Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА

Завдання 1

Напишіть рівняння реакції взаємодії кислот з металами та основними оксидами. Укажіть реакції заміщення.

І варіант

Рівняння реакції Тип реакції

1. Mg + 2HСl = MgCl2 + H2

2. MgO + H2SO4 = MgSO4 + H2O

3. ZnO + 2HNO3 = Zn(NO3)2 + H2O

4. 2Al + 6HBr = 2AlBr3 + 3H2

6. BaO + 2HCl = BaCl2 + H2O

7. Cr + H2SO4 = CrSO4 + H2

 

1. заміщення

2. обміну

3. обміну

4. заміщення

6. обміну

7. заміщення

 

II варіант

Рівняння реакції Тип реакції

1. Fe + H2SO4 = FeSO4 + H2

2. Fe2O3 + 6HCl = 2FeCl3 + 3H2O

3. Ni + 2HCl = NiCl2 + H2

4. Na2O + 2HNO3 = 2NaNO3 + H2O

5. Zn + 2HI = ZnI2 + H2

6. BaO + 2HBr = BaBr2 + H2О

1. заміщення

2. обміну

3. заміщення

4. обміну

6. заміщення

7. обміну

Завдання 2

Калій оксид масою 37,6 г повністю прореагував з бромідною кислотою. Обчисліть маси продуктів реакції.

Відомо: m(К2O)=37,6 г

Знайти: m(KBr)-?, m(H2O)-?

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

     37,6 г                x г    y г

     К2O  +   2HBr = 2KBr + H2O

     94 г                238 г    18 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль калій оксиду К2О з утворенням 2 моль калій броміду KBr і 1 моль води H2OОбчислюємо молярні маси (M=Mr г/моль) речовин й, відповідно, масу 1 моль калій оксиду і води та 2 моль калій броміду.

Mr(К2O)=2Ar)+Ar(O)=2•39+16=94,  

M(К2O)=94 г/моль. Маса 1 моль=94 г

Mr(КBr)=Ar)+Ar(Br)=39+80=119,  M(КBr)=119 г/моль

Маса 1 моль = 119 г, а маса 2 моль = 238 г/моль

Mr(H2O)=2Ar(H)+Ar(O)=2•1+16=18,  M(H2O)=18 г/моль

Маса 1 моль=18 г.

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу калій броміду.

37,6 г / 94 г = x г / 238 г, звідси х г • 94 г = 37,6 г • 238 г

х = 37,6 г • 238 г : 94 г = 95,2 г

За допомогою пропорції обчислюємо масу води.

37,6 г / 94 г = у г / 18 г, звідси у г • 94 г = 37,6 г • 18 г

у = 37,6 г • 18 г : 94 г = 7,2 г

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: К2O+2HBr=2KBr+H2O

Обчислюємо кількість речовини калій оксиду масою 37,6 г за формулою v=m/M, де

M=Mr г/моль.

Mr(К2O)=2Ar)+Ar(O)=2•39+16=94, M(К2O)=94 г/моль

v(К2O)=m(К2O) : M(К2O)=37,6 г : 94 г/моль=0,4 моль

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль калій оксиду K2O з утворенням 2 моль калій броміду KBr і 1 моль води H2O, кількість речовини калій броміду у 2 рази більша за кількість речовини калій оксиду, а кількості речовин води і калій оксиду однакові. Отже, якщо у реакцію вступає 0,4 моль калій оксиду, то утворюється калій бромід у 2 рази більшою кількістю речовини і вода такою ж кількістю речовини, тому 

v(KBr)=2v(K2O)=20,4 моль=0,8 моль

v(H2O)=v(K2O)=0,4 моль

Знаходимо масу 0,8 моль калій броміду і 0,4 моль води за формулою m=v•M.

Mr(КBr)=Ar)+Ar(Br)=39+80=119, M(КBr)=119 г/моль

m(KBr)=v(KBr)M(KBr)=0,8 моль119 г/моль=95,2 г

Mr(H2O)=2Ar(H)+Ar(O)=2•1+16=18, M(H2O)=18 г/моль

m(Н2O)=v(H2O)M(H2O)=0,4 моль18 г/моль=7,2 г

Відповідь: m(KBr)=95,2 г, m(Н2O)=27 г.

III та IV рівні

Завдання 3

У реакцію з хлоридною кислотою вступив цинк масою 13 г. Обчисліть масу солі й об'єм виділеного газу. Якій кількості речовини відповідає такий об'єм?

Відомо: m(Zn)=13 г

Знайти: m(ZnCl2)-?, V(Н2)-?, v(Н2)-?

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

13 г               x г       у л

Zn  +  2HCl = ZnCl2 + H2

65 г              136 г    22,4 л

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль цинку Zn з утворенням 1 моль цинк хлориду ZnCl2 і 1 моль водню Н2 (1 моль газу за н.у. займає об'єм 22,4 л)Обчислюємо молярні маси (M=Mr г/моль) речовин й, відповідно, маси 1 моль.

Mr(Zn)=Ar(Zn)=65, M(Zn)=65 г/моль. Маса 1 моль=65 г

Mr(ZnCl2)=Ar(Zn)+2Ar(Cl)=65+2•35,5=136,  M(ZnCl2)=136 г/моль

Маса 1 моль=136 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу солі.

13 г / 65 г = x г / 136 г, звідси х г • 65 г = 13 г • 136 г

х = 13 г • 136 г : 65 г = 27,2 г

За допомогою пропорції обчислюємо об'єм водню.

13 г / 65 г = у л / 22,4 л, звідси у л • 65 г = 13 г • 22,4 л

х = 13 г • 22,4 л : 65 г = 4,48 л

Знаходимо кількість речовини водню об'ємом 4,48 л за формулою v=V/VM, де VM-постійна величина і за н.у. чисельно дорівнює 22,4 л/моль.

v(Н2)=V(Н2)/VM=4,48 л : 22,4 л/моль=0,2 моль

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: Zn+2HCl=ZnCl2+H2

Обчислюємо кількість речовини цинку масою 13 г за формулою v=m/M, де M=Mr г/моль.

Mr(Zn)=Ar(Zn)=65, M(Zn)=65 г/моль

v(Zn)=m(Zn) : M(Zn)=13 г : 65 г/моль=0,2 моль

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль цинку Zn з утворенням 1 моль цинк хлориду ZnCl2 і 1 моль водню, кількості речовин однакові. Отже, якщо в реакцію вступає 0,2 моль цинку, то утворюється така ж кількість речовини цинк хлориду і водню, тому  

v(ZnCl2)=v2)=v(Zn)=0,2 моль

Знаходимо масу цинк хлориду кількістю речовини 0,2 моль за формулою m=y•M.

Mr(ZnCl2)=Ar(Zn)+2Ar(Cl)=65+2•35,5=136,  M(ZnCl2)=136 г/моль

m(ZnCl2)=v(ZnCl2)M(ZnCl2)=0,2 моль•136 г/моль=27,2 г

Знаходимо об'єм водню кількістю речовини 0,2 моль за формулою V=vVM, де VM-постійна величина і за н.у. чисельно дорівнює 22,4 л/моль.

V(Н2)=v(Н2)VM=0,2 моль • 22,4 л/моль=4,48 л

Відповідь: m(ZnCl2)=27,2 гV(Н2)=4,48 л, n(Н2)=0,2 моль.  

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

І та II рівні

Вправа 1

Допишіть праві частини реакцій та перетворіть їх на рівняння:

а) BaO + H2SO4 = BaSO4 + H2O

в) K2O + 2HNO3 = 2KNO3 + H2O

б) Mg + H2SO4 = MgSO4 + H2

г) Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2

Вправа 2

У реакцію з натрій оксидом кількістю речовини 0,1 моль вступила нітратна кислота. Обчисліть масу утвореної солі.

Відомо: ν(Na2O)=0,1 моль

Знайти  m(NaNO3)-?  

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції.

 0,1 моль                х г

  Na2O +  2HNO3 = 2NaNO3 +H2O

 1 моль                  170 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль натрій оксиду Na2O з утворенням 2 моль натрій нітрату NaNO3Обчислюємо молярну масу натрій нітрату й, відповідно, масу 2 моль.

Mr(NaNO3)=Ar(Na)+Ar(N)+3Ar(O)=23+14+316=85, M(NaNO3)=85 г/моль

Маса 1 моль=85 г, а маса 2 моль=170 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу натрій нітрату.

0,1 моль / 1 моль = х г / 170 г, звідси х г • 1 моль = 0,1 моль • 170 г

х = 0,1 моль • 170 г : 1 моль = 17 г

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: Na2O+2HNO3=2NaNO3+H2O

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль натрій оксиду Na2O з утворенням 2 моль натрій нітрату NaNO3, кількість речовини натрій нітрату у 2 рази більша, ніж кількість речовини калій оксиду. Отже, якщо в реакцію вступає 0,1 моль натрій оксиду, то утворюється натрій нітрат у 2 рази більшою кількістю речовини, тому

v(NaNO3)=2v(Na2O)=20,1 моль=0,2 моль

Знаходимо масу натрій нітрату кількістю речовини 0,2 моль за формулою m=v•M, де M=Mr г/моль.

Mr(NaNO3)=Ar(Na)+Ar(N)+3Ar(O)=23+14+316=85, M(NaNO3)=85 г/моль

m(NaNO3)=v(NaNO3)M(NaNO3)=0,2 моль85 г/моль=17 г

Відповідь: m(NaNO3)=17 г.

III рівень

Вправа 3

Допишіть праві частини рівнянь реакцій. Поставте коефіцієнти:

а) ZnO + 2HBr = ZnBr2 + H2O

в) BaO + 2HNO3 = Ba(NO3)2 + H2O

б) Mg + 2HCl = MgCl2 + H2

г) Ni + H2SO4 = NiSO4 + H2

Вправа 4

На алюміній оксид кількістю речовини 0,2 моль подіяли надлишком розчину сульфатної кислоти. Обчисліть маси й кількості речовин продуктів реакції.

Відомо: v(Al2O3)=0,2 моль.

Знайти: v(Al2(SO4)3)-?, m(Al2(SO4)3)-?, v(H2O)-?, m(H2O)-?

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

0,2 моль                х моль       у моль

Al2O3 + 3H2SO4 = Al2(SO4)3 + 3H2

1 моль                  1 моль       3 моль

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль алюміній оксиду Al2О3 з утворенням 1 моль алюміній сульфату Al2(SO4)3 і 3 моль води H2О. Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо кількість речовини алюміній сульфату.

0,2 моль / 1 моль=х моль / 1 моль, звідси х моль • 1 моль = 0,2 моль  1 моль

х = 0,2 моль • 1 моль : 1 моль = 0,2 моль

За допомогою пропорції обчислюємо кількість речовини води.

0,2 моль / 1 моль=у моль / 3 моль, звідси у моль • 1 моль = 0,2 моль  3 моль

х = 0,2 моль • 3 моль : 1 моль = 0,6 моль

Знаходимо масу 0,2 моль алюміній сульфату і 0,6 моль води за формулою m=v•M, де M=Mr г/моль.

Mr(Al2(SO4)3)=2Ar(Al)+Ar(S)+12Ar(O)=227+32+1216=278

M(Al2(SO4)3)=278 г/моль

m(Al2(SO4)3)=v(Al2(SO4)3)M(Al2(SO4)3)=0,2 моль•278 г/моль=55,6 г

Mr(H2O)=2Ar(H)+Ar(O)=21+16=18; M(H2O)=18 г/моль 

m(H2O)=v(H2O)M(H2O)=0,6 моль•18 г/моль=10,8 г

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції:

0,2 моль                     х г         у г

Al2O3  +  3H2SO4  =  Al2(SO4)3 + 3H2

1 моль                      278 г       54 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль алюміній оксиду Al2О3 з утворенням 1 моль алюміній сульфату Al2(SO4)3 і 3 моль води H2О. Обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) речовин й, відповідно, масу 1 моль алюміній сульфату і 3 моль води.

Mr(Al2(SO4)3)=2Ar(Al)+Ar(S)+12Ar(O)=227+32+1216=278, 

M(Al2(SO4)3)=278 г/моль. Маса 1 моль=278 г

Mr(H2O)=2Ar(H)+Ar(O)=21+16=18; M(H2O)=18 г/моль

Маса 1 моль=18 г, а маса 3 моль=3•18 г=54 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу алюміній сульфату.

0,2 моль / 1 моль = х г / 278 г, звідси х моль • 1 моль = 0,2 моль  278 г

х = 0,2 моль • 278 г : 1 моль = 55,6 г

За допомогою пропорції обчислюємо масу води.

0,2 моль / 1 моль = у г / 54 г, звідси у г • 1 моль = 0,2 моль  54 г

х = 0,2 моль • 54 г : 1 моль = 10,8 г

Знаходимо кількість речовини алюміній сульфату масою 55,6 г і води масою 10,8 г за формулою v=m/M.

v(Al2(SO4)3)=m(Al2(SO4)3):M(Al2(SO4)3)=55,6 г:278 г/моль=0,2 моль

v(Н2O)=m(Н2O):M(Н2O)=10,8 г:18 г/моль=0,6 моль

ІІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: Al2O3+3H2SO4=Al2(SO4)3+3H2O

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль алюміній оксиду Al2О3 з утворенням 1 моль алюміній сульфату Al2(SO4)3 і 3 моль води H2Окількості речовин алюміній сульфату і алюміній оксиду однакові, а кількість речовини води у 3 рази більша за кількість речовини алюміній оксиду. Отже, якщо в реакцію вступає 0,2 моль алюміній оксиду, то утвориться така ж кількість речовини алюміній сульфату і вода у 3 рази більшою кількістю речовини, тому 

v(Al2(SO4)3)=v(Al2O3)=0,2 моль

v(Н2O)=3v(Al2O3)=30,2 моль=0,6 моль

Знаходимо масу 0,2 моль алюміній сульфату і 0,6 моль води за формулою m=v•M, де M=Mr г/моль:

Mr(Al2(SO4)3)=2Ar(Al)+Ar(S)+12Ar(O)=227+32+1216=278

M(Al2(SO4)3)=278 г/моль

m(Al2(SO4)3)=v(Al2(SO4)3)M(Al2(SO4)3)=0,2 моль•278 г/моль=55,6 г

Mr(H2O)=2Ar(H)+Ar(O)=21+16=18, M(H2O)=18 г/моль

m(H2O)=v(H2O)M(H2O)=0,6 моль•18 г/моль=10,8 г

Відповідь: v(Al2(SO4)3)=0,2 моль, m(Al2(SO4)3)=55,6 г, v(H2O)=0,6 моль, m(H2O)=10,8 г.

IV рівень

Вправа 5

Напишіть рівняння реакцій між речовинами:

а) літій оксидом і ортофосфатною кислотою;

3Li2O + 2H3PO4 = 2Li3PO4 + 3H2O

б) хром (ІІІ) оксидом і хлоридною кислотою;

Cr2O3 + 6HCl = 2CrCl3 + 3H2O

в) кальцій оксидом і нітратною кислотою.

CaO + 2HNO3 = Ca(NO3)2 + H2O

Властивості яких речовин характеризують ці рівняння? Кислот.

 

Вправа 6

На магній оксид кількістю речовини 0,8 моль подіяли надлишком нітратної кислоти. Обчисліть масу і кількість речовини продуктів реакції. Обчисліть число структурних частинок у даній порції речовини магній оксиду.

Відомо: v(MgO)=0,8 моль.

Знайти: v(Mg(NO3)2)-?, m(Mg(NO3)2)-?, v(H2O)-?, m(H2O)-?

Розв'язання:

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

0,8 моль                   х г         у г

MgO +  2HNO3   =  Mg(NO3)2 + H2 

1 моль                    134 г       18 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль магній оксиду MgО з утворенням 1 моль алюміній нітрату Mg(NO3)2 і 1 моль води H2О. Обчислюємо молярну масу (M=Mг/моль) речовин й масу 1 моль.

Mr(Mg(NO3)2)=Ar(Mg)+Ar(N)+6Ar(O)=24+14+616=134, 

M(Mg(NO3)2)=134 г/моль, маса 1 моль=134 г

Mr(H2O)=2Ar(H)+Ar(O)=21+16=18; M(H2O)=18 г/моль

Маса 1 моль=18 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу магній нітрату.

0,8 моль / 1 моль = х г / 134 г, звідси х моль • 1 моль = 0,8 моль  134 г

х = 0,8 моль • 134 г : 1 моль = 107,2 г

За допомогою пропорції обчислюємо масу води.

0,8 моль / 1 моль = у г / 18 г, звідси у г • 1 моль = 0,8 моль  18 г

х = 0,8 моль • 18 г : 1 моль = 14,4 г

Знаходимо кількість речовини магній нітрату масою 107,2 г і води масою 14,4 г за формулою v=m/M.

v(Mg(NO3)2)=m(Mg(NO3)2):M(Mg(NO3)2)=107,2 г:134 г/моль=0,8 моль

v(Н2O)=m(Н2O):M(Н2O)=14,4 г:18 г/моль=0,8 моль

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: MgO+2HNO3=Mg(NO3)2+H2O

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль магній оксиду MgО з утворенням 1 моль алюміній нітрату Mg(NO3)2 і 1 моль води H2Окількості речовин однаковi. Отже, якщо в реакцію вступить 0,8 моль магній оксиду, тоді утворюється така ж кількість речовини магній нітрату і води, отже, 

v(Mg(NO3)2)=v(H2O)=v(Mg2O3)=0,8 моль.

Знаходимо масу 0,8 моль магній нітрату і 0,8 моль води за формулою m=v•M.

Mr(Mg(NO3)2)=Ar(Mg)+Ar(N)+6Ar(O)=24+14+616=134

M(Mg(NO3)2)=134 г/моль

m(Mg(NO3)2)=v(Mg(NO3)2)M(Mg(NO3)2)=0,8 моль • 134 г/моль=107,2 г

Mr(H2O)=2Ar(H)+Ar(O)=21+16=18, M(H2O)=18 г/моль

m(H2O)=v(H2O)M(H2O)=0,8 моль • 18 г/моль=14,4 г

Відповідь: v(Mg(NO3)2)=0,8 моль; m(Mg(NO3)2)=107,2 гv(H2O)=0,8 моль; m(H2O)=14,4 г.

Інші завдання дивись тут...