Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА

І рівень

Завдання 1

Класифікуйте речовини, подані формулами: Н2СО3, SO3, NaОН, НNO3, Сu(ОН)2, Nа2СO3, NaСl, Н2O, Н2SO3, Р2O5, Са(ОН)2, МgSO4. Дані впишіть у таблицю.

Оксиди Кислоти Основи Солі

SO3

H2O

P2O5

H2СO3

HNO3

H2SO3

NaOH

Cu(OH)2

Ca(OH)2

 

Na2CO3

NaCl

MgSO4

Завдання 2

Допишіть праві частини рівнянь реакцій, поставте коефіцієнти:

І варіант

а) 2Аl(ОН)3Al2O3 + 3H2O

б) 2NaOH + SiO2 = Na2SiO3 + H2O

в) Са(ОН)2 + 2НВг = CaBr2 + 2H2O

II варіант

а) 3Ва(ОН)2+ 2Н3РO4 = Ba3(PO4)2 + 6H2O

б) 2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3H2O

в) 2КОН + H2SO4 = K2SO4 + 2H2O

 

Завдання 3

Позначте схему реакції нейтралізації:

А. HCl+МgО—> Б. КОН+HNO3—> В. NaNO3—> Г. ZnCl2+NaO—>

Реакція між основою та кислотою з утворенням солі та води, називається реакцією нейтралізації.

II рівень

Завдання 4

Установіть ВІДПОВІДНІСТЬ між лівою та правою частинами рівнянь:

А. Cu(OH)2 + 2HNO3 >.

Б. CrCl3 + 3NaOH >

1. CuNO3 + Н2O.

2. Cr(OH)3 + 3NaCl.

3. Cu(NO3)2 + 2Н2O.

Завдання 5

Сума всіх коефіцієнтів у рівнянні реакції Мg(ОН)2+HCl—>становить:

А. 4 Б. 5 В. 7 Г. 6

Mg(OH)2 + 2HCl = MgCl2 + 2H2O

Сума всіх коефіцієнтів у рівнянні реакції: 1+2+1+2=6

 

Завдання 6

Нейтралізували сульфатну кислоту кількістю речовини 1,2 моль калій гідроксидом. Обчисліть кількість речовини солі, що утворилася.

Відомо: v(H2SO4)=1,2 моль

Знайти: v(K2SO4)-?

Розв'язання

I спосіб

Записуємо рівняння реакції:

 1,2 моль              х моль

H2SO4  +  2KOH= K2SO+ 2H2O   

 1 моль                1 моль

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль сульфатної кислоти H24 з утворенням 1 моль калій сульфату K2SO4. Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо  кількість речовини солі.

1,2 моль / 1 моль=х моль / 1 моль, звідси х моль • 1 моль = 1,2 моль  1 моль

х = 1,2 моль • 1 моль : 1 моль = 1,2 моль

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: H2SO4+2KOH=K2SO4+2H2O

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль сульфатної кислоти H24 з утворенням 1 моль калій сульфату K2SO4, кількості речовин однакові. Отже, якщо в реакцію вступає 1,2 моль сульфатної кислоти, то утвориться така ж кількість речовини калій сульфату, тому 

v(K2SO4)=v(H2SO4)=1,2 моль

Відповідь: v(K2SO4)=1,2 моль.

 

Завдання 7

Напишіть не менше ніж 10 рівнянь реакцій між речовинами, поданими формулами: Mg(OH)2, HCl, Li2O, SO2, BaO, AgNO3, H2O, H2SO4. Укажіть ті, що характеризують хімічні властивості основ.

1. Mg(OH)2 + 2HCl = MgCl2 + 2H2O

Основи реагують з кислотами (реакція нейтралізації)

2. Mg(OH)2 + H2SO4 = MgSO4 + 2H2O

Основи реагують з кислотами (реакція нейтралізації)

3. 2HCl + Li2O =2LiCl + H2

4. 2HCl + BaO = BaCl2 + H2O

5. HCl + AgNO3 = AgCl + HNO3

6. Li2O + SO2 = Li2SO3

7. Li2O + H2O = 2LiOH

8. Li2O + H2SO4 = Li2SO4 + H2O

9. SO2 + BaO = BaSO3

10. SO2 + H2O = H2SO3

11. BaO + H2O = Ba(OH)2

12. BaO + H2SO4 = BaSO4 + H2O

 

Завдання 8

Поясніть, які зміни відбудуться, якщо до розчину хром (ІІІ) нітрату долити розчину літій гідроксиду, а до утвореної речовини - розчину сульфатної кислоти. Відповідь підтвердіть рівняннями реакцій.

Cr(NO3)3 + 3LiOH = Cr(OH)3 + 3LiNO3

Спостерігаємо утворення драглистого осаду темно зеленого кольору.

2Cr(OH)3 + 3H2SO4 = Cr2(SO4)3 + 6H2O

Спостерігаємо розчинення осаду і утворення прозорого розчину.

 

Завдання 9

Натрій гідроксид кількістю речовини 0,55 моль повністю прореагував з розчином хром (ІІІ) хлориду. Обчисліть масу осаду, що утворився.

Відомо: v(NаOН)=0,55 моль

Знайти: m(Cr(OH)3)-?

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

0,55 моль                        х г

3NaOН  +  CrCl3= 3NaCl + Cr(OH)3 

3 моль                            103 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 3 моль натрій гідроксиду NаОН з утворенням 1 моль хром (ІІІ) гідроксиду Cr(OH)3Обчислюємо молярну масу (M=Mrг/моль) хром (ІІІ) гідроксиду й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(Cr(OН)3)=Ar(Cr)+3Ar(O)+3Ar(H)=52+316+31=103,

M(Cr(OH)3)=103 г/моль. Маса 1 моль=103 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу основи.

0,55 моль / 3 моль=х г / 103 г, звідси х г • 3 моль = 0,55 моль  103 г

х = 0,55 моль • 103 г : 3 моль =19 г

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: 3NaOН+CrCl3=3NaCl+Cr(OH)3 

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 3 моль натрій гідроксиду NаОН з утворенням 1 моль хром (ІІІ) гідроксиду Cr(OH)3кількість речовини хром (ІІІ) гідроксиду у 3 рази менша за кількість речовини натрій гідроксиду. Отже, якщо в реакцію вступає 0,55 моль натрій гідроксиду, то утворюється хром (ІІІ) оксиду у 3 рази меншою кількістю речовини, тому  

v(Cr(OH)3)=v(NaOH):3=0,55 моль:3=0,18 моль

Знаходимо масу хром (ІІІ) гідроксиду кількістю речовини 0,18 моль за формулою m=v•M, де М=Мr г/моль.

Mr(Cr(OН)3)=Ar(Cr)+3Ar(O)+3Ar(H)=52+316+31=103,

M(Cr(OH)3)=103 г/моль

m(Cr(OH)3)=v(Cr(OH)3)M(Cr(OH)3)=0,18 моль103 г/моль=19 г

Відповідь: m(Cr(OH)3)=19 г. 

IV рівень

Завдання 10

Напишіть усі можливі рівняння реакцій між речовинами: хлоридна кислота, купрум (ІІ) оксид, натрій гідроксид, калій оксид, вода, карбон (ІV) оксид, плюмбум (II) гідроксид. Які з них характеризують властивості основ?

Відомо: HCl, CuO, NaOH, K2O, H2O, CO2, Pb(OH)2

1. HCl+NaOH=NaCl+H2O

Основи (луги) реагують з кислотами. 

2. 2HCl+K2O=2KCl+H2O

3. 2HCl+Pb(OH)2=PbCl2+2H2O

Основи реагують з кислотами.

4. 2NaOH+CO2=Na2CO3+H2O

Луги реагують з кислотними оксидами.

5. K2O+H2O=2KOH

6. K2O+CO2=K2CO3

7. H2O+CO2=H2CO3

 

Завдання 11

Барій гідроксид кількістю речовини 0,33 моль повністю прореагував з розчином натрій сульфату. Обчисліть масу та кількість речовини утвореного осаду. Назвіть речовину, що випала в осад.

Відомо: v(Ba(OH)2)=0,33 моль

Знайти: v(BaSO4)-?, m(BaSO4)-?

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

0,33 моль                   х г        

Ba(OH)2 + Na2SO4 = BaSO4 + 2NaOH 

1 моль                     233 г       

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль барій гідроксиду Ва(ОН)2 з утворенням 1 моль барій сульфату ВаSO4. Обчислюємо молярну масу (M=Mrг/моль) барій сульфату й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(ВаSO4)=Ar(Ва)+Ar(S)+4Ar(O)=137+32+416=233, 

M(ВаSO4)=233 г/моль. Маса 1 моль=233 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу  барій сульфату.

0,33 моль / 1 моль = х г / 233 г, звідси х г • 1 моль = 0,33 моль  233 г

х = 0,33 моль • 233 г : 1 моль = 76,89 г

Знаходимо кількість речовини барій сульфату масою 76,89 г за формулою v=m/M.

v(ВаSO4)=m(ВаSO4)/M(ВаSO4)=76,89 г:233 г/моль=0,33 моль

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: Ba(OH)2+Na2SO4=BaSO4+2NaOH

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль барій гідроксиду Ва(ОН)2 з утворенням 1 моль барій сульфату ВаSO4кількості речовин однакові. Отже, якщо в реакцію вступає 0,33 моль барій гідроксиду, то утворюється така ж кількість речовини барій сульфату, тому 

v(ВаSO4)=v(Ва(OН)2)=0,33 моль 

Знаходимо масу барій сульфату кількістю речовини 0,33 моль за формулою m=v•M, де M=Mrг/моль.

Mr(ВаSO4)=Ar(Ва)+Ar(S)+4Ar(O)=137+32+416=233, 

M(ВаSO4)=233 г/моль

m(ВаSO4)=v(ВаSO4)M(ВаSO4)=0,33 моль•233 г/моль=76,89 г

Відповідь: v(ВаSO4)=0,33 моль, m(ВаSO4)=76,89 г.

 

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

І та II рівні

Вправа 1

Укажіть тип реакції, до якого належить реакція взаємодії натрій гідроксиду з хлоридною кислотою:

А. Заміщення Б. Розкладу В. Сполучення Г. Нейтралізації

Реація між основою та кислотою з утворенням солі та води, називається реакцією нейтралізації.

 

Вправа 2
Укажіть, до якого типу реакцій можна віднести реакцію нейтралізації:

А. Заміщення. Б. Обміну. В. Сполучення. Г. Розкладу.

Реакція між двома складними речовинами, під час яких вони обмінюються складовими частинами, називаються реакціями обміну.

 

Вправа 3

На купрум (ІІ) гідроксид масою 9,8 г подіяли розчином сульфатної кислоти до повного його розчинення. Обчисліть масу утвореної солі. Назвіть сіль.

Відомо: m(Cu(OH)2)=9,8 г

Знайти: m(CuSO4)-? 

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

 9,8 г                      x г        

Cu(OH)2 +H2SO4 = CuSO4 +  2H2

 98 г                      160 г      

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль купрум (ІІ) гідроксиду з утворенням 1 моль купрум (ІІ) сульфату. Обчислюємо молярні маси (M=Mrг/моль) речовин й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(Cu(OH)2)=Ar(Cu)+2•Ar(O)+2•Ar(H)=64+2•16+2•1=98,

M(Cu(OH)2)=98 г/моль. Маса 1 моль=98 г

Mr(CuSO4)=Ar(Cu)+Ar(S)+4•Ar(O)=64+32+4•16=160,

M(CuSO4)=160 г/моль. Маса 1 моль=160 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу солі.

9,8 г / 98 г = х г / 160 г, звідси х г • 9,8 г = 9,8 г • 160 г

х = 9,8 г • 160 г : 9,8 г = 16 г

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: Cu(OH)2+H2SO4=CuSO4+2H2

Обчислюємо кількість речовини купрум (ІІ) гідроксиду масою 9,8 г за формулою v=m/M, де M=Мrг/моль.

Mr(Cu(OH)2)=Ar(Cu)+2•Ar(O)+2•Ar(H)=64+2•16+2•1=98,

M(Cu(OH)2)=98 г/моль

v(Cu(OH)2)=9,8 г : 98 г/моль = 0,1 моль

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль купрум (ІІ) гідроксиду з утворенням 1 моль купрум (ІІ) сульфату, кількості речовин однакові. Отже, якщо в реакцію вступає 0,1 моль купрум (ІІ) гідроксиду, то утворюється така ж кількість речовини купрум (ІІ) сульфату, тому

v(CuSO4)=v(Cu(OH)2)=0,1 моль

Обчислюємо масу купрум (ІІ) сульфату кількістю речовини 0,1 моль за формулою m=y•M, де М=Mrг/моль.

Mr(CuSO4)=Ar(Cu)+Ar(S)+4•Ar(O)=64+32+4•16=160, M(CuSO4)=160 г/моль

m(Cu(OH)2)=0,1 моль • 160 г/моль=16 г

Відповідь:  m(CuSO4)=16 г; купрум (ІІ) сульфат. 

III та IV рівні

Вправа 4

Поясніть, які зміни відбудуться, якщо до розчину ферум (ІІІ) сульфату долити розчин натрій гідроксиду, а до утвореної речовини - розчин нітратної кислоти. Відповідь підтвердіть рівняннями реакцій.

Fe2(SO4)3+6NaOH=3Na2SO4+2Fe(OH)3↓ - утворюється осад бурого кольору.

Fe(OH)3↓+3HNO3=Fe(NO3)3+3H2O - осад розчиняється, розчин стає прозорим.

 

Вправа 5

Укажіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій:

А. СаО + НВг ->

Б. NaОН + СгСl3 ->.

В. Аl(ОН)3 ->.

1. СаВг + Н2O.

2. Аl2O3 + Н2O.

3. СаВг2 + Н2O.

4. Сг(ОН)2 + Н2O.

5. Сг(ОН)3 + NaCl.

СаО + НВг -> CaBr2 + H2O

NaОН + СгСl3 -> Cr(OH)3 + NaCl

Аl(ОН)3 -> Al2O3 + H2O

 

Вправа б

Позначте суму усіх коефіцієнтів у рівняннях реакцій завдання 5.

А. 19. Б. 17. В. 20. Г. 18.

A. CaO+2HBr=CaBr2+H2O

   1+2+1+1=5

Б. 3NaOH+СгСl3=Cr(OH)3+3NaCl

   3+1+1+3=8

B. 2Аl(ОН)3=Аl2O3+3Н2O

   2+1+3=6

Разом: 5+8+6=19

 

Вправа 7
На барій гідроксид масою 5,13 г подіяли розчином сульфатної кислоти до повної нейтралізації лугу. Обчисліть кількість речовини сульфатної кислоти, що витратилася, і масу та кількість речовини утвореного осаду.

Відомо: m(Ba(OH)2)=5,13 г

Знайти: v(H2SO4)-? m(BaSO4)-? v(BaSO4)-?

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

 5,13 г       x моль      у г

Ba(OH)2 + H2SO4  = BaSO4 + 2H2O 

 171 г       1 моль      233 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль барій гідроксиду Ва(ОН)2 з 1 моль сульфатної кислоти з утворенням 1 моль бaрій сульфату ВaSO4Обчислюємо молярні маси (M=Mrг/моль) речовин й, відповідно, маси 1 моль.

Mr(Ba(OH)2)=Ar(Ba)+2Ar(O)+2•Ar(H)=137+2•16+2•1=171,

M(Ba(OH)2)=171 г/моль. Маса 1 моль=171 г

Mr(BaSO4)=Ar(Ba)+Ar(S)+4Ar(O)=137+32+416=233,

M(BaSO4)=233 г/моль. Маса 1 моль=233 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Пропорція для обчислення кількості речовини сульфатної кислоти.

5,13 г / 171 г = x моль / 1 моль, звідси х моль • 171 г = 5,13 г • 1 моль

х = 5,13 г • 1 моль : 171 г = 0,03 моль

За допомогою пропорції  обчислюємо масу барій сульфату.

5,13 г / 171 г = у г / 233 г, звідси у г • 171 г = 5,13 г • 233 г

y = 5,13 г • 233 г : 171 г = 6,99 г

Обчислюємо кількість речовини барій сульфату масою 6,99 г за формулою v=m/M.

v(ВaSO4)=m(ВaSO4):M(ВaSO4)=6,99 г:233 г/моль=0,03 моль

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції:

5,13 г      x моль     y моль

Ba(OH)2 + H2SO4  = BaSO4 + 2H2O 

171 г       1 моль     1 моль

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль барій гідроксиду Ва(ОН)2 з 1 моль сульфатної кислоти з утворенням 1 моль бaрій сульфату ВaSO4Обчислюємо молярну масу (M=Mrг/моль) барій гідроксиду й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(Ba(OH)2)=Ar(Ba)+2Ar(O)+2•Ar(H)=137+2•16+2•1=171,

M(Ba(OH)2)=171 г/моль. Маса 1 моль=171 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо кількість речовини кислоти.

5,13 г / 171 г = x моль / 1 моль, звідси х моль • 171 г = 5,13 г • 1 моль

х = 5,13 г • 1 моль : 171 г = 0,03 моль

За допомогою пропорції обчислюємо кількість речовини солі.

5,13 г / 171 г = у моль / 1 моль , звідси у моль • 171 г = 5,13 г • 1 моль

у = 5,13 г • 1 моль : 171 г = 0,03 моль

Обчислюємо масу барій сульфату кількістю речовини 0,03 моль за формулою m=vM.

Mr(BaSO4)=Ar(Ba)+Ar(S)+4Ar(O)=137+32+416=233,

M(BaSO4)=233 г/моль

m(ВaSO4)=v(ВaSO4)M(ВaSO4)=0,03 моль233 г/моль=6,99 г

ІІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: Ba(OH)2+H2SO4=BaSO4+2H2O

Обчислюємо кількість речовини барій гідроксиду масою 5,13 г за формулою v=m/M, де M=Mrг/моль.

Mr(Ba(OH)2)=Ar(Ba)+2Ar(O)+2•Ar(H)=137+2•16+2•1=171,

M(Ba(OH)2)=171 г /моль

v(Вa)=m(ВaOН) : M(ВaOН)=5,13 г:171 г/моль=0,03 моль

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль барій гідроксиду Ва(ОН)2 з 1 моль сульфатної кислоти з утворенням 1 моль бaрій сульфату ВaSO4, кількості речовин однакові. Отже, якщо в реакцію вступає 0,03 моль барій гідроксиду, тоді вступає сульфатна кислота і утворюється барій сульфат такої ж кількості речовини, тому

v(ВаSO4)=v(H2SO4)=v(Вa(OН)2)=0,03 моль

Знаходимо масу барій сульфату кількістю речовини 0,03 моль за формулою m=v•M.

Mr(BaSO4)=Ar(Ba)+Ar(S)+4Ar(O)=137+32+416=233,

M(BaSO4)=233 г/моль

m(ВaSO4)=v(ВaSO4)M(ВaSO4)=0,03 моль233 г/моль=6,99 г

Відповідь: n(H2SO4)=0,03 моль, m(ВaSO4)=6,99 г, v(ВaSO4)=0,03 моль.

 

 

ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ

Вправа 1

Напишіть рівняння реакцій, що лежать в основі даної схеми. Які властивості основ можна пояснити цими рівняннями?

Ba(OH)2 + 2HI = BaI2 + 2H2O

Ba(OH)+ 2HNO3=Ba(NO3)2+2H2O

Ba(OH)+ H2CO3 = BaCO3+2H2O

3Ba(OH)+ 2H3PO4=Ba3(PO4)2+6H2O

Ba(OH)+ 2HBr=BaBr2+2H2O

Ba(OH)+ H2SO4=BaSO4+2H2O

Ba(OH)+ 2HCl=ВаCl2+2H2O

Ba(OH)+ H2SiO3=ВаSiO3+2H2O

Цими рівняннями можна пояснити хімічну властивість основ: основи взаємодіють з кислотами з утворенням солі і води (реакція нейтралізації).

Інші завдання дивись тут...

  • Дмитро
    Добавте 114ст., а так все клас. ---> На сторінці 112 дивіться домашнє завдання.
    13 березня 2024 17:16