Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА

Завдання 1. Уважно вивчіть таблицю "Способи добування солей" та впишіть по одному прикладу рівнянь реакцій між запропонованими речовинами.

Речовини, реагують 

з утворенням солей

Рівняння реакцій
1. Метал + неметал Hg + S = HgS

2. Метал + кислота

Fe + 2HCl = FeCl2 + H2

3. Основний оксид +

кислотний оксид

CaO + CO2 = CaCO3

4. Основний оксид +

кислота

CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O

5. Розчин солі +

луг

CuSO4+2NaOH = Cu(OH)2 + Na2SO4

6. Метал +

розчин солі

Cu + HgCl2 = CuCl2 + Hg

7. Кислота +

розчин солі

2HCl + MgCO3 = MgCl2 + H2O + CO2

8. Луг +

кислотний оксид

Ca(OH)2 + SO2 = CaSO3 + H2O

9. Основа +

кислота

NaOH + HCl = NaCl + H2O

10. Розчини

двох солей

AgNO3 + NaCl = AgCl↓ + NaNO3

І рівень

Завдання 2. Напишіть рівняння реакцій взаємодії:

а) 2Na + Br2 = 2NaBr

б) CaO + 2HCl = CaCl2 + H2O

в) CO2 + BaO = BaCO3

г) Fe + H2SO4 = FeSO4 + H2

 

Завдання 3. Обчисліть масу солі, що утвориться за взаємодії карбон (IV) оксиду об'ємом 4,48 л (н.у.) з натрій гідроксидом.

Відомо: V(CO2)=4,48 л. Знайти: m(Na2CO3)-?

Розв'язування:

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

                4,48 л      х г     

   2NaOH  +  CO2  =   Na2CO3 + H2O

                22,4 л      106 г      

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль вуглекислого газу СО2 (1 моль газу за н.у. займає об'єм 22,4 л) з утворенням 1 моль солі Na23 .  Обчислюємо молярну масу (M=Mrг/моль) солі й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(Na2CO3)=2Ar(Na)+Ar(C)+3Ar(O)=223+12+3•16=106,

M(Na2CO3)=106 г/моль. Маса 1 моль=106 г. 

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

4,48 л / 22,4 л = х г / 106 г, звідси

х г • 22,4 л = 4,48 л • 106 г

х = 4,48 л • 106 г / 22,4 л

х =21,2 г.

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: 2NaOH+CO2=Na2CO3+H2O

Обчислюємо кількість речовини вуглекислого газу об'ємом  4,48 л за формулою v=V/VM, де VM-постійна величина і за н.у. чисельно дорівнює 22,4 л/моль.

v(СO2)=V(СO2) : VM=4,48 л : 22,4 л/моль=0,2 моль

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль вуглекислого газу СО2 з утворенням 1 моль солі Na23, кількості речовин однакові. Отже, якщо в реакцію вступає 0,2 моль вуглекислого газу, то утвориться така ж кількість речовини солі, тому 

v(Na2CO3)=v(CО2)=0,2 моль. 

Знаходимо масу солі кількістю речовини 0,2 моль за формулою m=v•M, де М=Мrг/моль.

Mr(Na2CO3)=2Ar(Na)+Ar(C)+3Ar(O)=223+12+3•16=106,

M(Na2CO3)=106 г/моль. 

m(Na2CO3)=v(Na2CO3)•M(Na2CO3)=0,2 моль•106 г/моль=21,2 г

Відповідь: m(Na2CO3)=21,2 г.

ІІ рівень

Завдання 4. Напишіть рівняння реакції добування магній хлориду двома способами:

а) Mg + Cl2 = MgCl2

б) MgSO4 + BaCl2 = MgCl2 + BaSO4

 

Завдання 5. Напишіть два рівняння реакції добування солі за участю реакцій заміщення:

в) Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2

б) Zn + CuCl2 = ZnCl2 + Cu

 

Завдання 6. Обчисліть масу солі, що утвориться за взаємодії купрум (ІІ) оксиду кількістю речовини 0,6 моль з сульфатною кислотою.

Відомо: v(CuO)=0,6 моль. Знайти: m(CuSO4)-?

Розв'язування:

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

    0,6 моль             х г

     CuO  +  H2SO4= CuSO4 + H2

    1 моль               160 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль купрум (ІІ) оксиду CuО з утворенням 1 моль солі CuSO4. Обчислюємо молярну масу (M=Mrг/моль) солі й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(CuSO4)=Ar(Cu)+Ar(S)+4•Ar(O)=64+32+4•16=160,

M(CuSO4)=160 г/моль. Маса 1 моль=160 г. 

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

0,6 моль / 1 моль = х г / 160 г, звідси

х г • 1 моль = 0,6 моль • 160 г

х = 0,6 моль • 160 г / 1 моль

х = 96 г

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: CuO+H2SO4= CuSO4+H2 

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль купрум (ІІ) оксиду CuО з утворенням 1 моль солі CuSO4кількості речовин однакові. Отже, якщо в реакцію вступає 0,6 моль купрум (ІІ) оксиду, то утворюється така ж кількість речовини солі, тому  

v(CuSO4)=v(CuO)=0,6 моль.

Знаходимо масу солі кількістю речовини 0,6 моль за формулою m=v•M, де М=Мrг/моль.

Mr(CuSO4)=Ar(Cu)+Ar(S)+4•Ar(O)=64+32+4•16=160,

M(CuSO4)=160 г/моль.

m(CuSO4)=v(CuSO4)•M(CuSO4)=0,6 моль•160 г/моль=96 г

Відповідь: m(CuSO4)=96 г.

ІІІ рівень

Завдання 7. Напишіть по два рівняння реакції сполучення та заміщення, внаслідок чого утворюються солі.

а) Mg + Cl2 = MgCl2

б) CaO + CO2 = CaCO3

в) Zn + Hg(NO3)2 = Zn(NO3)2 + Hg

г) 2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2

 

Завдання 8. Через розчин, що містить калій гідроксид, пропустили сульфур (IV) оксид об'ємом 7,62 л (н.у.) до утворення середньої солі. Обчисліть масу і кількість речовини солі, що утворилася.

Відомо: V(SO2)=7,62 л. Знайти: m(K2SO3)-?, v(K2SO3)-?

Розв'язування:

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

    7,62 л                х г

     SO2  +   2KOH  = K2SO3 + H2O

    22,4 л                158 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль сульфур (IV) оксиду SО2 (1 моль газу за н.у. займає об'єм 22,4 л) з утворенням 1 моль солі K2SO3. Обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) солі й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(K2SO3)=2Ar(K)+Ar(S)+3Ar(O)=239+32+316=158,

M(K2SO3)=158 г/моль. Маса 1 моль=158 г. 

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

7,62 л / 22,4 л = х г / 158 г, звідси

х г • 22,4 л = 7,62 л • 158 г

х = 7,62 л • 158 г / 22,4 л

х = 53,7 г.

Обчислюємо кількість речовини солі масою 53,7 г за формулою v=m/M.

v(K2SO3)=m(K2SO3):M(K2SO3)=53,7 г : 158 г/моль=0,34 моль.

II спосіб

Записуємо рівняння реакції:

   7,62 л                 х моль

     SO2  +   2KOH  = K2SO3   + H2O

    22,4 л                1 моль

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль сульфур (IV) оксиду SО2 (1 моль газу за н.у. займає об'єм 22,4 л) з утворенням 1 моль солі K2SO3.  

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

7,62 л / 22,4 л = х моль / 1 моль, звідси

х моль • 22,4 л = 7,62 л • 1 моль

х = 7,62 л • 1 моль / 22,4 л

х = 0,34 моль.

Знаходимо масу калій сульфату кількістю речовини 0,34 моль за формулою m=v•M, де M=Mrг/моль.

Mr(K2SO3)=2Ar(K)+Ar(S)+3Ar(O)=239+32+316=158,

M(K2SO3)=158 г/моль. 

m(K2SO3)=v(K2SO3)•M(K2SO3)=0,34 моль • 158 г/моль=53,7 г

ІІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: SO2+2KOH=K2SO3+H2O 

Обчислюємо кількість речовини сульфур (IV) оксиду об'ємом 7,62 л за формулою v=V/VM, де VM-постійна величина і за н.у. чисельно дорівнює 22,4 л/моль.

v(SO2)=V(SO2):VM=7,62 л : 22,4 л/моль=0,34 моль

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль сульфур (IV) оксиду SО2 з утворенням 1 моль солі K2SO3, кількості речовин однакові. Отже, якщо в реакцію вступає 0,34 моль сульфур (IV) оксиду, то утвориться така ж кількість речовини калій сульфату, тому  v(K2SO3)=v(SO2)=0,34 моль.

Знаходимо масу калій сульфату кількістю речовини 0,34 моль за формулою m=v•M, де М=Мrг/моль.

Mr(K2SO3)=2Ar(K)+Ar(S)+3Ar(O)=239+32+316=158,

M(K2SO3)=158 г/моль. 

m(K2SO3)=v(K2SO3)•M(K2SO3)=0,34 моль•158 г/моль=53,7 г

Відповідь: m(K2SO3)=53,7 г, v(K2SO3)=0,34 моль. 

 

Завдання 9. Під час взаємодії алюміній оксиду з розчином хлоридної кислоти утворилася сіль кількістю речовини 0,2 моль. Обчисліть маси вихідних речовин.

Відомо: v(AlCl3)=0,2 моль. Знайти: m(Al2O3)-?, m(HCl)-?

Розв'язування:

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

     х г          у г       0,2 моль

     Al2O3  +  6HCl = 2AlCl3 + 3H2

    102 г       219 г    2 моль

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль алюміній оксиду Al2O3 i 6 моль хлоридної кислоти HCl з утворенням 2 моль солі алюміній хлориду AlCl3. Обчислюємо молярну масу (M=Mrг/моль) вихідних речовин й, відповідно, масу 1 моль алюміній оксиду і масу 6 моль хлоридної кислоти.

Mr(Al2O3)=2•Ar(Al)+3•Ar(O)=2•27+3•16=102,

M(Al2O3)=102 г/моль. Маса 1 моль=102 г. 

Mr(HCl)=Ar(H)+Ar(Cl)=1+35,5=36,5, M(HCl)=36,5 г/моль. 

Маса 1 моль=36,5 г, а маса 6 моль= 219 г.

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо дві пропорції і розв'язуємо їх.

Пропорція для обчислення маси алюміній оксиду.

х г / 102 г = 0,2 моль / 2 моль, звідси

х г • 2 моль = 0,2 моль • 102 г

х = 0,2 моль • 102 г / 2 моль

х =10,2 г

Пропорція для обчислення маси хлоридної кислоти.

у г / 219 г = 0,2 моль / 2 моль, звідси

у г • 2 моль = 0,2 моль • 219 г

у = 0,2 моль • 219 г / 2 моль

у =21,9 г

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: Al2O3+6HCl=2AlCl3+3H2O  

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль алюміній оксиду Al2O3 i 6 моль хлоридної кислоти HCl з утворенням 2 моль солі алюміній хлориду AlCl3Кількість речовини алюміній оксиду у 2 рази менша, а кількість речовини хлоридної кислоти у 3 рази більша, ніж кількість речовини алюміній хлориду. Отже, якщо в результаті реакції утворюється 0,2 моль алюміній хлориду, то в реакцію вступає алюміній оксид кількістю речовини удвічі меншою, тому 

v(Al2O3)=v(AlCl3):2=0,2:2=0,1 моль 

та хлоридна кислота кількістю речовини у 3 рази більшою, тому  

v(HCl)=3•v(AlCl3)=3•0,2 моль=0,6 моль.

Знаходимо масу вихідних продуктів за формулою m=v•M, де М=Мrг/моль.

Mr(Al2O3)=2•Ar(Al)+3•Ar(O)=2•27+3•16=102,

M(Al2O3)=102 г/моль.

m(Al2O3)=v(Al2O3)•M(Al2O3)=0,1 моль•102 г/моль=10,2 г.

Mr(HCl)=Ar(H)+Ar(Cl)=1+35,5=36,5, M(HCl)=36,5 г/моль.

m(HCl)=v(HCl)•M(HCl)=0,6 моль•36,5 г/моль=21,9 г.

Відповідь: m(Al2O3)=10,2 г, m(HCl)=21,9 г.

 

Завдання 10. Напишіть рівняння реакцій взаємодії між:

а) кислотою і сіллю 

HCl + AgNO3 = AgCl + HNO3

б) кислотою і нерозчинною основою

H2SO4 + Cu(OH)2 = CuSO4 + 2H2O

в) кислотою і лугом

HCl + NaOH = NaCl + H2O

г) між солями в розчині

AgNO3 + KCl = AgCl + KNO3 

 Інші завдання дивись тут...