Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА (ФРОНТАЛЬНА)

Завдання 1

Напишіть рівняння реакцій, що лежать в основі схем: 

І варіант 

а) Mg->MgO->MgCl2->Mg(OH)2
б) SO2->SO3->H2SO4->Na2SO4

2Mg+O2=2MgO

MgO+2HCl=MgCl2+H2O

MgCl2+2NaOH=Mg(OH)2↓+2NaCl

2SO2+O2=2SO3  (при t°, кат.)

SO3+H2O=H2SO4

H2SO4+2NaOH=Na2SO4+2H2O

 II варіант

а) Zn->ZnO->ZnSO4->Zn(OH)2; б) P->P2O5->H2PO4->K3PO4.

2Zn+O2=2ZnO

ZnO+H2SO4=ZnSO4+H2O

ZnSO4+2KOH=Zn(OH)2↓+K2SO4

4P+5O2=2P2O5

P2O5+3H2O=2H3PO4  (при t°)

H3PO4+3KOH=K3PO4+3H2O

Завдання 2

Напишіть рівняння реакцій, де це можливо:

І варіант ІІ варіант

а) Fe+CuCl2=FeCl2+Cu

б) Zn+Mg(NO3)2

в) Ni+2AgNO3=Ni(NO3)2+2Ag

а) Cu+Hg(NO3)2=Cu(NO3)2+Hg

б) Sn+CuSO4=SnSO4+Cu

в) Ag+MgCl2

Розчини солей реагують з металами за умови, якщо метал активніший, ніж той, що є в складі солі. Дивись таблицю активності металів Бекетова.

 

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 1

Допишіть праві частини рівнянь. Поставте коефіцієнти. Які хімічні властивості солей відображають ці реакції?

а) Солі реагують з кислотами:

Na2SO+ 2HNO2NaNO+ H2O + SO2

б) Солі реагують з кислотами:

K2CO+ 2HCl = 2KCl + H2O + CO2

в) Солі реагують з металами:

Zn + CuSO4ZnSO+ Cu

г) Розчинні солі реагують між собою:

Na2SO+ BaCl2 = 2NaCl + BaSO4

ґ) Солі реагують з кислотами:

AgNO+ HCl = AgCl↓ + HNO3

д) Солі реагують з кислотами:

BaCl+ H2SOBaSO4↓ + 2HCl

І та II рівні

Вправа 2

На натрій сульфід кількістю речовини 0,3 моль подіяли хлоридною кислотою. Обчисліть об'єм газу (н.у.), що виділився. Назвіть утворену сіль.

Відомо: v(Na2S)=0,3 моль

Знайти: V(H2S)-? 

Розв'язання

І варіант

Записуємо рівняння реакції:

0,3 моль                          х л

Na2S   + 2HCl =  2NaCl + H2S↑

1 моль                            22,4 л

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль натрій сульфіду Na2S з утворенням 1 моль сірководню H2S (1 моль газу за н.у. займає об'єм 22,4 л).

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо об'єм газу.

0,3 моль / 1 моль = х л / 22,4 л, звідси х л • 1 моль =0,3 моль • 22,4 л

х = 0,3 моль • 22,4 л : 1 моль = 6,72 л

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: Na2S+2HCl=2NaCl+H2S↑

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль натрій сульфіду Na2S з утворенням 1 моль сірководню H2S, кількість речовини однакова, тому 

v(H2S)=v(Na2S)=0,3 моль

Знаходимо об'єм сірководню кількістю речовини 0,3 моль за формулою V=v•VM, де VM-постійна величина і за н.у. дорівнює 22,4 л/моль.

V(H2S)=v(H2S)VM=0,3 моль22,4 л/моль=6,72 л

Відповідь:  V(H2S)=6,72 л, сірководень.

III рівень

Вправа 3

Натрій гідроксид кількістю речовини 5 моль повністю прореагував з ферум (ІІІ) хлоридом. Обчисліть кількість речовини і масу утвореного осаду. Назвіть продукти реакції.

Відомо: v(NаOH)=5 моль

Знайти: v(Fe(OH)3)-?, m(Fe(OH)3)-?

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

5 моль                        х моль

3NaOH + FeCl3 =3NaCl + Fe(OH)3 

3 моль                        1 моль

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 3 моль натрій гідроксиду NаОН з утворенням 1 моль осаду ферум (IІІ) гідроксиду Fe(OH)3. Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо кількість речовини ферум (III) гідроксиду.

5 моль / 3 моль=х моль / 1 моль, звідси х моль • 3 моль = 5 моль  1 моль

х = 5 моль • 1 моль : 3 моль = 1,66 моль

Знаходимо масу ферум (IІІ) гідроксиду кількістю речовини 1,66 моль за формулою m=v•M, де M=Mrг/моль.

Mr(Fe(OH)3)=Ar(Fe)+3Ar(O)+3Ar(H)=56+3•16+3•1=107,

M(Fe(OH)3)=107 г/моль 

m(Fe(OH)3)=v(Fe(OH)3)M(Fe(OH)3)=1,66 моль107 г/моль=178 г

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції:

5 моль                          х г

3NaOH + FeCl3 = 3NaCl + Fe(OH)3 

3 моль                          107 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 3 моль натрій гідроксиду NаОН з утворенням 1 моль осаду ферум (IІІ) гідроксиду Fe(OH)3Обчислюємо молярну масу (M=Mrг/моль) ферум (IІІ) гідроксиду й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(Fe(OH)3)=Ar(Fe)+3Ar(O)+3Ar(H)=56+3•16+3•1=107,

M(Fe(OH)3)=107 г/моль. Маса 1 моль = 107 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу ферум (III) гідроксиду.

5 моль / 3 моль = х г / 107 г, звідси х г • 3 моль = 5 моль  107 г

х = 5 моль • 107 г : 3 моль = 178 г

Знаходимо кількість речовини ферум (IІІ) гідроксиду масою 178,3 г за формулою v=m/M.

v(Fe(OH)3)=m(Fe(OH)3)/M(Fe(OH)3)=178,3 г:107 г/моль=1,66 моль

ІІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: 3NaOH+FeCl3=3NaCl+Fe(OH)3

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 3 моль натрій гідроксиду NаОН з утворенням 1 моль осаду ферум (IІІ) гідроксиду Fe(OH)3кількість речовини ферум (ІІІ) гідроксиду утричі менша від кількості речовини натрій гідроксиду. Отже, якщо в реакцію вступає 5 моль натрій гідроксиду, то утвориться осад утричі меншою кількістю речовини, тому 

v(Fe(OH)3)=v(NaOH):3=5 моль:3=1,66 моль

Знаходимо масу ферум (IІІ) гідроксиду кількістю речовини 1,66 моль за формулою m=v•M, де M=Mr г/моль.

Mr(Fe(OH)3)=Ar(Fe)+3Ar(O)+3Ar(H)=56+3•16+3•1=107,

M(Fe(OH)3)=107 г/моль

m(Fe(OH)3)=v(Fe(OH)3)M(Fe(OH)3)=1,66 моль107 г/моль=178 г

Відповідь: v(Fe(OH)3)=1,66 моль, m(Fe(OH)3)=178 г, натрій хлор і ферум (ІІІ) гідроксид.

 

Вправа 4

На барій хлорид масою 4,16 г подіяли надлишком сульфатної кислоти. Обчисліть масу та кількість речовини утвореної солі.

Відомо: m(BaCl2)=4,16 г

Знайти: m(BaSO4)-?, v(BaSO4)-?

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

4,16 г                 x г

BaCl2 + H2SO=  BaSO4+2HCl

208 г                 233 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль барій хлориду BаCl2 з утворенням 1 моль осаду барій сульфату ВaSO4Обчислюємо молярні маси (M=Mrг/моль) речовин й, відповідно, маси 1 моль.

Mr(ВаCl2)=Ar(Ba)+2Ar(Cl)=137+235,5=208,

M(BаCl2)=208 г/моль. Маса 1 моль=208 г

Mr(BaSO4)=Ar(Ba)+Ar(S)+4Ar(O)=137+32+4•16=233,

M(BaSO4)=233 г/моль. Маса 1 моль=233 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу барій сульфату.

4,16 г / 208 г = x г / 233 г, звідси х г • 208 г = 4,16 г • 233 г

х = 4,16 г • 233 г : 208 г = 4,66 г

Обчислюємо кількість речовини барій сульфату масою 4,66 г за формулою v=m/M.

v(BaSO4)=m(BaSO4):M(BaSO4)=4,66 г:233 г/моль=0,02 моль

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції:

4,16 г                x моль

BaCl2  + H2SO= BaSO4↓ +2HCl 

208 г                1 моль

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль барій хлориду BаCl2 з утворенням 1 моль осаду барій сульфату ВaSO4Обчислюємо молярну масу (M=Mrг/моль) барій хлориду й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(ВаCl2)=Ar(Ba)+2Ar(Cl)=137+235,5=208,

M(BаCl2)=208 г/моль. Маса 1 моль=208 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо кількість речовини барій сульфату.

4,16 г / 208 г= x моль / 1 моль , звідси х моль • 208 г = 4,16 г • 1 моль

х = 4,16 г • 1 моль : 208 г = 0,02 моль

Обчислюємо масу барій сульфату кількістю речовини 0,02 моль за формулою m=vM, де М=Мr г/моль.

Mr(BaSO4)=Ar(Ba)+Ar(S)+4Ar(O)=137+32+4•16=233,

M(BaSO4)=233 г/моль

m(ВaSO4)=v(ВaSO4)M(ВaSO4)=0,02 моль233 г/моль=4,66 г

ІІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: BaCl2+H2SO4=BaSO4+2HCl 

Обчислюємо кількість речовини барій хлориду масою 4,16 г за формулою v=m/M, де

M=Mrг/моль.

Mr(ВаCl2)=Ar(Ba)+2Ar(Cl)=137+235,5=208,

M(BаCl2)=208 г/моль

v(ВaCl2)=m(BaCl2):M(BaCl2)=4,16 г:208 г/моль=0,02 моль

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль барій хлориду BаCl2 з утворенням 1 моль осаду барій сульфату ВaSO4, кількість речовини однакова, тому 

v(ВaSO4)=v(BaCl2)=0,02 моль

Знаходимо масу барій сульфату кількістю речовини 0,02 моль за формулою m=v•M.

Mr(BaSO4)=Ar(Ba)+Ar(S)+4Ar(O)=137+32+4•16=233,

M(BaSO4)=233 г/моль

m(ВaSO4)=v(ВaSO4)M(ВaSO4)=0,02 моль233 г/моль=4,66 г

Відповідь: m(ВaSO4)=4,66 г, v(ВaSO4)=0,02 моль.

IV рівень

Вправа 5

Берилій гідроксид кількістю речовини 4 моль повністю прореагував з натрій гідроксидом. Обчисліть кількості речовин і маси продуктів реакції.

Відомо: v(Ве(OH)2)=4 моль

Знайти: v(Na2BeO2)-?, v(Н2O)-?, m(Na2BeO2)-? m(Н2O)-?

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

4 моль                 х моль      у моль

Be(OH)2+2NaOH=Na2BeO2+2H2O 

1 моль                 1 моль      2 моль

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль берилій гідроксиду Ве(ОН)2 з утворенням 1 моль натрій берилату Na2BeO2 і 2 моль води Н2О. Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо кількість речовини натрій берилату.

4 моль / 1 моль = х моль / 1 моль, звідси х моль • 1 моль = 4 моль  1 моль

х = 4 моль • 1 моль : 1 моль = 4 моль

За допомогою пропорції обчислюємо кількість речовини води.

4 моль / 1 моль=у моль / 2 моль, звідси у моль • 1 моль = 4 моль  2 моль

у = 4 моль • 2 моль : 1 моль = 8 моль

Знаходимо масу 4 моль натрій берилату і 8 моль води за формулою m=v•M, де M=Mrг/моль.

Mr(Na2BeO2)=2Ar(Na)+Ar(Be)+2•Ar(O)=2•23+9+2•16=87,

M(Na2BeO2)=87 г/моль 

Mr(H2O)=2Ar(H)+Ar(O)=2•1+16=18M(H2O)=18 г/моль 

m(Na2BeO2)=v(Na2BeO2)M(Na2BeO2)=4 моль87 г/моль=348 г

m(H2О)=v(H2О)M(H2О)=8 моль18 г/моль=144 г

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції:

4 моль                   х г           у г

Be(OH)2+2NaOH=Na2BeO2+2H2O 

1 моль                  87 г           36 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль берилій гідроксиду Ве(ОН)2 з утворенням 1 моль натрій берилату Na2BeO2 і 2 моль води Н2О. Обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) речовин й, відповідно, масу 1 моль натрій берилату і масу 2 моль води.

Mr(Na2BeO2)=2Ar(Na)+Ar(Be)+2•Ar(O)=2•23+9+2•16=87,

M(Na2BeO2)=87 г/моль. Маса 1 моль = 87 г

Mr(H2O)=2Ar(H)+Ar(O)=2•1+16=18, M(H2O)=18 г/моль

Маса 1 моль = 18 г, тоді маса 2 моль = 36 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу натрій берилату.

4 моль / 1 моль = х г / 87 г, звідси х г • 1 моль = 4 моль  87 г

х = 4 моль • 87 г : 1 моль = 348 г

За допомогою пропорції обчислюємо масу води.

4 моль / 1 моль = у г / 36 г, звідси у г • 1 моль = 4 моль  36 г

у = 4 моль • 36 г : 1 моль = 144 г

Знаходимо кількість речовини натрій берилату масою 348 г і води масою 144 г за формулою v=m/M.

v(Na2BeO2)=m(Na2BeO2)/M(Na2BeO2)=348 г:87 г/моль=4 моль

v(Н2O)=m(Н2O)/M(Н2O)=144 г:18 г/моль=8 моль

ІІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: Be(OH)2+2NaOH=Na2BeO2+2H2O

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль берилій гідроксиду Ве(ОН)2 з утворенням 1 моль натрій берилату Na2BeO2 і 2 моль води Н2Окількість речовини берилій гідроксиду і натрій берилату однакова, а кількість речовини води удвічі більша від кількості речовини берилій гідроксиду. Отже, якщо в реакцію вступає 4 моль берилій гідроксиду, то утвориться така ж кількість речовини натрій берилату і вода удвічі більшою кількістю речовини, тому 

v(Na2BeO2)=v(Ве(OH)2)=4 моль

v(Н2O)=2v(Ве(OH)2)=24 моль=8 моль

Знаходимо масу 4 моль натрій берилату і 8 моль води за формулою m=v•M, де M=Mrг/моль.

Mr(Na2BeO2)=2Ar(Na)+Ar(Be)+2•Ar(O)=2•23+9+2•16=87,

M(Na2BeO2)=87 г/моль

m(Na2BeO2)=v(Na2BeO2)M(Na2BeO2)=4 моль87 г/моль=348 г

Mr(H2O)=2Ar(H)+Ar(O)=2•1+16=18M(H2O)=1г/моль

m(Н2O)=v(Н2O)M(Н2O)=8 моль•1г/моль=144 г

Відповідь: v(Na2BeO2)=4 моль, v(Н2O)=8 моль, m(Na2BeO2)=348г, 

m(Н2O)=144 г.

 

Вправа б

Складіть задачу за такими даними: є алюміній бромід та натрій гідроксид. Після реакції маса осаду становила 2,54 г.

В результаті реакції алюміній броміду з натрій гідроксидом утворився осад масою 2,54 г. Яка маса натрій гідроксиду прореагувала?

Відомо: m(Al(OH)3)=2,54 г

Знайти: m(NaОН)-?

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

            х г        2,54 г

AlBr+ 3NaOH = Al(OH)3↓ + 3NaBr 

           120 г       78 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 3 моль натрій гідроксиду NaOН з утворенням 1 моль осаду алюміній гідроксиду Al(OH)3Обчислюємо молярні маси (M=Mrг/моль) речовин й, відповідно, маси 3 моль натрій гідроксиду і 1 моль алюміній гідроксиду.

Mr(NaOH)=Ar(Na)+Ar(O)+Ar(H)=23+16+1=40, M(NaOH)=40 г/моль

Маса 1 моль=40 г, а маса 3 моль = 3 • 40 г=120 г

Mr(Al(OH)3)=Ar(Al)+3Ar(O)+3•Ar(H)=27+3•16+3•1=78,

M(Al(OH)3)=78 г/моль. Маса 1 моль=78 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу натрій гідроксиду.

х г / 120 г = 2,54 г / 78 г, звідси х г • 78 г = 2,54 г • 120 г

х = 2,54 г • 120 г : 78 г = 3,9 г

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: AlBr3+3NaOH=Al(OH)3+3NaBr 

Обчислюємо кількість речовини алюміній гідроксиду масою 2,54 г за формулою v=m/M, де M=Mrг/моль.

Mr(Al(OH)3)=Ar(Al)+3Ar(O)+3•Ar(H)=27+3•16+3•1=78,

M(Al(OH)3)=78 г/моль

v(Al(OH)3)=m(Al(OH)3):M(Al(OH)3)=2,54 г:78 г/моль=0,032 моль

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 3 моль натрій гідроксиду NaOН з утворенням 1 моль осаду алюміній гідроксиду Al(OH)3, кількість речовини натрій гідроксиду утричі більша, ніж кількість речовини алюміній гідроксиду. Отже, якщо в результаті реакції утворюється 0,032 моль алюміній гідроксиду, то в реакцію вступає натрій гідроксид утричі більшою кількістю речовини, тому  

v(NaOH)=3v(Al(OH)3)=30,032 моль=0,096 моль

Знаходимо масу натрій гідроксиду кількістю речовини 0,096 моль за формулою m=v•M.

Mr(NaOH)=Ar(Na)+Ar(O)+Ar(H)=23+16+1=40, M(NaOH)=40 г/моль

m(NaOН)=v(NaOH)M(NaOH)=0,096 моль40 г/моль=3,9 г

Відповідь: m(NaOH)=3,9 г. 

Інші завдання дивись тут...