Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА

І та II рівні

Завдання 1. Пригадайте та поясніть, які типи хімічних реакцій ви вивчили. Реакції розкладу, сполучення, заміщення, обміну.

Реакції, в результаті яких з однієї складної речовини утворюються декілька інших (простих або складних), називаються реакціями розкладу.

Реакції, що проходять за участю кількох реагентів і в результаті яких утворюється один продукт реакції, називаються реакціями сполучення.

Реакції, що відбуваються між простою і складною речовиною, внаслідок чого атоми простої речовини заміщають атоми в складній речовині, називають реакціями заміщення.

Реакції між двома складними речовинами під час яких вони обмінюються складовими частинами, називають реакціями обміну.

 

Завдання 2. Заповніть таблицю рівняннями реакцій між запропонованими речовинами, поданими формулами. Назвіть продукти реакцій.

Формули

речовин

Рівняння реакцій

Назви утворених

сполук

Fe i H2SO4

Fe + H2SO4 = FeSO4 + H2

сульфатна кислота

 і водень

CuO i HCl

CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O

купрум (ІІ) хлорид

і вода

KCl i AgNO3

KCl + AgNO3 = KNO3 + AgCl

калій нітрат і

аргентум (І) хлорид

HNO3 i Cr(OH)3

3HNO3+Cr(OH)3=Cr(NO3)3+3H2O

хром (ІІІ) нітрат

і вода

Al2O3 i HBr

Al2O3 + 6HBr = 2AlBr3 + 3H2O

алюміній бромід

і вода

IІI рівень

Завдання 3. Напишіть рівняння реакцій між:

І варіант 

Цинком і хлоридною кислотою

Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2

Ферум (ІІ) оксидом і нітратною кислотою

FeO + 2HNO3 = Fe(NO3)2 + H2O

Хлоридною кислотою й аргентум (І) нітратом

HCl + AgNO3 = AgCl + HNO3

Сульфатною кислотою й натрій гідроксидом

H2SO4 + 2Na(OH)2 = Na2SO4 + 2H2O

II варіант

Бромідною кислотою та хром (ІІІ) оксидом

6HBr + Cr2O3 = 2CrBr3 + 3H2O

Хлоридною кислотою та купрум (ІІ) гідроксидом

2HCl + Cu(OH)2 = CuCl2 + 2H2O

Сульфатною кислотою і барій нітратом

H2SO4 + Ba(NO3)2 = BaSO4+ 2HNO3

Нітратною кислотою й кальцій гідроксидом

2HNO3 + Ca(OH)2 = Ca(NO3)2 + 2H2O

 

Завдання 4. Поясніть, до якого типу належать реакції, подані у завданні 3.

Реакція між кислотою і металом належить до реакцій заміщення, бо є реакцією між складною і простою речовинами, внаслідок чого атоми простої речовини заміщають атоми в складній речовині. Решта всі реакції належать до реакцій обміну, бо є реакціями між двома складними речовинами, під час яких вони обмінюються складовими частинами. 

 

Завдання 5. Сульфатна кислота кількістю речовини 0,25 моль повністю прореагувала з аргентум (І) нітратом. Обчисліть масу та кількість речовини аргентум сульфату, що утворився.

Відомо: v(H2SO4)=0,25 моль. Знайти: v(Ag2SO4)-? m(Ag2SO4)-?

Розв'язування:

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

   0,25 моль                      х г

     H2SO4  +  2AgNO3 = Ag2SO4 + 2HNO3 

   1 моль                         312 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль сульфатної кислоти H24 з утворенням 1 моль аргентум (I) сульфату Ag2SO4Обчислюємо молярну масу (M=Mrг/моль) аргентум (I) сульфату й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(Ag2SO4)=2Ar(Ag)+Ar(S)+4Ar(O)=2•108+32+4•16=312,

M(Ag2SO4)=312 г/моль.  Маса 1 моль = 312 г.

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

0,25 моль / 1 моль = х г / 312 г, звідси

х г • 1 моль = 0,25 моль  312 г

х = 0,25 моль•312 г /1 моль

х = 78 г

Знаходимо кількість речовини аргентум (I) сульфату масою 78 г за формулою v=m/M.

v(Ag2SO4)=m(Ag2SO4)/M(Ag2SO4)=78 г:312 г/моль=0,25 моль

Відповідь: v(Ag2SO4)= 0,25 моль, m(Ag2SO4)=78 г.

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: H2SO4+2AgNO3=Ag2SO4+2HNO3

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль сульфатної кислоти H24 з утворенням 1 моль аргентум (I) сульфату Ag2SO4кількості речовин однакові. Отже, якщо в реакцію вступає 0,25 моль сульфатної кислоти, то утворюється така ж кількість речовини аргентум (I) сульфату, тому 

v(Ag2SO4)=v(H2SO4)=0,25 моль.

Знаходимо масу аргентум (I) сульфату кількістю речовини 0,25 моль за формулою m=v•M, де M=Mrг/моль.

Mr(Ag2SO4)=2Ar(Ag)+Ar(S)+4Ar(O)=2•108+32+4•16=312,

M(Ag2SO4)=312 г/моль

m(Ag2SO4)=v(Ag2SO4)M(Ag2SO4)=0,25 моль312 г/моль=78 г

Відповідь: v(Ag2SO4)=0,25 моль, m(Ag2SO4)=78 г.

IV рівень

Завдання 6. Напишіть рівняння реакцій між:

а) кислотою й основним оксидом;

2HCl + CuO = CuCl2 + H2O

б) кислотою та металом;

2HCl + Mg = MgCl2 + H2

в) кислотою і розчинною у воді основою;

HCl + NaOH = NaCl + H2O

г) кислотою та нерозчинною основою;

2HCl + Cu(OH)2 = CuCl2 + 2H2O

ґ) кислотою й розчином солі.

HCl + AgNO3 = AgCl + HNO3

 

Завдання 7. Сульфатна кислота масою 68,6 г повністю прореагувала з барій гідроксидом. Обчисліть маси та кількості речовин продуктів реакції.

Відомо: m(H2SO4)=68,6 г.

Знайти: m(BaSO4)-?, v(BaSO4)-?, m(H2O)-?, v(H2O)-?

Розв'язування:

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

    68,6 г                      x г        y г

  H2SO4   +  Ba(OH)2 = BaSO4+ 2H2O 

    98 г                        253 г     36 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль сульфатної кислоти H2SO4 з утворенням 1 моль барій сульфату ВaSO4 і 2 моль води Н2ООбчислюємо молярні маси (M=Mrг/моль) речовин й, відповідно, маси 1 моль сульфатної кислоти і барій сульфату та масу 2 моль води.

Mr2SO4)=2Ar(Н)+Ar(S)+4Ar(O)=21+32+4•16=98,  

M(Н2SO4)=98 г/моль. Маса 1 моль=98 г.

Mr(BaSO4)=Ar(Ba)+Ar(S)+4Ar(O)=157+32+4•16=253,  

M(BaSO4)=253 г/моль. Маса 1 моль=253 г.

Mr(Н2O)=2Ar)+Ar(O)=21+16=18, M(Н2O)=18 г/моль.

Маса 1 моль=18 г, маса 2 моль=36 г.

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо дві пропорції і розв'язуємо їх.

Пропорція для знаходження маси барій сульфату. 

68,б г / 98 г = x г / 253 г, звідси

х г • 98 г = 253 г • 68,6 г

х = 253 г • 68,6 г / 98 г

х = 177,1 г

Пропорція для знаходження маси води. 

68,б г / 98 г = x г / 36 г, звідси

х г • 98 г = 36 г • 68,6 г

х = 36 г • 68,6 г / 98 г

х = 25,2 г

Обчислюємо кількості речовин барій сульфату масою 177,1 г і води масою 25,2 г за формулою v=m/M.

v(ВaSO4)=m(ВaSO4):M(ВaSO4)=177,1 г:253 г/моль=0,7 моль

v2О)=m(Н2О):M(Н2О)=25,2 г:18 г/моль=1,4 моль

Відповідь: m(ВaSO4)=177,1 г, v(ВaSO4)=0,7 моль, m(Н2О)=25,2 г, 

v(Н2О)=1,4 моль.

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції:

       68,6 г                     x моль    у моль

     Н2SO4   +  Ba(OH)2 = BaSO4+ 2H2

       98 г                      1 моль     2 моль

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль сульфатної кислоти Н2SO4 з утворенням 1 моль барій сульфату ВaSOі 2 моль води Н2ООбчислюємо молярну масу (M=Mrг/моль) сульфатної кислоти й, відповідно, масу 1 моль.

Mr2SO4)=2Ar(Н)+Ar(S)+4Ar(O)=21+32+4•16=98,

M(H2SO4)=98г/моль. Маса 1 моль=98 г.

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Cкладаємо дві пропорції і розв'язуємо їх.

Пропорція для знаходження кількості речовини барій сульфату.

68,6 г / 98 г = x моль / 1 моль , звідси

х моль • 98 г = 68,6 г • 1 моль

х = 68,6 г • 1 моль / 98 г

х = 0,7 моль

Пропорція для знаходження кількості речовини води.

68,6 г / 98 г = у моль / 2 моль , звідси

у моль • 98 г = 68,6 г • 2 моль

у = 68,6 г • 2 моль / 98 г

х = 1,4 моль

Обчислюємо маси 0,7 моль барій сульфату і 1,4 моль води за формулою m=vM, де М=Мrг/моль.

Mr(BaSO4)=Ar(Ba)+Ar(S)+4Ar(O)=157+32+4•16=253,  

M(BaSO4)=253 г/моль.

Mr(Н2O)=2Ar)+Ar(O)=21+16=18, M(Н2O)=18 г/моль.

m(ВaSO4)=v(ВaSO4)M(ВaSO4)=0,7 моль253 г/моль=177,1 г

m2О)=v(Н2О)M(Н2О)=1,4 моль18 г/моль=25,2 г

Відповідь: m(ВaSO4)=177,1 г, v(ВaSO4)=0,7 моль, m(Н2О)=25,2 г, 

v(Н2О)=1,4 моль.

ІІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: Н2SO4+Ba(OH)2=BaSO4+H2O 

Обчислюємо кількість речовини сульфатної кислоти масою 68,6 г за формулою v=m/M, де M=Mrг/моль.

Mr(Н2SO4)=2Ar(H)+Ar(S)+4Ar(O)=21+32+416=98, M(H2SO4)=98 г /моль

v(H2SO4)=m(H2SO4):M(H2SO4)=68,6 г:98 г/моль=0,7 моль

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль сульфатної кислоти Н2SO4 з утворенням 1 моль барій сульфату ВaSOі 2 моль води Н2О, кількість речовини сульфатної кислоти однакова з кількістю речовини барій сульфату і  у 2 рази менша кількості речовини води. Отже, якщо в реакцію вступає 0,7 моль сульфатної кислоти, то утворюється така ж кількість речовини барій сульфату і вода у 2 рази більшою кількістю речовини, тому 

v(ВaSO4)=v(Н2SO4)=0,7 моль і v2О)=2v(Н2SO4)=20,7моль=1,4 моль.

Знаходимо маси 0,7 моль барій сульфату і 1,4 моль води за формулою m=v•M, де М=Мrг/моль.

Mr(BaSO4)=Ar(Ba)+Ar(S)+4Ar(O)=157+32+4•16=253,  

M(BaSO4)=253 г/моль.

Mr(Н2O)=2Ar)+Ar(O)=21+16=18, M(Н2O)=18 г/моль.

m(ВaSO4)=v(ВaSO4)M(ВaSO4)=0,7 моль253 г/моль=177,1 г

m2О)=v(Н2О)M(Н2О)=1,4 моль18 г/моль=25,2 г

Відповідь: m(ВaSO4)=177,1 г, v(ВaSO4)=0,7 моль, m(Н2О)=25,2 г,

 v(Н2О)=1,4 моль.

 

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання 1. Напишіть рівняння взаємодії хлоридної кислоти з речовинами (де це можливо), запропонованими в схемі.

HCl + KOH = KCl + H2O

2HCl + Mg(OH)2 = MgCl2 + 2H2O

2HCl + HgO = HgCl2 + H2O

2HCl + Mg = MgCl2 + H2

HCl + NaOH = NaCl + H2O

6HCl + Fe2O3 = 2FeCl3 + 3H2O

І та II рівні

Завдання 2. На кальцій оксид подіяли хлоридною кислотою масою 3,65 г. Яка маса кальцій оксиду витратилася?

Відомо: m(HCl)=3,65 г. Знайти: m(CaO)-?

Розв'язування:

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

       x г      3,65 г

     CaO  +  2HCl = CaCl2 + H2O

      56 г      73 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль кальцій оксиду СаO з 2 моль хлоридної кислоти HClОбчислюємо молярні маси (M=Mrг/моль) речовин й, відповідно, масу 1 моль кальцій оксиду і 2 моль хлоридної кислоти.

Mr(СаO)=Ar(Са)+Ar(O)=40+16=56,  

M(СаO)=56 г /моль. Маса 1 моль=56 г

Mr(HCl)=Ar(H)+Ar(Cl)=1+35,5=36,5,  M(HCl)=36,5 г/моль.  

Маса 1 моль=36,5 г, а маса 2 моль = 73 г.

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

x г / 56 г = 3,65 г / 73 г, звідси

х г • 73 г = 56 г • 3.65 г

х = 56 г • 3,65 г / 73 г

х = 2,8 г

Відповідь: m(CaO)=2,8 г.

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: CaO+2HCl=CaCl2+H2

Обчислюємо кількість речовини хлоридної кислоти масою 3,65 г за формулою v=m/M, де M=Mrг/моль.

Mr(НCl)=Ar(H)+Ar(Cl)=1+35,5=36,5, M(HCl)=36,5 г/моль. 

v(HCl)=m(HCl) : M(HCl)=3,65 г : 36,5 г/моль=0,1 моль.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль кальцій оксиду СаO з 2 моль хлоридною кислотою HClкількість речовини кальцій оксиду у 2 рази менша, ніж кількість речовини хлоридної кислоти. Отже, якщо в реакцію вступає 0,1 моль хлоридної кислоти, то кальцій оксид вступає у 2 рази меншою кількістю речовини, тому  v(СаO)=v(HCl):2=0,1 моль:2=0,05 моль.

Знаходимо масу кальцій оксиду кількістю речовини 0,05 моль за формулою m=v•M, де М=Мrг/моль.

Mr(СаO)=Ar(Са)+Ar(O)=40+16=56,  M(СаO)=56 г/моль.

m(СаO)=v(СаO)M(СаO)=0,05 моль56 г/моль=2,8 г.

Відповідь: m(СаO)=2,8 г. 

Інші завдання дивись тут...

  • Dsnya
    спасибо огроиное!
    спасибо огромное!
    24 березня 2021 16:31