частку елемента обчислюємо за формулою: ω(ел.)=Мr(ел.)/Mr(сполуки)

Mr(MgO)=Ar(Mg)+Ar(O)=24+16=40

ω(Mg)=Мr(Mg)/Mr(MgO)=Ar(Mg)/Mr(MgO)=24:40=0,6, або 60%

Відповідь: 0,6, або 60%.

II рівень

Вправа 4

Допишіть продукти та складіть рівняння реакцій між речовинами:

І варіант                                                       II варіант  

а) К2О+Н2O=2KOH

б) СО2+МgО=MgCO3

в) SO2 +2NaОН=Na2SO32O

г) Аl2O3+6НВг=2AlBr3+3Н2O

а) SO2+H2O=H2SO3

б) ZnO+2HCl=ZnCl2+H2O

в) BaO+SO3=BaSO4

г) SO2+Ba(OH)2=BaSO3+H2O

Вправа 5

Обчисліть відносну густину нітроген (ІV) оксиду за гелієм.

Знайти: DNe(NO2)-?
Розв’язування 
DНe(NO2)=M(NO2)/M(Нe)=46 г/моль : 4 г/моль=11,5
M=Mr г/моль
Mr(NO2)=Ar(N)+2Ar(O)=14+216=46, тому M(NO2)=46 г/моль
Mr(Нe)=Ar(Нe)=4, тому M(Нe)=4 г/моль

 

Вправа б

Обчисліть масову частку Оксигену в фосфор (V) оксиді.

Відомо: P2O5 

Знайти: ω(O)-?

Розв'язування

Обчислюємо масову частку елемента за формулою: ω(ел.)=Мr(ел.)/Mr(сполуки)

Mr(P2O5)=2Ar(P)+5Ar(O)=231+516=142

ω(O)=Mr(O)/Mr(P2O5)=5Ar(O):Mr(P2O5)=516:142=0,56, або 56%

Відповідь: 0,56, або 56%.

IІІ рівень

Вправа 7

Допишіть продукти та складіть рівняння реакцій між речовинами:

I варіант                                                           II варіант

а) SO3+CaO=CaSO4

б) CO2+Ca(OH)2=CaCO3+H2O

в) BeO+2HNO3=Be(NO3)2+H2O

г) Al2O3+2KOH=2KAlO2+H2

ґ) Li2O+H2O=2LiOH

а) Al2O3 + 3H2SO4 = Al2(SO4)3 + 3H2O

б) ZnO +2NaOH = Na2ZnO2 + H2O

в) Na2O + H2SO4 = Na2SO4 + H2O

г) SO3 + Ba(OH)2 = BaSO4 + H2O

ґ) P2O5 + 3H2O = 2H3PO4

Вправа 8

Напишіть рівняння реакції «гасіння» вапна й обчисліть масові частки елементів у складі «гашеного вапна».

Відомо: Са(ОН)2

Знайти: ω(Са)-? ω(О)-? ω(Н)-?

Розв'язування

СaO + H2O = Ca(OH)2

Обчислюємо масову частку елемента за формулою: ω(ел.)=Мr(ел.)/Mr(сполуки)

Mr(Ca(OH)2)=Ar(Ca)+2Ar(O)+2Ar(H)=40+216+2•1=74

ω(Ca)=Ar(Ca)/Mr(Ca(OH)2)=40/74=0,54, або 54%

ω(O)=2Ar(O)/Mr(Ca(OH)2)=216/74=0,43, або 43% 

ω)=100%-ω(Са)-ω)=100%-54%-43%=3%

Відповідь: ω(Са)=0,54, або 54%, ω(О)=0,43, або 43%, ω(Н)=0,03, або 3%.

IV рівень

Вправа 9

Напишіть рівняння реакцій між попарно взятими речовинами:

а) Фосфор (V) оксидом і кальцій оксидом

P2O5 + 3CaO = Ca3(PO4)2

б) Натрій оксидом і хлоридною кислотою

Na2O + 2HCl = 2NaCl + H2O

в) Калій оксидом і карбон (ІV) оксидом

K2O + CO2 = K2CO3

г) Цинк оксидом і сульфатною кислотою

ZnO + H2SO4 = ZnSO4 + H2O

ґ) Ферум (ІІ) оксидом і силіцій (ІV) оксидом

FeO + SiO2 = FeSiO3

д) Алюміній та натрій гідроксидами

Al(OH)3 + NaOH = NaAlO2 + 2H2O

 

Вправа 10

Поясніть, як експериментально перевірити, що під час взаємодії основних і кислотних оксидів з водою утворюються різні за характером гідрати оксидів. Напишіть рівняння реакцій. Можна перевірити за допомогою індикаторів (наприклад лакмусу), які у лугах набувають забарвлення лужного середовища (синій колір), а в кислотах ― забарвлення кислотного середовища (червоний колір).

K2O + H2O = 2KOH ― луг. Лакмус у розчині лугу стане синім. 

SO3 + H2O = H2SO4 ― кислота. Лакмус у кислоті стане червоним.

Інші завдання дивись тут...