Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА

I рівень

Завдання 1

Укажіть пару речовин, які вступають у хімічну взаємодію з натрій гідроксидом:

А. АlСl3, Н2O Б. СO2, FeCl2
 В. MgO, HCl Г. СаО, Сг(ОН)2

Луги взаємодіють з кислотними оксидами і розчинами солей.

2NaOH + CO2 = Na2CO3 + H2O

2NaOH + FeCl2 = 2NaCl + Fe(OH)2

 

Завдання 2

Укажіть колір, в який забарвиться фенолфталеїн у розчині калій гідроксиду:

А. Фіолетовий.  Б. Червоний. В. Рожевий. Г. Малиновий

Завдання 3

Позначте реакцію взаємодії кальцій гідроксиду з нітратною кислотою:

A.СаО + 2HNО3 = Ca(NО3)2 + Н2О

Б. Cu(OH)2 + 2HNО3 = Cu(NО3)2 + 2Н2О

B.Са(ОН)2 + 2HNО3 = Ca(NО3)2 + 2Н2О

Г. КОН + HNО3 = KNО3 + Н2О

II рівень

Завдання 4

Укажіть дві схеми реакцій, які характеризують хімічні властивості лугів:

А. Н3РО4+NaOH-> Б. HCl+AgNО3-> В. Cu(OH)2-> Г. СО2+КОН->

Завдання 5

Допишіть продукти реакцій, поставте коефіцієнти:

І варіант 

а) Са(ОН)2 + 2HNО3 = Ca(NO3)2 + 2H2O; 

б) 2LiOH + H2SO4= Li2SO4 + 2H2O. 

ІІ варіант

а) Ва(ОН)2+ 2HCl = BaCl2 + 2H2O;

б) NaOH + HBr = NaBr + H2O.

 

Завдання 6

Обчисліть масу купрум (ІІ) оксиду, що утвориться від повного термічного розкладу купрум (ІІ) гідроксиду масою 19,6 г.

Відомо: m(Cu(OH)2)=19,6 г

Знайти: m(CuO)-?

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

 19,6 г          x г

Cu(OH)2  =  CuO + H2O

  98 г           80 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Розклали 1 моль купрум (ІІ) гідроксиду Cu(OH)2 з утворенням 1 моль купрум (ІІ) оксиду CuOОбчислюємо молярні маси (M=Mrг/моль) речовин й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(Cu(OH)2)=Ar(Cu)+2Ar(O)+2Ar(H)=64+2•16+21=98,  

M(Cu(OH)2)=98 г /моль. Маса 1 моль=98 г

Mr(CuO)=Ar(Cu)+Ar(O)=64+16=80,  

M(CuO)=80 г/моль.  Маса 1 моль=80 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу оксиду.

19,6 г / 98 г = x г / 80 г, звідси х г • 98 г = 19,6 г • 80 г

х = 19,6 г • 80 г : 98 г = 16 г

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції:  Cu(OH)2=CuO+H2O

Обчислюємо кількість речовини купрум (ІІ) гідрокиду масою 19,6 г за формулою v=m/M, де M=Mrг/моль.

Mr(Cu(OH)2)=Ar(Cu)+2Ar(O)+2Ar(H)=64+2•16+21=98,

M(Cu(OH)2)=98 г/моль

v(Cu(OH)2)=m(Cu(OH)2) : M(Cu(OH)2)=19,6 г : 98 г/моль=0,2 моль

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Розклали 1 моль купрум (ІІ) гідроксиду Cu(OH)2 з утворенням 1 моль купрум (ІІ) оксиду CuO, кількості речовин однакові. Отже, якщо під час реакції розкладається 0,2 моль купрум (ІІ) гідроксиду, то утворюється така ж кількість речовини купрум (ІІ) оксиду, тому  

v(CuO)=v(Cu(OH)2)=0,2 моль

Знаходимо масу купрум (ІІ) оксиду кількістю речовини 0,2 моль за формулою m=v•M, де М=Мrг/моль.

Mr(CuO)=Ar(Cu)+Ar(O)=64+16=80,  M(CuO)=80 г/моль

m(CuO)=v(CuO)M(CuO)=0,2 моль80 г/моль=16 г

Відповідь. m(CuO)=16 г.  

 

Завдання 7

Укажіть суму всіх коефіцієнтів у рівнянні реакції

АlСl3 + NaOH = Аl(ОН)3 + NaCl.

А. 6 Б. 5 В. 8 Г. 9

АlСl3 + 3NaOH = Аl(ОН)3 + 3NaCl

1+3+1+3=8

 

Завдання 8

Напишіть рівняння реакцій, що можуть відбутися між сполуками, поданими формулами:

HNO3, КОН, MgO, Ва(ОН)2, H2SO4.

HNO3 + KOH = KNO3 + H2O

2HNO3 + MgO = Mg(NO3)2 + H2O

2HNO3 + Ba(OH)2 = Ba(NO3)2 + 2H2O

2KOH + H2SO4 = K2SO4 + 2H2O

MgO + H2SO4 = MgSO4 + H2O

Ba(OH)2 + H2SO4 = BaSO4+ 2H2O

Кислоти реагують з основами (реакція нейтралізації), з основними оксидами.

 

Завдання 9

Поясніть, як експериментально розпізнати хлоридну кислоту та розчин натрій гідроксиду. Якщо можливо, напишіть рівняння реакцій. Якісними називають реакції, за допомогою яких виявляють речовини серед інших. Якісною реакцією на хлоридну кислоту є взаємодія її з розчином аргентум (І) нітрату. В результаті реакції випадає білий сирнистий осад аргентум (І) хлорид (AgNO3), нерозчинний у кислотах. 

HCl + AgNO3 = AgCl+  HNO3

IV рівень

Завдання 10

Напишіть усі можливі рівняння реакцій між речовинами: сульфатна кислота, вода, кальцій оксид, сульфур (VІ) оксид, барій гідроксид, нітратна кислота, літій гідроксид. Укажіть типи реакцій.

H2SO4 + CaO = CaSO4 + H2O

реакція обміну

H2SO4 + Ba(OH)2 = BaSO4+ 2H2O

реакція обміну (реакція нейтралізації)

H2SO4 + 2LiOH = Li2SO4 + 2H2O

реакція обміну (реакція нейтралізації)

H2O + CaO = Ca(OH)2

реакція сполучення

H2O + SO3 = H2SO4

реакція сполучення

CaO + SO3 = CaSO4

реакція сполучення

CaO + 2HNO3 = Ca(NO3)2 + H2O

реакція обміну

SO3 + Ba(OH)2 = BaSO4+ H2O

реакція обміну

SO3 + 2LiOH = Li2SO4 + H2

реакція обміну

Ba(OH)2 + 2HNO3 = Ba(NO3)2 + 2H2O

реакція обміну (реакція нейтралізації)

HNO3 + LiOH = LiNO3 + H2O

реакція обміну (реакція нейтралізації)

 

Завдання 11

Барій гідроксид масою 34,2 г повністю нейтралізували розчином сульфатної кислоти. Обчисліть масу і кількість речовини продуктів реакції. 

Відомо: m(Вa(OН)2)=34,2 г

Знайти: m(ВaSO4)-?, v(ВaSO4)-? m(Н2О)-?, v(Н2О)-?

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

 34,2 г                      x г        у г

Вa(OН)2   +  Н2SO4 = ВaSO4+ 2Н2О 

 171 г                      233 г      36 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль барій гідроксиду Ва(OН)2 з утворенням 1 моль барій сульфату ВaSO4 і 2 моль води Н2ООбчислюємо молярні маси (M=Mrг/моль) речовин й, відповідно, маси 1 моль барій гідроксиду і барій сульфату та масу 2 моль води.

Mr(Ва(OН)2)=Ar(Ba)+2Ar(O)+2Ar(H)=137+216+21=171,

M(Bа(OH)2)=171 г/моль. Маса 1 моль=171 г

Mr(BaSO4)=Ar(Ba)+Ar(S)+4Ar(O)=137+32+4•16=233,  

M(BaSO4)=233 г/моль.  Маса 1 моль=233 г

Mr(H2O)=2Ar(H)+Ar(O)=21+16=18,  M(H2O)=18 г/моль.  

Маса 1 моль=18 г, а маса 2 моль=36 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу барій сульфату.

34,2 г / 171 г = x г / 233 г, звідси х г • 171 г = 34,2 г • 233 г

х = 34,2 г • 233 г : 171 г = 46,6 г

За допомогою пропорції обчислюємо масу води.

34,2 г / 171 г =у г / 36 г, звідси х г • 171 г = 34,2 г • 36 г

х = 34,2 г • 36 г : 171 г х = 7,2 г

Обчислюємо кількості речовин барій сульфату масою 46,6 г і води масою 7,2 г за формулою v=m/M.

v(ВaSO4)=m(ВaSO4) : M(ВaSO4)=46,6 г : 233 г/моль=0,2 моль

v2О)=m(Н2О) : M(Н2О)=7,2 г : 18 г/моль=0,4 моль

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції:  

 34,2 г                 x моль   у моль

Вa(OН)2  + Н2SO4= ВaSO4+ 2Н2О  

 171 г                   1 моль   2 моль

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль барій гідроксиду Ва(OН)2 з утворенням 1 моль барій сульфату ВaSO4 і 2 моль води Н2О. Обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) барій гідроксиду  й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(Ва(OН)2)=Ar(Ba)+2Ar(O)+2Ar(H)=137+216+21=171,

M(Bа(OH)2)=171 г/моль. Маса 1 моль=171 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо кількість речовини барій сульфату. 

34,2 г / 171 г= x моль / 1 моль , звідси х моль • 171 г = 34,2 г • 1 моль

х = 34,2 г • 1 моль : 171 г = 0,2 моль

За допомогою пропорції обчислюємо кількість речовини води. 

34,2 г / 171 г= x моль / 2 моль , звідси х моль • 171 г = 34,2 г • 2 моль

х = 34,2 г • 2 моль : 171 г = 0,4 моль

Обчислюємо маси 0,2 моль барій сульфату і 0,4 моль води за формулою m=vM, де М=Мr г/моль.

Mr(BaSO4)=Ar(Ba)+Ar(S)+4Ar(O)=137+32+4•16=233,

M(BaSO4)=233 г/моль

m(ВaSO4)=v(ВaSO4)M(ВaSO4)=0,2 моль233 г/моль=46,6 г

Mr(H2O)=2Ar(H)+Ar(O)=21+16=18,  M(H2O)=18 г/моль

m2О)=v(Н2О)M(Н2О)=0,4 моль18 г/моль=7,2 г

Відповідь: m(ВaSO4)=46,6 г, v(ВaSO4)=0,2 моль, m(H2O)=7,2 г,

v(H2O)=0,4 моль.

ІІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: Вa(OН)22SO4=ВaSO4+2Н2О 

Обчислюємо кількість речовини барій гідроксиду масою 34,2 г за формулою v=m/M, де M=Mr г/моль.

Mr(Ва(OН)2)=Ar(Ba)+2Ar(O)+2Ar(H)=137+216+21=171,

M(Bа(OH)2)=171 г/моль

v(Вa(OН)2)=m(Вa(OН)2) : M(Вa(OН)2)=34,2 г : 171 г/моль=0,2 моль

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль барій гідроксиду Ва(OН)2 з утворенням 1 моль барій сульфату ВaSO4 і 2 моль води Н2О, кількості речовин барій гідроксиду і барій сульфату однакові, а кількість речовини води у 2 рази більша кількості речовини барій гідроксиду. Отже, якщо в реакцію вступає 0,2 моль барій гідроксиду, тоді утворюється така ж кількість речовини барій сульфату і вода у 2 рази більшою кількістю речовини, тому 

v(ВaSO4)=v(Вa(OН)2)=0,2 моль і v2О)=2v(Вa(OН)2)=20,2 моль=0,4 моль

Знаходимо маси 0,2 моль барій сульфату і 0,4 моль води за формулою m=v•M, де М=Мrг/моль.

Mr(BaSO4)=Ar(Ba)+Ar(S)+4Ar(O)=137+32+4•16=233,

M(BaSO4)=233 г/моль

m(ВaSO4)=v(ВaSO4)M(ВaSO4)=0,2 моль233 г/моль=46,6 г

Mr(H2O)=2Ar(H)+Ar(O)=21+16=18,  M(H2O)=18 г/моль

m2О)=v(Н2О)M(Н2О)=0,4 моль18 г/моль=7,2 г

Відповідь: m(ВaSO4)=46,6 г, v(ВaSO4)=0,2 моль, m(H2O)=7,2 г,

v(H2O)=0,4 моль. 

 

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 1

Напишіть рівняння взаємодії калій гідроксиду із запропонованими у схемі речовинами, де це можливо.

KOH + HBr = KBr + H2O

6KOH + P2O5 = 2K3PO4 +3H2O

2KOH + SO3 = K2SO4 + H2O

KOH + HNO3 = KNO3 + H2O

2KOH + H2SO4 = K2SO4 + 2H2O

2KOH + CO2 = K2CO3 + H2

KOH + HCl = KCl + H2O

2KOH + SiO2 = K2SiO3 + H2O

3KOH + H3PO4 = K3PO4 + 3H2O

 

2. Розв'яжіть задачі.

І та II рівні.

Яка маса натрій гідроксиду потрібна для нейтралізації нітратної кислоти кількістю речовини 1 моль?

Відомо: v(HNO3)=1 моль

Знайти: m(NaOH)-?

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

 х г        1 моль

NaOH  +  HNO3  = NaNO3 + H2

40 г       1 моль

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль натрій гідроксиду NаОН з 1 моль нітратної кислоти HNO3Обчислюємо молярну масу (M=Mrг/моль) натрій гідроксиду й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(NaOН)=Ar(Na)+Ar(O)+Ar(H)=23+16+1=40,

M(NaOH)=40 г/моль. Маса 1 моль=40 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу гідроксиду.

х г / 40 г = 1 моль / 1 моль, звідси х г • 1 моль = 40 г  1 моль

х = 40 г • 1 моль : 1 моль = 40 г

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: NaOH+HNO3=NaNO3+H2O 

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль натрій гідроксиду NаОН з 1 моль нітратної кислоти HNO3кількості речовин однакові. Отже, якщо в реакцію вступає 1 моль натрій оксиду, то вступає така ж кількість речовини нітратної кислоти, тому  

v(HNO3)=v(NaOH)=1 моль

Знаходимо масу нітратної кислоти кількістю речовини 1 моль за формулою m=v•M, де М=Мrг/моль.

Mr(NaOН)=Ar(Na)+Ar(O)+Ar(H)=23+16+1=40,

M(NaOH)=40 г/моль

m(NaOH)=v(NaOH)M(NaOH)=1 моль40 г/моль=40 г

Відповідь: m(NaOH)=40 г.

IІІ рівень.

Сульфатну кислоту кількістю речовини 0,2 моль нейтралізували калій гідроксидом. Яка маса і кількість речовини солі утворилися?

Відомо: v(Н2SO4)=0,2 моль

Знайти: m(K2SO4)-? v(K2SO4)-?

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

0,2 моль                х г

H2SO4  +  2KOH = K2SO4 + 2H2

1 моль                  174 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль сульфатної кислоти Н24 з утворенням 1 моль солі калій сульфату K2SO4Обчислюємо молярну масу (M=Mrг/моль) солі й, відповідно, масу 1 моль.

Mr2SO4)=2Ar(К)+Ar(S)+4Ar(O)=239+32+4•16=174,  

M(К2SO4)=174 г/мольМаса 1 моль=174 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу солі.

0,2 моль / 1 моль=х г / 174 г, звідси х г • 1 моль = 0,2 моль  174 г

х = 0,2 моль • 174 г : 1 моль = 34,8 г

Знаходимо кількість речовини калій сульфату масою 34,8 г за формулою v=m/M.

v(К2SO4)=m(К2SO4)/M(К2SO4)=34,8 г:174 г/моль=0,2 моль

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: H2SO4+2KOH=K2SO4+2H2

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль сульфатної кислоти Н2SО4 з утворенням 1 моль солі калій сульфату K2SO4кількості речовин однакові. Отже, якщо в реакцію вступає 0,2 моль сульфатної кислоти, то утворюється така ж кількість речовини калій сульфату, тому 

v(K2SO4)=v(H2SO4)=0,2 моль

Знаходимо масу калій сульфату кількістю речовини 0,2 моль за формулою m=v•M, де M=Mrг/моль.

Mr2SO4)=2Ar(К)+Ar(S)+4Ar(O)=239+32+4•16=174,  

M(К2SO4)=174 г/моль 

m(К2SO4)=v(К2SO4)M(К2SO4)=0,2 моль•174 г/моль=34,8 г

Відповідь: v(К2SO4)=0,2 моль, m(К2SO4)=34,8 г.

IV рівень.

До розчину нітратної кислоти масою 100 г з масовою часткою кислоти 0,063 додали кальцій карбонат у надлишку. Обчисліть об'єм газу (н.у.), що утворився, та його кількість речовини?

Відомо: m(розчину)=100 г, ω(HNО3)=0,063

Знайти: V(CO2)-? v(CO2)-?

Розв'язання

Знайдемо масу речовини (нітратної кислоти) за формулою:

m(речовини)=m(розчину)ω(речовини).

m(HNO3)=m(розчину)•ω(HNO3)=100 г • 0,063 = 6,3 г

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

6,3 г                                x л

2HNO3  + CaCO3 = Ca(NO3)2+ CO2↑ + H2O

126 г                               22,4 л

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 2 моль нітратної кислоти HNO3 з утворенням 1 моль вуглекислого газу СО(1 моль газу за н.у. займає об'єм 22,4 л). Обчислюємо молярну масу (M=Mrг/моль) нітратної кислоти й, відповідно, масу 2 моль.

Mr(HNO3)=Ar(H)+Ar(N)+3Ar(O)=1+14+316=63, M(HNO3)=63 г/моль. 

Маса 1 моль=63 г, а маса 2 моль=126 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо об'єм газу.

6,3 г / 126 г= x л / 22,4 л, звідси х л • 126 г = 6,3 г • 22,4 л

х = 6,3 г • 22,4 л : 126 г = 1,12 л

Обчислюємо кількість речовини вуглекислого газу об'ємом 1,12 л за формулою v=V/VM, де VM-постійна величина і за н.у. чисельно дорівнює 22,4 л/моль.

v(СO2)=V(СO2) : VM=1,12 л : 22,4 л/моль=0,05 моль

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: 2HNO3+CaCO3=Ca(NO3)2+CO2+H2O 

Обчислюємо кількість речовини нітратної кислоти масою 6,3 г за формулою v=m/M, де M=Mr г/моль.

Mr(HNO3)=Ar(H)+Ar(N)+3Ar(O)=1+14+316=63, M(HNO3)=63 г/моль

v(HNO3)=m(HNO3) : M(HNO3)=6,3 г : 63 г/моль=0,1 моль

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 2 моль нітратної кислоти HNO3 з утворенням 1 моль вуглекислого газу СО2, кількість речовини вуглекислого газу у 2 рази менша за кількість речовини нітратної кислоти. Отже, якщо в реакцю вступає 0,1 моль нітратної кислоти, то утворюється вуглекислий газ у 2 рази меншою кількістю речовини, тому 

v(СO2)=v(HNO3):2=0,1 моль:2=0,05 моль

Обчислюємо об'єм вуглекислого газу кількістю речовини 0,05 моль за формулою V=v•VM, де VM-постійна величина і за н.у. чисельно дорівнює 22,4 л/моль.

V(CO2)=v(CO2)VM=0,05 моль22,4 л/моль=1,12 л

Відповідь: V(CO2)=11,2 л, v(CO2)=0,05 моль.

Інші завдання дивись тут...