Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА

I рівень

Завдання 1

Напишіть назви гідроксидів та формули відповідних їм оксидів. Дайте назви оксидам.

Формула

гідроксиду

Назва гідроксиду

Формула

оксиду

Назва оксиду

Be(OH)2 берилій гідроксид BeO берилій оксид
Zn(OH)2 цинк гідроксид ZnO цинк оксид
Fe(OH)3 ферум (ІІІ) гідроксид Fe2O3 ферум (ІІІ) оксид
Cr(OH)3 хром (ІІІ) гідроксид Cr2O3 хром (ІІІ) оксид

Завдання 2

Сформулюйте визначення амфотерних гідроксидів. Амфотерні гідроксиди - тверді речовини немолекулярної будови, що виявляють подвійну хімічну природу: під час реакцій з кислотами як основи, з лугами - як кислоти.

II рівень

Завдання 3

Напишіть праві частини реакцій. Поставте коефіцієнти.

а) Zn(ОН)2+ 2НNO3=Zn(NO3)2 + 2H2O;

б) Zn(ОН)2+ 2КОН = K2Zn(OH)4 - калій тетрагідроксоцинкат

  або

   Zn(OH)2 + 2KOH (сплавл.) = K2ZnO2 + 2H2O - калій цинкат і вода

Скласти формулу сполуки K2Zn(OH)4 можна, замінюючи у формулі цинкату K2ZnO2 кожний атом Оксигену (двовалентний елемент) на дві ОН-групи (одновалентні).

 

Завдання 4

Обчисліть масу цинк хлориду, що утвориться під час взаємодії цинк гідроксиду кількістю речовини 1,7 моль з хлоридною кислотою.

Відомо: v(Zn(OН)2)=1,7 моль

Знайти: m(ZnCl2)-?

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

1,7 моль                 х г

Zn(OH)2  +  2HCl= ZnCl2 + 2H2

1 моль                 136 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль цинк гідроксиду Zn(ОH)2 з утіоренням 1 моль цинк хлориду ZnCl2Обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) цинк хлориду й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(ZnCl2)=Ar(Zn)+2Ar(Cl)=65+235,5=136,

M(ZnCl2)=136 г/моль. Маса 1 моль=136 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу солі.

1,7 моль / 1 моль = х г / 136 г, звідси х г • 1 моль = 1,7 моль  136 г

х = 1,7 моль • 136 г : 1 моль =231,2 г

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: Zn(OH)2+2HCl=ZnCl2+2H2 

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль цинк гідроксиду Zn(ОH)2 з утворенням 1 моль цинк хлориду ZnCl2кількості речовин однакові. Отже, якщо в реакцію вступає 1,7 моль цинк гідроксиду, то утворюється така ж кількість речовини цинк хлориду, тому

v(ZnCl2)=v(Zn(OH)2)=1,7 моль

Знаходимо масу цинк хлориду кількістю речовини 1,7 моль за формулою m=v•M, де М=Мrг/моль.

Mr(ZnCl2)=Ar(Zn)+2Ar(Cl)=65+235,5=136, M(ZnCl2)=136 г/моль

m(ZnCl2)=v(ZnCl2)M(ZnCl2)=1,7 моль136 г/моль=231,2 г

Відповідь: m(ZnCl2)=231,2 г.

III рівень

Завдання 5

Напишіть рівняння реакцій взаємодії берилій оксиду й берилій гідроксиду з сульфатною кислотою та натрій гідроксидом. Назвіть речовини, що утворилися.

BeO + H2SO4 = BeSO+ H2O - берилій сульфат і вода.

Be(OH)2 + H2SO4 = BeSO4+ 2H2O - берилій сульфат і вода.

BeO + 2NaOH (сплавл.) = Na2BeO2 + H2O - натрій берилат і вода.

BeO + 2NaOH + H2O = Na2[Be(OH)4] - натрій тетрагідроксоберилат.

Be(OH)2 або H2BeO2 + 2NaOH (сплавл.) = Na2BeO2 + 2H2O - натрій берилат і вода.

Be(OH)2 або Н2ВеО2+ 2NaOH =Na2[Be(OH)4] - натрій тетрагідроксоберилат.

Скласти формулу сполуки Na2[Be(OH)4] можна, замінюючи у формулі берилату Na2BeO2 кожний атом Оксигену (двовалентний елемент) на дві ОН-групи (одновалентні).

 

Завдання б

Цинк оксид кількістю речовини 0,4 моль повністю прореагував з калій гідроксидом. Яка маса і кількість речовини калій цинкату утворились?

Відомо: v(ZnO)=0,4 моль

Знайти: v(K2ZnO2)-?, m(K2ZnO2)-?

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

0,4 моль                  х г

ZnO  +  2KOH =  K2ZnO2 + H2

1 моль                    175 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль цинк оксиду ZnО з утворенням 1 моль калій цинкату K2ZnO2Обчислюємо молярну масу (M=Mг/моль) калій цинкату й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(K2ZnO2)=2Ar(K)+Ar(Zn)+2Ar(O)=239+65+216=175,

M(K2ZnO2)=175 г/моль. Маса 1 моль=175 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу солі.

0,4 моль / 1 моль = х г / 175 г, звідси х г • 1 моль = 0,4 моль  175 г

х = 0,4 моль • 175 г : 1 моль = 70 г

Знаходимо кількість речовини калій цинкату масою 70 г за формулою v=m/M.

v(K2ZnO2)=m(K2ZnO2)/M(K2ZnO2)=70 г : 17г/моль=0,4 моль

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: ZnO+2KOH=K2ZnO2+H2O

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль цинк оксиду ZnО з утворенням 1 моль калій цинкату K2ZnO2кількості речовин однакові. Отже, якщо в реакцію вступає 0,4 моль цинк оксиду, то утворюється така ж кількіть речовини калій цинкату, тому 

v(K2ZnO2)=v(ZnO)=0,4 моль

Знаходимо масу калій цинкату кількістю речовини 0,4 моль за формулою m=v•M, де M=Mr г/моль.

Mr(K2ZnO2)=2Ar(K)+Ar(Zn)+2Ar(O)=239+65+216=175, 

Mr(K2ZnO2)=175 г/моль 

m(K2ZnO2)=v(K2ZnO2)M(K2ZnO2)=0,4 моль•17г/моль=70 г

Відповідь: v(K2ZnO2)=0,4 моль, m(K2ZnO2)=70 г.

IV рівень

Завдання 7

Напишіть рівняння реакцій взаємодії алюміній оксиду та алюміній гідроксиду з нітратною кислотою й калій гідроксидом, узятим у розчині та за спікання.

а) Al2O3 + 6HNO3 = 2Al(NO3)3 + 3H2O;

б) Al(OH)3 + 3HNO3 = Al(NO3)3 + 3H2O;

в) При сплавлянні залежно від концентрації доданого лугу можуть утворитися дві різні солі:

Al2O3 + 2KOH = 2KAlO2 + H2O- калій метаалюмінат і вода;

Al2O3 + 6KOH = 2K3AlO3 + 3H2O- калій ортоалюмінат і вода;

г) У розчинах амфотерні гідроксиди взаємодіють з лугами, утворюючи складні (комплексні) солі.

Залежно від концентрації лугу можуть утворитися дві різні солі:

Al(OН)3 або H3AlO3 + KOH = KAl(OН)4 - калій тетрагідроксоалюмінат;

Al(OН)3 або H3AlO3 + 3KOH = K3Al(OН)6 - калій гексагідроксоалюмінат;

Скласти формулу сполуки KAl(OH)4 можна, замінюючи у формулі метаалюмінату KAlO2 кожний атом Оксигену (двовалентний елемент) на дві ОН-групи (одновалентні).

Скласти формулу сполуки K3Al(OH)6 можна, замінюючи у формулі ортоалюмінату K3AlO3 кожний атом Оксигену (двовалентний елемент) на три ОН-групи (одновалентні).

ґ) При сплавлянні залежно від концентрації лугу можуть утворитися дві різні солі:

Al(OH)3 або H3AlO+ KOH = KAlO2 + 2Н2О - калій метаалюмінат і вода;

Al(OH)3 або H3AlO+ 3KOH = K3AlO3+ 3Н2О - калій ортоалюмінат і вода.

 

Завдання 8

Поясніть, як у лабораторних умовах добути алюміній гідроксид і довести його амфотернии характер. Відповідь підтвердіть рівняннями реакцій.

Нерозчинні у воді основи добуваються осадженням із солей (без надлишку лугу). 

Добули алюміній гідроксид - драглистий осад білого кольору.

AlCl3 + 3NaOH = Al(OH)3+ 3NaCl

Доведемо амфотерність алюміній гідроксиду.

Алюміній гідроксид взаємодіє і з основами, і з кислотами з утворенням солі та води. 

Що спостерігали? Спостерігали розчинення осаду. Реакції відбулися.

Рівняння реакцій:

Al(OH)3↓+3HCl=AlCl3+3H2O Виявляє властивості основ.

При сплявлянні залежно від концентрації лугу можуть утворюватися дві різні солі:

Al(OH)3↓ або H3AlO3+NaOH(сплав.)=NaAlO2+2H2O Виявляє властивості кислот. 

Al(OH)3↓ або H3AlO3+3NaOH(сплав.)=Na3AlO3+3H2O Виявляє властивості кислот.            

Висновок. Осад  алюміній гідроксиду розчинився в обох пробірках, отже, алюміній гідроксид прореагував і з кислотою, і з лугом. В реакціях з кислотами алюміній гідроксид поводить себе як основа, утворюючи сіль і воду. Під час сплавлення з типовим лугом алюміній гідроксид поводить себе як кислота H3AlO3, утворюючи також сіль і воду. Алюміній гідроксид є амфотерним, бо проявив подвійні хімічні властивості: основні у реакції з кислотою і кислотні у реакції з лугом.   

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

І рівень

Вправа 1

Вставте пропущені слова, щоб вираз став завершеним:

1.1.Амфотерність - це здатність оксидів й гідроксидів виявляти, подвійні хімічні властивості: основні і кислотні.

1.2.Цинк гідроксид у реакціях з кислотами реагує як основа.

1.3.Кислотні властивості цинк гідроксиду виявляються у реакціях з лугами.

1.4.Амфотерними гідроксидами є: а) Al(OH)3; б) Zn(OH)2; в) Be(OH)2

1.5. Цим гідроксидам відповідають оксиди: а) Al2O3; б) ZnO; в) BeO

 

Вправа 2

Укажіть формулу амфотерного гідроксиду:

А. Ва(ОН)2
Б. Са(ОН)2
В. Ве(ОН)2. Г. Fе(ОН)2

II рівень

Вправа 3

Укажіть дві формули амфотерних гідроксидів:

А. Fе(ОН)3
Б. Са(ОН)2
В.Сu(ОН)2
Г.Аl(ОН)3

Вправа 4

Допишіть продукти реакцій, поставте коефіцієнти:

a) Be(OH)2+2KOH=K2BeO2+2H2O

б) 3Be(OH)2+2H3PO4=Be3(PO4)2+6H2O

 

Вправа 5

Цинк гідроксид масою 4,95 г повністю розчинили в калій гідроксиді. Обчисліть масу калій цинкату, що утворився.

Відомо: m(Zn(OH)2)=4,95 г

Знайти: m(K2ZnO2)-?

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

 4,95 г                    x г

Zn(OH)2+ 2КOH = К2ZnO+ 2H2O 

 99 г                      175 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль цинк гідроксиду Zn(OH)2 з утворенням 1 моль калій цинкату K2ZnO2Обчислюємо молярні маси (M=Mr г/моль) речовин й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(Zn(OH)2)=Ar(Zn)+2•Ar(O)+2•Ar(H)=65+2•16+2•1=99,

M(Zn(OH)2)=99 г/моль. Маса 1 моль=99 г

Mr(К2ZnO2)=2Ar(К)+Ar(Zn)+2Ar(O)=2•39+65+2•16=175,  

M(К2ZnO2)=175 г/моль. Маса 1 моль=175 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу солі.

4,95 г / 99 г = x г / 175 г, звідси х г • 99 г = 4,95 г • 175 г

х = 4,95 г • 175 г : 99 г = 8,75 г

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: Zn(OH)2+2КOH=К2ZnO2+2H2O

Обчислюємо кількість речовини цинк гідрокиду масою 4,95 г за формулою v=m/M, де M=Mr г/моль.

Mr(Zn(OH)2)=Ar(Zn)+2•Ar(O)+2•Ar(H)=65+2•16+2•1=99,

M(Zn(OH)2)=99 г/моль

v(Zn(OH)2)=m(Zn(OH)2) : M(Zn(OH)2)=4,95 г:99 г/моль=0,05 моль

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль цинк гідроксиду Zn(OH)2 з утворенням 1 моль калій цинкату K2ZnO2, кількості речовин однакові. Отже, якщо в реакцію вступає 0,05 моль цинк гідроксиду, то утворюється така ж кількість речовини калій цинкату, тому  

v(К2ZnO2)=v(Zn(OH)2)=0,05 моль.

Знаходимо масу калій цинкату кількістю речовини 0,05 моль за формулою m=v•M, де М=Мг/моль.

Mr(К2ZnO2)=2Ar(К)+Ar(Zn)+2Ar(O)=2•39+65+2•16=175,  

M(К2ZnO2)=175 г/моль

m(К2ZnO2)=v(К2ZnO2)M(К2ZnO2)=0,05 моль175 г/моль=8,75 г

Відповідь: m(К2ZnO2)=8,75 г.  

 

Вправа 6

Напишіть рівняння реакцій між речовинами:

а) NaOH і H24;

2NaOH + H2SO= Na2SO+ 2H2O;

б) Аl(ОН)3 і КОН;

У розчинах амфотерні гідроксиди взаємодіють з лугами, утворюючи складні (комплексні) солі.

Залежно від концентрації лугу можуть утворитися дві різні солі:

   Al(OН)3 або H3AlO3 + KOH = KAl(OН)4 - калій тетрагідроксоалюмінат;

 або

   Al(OН)3 або H3AlO3 + 3KOH = K3Al(OН)6 - калій гексагідроксоалюмінат;

Скласти формулу сполуки KAl(OH)4 можна, замінюючи у формулі метаалюмінату KAlO2 кожний атом Оксигену (двовалентний елемент) на дві ОН-групи (одновалентні).

Скласти формулу сполуки K3Al(OH)6 можна, замінюючи у формулі ортоалюмінату K3AlO3 кожний атом Оксигену (двовалентний елемент) на три ОН-групи (одновалентні).

При сплавлянні залежно від концентрації доданого лугу можуть утворитися дві різні солі:

   Al(OH)3 або H3AlO+ KOH = KAlO2 + 2Н2О - калій метаалюмінат і вода;

 або

   Al(OH)3 або H3AlO+ 3KOH = K3AlO3+ 3Н2О - калій ортоалюмінат і вода;

в) Аl(ОН)3 і LiOH;

У розчинах амфотерні гідроксиди взаємодіють з лугами, утворюючи складні (комплексні) солі.

Залежно від концентрації лугу можуть утворитися дві різні солі:

   Al(OН)3 або H3AlO3 + LiOH = LiAl(OН)4 - літій тетрагідроксоалюмінат;

 або

   Al(OН)3 або H3AlO3 + 3LiOH = Li3Al(OН)6 - літій гексагідроксоалюмінат;

Скласти формулу сполуки LiAl(OH)4 можна, замінюючи у формулі метаалюмінату LiAlO2 кожний атом Оксигену (двовалентний елемент) на дві ОН-групи (одновалентні).

Скласти формулу сполуки Li3Al(OH)6 можна, замінюючи у формулі ортоалюмінату Li3AlO3 кожний атом Оксигену (двовалентний елемент) на три ОН-групи (одновалентні).

При сплавлянні залежно від концентрації доданого лугу можуть утворитися дві різні солі:

   Al(OH)3 або H3AlO+ LiOH = LiAlO2 + 2Н2О - літій метаалюмінат і вода;

 або

   Al(OH)3 або H3AlO+ 3LiOH = Li3AlO3+ 3Н2О - літій ортоалюмінат і вода;

г) Аl2O3 i NaOH;

При сплавлянні залежно від концентрації лугу можуть утворитися дві різні солі:

Al2O3 + 2NaOH = 2NaAlO2 + H2O - натрій метаалюмінат і вода;

Al2O3 + 6NaOH = 2Na3AlO3 + 3H2O- натрій ортоалюмінат і вода.

 

Вправа 7

Поясніть, як експериментально добути ферум (ІІІ) гідроксид та довести його амфотерні властивості. Відповідь підтвердіть рівняннями реакцій.

Нерозчинні у воді основи добуваються осадженням із солей (без надлишку лугу).

Добули ферум гідроксид - осад бурого кольору. Цей гідроксид має слабо виражений амфотерний характер.

FeCl3+3NaOH=3NaCl+Fe(OH)3↓ 

Доведемо амфотерні властивості ферум (ІІІ) гідроксиду.

Ферум (ІІІ) гідроксид взаємодіє і з основами, і з кислотами з утворенням солі та води.

Бурий осад ферум (ІІІ) гідроксиду помістили у дві пробірки. В першу пробірку долили розчину сульфатної кислоти, а в другу пробірку - концентрованого розчину натрій гідроксиду. 

Що спостерігали? Спостерігали розчинення осаду. Реакції відбулися.  

Рівняння реакцій:

2Fe(OH)3↓+3H2SO4=Fe2(SO4)3+6H2O Виявляє властивості основ.

Fe(OH)3↓ або H3FeO3+3NaOH(конц.)=Na3[Fe(OH)6] Виявляє властивості кислот.

Висновок. Осад  ферум (ІІІ) гідроксиду розчинився в обох пробірках, отже, ферум (ІІІ) гідроксид прореагував і з кислотою, і з лугом. В реакціях з кислотами ферум (III) гідроксид поводить себе як основа, утворюючи сіль і воду, а в реакціях з типовими лугами - як кислота H3FeO3. Отже, Ферум (ІІІ) гідроксид є амфотерним, бо проявив подвійні хімічні властивості: основні у реакції з кислотою і кислотні у реакції з лугом. 

IV рівень

Вправа 8

Напишіть рівняння реакцій між речовинами:

а) ферум (ІІІ) гідроксидом і нітратною кислотою;

Fe(OH)3+3HNO3=Fe(NO3)3+3H2O

б) цинк оксидом та калій гідроксидом;

ZnO+2KOH (сплавл.)=K2ZnO2+H2O

в) берилій гідроксидом і літій гідроксидом;

Be(OH)2+2LiOH (сплавл.)=Li2BeO2+2H2O

г) барій гідроксидом та сульфатною кислотою;

Ba(OH)2+H2SO4=BaSO4+2H2O

ґ) купрум (ІІ) гідроксидом й хлоридною кислотою;

Cu(OH)2+2HCl=CuCl2+2H2O

д) плюмбум (ІІ) оксидом та натрій гідроксидом;

PbO+2NaOH (сплавл.)=Na2PbO2+H2O

е) купрум (ІІ) оксидом і хлоридною кислотою;

PbO+2NaOH (сплавл.)=Na2PbO2+H2O

є) берилій оксидом та калій гідроксидом.

BeO+2KOH (сплавл.)=K2BeO2+H2O

 

Вправа 9

Поясніть, як експериментально добути алюміній гідроксид і довести його амфотерні властивості. Відповідь підтвердіть рівняннями реакцій. 

Нерозчинні основи добувають осадженням із солей (без надлишку лугу). 

Добули алюміній гідроксид - драглистий осад білого кольору.

AlCl3 + 3NaOH = Al(OH)3+ 3NaCl

Доведемо амфотерність алюміній гідроксиду.

Алюміній гідроксид взаємодіє і з основами, і з кислотами з утворенням солі та води. 

Al(OH)3↓+3HCl=AlCl3+3H2O Виявляє властивості основ.

При сплявлянні залежно від концентрації лугу можуть утворюватися дві різні солі:

Al(OH)3↓ або H3AlO3+NaOH=NaAlO2 + 2H2O Виявляє властивості кислот. 

Al(OH)3↓ або H3AlO3+3NaOH(сплав.)=Na3AlO3+3H2O Виявляє властивості кислот.            

Висновок. Осад  алюміній гідроксиду розчинився в обох пробірках, отже, алюміній гідроксид прореагував і з кислотою, і з лугом. В реакціях з кислотами алюміній гідроксид поводить себе як основа, утворюючи сіль і воду. Під час сплавлення з типовим лугом алюміній гідроксид поводить себе як кислота H3AlO3, утворюючи також сіль і воду. Отже, алюміній гідроксид є амфотерним, бо проявив подвійні хімічні властивості: основні у реакції з кислотою і кислотні у реакції з лугом. 

Обчисліть, яку масу вихідної солі треба взяти, щоб добути алюміній гідроксид масою 15,6 г.

Відомо: m(AlCl3)=15,6 г

Знайти: m(Al(OH)3)-?

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

х г                     15,6 г

AlCl3 + 3NaOH = Al(OH)3+ 3NaCl 

133,5 г                 78 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль алюміній хлориду AlCl3 з утворенням 1 моль алюміній гідроксиду Al(OH)3Обчислюємо молярні маси (M=Mr г/моль) речовин й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(AlCl3)=Ar(Аl)+3•Ar(Cl)=27+3•35,5=133,5,

M(AlCl3)=133,5 г/моль. Маса 1 моль=133,5 г

Mr(Al(OH)3)=Ar(Al)+3Ar(O)+3Ar(H)=27+3•16+3•1=78,  

M(Al(OH)3)=78 г/моль. Маса 1 моль=78 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу алюміній хлориду.

х г / 133,5 г = 15,6 г / 78 г, звідси х г • 78 г = 15,6 г • 133,5 г

х = 15,6 г • 133,5 г / 78 г = 26,7 г

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: AlCl3+3NaOH=Al(OH)3+3NaCl

Обчислюємо кількість речовини алюміній гідрокиду масою 15,6 г за формулою v=m/M, де M=Mrг/моль.

Mr(Al(OH)3)=Ar(Al)+3Ar(O)+3Ar(H)=27+3•16+3•1=78,

M(Al(OH)3)=78 г/моль

v(Al(OH)3)=m(Al(OH)3) : M(Al(OH)3)=15,6 г:78 г/моль=0,2 моль

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль алюміній хлориду AlCl3 з утворенням 1 моль алюміній гідроксиду Al(OH)3, кількості речовин однакові. Отже, якщо в результаті реакції утворюється 0,2 моль алюміній гідроксиду, то в реакцію вступає така ж кількість речовини алюміній хлориду, тому

v(AlCl2)=v(Al(OH)3)=0,2 моль

Знаходимо масу алюміній хлориду кількістю речовини 0,2 моль за формулою m=v•M, де М=Мrг/моль.

Mr(AlCl3)=Ar(Аl)+3•Ar(Cl)=27+3•35,5=133,5,

M(AlCl3)=133,5 г/моль

m(AlCl3)=v(AlCl3)M(AlCl3)=0,2 моль133,5 г/моль=26,7 г

Відповідь: m(AlCl3)=26,7 г. 

 

Вправа 10

Складіть самостійно задачу на основі властивостей амфотерних речовин та розв'яжіть її. Обчисліть масу калій цинкату, що утворюється під час сплавлення цинк гідроксиду кількістю речовини 3 моль з калій гідроксидом.

Відомо: v(Zn(OH)2)=3 моль

Знайти: m(K2ZnO2)-?

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

3 моль                     х г

Zn(OH)2↓ + 2КOH = К2ZnO2+2H2O

1 моль                     175 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прорегувало 1 моль цинк гідроксиду Zn(OH)2 з утворенням 1 моль калій цинкату K2ZnО2Обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) калій цинкату й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(К2ZnO2)=2Ar(К)+Ar(Zn)+2Ar(O)=2•39+65+2•16=175,

M(К2ZnO2)=175 г/моль. Маса 1 моль=175 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу солі.

3 моль / 1 моль = х г / 175 г, звідси х г • 1 моль = 3 моль  175 г

х = 3 моль • 175 г : 1 моль = 525 г

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: Zn(OH)2+2КOH=К2ZnO2+2H2O

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прорегувало 1 моль цинк гідроксиду Zn(OH)2 з утворенням 1 моль калій цинкату K2ZnО2кількості речовин однакові. Отже, якщо в реакцію вступає 3 моль цинк гідроксиду, то утворюється така ж кількість калій цинкату, тому 

v(К2ZnO2)=v(Zn(OH)2)=3 моль

Знаходимо масу калій цинкату кількістю речовини 3 моль за формулою m=v•M, де М=Мr г/моль.

Mr(К2ZnO2)=2Ar(К)+Ar(Zn)+2Ar(O)=2•39+65+2•16=175,  

M(К2ZnO2)=175 г/моль

m(К2ZnO2)=v(К2ZnO2)M(К2ZnO2)=3 моль175 г/моль=525 г

Відповідь: m(К2ZnO2)=525 г.

Інші завдання дивись тут...

  • Карина
    Спасибо большое за решение, и за такое понятное объяснение!
    22 квітня 2019 13:19