Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА

I рівень

Завдання 1. Укажіть пару речовин, які вступають у хімічну взаємодію з натрій гідроксидом:

А. АlСl3, Н2O. Б. СO2, FeCl2.  В. MgO, HCl. Г. СаО, Сг(ОН)2.

Луги взаємодіють з кислотними оксидами і розчинами солей.

2NaOH + CO2 = Na2CO3 + H2O

2NaOH + FeCl2 = 2NaCl + Fe(OH)2

 

Завдання 2. Укажіть колір, в який забарвиться фенолфталеїн у розчині калій гідроксиду:

А. Фіолетовий.  Б. Червоний. В. Рожевий. Г. Малиновий

 

Завдання 3. Позначте реакцію взаємодії кальцій гідроксиду з нітратною кислотою:

A.СаО + 2HNО3 = Ca(NО3)2 + Н2О.

Б. Cu(OH)2 + 2HNО3 = Cu(NО3)2 + 2Н2О.

B.Са(ОН)2 + 2HNО3 = Ca(NО3)2 + 2Н2О.

Г. КОН + HNО3 = KNО3 + Н2О.

II рівень

Завдання 4. Укажіть дві схеми реакцій, які характеризують хімічні властивості лугів:

А. Н3РО4+NaOH-> Б. HCl+AgNО3-> В. Cu(OH)2-> Г. СО2+КОН->

 

Завдання 5. Допишіть продукти реакцій, поставте коефіцієнти:

І варіант 

а) Са(ОН)2 + 2HNО3 = Ca(NO3)2 + 2H2O; 

б) 2LiOH + H2SO4= Li2SO4 + 2H2O. 

ІІ варіант

а) Ва(ОН)2+ 2HCl = BaCl2 + 2H2O;

б) NaOH + HBr = NaBr + H2O.

 

Завдання 6. Обчисліть масу купрум (ІІ) оксиду, що утвориться від повного термічного розкладу купрум (ІІ) гідроксиду масою 19,6 г.

Відомо: m(Cu(OH)2)=19,6 г. Знайти: m(CuO)-?

Розв'язування:

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

       19,6 г          x г

     Cu(OH)2  =  CuO + H2O

        98 г           80 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Розклали 1 моль купрум (ІІ) гідроксиду Cu(OH)2 з утворенням 1 моль купрум (ІІ) оксиду CuOОбчислюємо молярні маси (M=Mrг/моль) речовин й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(Cu(OH)2)=Ar(Cu)+2Ar(O)+2Ar(H)=64+2•16+21=98,  

M(Cu(OH)2)=98 г /моль. Маса 1 моль=98 г

Mr(CuO)=Ar(Cu)+Ar(O)=64+16=80,  

M(CuO)=80 г/моль.  Маса 1 моль=80 г.

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

19,6 г / 98 г = x г / 80 г, звідси

х г • 98 г = 19,6 г • 80 г

х = 19,6 г • 80 г / 98 г

х = 16 г

Відповідь. m(CuO)=16 г.

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції:  Cu(OH)2=CuO+H2O

Обчислюємо кількість речовини купрум (ІІ) гідрокиду масою 19,6 г за формулою v=m/M, де M=Mrг/моль.

Mr(Cu(OH)2)=Ar(Cu)+2Ar(O)+2Ar(H)=64+2•16+21=98,  

M(Cu(OH)2)=98 г/моль. 

v(Cu(OH)2)=m(Cu(OH)2) : M(Cu(OH)2)=19,6 г : 98 г/моль=0,2 моль.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Розклали 1 моль купрум (ІІ) гідроксиду Cu(OH)2 з утворенням 1 моль купрум (ІІ) оксиду CuO, кількості речовин однакові. Отже, якщо під час реакції розкладається 0,2 моль купрум (ІІ) гідроксиду, то утворюється така ж кількість речовини купрум (ІІ) оксиду, тому  

v(CuO)=v(Cu(OH)2)=0,2 моль.

Знаходимо масу купрум (ІІ) оксиду кількістю речовини 0,2 моль за формулою m=v•M, де М=Мrг/моль.

Mr(CuO)=Ar(Cu)+Ar(O)=64+16=80,  M(CuO)=80 г/моль.

m(CuO)=v(CuO)M(CuO)=0,2 моль80 г/моль=16 г.

Відповідь. m(CuO)=16 г.  

 

Завдання 7. Укажіть суму всіх коефіцієнтів у рівнянні реакції

АlСl3 + NaOH = Аl(ОН)3 + NaCl.

А. 6. Б. 5. В. 8. Г. 9.

АlСl3 + 3NaOH = Аl(ОН)3 + 3NaCl.

1+3+1+3=8

 

Завдання 8. Напишіть рівняння реакцій, що можуть відбутися між сполуками, поданими формулами:

HNO3, КОН, MgO, Ва(ОН)2, H2SO4.

HNO3 + KOH = KNO3 + H2O

2HNO3 + MgO = Mg(NO3)2 + H2O

2HNO3 + Ba(OH)2 = Ba(NO3)2 + 2H2O

2KOH + H2SO4 = K2SO4 + 2H2O

MgO + H2SO4 = MgSO4 + H2O

Ba(OH)2 + H2SO4 = BaSO4+ 2H2O

Кислоти реагують з основами (реакція нейтралізації), з основними оксидами.

 

Завдання 9. Поясніть, як експериментально розпізнати хлоридну кислоту та розчин натрій гідроксиду. Якщо можливо, напишіть рівняння реакцій. Якісними називають реакції, за допомогою яких виявляють речовини серед інших. Якісною реакцією на хлоридну кислоту є взаємодія її з розчином аргентум (І) нітрату. В результаті реакції випадає білий сирнистий осад аргентум (І) хлорид (AgNO3), нерозчинний у кислотах. 

HCl + AgNO3 = AgCl+  HNO3

IV рівень

Завдання 10. Напишіть усі можливі рівняння реакцій між речовинами: сульфатна кислота, вода, кальцій оксид, сульфур (VІ) оксид, барій гідроксид, нітратна кислота, літій гідроксид. Укажіть типи реакцій.

H2SO4 + CaO = CaSO4 + H2O

реакція обміну

H2SO4 + Ba(OH)2 = BaSO4+ 2H2O

реакція обміну (реакція нейтралізації)

H2SO4 + 2LiOH = Li2SO4 + 2H2O

реакція обміну (реакція нейтралізації)

H2O + CaO = Ca(OH)2

реакція сполучення

H2O + SO3 = H2SO4

реакція сполучення

CaO + SO3 = CaSO4

реакція сполучення

CaO + 2HNO3 = Ca(NO3)2 + H2O

реакція обміну

SO3 + Ba(OH)2 = BaSO4+ H2O

реакція обміну

SO3 + 2LiOH = Li2SO4 + H2

реакція обміну

Ba(OH)2 + 2HNO3 = Ba(NO3)2 + 2H2O

реакція обміну (реакція нейтралізації)

HNO3 + LiOH = LiNO3 + H2O

реакція обміну (реакція нейтралізації)

 

Завдання 11. Барій гідроксид масою 34,2 г повністю нейтралізували розчином сульфатної кислоти. Обчисліть масу і кількість речовини продуктів реакції. 

Відомо: m(Вa(OН)2)=34,2 г.

Знайти: m(ВaSO4)-?, v(ВaSO4)-? m(Н2О)-?, v(Н2О)-?

Розв'язування:

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

       34,2 г                      x г        у г

     Вa(OН)2   +  Н2SO4 = ВaSO4+ 2Н2О 

       171 г                      233 г      36 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль барій гідроксиду Ва(OН)2 з утворенням 1 моль барій сульфату ВaSO4 і 2 моль води Н2ООбчислюємо молярні маси (M=Mrг/моль) речовин й, відповідно, маси 1 моль барій гідроксиду і барій сульфату та масу 2 моль води.

Mr(Ва(OН)2)=Ar(Ba)+2Ar(O)+2Ar(H)=137+216+21=171,

M(Bа(OH)2)=171 г/моль. Маса 1 моль=171 г.

Mr(BaSO4)=Ar(Ba)+Ar(S)+4Ar(O)=137+32+4•16=233,  

M(BaSO4)=233 г/моль.  Маса 1 моль=233 г.

Mr(H2O)=2Ar(H)+Ar(O)=21+16=18,  M(H2O)=18 г/моль.  

Маса 1 моль=18 г, а маса 2 моль=36 г.

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо дві пропорції і розв'язуємо їх.

Пропорція для знаходження маси барій сульфату.

34,2 г / 171 г = x г / 233 г, звідси

х г • 171 г = 34,2 г • 233 г

х = 34,2 г • 233 г / 171 г

х = 46,6 г

Пропорція для знаходження маси води.

34,2 г / 171 г =у г / 36 г, звідси

х г • 171 г = 34,2 г • 36 г

х = 34,2 г • 36 г / 171 г

х = 7,2 г

Обчислюємо кількості речовин барій сульфату масою 46,6 г і води масою 7,2 г за формулою v=m/M.

v(ВaSO4)=m(ВaSO4) : M(ВaSO4)=46,6 г : 233 г/моль=0,2 моль

v2О)=m(Н2О) : M(Н2О)=7,2 г : 18 г/моль=0,4 моль

Відповідь: m(ВaSO4)=46,6 г, v(ВaSO4)=0,2 моль, m(H2O)=7,2 г,

v(H2O)=0,4 моль.

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції:  

      34,2 г                 x моль   у моль

     Вa(OН)2  + Н2SO4= ВaSO4+ 2Н2О  

      171 г                   1 моль   2 моль

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль барій гідроксиду Ва(OН)2 з утворенням 1 моль барій сульфату ВaSO4 і 2 моль води Н2О. Обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) барій гідроксиду  й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(Ва(OН)2)=Ar(Ba)+2Ar(O)+2Ar(H)=137+216+21=171,

M(Bа(OH)2)=171 г/моль. Маса 1 моль=171 г.

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо дві пропорції і розв'язуємо їх.

Пропорція для обчислення кількості речовини барій сульфату. 

34,2 г / 171 г= x моль / 1 моль , звідси

х моль • 171 г = 34,2 г • 1 моль

х = 34,2 г • 1 моль / 171 г

х = 0,2 моль

Пропорція для обчислення кількості речовини води. 

34,2 г / 171 г= x моль / 2 моль , звідси

х моль • 171 г = 34,2 г • 2 моль

х = 34,2 г • 2 моль / 171 г

х = 0,4 моль

Обчислюємо маси 0,2 моль барій сульфату і 0,4 моль води за формулою m=vM, де М=Мr г/моль.

Mr(BaSO4)=Ar(Ba)+Ar(S)+4Ar(O)=137+32+4•16=233,  

M(BaSO4)=233 г/моль. 

m(ВaSO4)=v(ВaSO4)M(ВaSO4)=0,2 моль233 г/моль=46,6 г

Mr(H2O)=2Ar(H)+Ar(O)=21+16=18,  M(H2O)=18 г/моль.

m2О)=v(Н2О)M(Н2О)=0,4 моль18 г/моль=7,2 г

Відповідь: m(ВaSO4)=46,6 г, v(ВaSO4)=0,2 моль, m(H2O)=7,2 г,

v(H2O)=0,4 моль.

ІІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: Вa(OН)22SO4=ВaSO4+2Н2О 

Обчислюємо кількість речовини барій гідроксиду масою 34,2 г за формулою v=m/M, де M=Mr г/моль.

Mr(Ва(OН)2)=Ar(Ba)+2Ar(O)+2Ar(H)=137+216+21=171,

M(Bа(OH)2)=171 г /моль

v(Вa(OН)2)=m(Вa(OН)2) : M(Вa(OН)2)=34,2 г : 171 г/моль=0,2 моль

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль барій гідроксиду Ва(OН)2 з утворенням 1 моль барій сульфату ВaSO4 і 2 моль води Н2О, кількості речовин барій гідроксиду і барій сульфату однакові, а кількість речовини води у 2 рази більша кількості речовини барій гідроксиду. Отже, якщо в реакцію вступає 0,2 моль барій гідроксиду, тоді утворюється така ж кількість речовини барій сульфату і вода у 2 рази більшою кількістю речовини, тому 

v(ВaSO4)=v(Вa(OН)2)=0,2 моль і v2О)=2v(Вa(OН)2)=20,2 моль=0,4 моль. 

Знаходимо маси 0,2 моль барій сульфату і 0,4 моль води за формулою m=v•M, де М=Мrг/моль.

Mr(BaSO4)=Ar(Ba)+Ar(S)+4Ar(O)=137+32+4•16=233,  

M(BaSO4)=233 г/моль. 

m(ВaSO4)=v(ВaSO4)M(ВaSO4)=0,2 моль233 г/моль=46,6 г

Mr(H2O)=2Ar(H)+Ar(O)=21+16=18,  M(H2O)=18 г/моль.

m2О)=v(Н2О)M(Н2О)=0,4 моль18 г/моль=7,2 г

Відповідь: m(ВaSO4)=46,6 г, v(ВaSO4)=0,2 моль, m(H2O)=7,2 г,

v(H2O)=0,4 моль. 

 

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 1. Напишіть рівняння взаємодії калій гідроксиду із запропонованими у схемі речовинами, де це можливо.

KOH + HBr = KBr + H2O

6KOH + P2O5 = 2K3PO4 +3H2O

2KOH + SO3 = K2SO4 + H2O

KOH + HNO3 = KNO3 + H2O

2KOH + H2SO4 = K2SO4 + 2H2O

2KOH + CO2 = K2CO3 + H2

KOH + HCl = KCl + H2O

2KOH + SiO2 = K2SiO3 + H2O

3KOH + H3PO4 = K3PO4 + 3H2O

 

2. Розв'яжіть задачі.

І та II рівні.

Яка маса натрій гідроксиду потрібна для нейтралізації нітратної кислоти кількістю речовини 1 моль?

Відомо: v(HNO3)=1 моль. Знайти: m(NaOH)-?

Розв'язування:

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

      х г        1 моль

     NaOH  +  HNO3  = NaNO3 + H2

     40 г       1 моль

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль натрій гідроксиду NаОН з 1 моль нітратної кислоти HNO3Обчислюємо молярну масу (M=Mrг/моль) натрій гідроксиду й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(NaOН)=Ar(Na)+Ar(O)+Ar(H)=23+16+1=40,

M(NaOH)=40 г/моль. Маса 1 моль=40 г. 

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

х г / 40 г = 1 моль / 1 моль, звідси

х г • 1 моль = 40 г  1 моль

х = 40 г • 1 моль / 1моль

х =40 г

Відповідь: m(NaОH)=40 г.

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: NaOH+HNO3=NaNO3+H2O 

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль натрій гідроксиду NаОН з 1 моль нітратної кислоти HNO3кількості речовин однакові. Отже, якщо в реакцію вступає 1 моль натрій оксиду, то вступає така ж кількість речовини нітратної кислоти, тому  

v(HNO3)=v(NaOH)=1 моль.

Знаходимо масу нітратної кислоти кількістю речовини 1 моль за формулою m=v•M, де М=Мrг/моль.

Mr(NaOН)=Ar(Na)+Ar(O)+Ar(H)=23+16+1=40,

M(NaOH)=40 г/моль

m(NaOH)=v(NaOH)M(NaOH)=1 моль40 г/моль=40 г

Відповідь: m(NaOH)=40 г.

IІІ рівень.

Сульфатну кислоту кількістю речовини 0,2 моль нейтралізували калій гідроксидом. Яка маса і кількість речовини солі утворилися?

Відомо: v(Н2SO4)=0,2 моль. Знайти: m(K2SO4)-? v(K2SO4)-?

Розв'язування:

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

   0,2 моль                х г

     H2SO4  +  2KOH = K2SO4 + 2H2

   1 моль                  174 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль сульфатної кислоти Н24 з утворенням 1 моль солі калій сульфату K2SO4Обчислюємо молярну масу (M=Mrг/моль) солі й, відповідно, масу 1 моль.

Mr2SO4)=2Ar(К)+Ar(S)+4Ar(O)=239+32+4•16=174,  

M(К2SO4)=174 г/мольМаса 1 моль=174 г.

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

0,2 моль / 1 моль=х г / 174 г, звідси

х г • 1 моль = 0,2 моль  174 г

х = 0,2 моль • 174 г / 1 моль

х = 34,8 г.

Знаходимо кількість речовини калій сульфату масою 34,8 г за формулою v=m/M.

v(К2SO4)=m(К2SO4)/M(К2SO4)=34,8 г:174 г/моль=0,2 моль

Відповідь: m(К2SO4)=34,8 г, v(К2SO4)=0,2 моль.

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: H2SO4+2KOH=K2SO4+2H2

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль сульфатної кислоти Н2SО4 з утворенням 1 моль солі калій сульфату K2SO4кількості речовин однакові. Отже, якщо в реакцію вступає 0,2 моль сульфатної кислоти, то утворюється така ж кількість речовини калій сульфату, тому 

v(K2SO4)=v(H2SO4)=0,2 моль.

Знаходимо масу калій сульфату кількістю речовини 0,2 моль за формулою m=v•M, де M=Mrг/моль.

Mr2SO4)=2Ar(К)+Ar(S)+4Ar(O)=239+32+4•16=174,  

M(К2SO4)=174 г/моль 

m(К2SO4)=v(К2SO4)M(К2SO4)=0,2 моль•174 г/моль=34,8 г

Відповідь: v(К2SO4)=0,2 моль, m(К2SO4)=34,8 г.

IV рівень.

До розчину нітратної кислоти масою 100 г з масовою часткою кислоти 0,063 додали кальцій карбонат у надлишку. Обчисліть об'єм газу (н.у.), що утворився, та його кількість речовини?

Відомо: m(розчину)=100 г, ω(HNО3)=0,063

Знайти: V(CO2)-? v(CO2)-?

Розв'язування:

Знайдемо масу речовини (нітратної кислоти) за формулою:

m(речовини)=m(розчину)ω(речовини).

m(HNO3)=m(розчину)•ω(HNO3)=100 г • 0,063 = 6,3 г.

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

      6,3 г                                x л

     2HNO3  + CaCO3 = Ca(NO3)2+ CO2↑ + H2O

      126 г                               22,4 л

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 2 моль нітратної кислоти HNO3 з утворенням 1 моль вуглекислого газу СО(1 моль газу за н.у. займає об'єм 22,4 л). Обчислюємо молярну масу (M=Mrг/моль) нітратної кислоти й, відповідно, масу 2 моль.

Mr(HNO3)=Ar(H)+Ar(N)+3Ar(O)=1+14+316=63, M(HNO3)=63 г/моль. 

Маса 1 моль=63 г, а маса 2 моль=126 г.

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

6,3 г / 126 г= x л / 22,4 л, звідси

х л • 126 г = 6,3 г • 22,4 л

х = 6,3 г • 22,4 л / 126 г

х = 1,12 л

Обчислюємо кількість речовини вуглекислого газу об'ємом 1,12 л за формулою v=V/VM, де VM-постійна величина і за н.у. чисельно дорівнює 22,4 л/моль.

v(СO2)=V(СO2) : VM=1,12 л : 22,4 л/моль=0,05 моль

Відповідь: V(CO2)=1,12 л, v(СO2)=0,05 моль.

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: 2HNO3+CaCO3=Ca(NO3)2+CO2+H2O 

Обчислюємо кількість речовини нітратної кислоти масою 6,3 г за формулою v=m/M, де M=Mr г/моль.

Mr(HNO3)=Ar(H)+Ar(N)+3Ar(O)=1+14+316=63, M(HNO3)=63 г/моль

v(HNO3)=m(HNO3) : M(HNO3)=6,3 г : 63 г/моль=0,1 моль

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 2 моль нітратної кислоти HNO3 з утворенням 1 моль вуглекислого газу СО2, кількість речовини вуглекислого газу у 2 рази менша за кількість речовини нітратної кислоти. Отже, якщо в реакцю вступає 0,1 моль нітратної кислоти, то утворюється вуглекислий газ у 2 рази меншою кількістю речовини, тому 

v(СO2)=v(HNO3):2=0,1 моль:2=0,05 моль.

Обчислюємо об'єм вуглекислого газу кількістю речовини 0,05 моль за формулою V=v•VM, де VM-постійна величина і за н.у. чисельно дорівнює 22,4 л/моль.

V(CO2)=v(CO2)VM=0,05 моль22,4 л/моль=1,12 л.

Відповідь: V(CO2)=11,2 л, v(CO2)=0,05 моль.

Інші завдання дивись тут...