Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА

І рівень

Завдання 1

Укажіть пару речовин, які взаємодіють у розчинах з аргентум (І) нітратом:

A. NH4Cl, NaCl
Б. HCl, Zn(NO3)2 В. K2S, KNO3
Г. K2SO3, HNO3

У розчинах з аргентум (І) нітратом не взаємодіють нітрати і нітратна кислота. 

 

Завдання 2

Укажіть суму коефіцієнтів у якісній реакції на сульфати:

Al2(SO4)3+ВаСl2 -> BaSO4↓+ АlСl3

А. 7 Б. 8 В. 9 Г. 10

1Al2(SO4)3+3ВаСl2 = 3BaSO4↓+ 2АlСl3.

1+3+3+2=9

 

Завдання 3

Позначте речовину, яка за сильного нагрівання провзаємодіє з силіцій (ІV) окидом з виділенням газу. Назвіть газ.

A. NaOH

 

Б. Na2CO3,       

вуглекислий газ

В. AgNO3

 

Г. Al(NO3)3

 

Оксид SiO2, будучи нелетким, при нагріванні реагує з солями, утвореними леткими кислотними оксидами.

Na2CO3+SiO2=Na2SiO3+CO2

ІІ рівень

Завдання 4

Допишіть рівняння реакцій, поставте коефіцієнти:

а) Na3PO4 + 3AgNO3 = 3NaNO+ Ag3PO4;

б) K2S + Pb(NO3)2 = 2KNO+ PbS;

в) ВаСO3 = BaO + CO2↑;

г) NH4Cl = NH3↑ + HCl↑.

 

Завдання 5

Обчисліть, на основі рівняння у завданні 4а, яка маса натрій ортофосфату прореагувала, якщо утворився аргентум ортофосфат масою 8,38 г.

Відомо: m(Ag3PO4)=8,38 г

Знайти: m(Na3PO4)-?  

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

 х г                                8,38 г

Na3PO4 + 3AgNO3 = 3NaNO3+Ag3PO4

164 г                              419 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль натрій ортофосфату Na3PO4 з утворенням 1 моль аргентум ортофосфату Ag3PO4. Обчислюємо молярні маси (M=Mrг/моль) речовин й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(Na3PO4)=3•Ar(Na)+Ar(Р)+4•Ar(О)=3•23+31+4•16=164,  

M(Na3PO4)=164 г/моль. Маса 1 моль=164 г

Mr(Ag3PO4)=3•Ar(Ag)+Ar(Р)+4•Ar(О)=3•108+31+4•16=419,  

M(Ag3PO4)=419 г/моль. Маса 1 моль=419 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу натрій ортофосфату.

х г / 164 г = 8,38 г / 419 г, звідси х г • 419 г = 8,38 г • 164 г

х = 8,38 г • 164 г : 419 г = 3,28 г

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: Na3PO4+3AgNO3=3NaNO3+Ag3PO4

Обчислюємо кількість речовини аргентум ортофосфату масою 8,38 г за формулою v=m/M, де M=Mrг/моль.

Mr(Ag3PO4)=3•Ar(Ag)+Ar(Р)+4•Ar(О)=3•108+31+4•16=419,

M(Ag3PO4)=419 г/моль

v(Ag3PO4)=m(Ag3PO4):M(Ag3PO4)=8,38 г:419 г/моль=0,02 моль

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль натрій ортофосфату Na3PO4 з утворенням 1 моль аргентум ортофосфату Ag3PO4, кількість речовини однакова, тому  

v(Na3PO4)=v(Ag3PO4)=0,02 моль

Знаходимо масу натрій ортофосфату кількістю речовини 0,02 моль за формулою m=v•M.

Mr(Na3PO4)=3•Ar(Na)+Ar(Р)+4•Ar(О)=3•23+31+4•16=164,

M(Na3PO4)=164 г/моль

m(Na3PO4)=v(Na3PO4)•M(Na3PO4)=0,02 моль•164 г/моль=3,28 г

Відповідь: m(Na3PO4)=3,28 г.

ІІІ рівень

Завдання 6

Позначте, які з солей, поданих формулами взаємодіють з хлоридною кислотою.

а) МgСl2; б) К2СO3; в) Na2S; г) Na2SO3; ґ) МgСl2; д) СаСO3. Відповідь підтвердіть рівняннями реакцій.

б) К2СO3+2HCl=2KCl+H2O+СО2;

в) Na2S+2HCl=2NaCl+H2S;

г) Na2SO3+2HCl=2NaCl+H2О+SO2;

д) СаСO3+2HCl=CaCl2+H2О+CO2.

З хлоридною кислотою взаємодіють ті солі, що не є хлоридами.

 

Завдання 7

Є речовини: магній оксид, нітратна кислота, натрій гідроксид, фенолфталеїн. Опишіть, як експериментально добути дві солі нітратної кислоти. Напишіть рівняння реакцій.

MgO+2HNO3=Mg(NO3)2+H2O

NаOH+HNO3=NaNO3+H2O

 

Завдання 8

Напишіть рівняння якісної реакції на сульфати. Обчисліть, яка маса реагентів вступила в реакцію, якщо випав осад кількістю речовини 0,3 моль.

Відомо: v(BaSO4)=0,3 моль

Знайти: m(Na2SO4)-?, m(BaCl2)-? 

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

  х г        у г                0,3 моль

Na2SO4 + BaCl2 = 2NaCl + BaSO4

  142 г     208 г               1 моль

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль натрій сульфату Na2SO4 і 1 моль барій хлориду BaCl2 з утворенням 1 моль барій сульфату BaSO4Обчислюємо молярні маси (M=Mrг/моль) речовин й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(Na2SO4)=2•Ar(Na)+Ar(S)+4•Ar(O)=2•23+32+4•16=142,

M(Na2SO4)=142 г/моль. Маса 1 моль=142 г

Mr(BaCl2)=Ar(Ва)+2•Ar(Cl)=137+2•35,5=208,

M(BaCl2)=208 г/моль. Маса 1 моль=208 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу натрій сульфату.

х г / 142 г = 0,3 моль / 1 моль, звідси х г • 1 моль = 0,3 моль • 142 г

х = 0,3 моль • 142 г : 1 моль = 42,6 г

За допомогою пропорції обчислюємо масу барій хлориду.

у г / 208 г = 0,3 моль / 1 моль, звідси у г  1 моль = 0,3 моль • 208 г

у = 0,3 моль • 208 г : 1 моль = 62,4 г

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: Na2SO4+BaCl2=2NaCl+BaSO4

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль натрій сульфату Na2SO4 і 1 моль барій хлориду BaCl2 з утворенням 1 моль барій сульфату BaSO4, кількість речовини однакова, тому

v(Na2SO4)=v(BaCl2)=v(BaSO4)=0,3 моль

Знаходимо маси реагентів кількістю речовини 0,3 моль за формулою m=v•M, де М=Мrг/моль.

Mr(Na2SO4)=2•Ar(Na)+Ar(S)+4•Ar(O)=2•23+32+4•16=142,

M(Na2SO4)=142 г/моль

Mr(BaCl2)=Ar(Ва)+2•Ar(Cl)=137+2•35,5=208,

M(BaCl2)=208 г/моль

m(Na2SO4)=v(Na2SO4)M(Na2SO4)=0,3 моль•142 г/моль=42,6 г

m(BaCl2)=v(BaCl2)M(BaCl2)=0,3 моль•208 г/моль=62,4 г

Відповідь: m(Na2SO4)=42,6 г, m(BaCl2)=62,4 г.

IV рівень

Завдання 9

Установіть невідомі речовини А, Б, В, Г, Ґ за даними схемами реакцій, назвіть їх та напишіть рівняння реакцій:

а) SОз + А -> Б;

б) Б + В -> ВаSO4 + Г;

в) АgNO3 + Г = Ґ + HNO3.

А - H2O Б -  H2SO4 В -  BaCl2 Г - HCl Ґ - AgCl

SO3+H2O=H2SO4

H2SO4+BaCl2=BaSO4+2HCl

AgNO3+HCl=AgCl↓+HNO3

 

Завдання 10

У двох пробірках під шифрами є розчини калій хлориду та калій сульфату. Поясніть, як експериментально визначити кожну з них. Відповідь підтвердіть рівняннями реакцій.

За допомогою якісних реакцій можна розпізнати хлориди і сульфати. 

KCl+AgNO3=KNO3+AgCl↓ Випадає білий сирнистий осад, нерозчинний у кислотах.

K2SO4+BaCl2=2KCl+BaSO4↓ Випадає білий осад, нерозчинний у кислотах.

Якісними називають реакції, за допомогою яких виявляють речовини серед інших.

 

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

І рівень

Вправа 1

Вставте пропущені слова, щоб вирази стали завершеними:

1. Солі - це складні речовини, до складу яких входять катіони металів і аніони кислотних залишків.

2. Солі реагують з такими речовинами: а) металами; б) кислотами;

в) лугами; г) кислотними оксидами (за сильного нагрівання); ґ) між собою (у водних розчинах).

3. Деякі солі розкладаються за нагрівання.

4. Реакції солей з сильними кислотами відбуваються за умов:

а) випадає осад; б) новоутворена кислота нестійка; в) новоутворена кислота слабша, ніж реагуюча.

5. Реакції між двома солями в розчинах відбуваються, якщо одна з утворених речовин випадає в осад.

6. Залізо з розчином солі Купруму прореагує, бо у ряді активності металів знаходиться лівіше міді.

 

Вправа 2

Допишіть рівняння реакцій та вкажіть, які властивості речовин вони відображають:

а) Zn(NO3)2+2NaOH=2NaNO3+Zn(OH)2;

б) Na23+2HCl=2NaCl+SO22О;

в) Fe+2AgNO3=Fe(NO3)2+2Ag

г) Ва(ОН)2+K2SO4=BaSO4+KOH.

Рівняння відображають хімічні властивості речовин. 

ІІІ рівень

Вправа 3

Є речовини: Рb(NO3)2, Н2SO4, КОН, Zn, SO3, Na2O. Напишіть рівняння усіх можливих реакцій.

1. Pb(NO3)2+H2SO4=PbSO4+2HNO3 

2. Pb(NO3)2+2KOH=2KNO3+Pb(OH)2

3. Pb(NO3)2+Zn=Zn(NO3)2+Pb

4. H2SO4+2KOH=K2SO4+2H2O

5. H2SO4+Na2O=Na2SO4+H2O

6. 2KOH+SO3=K2SO4+H2O

7. Na2O+SO3=Na2SO4

 

Вправа 4

У двох пробірках без написів є розчини натрій хлориду та алюміній сульфату. Поясніть, як експериментально можна визначити кожну з них. Напишіть рівняння реакцій.

За дапомогою якісних реакцій можна розпізнати хлориди і сульфати.

NaCl+AgNO3=NaNO3+AgCl↓ Випадає білий сирнистий осад, нерозчинний у кислотах.                      

Al2(SO4)3+ 3BaCl2=2AlCl3+3BaSO4↓ Випадає білий осад, нерозчинний у кислотах.

Якісними називають реакції, за допомогою яких виявляють речовини серед інших.

 

Вправа 5

Установіть невідомі речовини А, Б, В, Г, Ґ за даними схемами реакцій, назвіть їх та напишіть рівняння реакцій:

а) ZnO+A->ZnCl2+Б;

б) Nа+Б->В+Н2↑;

в) ZnCl2->Г↓+NаСl;

г) Г+Ґ->Д.

 А - HCl Б - H2O   В - NaOH Г - Zn(OH)2   Ґ - KOH
 Д - K2[Zn(OH)4]

а) ZnO+2HCl=ZnCl2+H2O; 

б) 2Nа+2H2O=2NaOH+Н2↑; 

в) ZnCl2+2NaOH=Zn(OH)2↓+2NaCl

г) Zn(OH)2 + KOH=K2[Zn(OH)4].

Скласти формулу сполуки K2Zn(OH)4 можна, замінюючи у формулі цинкату K2ZnO2 кожний атом Оксигену (двовалентний елемент) на дві ОН-групи (одновалентні). 

 

Вправа 6

Через вапняну воду, що містила кальцій гідроксид кількістю речовини 0,3 моль, пропустили карбон (ІV) оксид до утворення середньої солі. Обчисліть масу та кількість речовини утвореної солі. Назвіть її. Обчисліть об’єм карбон (ІV)  оксиду, що прореагував.

Відомо: v(Ca(OH)2)=0,3 моль

Знайти: m(CaCO3)-?, v(CaCO3)-?, V(CO2)-? 

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

0,3 моль   у л       х г

Ca(OH)2 + CO2  = CaCO+ H2O

1 моль     22,4 л  100 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль кальцій гідроксиду Ca(OH)2 і 1 моль карбон (IV) оксиду CO2 (1 моль газу займає об'єм 22,4 л за н.у.) з утворенням 1 моль кальцій карбонату CaCO3.

Обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) кальцій карбонату й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(CaCO3)=Ar(Cа)+Ar(С)+3•Ar(O)=40+12+3•16=100, 

M(CaCO3)=100 г/моль. Маса 1 моль = 100 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу кальцій карбонату.

0,3 моль / 1 моль = х г / 100 г, звідси х г • 1 моль = 0,3 моль • 100 г

х = 0,3 моль • 100 г : 1 моль = 30 г

За допомогою пропорції обчислюємо об'єм карбон (IV) оксиду.

0,3 моль / 1 моль = у л / 22,4 л, звідси у л • 1 моль = 0,3 моль • 22,4 л

у = 0,3 моль • 22,4 л : 1 моль = 6,72 л

Обчислюємо кількість речовини кальцій карбонату масою 30 г за формулою v=m/M. 

v(CaCO3)=m(CaCO3)/M(CaCO3)=30 г:100 г/моль=0,3 моль

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: Ca(OH)2+CO2=CaCO3+H2O

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль кальцій гідроксиду Ca(OH)2 і 1 моль карбон (IV) оксиду CO2  з утворенням 1 моль кальцій карбонату CaCO3, кількість речовии однакова, тому

v(CaCO3)=v(CO2)=v(Ca(OH)2)=0,3 моль

Знаходимо масу кальцій карбонату кількістю речовини 0,3 моль за формулою m=v•M, де М=Мrг/моль

Mr(CaCO3)=Ar(Cа)+Ar(С)+3•Ar(O)=40+12+3•16=100,

M(CaCO3)=100 г/моль

m(CaCO3)=v(CaCO3)M(CaCO3)=0,3 моль•100 г/моль=30 г

Обчислюємо об'єм карбон (IV) оксиду кількістю речовини 0,3 моль за формулою V=v•Vм, де Vм-постійна величина і за н.у. дорівнює 22,4 л/моль.

V(CO2)=v(CO2)VM=0,3 моль•22,4 л/моль=6,72 л

Відповідь: m(CaCO3)=30 г, v(CaCO3)=0,3 моль, V(CO2)=6,72 л.

Інші завдання дивись тут...