Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА

І та II рівні

Завдання 1

Пригадайте та поясніть, які типи хімічних реакцій ви вивчили. Реакції розкладу, сполучення, заміщення, обміну.

Реакції, в результаті яких з однієї складної речовини утворюються декілька інших (простих або складних), називаються реакціями розкладу.

Реакції, що проходять за участю кількох реагентів і в результаті яких утворюється один продукт реакції, називаються реакціями сполучення.

Реакції, що відбуваються між простою і складною речовиною, внаслідок чого атоми простої речовини заміщають атоми в складній речовині, називають реакціями заміщення.

Реакції між двома складними речовинами під час яких вони обмінюються складовими частинами, називають реакціями обміну.

 

Завдання 2

Заповніть таблицю рівняннями реакцій між запропонованими речовинами, поданими формулами. Назвіть продукти реакцій.

Формули

речовин

Рівняння реакцій

Назви утворених

сполук

Fe i H2SO4

Fe + H2SO4 = FeSO4 + H2

сульфатна кислота

 і водень

CuO i HCl

CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O

купрум (ІІ) хлорид

і вода

KCl i AgNO3

KCl + AgNO3 = KNO3 + AgCl

калій нітрат і

аргентум (І) хлорид

HNO3 i Cr(OH)3

3HNO3+Cr(OH)3=Cr(NO3)3+3H2O

хром (ІІІ) нітрат

і вода

Al2O3 i HBr

Al2O3 + 6HBr = 2AlBr3 + 3H2O

алюміній бромід

і вода

IІI рівень

Завдання 3

Напишіть рівняння реакцій між:

І варіант 

Цинком і хлоридною кислотою

Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2

Ферум (ІІ) оксидом і нітратною кислотою

FeO + 2HNO3 = Fe(NO3)2 + H2O

Хлоридною кислотою й аргентум (І) нітратом

HCl + AgNO3 = AgCl + HNO3

Сульфатною кислотою й натрій гідроксидом

H2SO4 + 2Na(OH)2 = Na2SO4 + 2H2O

II варіант

Бромідною кислотою та хром (ІІІ) оксидом

6HBr + Cr2O3 = 2CrBr3 + 3H2O

Хлоридною кислотою та купрум (ІІ) гідроксидом

2HCl + Cu(OH)2 = CuCl2 + 2H2O

Сульфатною кислотою і барій нітратом

H2SO4 + Ba(NO3)2 = BaSO4+ 2HNO3

Нітратною кислотою й кальцій гідроксидом

2HNO3 + Ca(OH)2 = Ca(NO3)2 + 2H2O

 

Завдання 4

Поясніть, до якого типу належать реакції, подані у завданні 3.

Реакція між кислотою і металом належить до реакцій заміщення, бо є реакцією між складною і простою речовинами, внаслідок чого атоми простої речовини заміщають атоми в складній речовині. Решта всі реакції належать до реакцій обміну, бо є реакціями між двома складними речовинами, під час яких вони обмінюються складовими частинами. 

 

Завдання 5

Сульфатна кислота кількістю речовини 0,25 моль повністю прореагувала з аргентум (І) нітратом. Обчисліть масу та кількість речовини аргентум сульфату, що утворився.

Відомо: v(H2SO4)=0,25 моль

Знайти: v(Ag2SO4)-?, m(Ag2SO4)-?

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

0,25 моль                    х г

H2SO4  +  2AgNO3 = Ag2SO4 + 2HNO3 

1 моль                       312 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль сульфатної кислоти H24 з утворенням 1 моль аргентум (I) сульфату Ag2SO4Обчислюємо молярну масу (M=Mrг/моль) аргентум (I) сульфату й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(Ag2SO4)=2Ar(Ag)+Ar(S)+4Ar(O)=2•108+32+4•16=312

M(Ag2SO4)=312 г/моль Маса 1 моль = 312 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо аргентум (I) сульфату.

0,25 моль / 1 моль = х г / 312 г, звідси х г • 1 моль = 0,25 моль  312 г 

х = 0,25 моль • 312 г : 1 моль = 78 г

Знаходимо кількість речовини аргентум (I) сульфату масою 78 г за формулою v=m/M.

v(Ag2SO4)=m(Ag2SO4)/M(Ag2SO4)=78 г:312 г/моль=0,25 моль

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: H2SO4+2AgNO3=Ag2SO4+2HNO3

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль сульфатної кислоти H24 з утворенням 1 моль аргентум (I) сульфату Ag2SO4кількості речовин однакові. Отже, якщо в реакцію вступає 0,25 моль сульфатної кислоти, то утворюється така ж кількість речовини аргентум (I) сульфату, тому 

v(Ag2SO4)=v(H2SO4)=0,25 моль

Знаходимо масу аргентум (I) сульфату кількістю речовини 0,25 моль за формулою m=v•M, де M=Mrг/моль.

Mr(Ag2SO4)=2Ar(Ag)+Ar(S)+4Ar(O)=2•108+32+4•16=312

M(Ag2SO4)=312 г/моль

m(Ag2SO4)=v(Ag2SO4)M(Ag2SO4)=0,25 моль312 г/моль=78 г

Відповідь: v(Ag2SO4)=0,25 моль, m(Ag2SO4)=78 г.

IV рівень

Завдання 6

Напишіть рівняння реакцій між:

а) кислотою й основним оксидом;

2HCl + CuO = CuCl2 + H2O

б) кислотою та металом;

2HCl + Mg = MgCl2 + H2

в) кислотою і розчинною у воді основою;

HCl + NaOH = NaCl + H2O

г) кислотою та нерозчинною основою;

2HCl + Cu(OH)2 = CuCl2 + 2H2O

ґ) кислотою й розчином солі.

HCl + AgNO3 = AgCl + HNO3

 

Завдання 7

Сульфатна кислота масою 68,6 г повністю прореагувала з барій гідроксидом. Обчисліть маси та кількості речовин продуктів реакції.

Відомо: m(H2SO4)=68,6 г

Знайти: m(BaSO4)-?, v(BaSO4)-?, m(H2O)-?, v(H2O)-?

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

 68,6 г                      x г        y г

H2SO4   +  Ba(OH)2 = BaSO4+ 2H2O 

 98 г                        253 г     36 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль сульфатної кислоти H2SO4 з утворенням 1 моль барій сульфату ВaSO4 і 2 моль води Н2ООбчислюємо молярні маси (M=Mrг/моль) речовин й, відповідно, маси 1 моль сульфатної кислоти і барій сульфату та масу 2 моль води.

Mr2SO4)=2Ar(Н)+Ar(S)+4Ar(O)=21+32+4•16=98,  

M(Н2SO4)=98 г/моль. Маса 1 моль=98 г

Mr(BaSO4)=Ar(Ba)+Ar(S)+4Ar(O)=157+32+4•16=253,  

M(BaSO4)=253 г/моль. Маса 1 моль=253 г

Mr(Н2O)=2Ar)+Ar(O)=21+16=18, M(Н2O)=18 г/моль

Маса 1 моль=18 г, маса 2 моль=36 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу барій сульфату. 

68,б г / 98 г = x г / 253 г, звідси х г • 98 г = 253 г • 68,6 г

х = 253 г • 68,6 г : 98 г = 177,1 г

За допомогою пропорції обчислюємо масу води. 

68,б г / 98 г = x г / 36 г, звідси х г • 98 г = 36 г • 68,6 г

х = 36 г • 68,6 г : 98 г = 25,2 г

Обчислюємо кількості речовин барій сульфату масою 177,1 г і води масою 25,2 г за формулою v=m/M.

v(ВaSO4)=m(ВaSO4):M(ВaSO4)=177,1 г:253 г/моль=0,7 моль

v2О)=m(Н2О):M(Н2О)=25,2 г:18 г/моль=1,4 моль

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції:

 68,6 г                     x моль    у моль

Н2SO4   +  Ba(OH)2 = BaSO4+ 2H2

 98 г                      1 моль     2 моль

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль сульфатної кислоти Н2SO4 з утворенням 1 моль барій сульфату ВaSOі 2 моль води Н2ООбчислюємо молярну масу (M=Mrг/моль) сульфатної кислоти й, відповідно, масу 1 моль.

Mr2SO4)=2Ar(Н)+Ar(S)+4Ar(O)=21+32+4•16=98,

M(H2SO4)=98г/моль. Маса 1 моль=98 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції оючислюємо кількості речовини барій сульфату.

68,6 г / 98 г = x моль / 1 моль , звідси х моль • 98 г = 68,6 г • 1 моль

х = 68,6 г • 1 моль : 98 г = 0,7 моль

За допомогою пропорції обчислюємо кількість речовини води.

68,6 г / 98 г = у моль / 2 моль , звідси у моль • 98 г = 68,6 г • 2 моль

у = 68,6 г • 2 моль : 98 г = 1,4 моль

Обчислюємо маси 0,7 моль барій сульфату і 1,4 моль води за формулою m=vM, де

М=Мrг/моль.

Mr(BaSO4)=Ar(Ba)+Ar(S)+4Ar(O)=157+32+4•16=253,  

M(BaSO4)=253 г/моль

Mr(Н2O)=2Ar)+Ar(O)=21+16=18, M(Н2O)=18 г/моль

m(ВaSO4)=v(ВaSO4)M(ВaSO4)=0,7 моль253 г/моль=177,1 г

m2О)=v(Н2О)M(Н2О)=1,4 моль18 г/моль=25,2 г

ІІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: Н2SO4+Ba(OH)2=BaSO4+H2O 

Обчислюємо кількість речовини сульфатної кислоти масою 68,6 г за формулою v=m/M, де M=Mrг/моль.

Mr(Н2SO4)=2Ar(H)+Ar(S)+4Ar(O)=21+32+416=98,

M(H2SO4)=98 г /моль

v(H2SO4)=m(H2SO4):M(H2SO4)=68,6 г:98 г/моль=0,7 моль

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль сульфатної кислоти Н2SO4 з утворенням 1 моль барій сульфату ВaSOі 2 моль води Н2О, кількість речовини сульфатної кислоти однакова з кількістю речовини барій сульфату і  у 2 рази менша кількості речовини води. Отже, якщо в реакцію вступає 0,7 моль сульфатної кислоти, то утворюється така ж кількість речовини барій сульфату і вода у 2 рази більшою кількістю речовини, тому 

v(ВaSO4)=v(Н2SO4)=0,7 моль

v2О)=2v(Н2SO4)=20,7моль=1,4 моль

Знаходимо маси 0,7 моль барій сульфату і 1,4 моль води за формулою m=v•M.

Mr(BaSO4)=Ar(Ba)+Ar(S)+4Ar(O)=157+32+4•16=253,  

M(BaSO4)=253 г/моль

Mr(Н2O)=2Ar)+Ar(O)=21+16=18, M(Н2O)=18 г/моль

m(ВaSO4)=v(ВaSO4)M(ВaSO4)=0,7 моль253 г/моль=177,1 г

m2О)=v(Н2О)M2О)=1,4 моль18 г/моль=25,2 г

Відповідь: m(ВaSO4)=177,1 г, v(ВaSO4)=0,7 моль, m(Н2О)=25,2 г,

v(Н2О)=1,4 моль.

 

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання 1

Напишіть рівняння взаємодії хлоридної кислоти з речовинами (де це можливо), запропонованими в схемі.

HCl + KOH = KCl + H2O

2HCl + Mg(OH)2 = MgCl2 + 2H2O

2HCl + HgO = HgCl2 + H2O

2HCl + Mg = MgCl2 + H2

HCl + NaOH = NaCl + H2O

6HCl + Fe2O3 = 2FeCl3 + 3H2O

І та II рівні

Завдання 2

На кальцій оксид подіяли хлоридною кислотою масою 3,65 г. Яка маса кальцій оксиду витратилася?

Відомо: m(HCl)=3,65 г

Знайти: m(CaO)-?

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

x г         3,65 г

CaO  +  2HCl = CaCl2 + H2O

56 г        73 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль кальцій оксиду СаO з 2 моль хлоридної кислоти HClОбчислюємо молярні маси (M=Mrг/моль) речовин й, відповідно, масу 1 моль кальцій оксиду і 2 моль хлоридної кислоти.

Mr(СаO)=Ar(Са)+Ar(O)=40+16=56,

M(СаO)=56 г /моль. Маса 1 моль=56 г

Mr(HCl)=Ar(H)+Ar(Cl)=1+35,5=36,5,  M(HCl)=36,5 г/моль

Маса 1 моль=36,5 г, а маса 2 моль = 73 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За дапомогою пропорції обчислюємо масу кальцій оксиду.

x г / 56 г = 3,65 г / 73 г, звідси х г • 73 г = 56 г • 3.65 г

х = 56 г • 3,65 г : 73 г = 2,8 г

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: CaO+2HCl=CaCl2+H2

Обчислюємо кількість речовини хлоридної кислоти масою 3,65 г за формулою v=m/M, де M=Mrг/моль.

Mr(НCl)=Ar(H)+Ar(Cl)=1+35,5=36,5, M(HCl)=36,5 г/моль

v(HCl)=m(HCl) : M(HCl)=3,65 г : 36,5 г/моль=0,1 моль

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль кальцій оксиду СаO з 2 моль хлоридною кислотою HClкількість речовини кальцій оксиду у 2 рази менша, ніж кількість речовини хлоридної кислоти. Отже, якщо в реакцію вступає 0,1 моль хлоридної кислоти, то кальцій оксид вступає у 2 рази меншою кількістю речовини, тому v(СаO)=v(HCl):2=0,1 моль:2=0,05 моль

Знаходимо масу кальцій оксиду кількістю речовини 0,05 моль за формулою m=v•M.

Mr(СаO)=Ar(Са)+Ar(O)=40+16=56,  M(СаO)=56 г/моль.

m(СаO)=v(СаO)M(СаO)=0,05 моль56 г/моль=2,8 г

Відповідь: m(СаO)=2,8 г. 

Інші завдання дивись тут...

  • Dsnya
    спасибо огроиное!
    спасибо огромное!
    24 березня 2021 16:31