Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА (ФРОНТАЛЬНА)

Завдання 1. Ознайомтеся зі схемою "Способи добування оксидів". Напишіть по три рівняння реакцій.

а) взаємодії металів з киснем;

2Ba+O2=2BaO

2Mg + O2 = 2MgO

4Li + O2 = 2Li2O

б) взаємодії неметалів з киснем.

C+O2 = CO2

S + O2 = SO2

4P + 5O2 = 2P2O5

Завдання 2. Напишіть по три рівняння реакцій:

а) горіння складних речовин;

CH4+O2=CO2+2H2O

2H2S+3O2=2SO2+2H2O

2ZnS+3O2=2ZnO+SO2

6) розкладу нерозчинних основ.

Cu(OH)2=CuO+H2O

Mg(OH)2=MgO+H2O

Fe(OH)3=Fe2O3+H2O

Завдання 3. Напишіть по два рівняння реакцій:

а) розкладу кислот;

H2CO3 = CO2 + H2O

4HNO3=4NO2+O2+2H2O

б) розкладу солей.

CaCO3=CaO+CO2

2Mg(NO3)2=2MgO+4NO2+O2

Завдання 4. Обчисліть відносну густину фосфіну РН3 за аргоном.

Відомо: PН3  Знайти: DAr(PH3)-?

Розв'язування:

DAr(PH3)=M(PH3)/M(Ar)=34 г/моль:40 г/моль=0,85 

M=Mr г/моль

Mr(PH3)=Ar(P)+3Ar(H)=31+3•1=34, тому M(PH3)=34 г/моль 

Mr(Ar)=Ar(Ar)=40, тому M(Ar)=40 г/моль

III рівень

Завдання 5. Обчисліть об'єм сульфур (ІV) оксиду (н.у.) масою 320 г. Скільки молекул міститься в такому об'ємі?

Відомо: m(SO2)=320 г  Знайти: V(CO2)-? N(CO2)-?

Розв'язування:

Кількість речовини ν=m/M, де М=Мr г/моль.

Мг(SO2)=Ar(S)+2Ar(O)=32+216=64, М(SO2)=64 г/моль

ν(SO2)=m(SO2):v(SO2)=320 г: 2 г/моль = 5 моль

З формули ν= V/VM, де VM – постійна величина і за н.у. чисельно дорівнює 22,4 л/моль, знаходимо об'єм V=νVM  

V(SO2)=5 моль • 22,4 л/моль = 112 л

З формули ν=N/NА, де NА - стала Авогадро і чисельно дорівнює 6,021023 моль-1, знаходимо число молекул N=NАν

N(SO2)=6,021023 моль-1• 5 моль = 30,11023

Відповідь: V(SO2)=112 л; N(SO2)=30,011023 молекул

IV рівень

Вправа 6. Обчисліть, якій масі та кількості речовини відповідає нітроген (V) оксид об'ємом 7,84 л (н.у.). Скільки молекул міститься в такій масі?

Відомо: V(N2O5)=7,84 л. Знайти: v(N2O5)-?, m(N2O5)-?, N(N2O5)-?

Розв’язування:   

Кількість речовини обчислюємо за формулою ν=V/VM, де VM – постійна величина і за н.у. рівна 22,4 л/моль.

v(N2O5)=7,84 л : 22,4 л/моль=0,35 моль

З формули ν=m/M, де М=Мr г/моль, знаходимо масу m=vM.

Мг(N2O5)=2Ar(N)+5Ar(O)=214+516=108, М(N2O5)=108 г/моль

m(N2O5)=0,35 моль108 г/моль=37,8 г

З формули ν=N/NА, де NА - стала Авогадро і чисельно дорівнює 6,021023 моль-1, знаходимо число молекул N=NАν

N(N2O2)=6,021023 моль-10,35 моль=2,1071023

Відповідь: n(N2O5)=0,35 моль; m(N2O2)=37,8 г; N(N2O5)=2,1071023 молекул.

 

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

І та II рівні

 

Вправа 1. Поставте коефіцієнти, де це потрібно, і вкажіть, яким способом добувають оксиди за участю цих реакцій.

Рівняння реакції Спосіб добування

1. 4Аl+3O2=2Аl2O3

2. СаСO3=СO2+СаО

3. 2Fе(ОН)3=Fе2O3+3Н2O

4. 4Р+5O2=2Р2O5

5. C6H12O6+6O2=6CO2+6Н2O

б. 2ZnS+3O2=2ZnО+2SО2

1. Взаємодія металів і кисню

2. Розклад солей

3. Розклад нерозчинних основ

4. Взаємодія неметалів з киснем

5. Взаємодія складних речовин з киснем

6. Взаємодія складних речовин з киснем

Вправа 2. Обчисліть відносну густину гідроген сульфіду за воднем.

Відомо: Н2S  Знайти: DH2(H2S)-?

Розв'язування:

DH2(H2S)=M(H2S)/M(H2)=34 г/моль:2 г/моль=17 

M=Mr г/моль

Mr(H2S)=2Ar(H)+Ar(S)=2•1+32=34, тому M(H2S)=34 г/моль 

Mr(H2)=2Ar(H)=21=2, тому M(H2)=2 г/моль
 
Вправа 3. Обчисліть число молекул та атомів у карбон (ІV) оксиді об'ємом 7,84 л (н.у.).

Відомо: V(CO2)=7,84 л  Знайти: N(CO2)-? N(атомів)-?

Розв'язування:

Кількість речовини обчислюємо за формулою ν=V/VM, де VM – постійна величина і за н.у. рівна 22,4 л/моль:

v(CO2)=7,84 л : 22,4 л/моль=0,35 моль

З формули ν=N/NА, де NА - стала Авогадро і чисельно дорівнює 6,021023 моль-1, знаходимо число молекул N=NАν

N(СО2)=6,021023 моль-10,35 моль=2,1071023

Молекула СО2 містить один атом Карбону і два атоми Оксигену, разом три атоми. Знайдене вище число молекул множимо на кількість атомів, отримаємо: 2,10710233=6,3211023 атомів

Відповідь: N(CO2)=2,1071023N(атомів)=42,141023.

 

III рівень

Вправа 4. Напишіть рівняння реакцій, що лежать в основі схеми:

С->СO2->СаСO3->СаО->Са(ОН)2->Са3(РO4)2.

C + O2 = CO2

CO2 + CaO=CaCO3

CaCO3 = CaO + CO2

CaO + H2O = Ca(OH)2

3Ca(OH)2 + 2H3PO4 = Ca3(PO4)2 + 3H2O

 

Вправа 5. Обчисліть, якій масі відповідає карбон (ІІ) оксид об'ємом 156,8 л (н.у.). Скільки молекул міститься у такій масі оксиду?

Відомо: V(CO)=156,8 л  Знайти: m(CO)-? N(CO)-?

Розв'язання:

Кількість речовини обчислюємо за формулою ν=V/VM, де VM – постійна величина і за н.у. рівна 22,4 л/моль:

v(CO)=156,8 л : 22,4 л/моль=7 моль

З формули ν=m/M, де М=Мr г/моль, знаходимо масу m=vM.

Мг(CO)=Ar(C)+Ar(O)=12+16=28, М(CO)=28 г/моль

m(CO)=7 моль28 г/моль=196 г

З формули ν=N/NА, де NА - стала Авогадро і чисельно дорівнює 6,021023 моль-1, знаходимо число молекул N=NАν

N(СO)=6,021023 моль-17 моль=42,141023

Відповідь: m(CO)=196 г; N(СO)=42,141023 молекул.

IV рівень

Вправа 6. Напишіть рівняння реакцій, що лежать в основі схем:

а) КМnO4->O2->ВаО->ВаСO3->СO2->МgСO3->МgО->Мg3(РO4)2.

2KMnO4 = K2MnO4 + MnO2 + O2

2Ba + O2 = 2BaO

BaO + H2CO3 = BaCO3 + H2O

BaCO3 = BaO + CO2

CO2 + MgO = MgCO3

MgCO3 = MgO + CO2

3MgO + 2H3PO4 = Mg3(PO4)2 +3H2O

б) Аl->Аl2O3->К3[Аl(ОН)6].

        Al2O3->Аl2(SO4)3

4Al + 3O2 = 2Al2O3

Al2O3 + 6KOH +2H2O = 2K3[Al(OH)6]

Al2O3 + 3H2SO4 = Al2(SO4)3 +3H2O

 

Вправа 7. Обчисліть, якому об'єму (н.у.) та кількості речовини відповідає нітроген (III) оксид масою 19 г. Скільки молекул міститься в такому об'ємі?

Відомо: m(N2O3)=19 г  Знайти: V(N2O3)-? ν(N2O3)-? m(N2O3)-?

Розв'язання:

Кількість речовини ν=m/M, де М=Мr г/моль.

Мг(N2O3)=2Ar(N)+3Ar(O)=214+316=76, М(N2O3)=76 г/моль

ν(N2O3)=19 г : 76 г/моль=0,25 моль

З формули ν= V/VM, де VM – постійна величина і за н.у. рівна 22,4 л/моль, знаходимо об'єм V=νVM  

V(N2O3)=0,25 моль22,4 л/моль=5,6 л

З формули ν=N/NА, де NА - стала Авогадро і чисельно дорівнює 6,021023 моль-1, знаходимо число молекул N=NАν

N(N2O3)=6,021023 моль-10,25 моль=1,5051023

Відповідь: ν(N2O3)=0,25 моль; V(N2O3)=5,6 л; N(N2O3)=1,5051023 молекул.

Інші завдання дивись тут...