Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА

Завдання 1

Впишіть у таблицю по одному прикладу рівнянь реакцій між запропонованими речовинами.

Речовини, реагують 

з утворенням солей

Рівняння реакцій
1. Метал + неметал Hg + S = HgS

2. Метал + кислота

Fe + 2HCl = FeCl2 + H2

3. Основний оксид +

кислотний оксид

CaO + CO2 = CaCO3

4. Основний оксид +

кислота

CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O

5. Розчин солі +

луг

CuSO4+2NaOH = Cu(OH)2 + Na2SO4

6. Метал +

розчин солі

Cu + HgCl2 = CuCl2 + Hg

7. Кислота +

розчин солі

2HCl + MgCO3 = MgCl2 + H2O + CO2

8. Луг +

кислотний оксид

Ca(OH)2 + SO2 = CaSO3 + H2O

9. Основа +

кислота

NaOH + HCl = NaCl + H2O

10. Розчини

двох солей

AgNO3 + NaCl = AgCl↓ + NaNO3

І рівень

Завдання 2

Напишіть рівняння реакцій взаємодії:

а) 2Na + Br2 = 2NaBr

б) CaO + 2HCl = CaCl2 + H2O

в) CO2 + BaO = BaCO3

г) Fe + H2SO4 = FeSO4 + H2

 

Завдання 3

Обчисліть масу солі, що утвориться за взаємодії карбон (IV) оксиду об'ємом 4,48 л (н.у.) з натрій гідроксидом.

Відомо: V(CO2)=4,48 л

Знайти: m(Na2CO3)-?

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

             4,48 л      х г     

2NaOH  +  CO2  =   Na2CO3 + H2O

             22,4 л      106 г      

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль вуглекислого газу СО2 (1 моль газу за н.у. займає об'єм 22,4 л) з утворенням 1 моль солі Na23. Обчислюємо молярну масу (M=Mrг/моль) солі й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(Na2CO3)=2Ar(Na)+Ar(C)+3Ar(O)=223+12+3•16=106,

M(Na2CO3)=106 г/моль. Маса 1 моль=106 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу натрій карбонату.

4,48 л / 22,4 л = х г / 106 г, звідси х г • 22,4 л = 4,48 л • 106 г

х = 4,48 л • 106 г : 22,4 л =21,2 г

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: 2NaOH+CO2=Na2CO3+H2O

Обчислюємо кількість речовини вуглекислого газу об'ємом  4,48 л за формулою v=V/VM, де VM-постійна величина і за н.у. чисельно дорівнює 22,4 л/моль.

v(СO2)=V(СO2) : VM=4,48 л : 22,4 л/моль=0,2 моль

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль вуглекислого газу СО2 з утворенням 1 моль солі Na23, кількість речовини однакова, тому 

v(Na2CO3)=v(CО2)=0,2 моль

Знаходимо масу солі кількістю речовини 0,2 моль за формулою m=v•M, де М=Мrг/моль.

Mr(Na2CO3)=2Ar(Na)+Ar(C)+3Ar(O)=223+12+3•16=106,

M(Na2CO3)=106 г/моль

m(Na2CO3)=v(Na2CO3)•M(Na2CO3)=0,2 моль•106 г/моль=21,2 г

Відповідь: m(Na2CO3)=21,2 г.

ІІ рівень

Завдання 4

Напишіть рівняння реакції добування магній хлориду двома способами:

а) Mg + Cl2 = MgCl2

б) MgSO4 + BaCl2 = MgCl2 + BaSO4

 

Завдання 5

Напишіть два рівняння реакції добування солі за участю реакцій заміщення:

в) Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2

б) Zn + CuCl2 = ZnCl2 + Cu

 

Завдання 6

Обчисліть масу солі, що утвориться за взаємодії купрум (ІІ) оксиду кількістю речовини 0,6 моль з сульфатною кислотою.

Відомо: v(CuO)=0,6 моль

Знайти: m(CuSO4)-?

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

0,6 моль             х г

CuO  +  H2SO4= CuSO4 + H2

1 моль               160 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль купрум (ІІ) оксиду CuО з утворенням 1 моль солі CuSO4. Обчислюємо молярну масу (M=Mrг/моль) солі й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(CuSO4)=Ar(Cu)+Ar(S)+4•Ar(O)=64+32+4•16=160,

M(CuSO4)=160 г/моль. Маса 1 моль=160 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу купрум сульфату.

0,6 моль / 1 моль = х г / 160 г, звідси х г • 1 моль = 0,6 моль • 160 г

х = 0,6 моль • 160 г : 1 моль = 96 г

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: CuO+H2SO4= CuSO4+H2 

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль купрум (ІІ) оксиду CuО з утворенням 1 моль солі CuSO4кількість речовини однакова, тому  

v(CuSO4)=v(CuO)=0,6 моль

Знаходимо масу солі кількістю речовини 0,6 моль за формулою m=v•M, де М=Мrг/моль.

Mr(CuSO4)=Ar(Cu)+Ar(S)+4•Ar(O)=64+32+4•16=160,

M(CuSO4)=160 г/моль

m(CuSO4)=v(CuSO4)•M(CuSO4)=0,6 моль•160 г/моль=96 г

Відповідь: m(CuSO4)=96 г.

ІІІ рівень

Завдання 7

Напишіть по два рівняння реакції сполучення та заміщення, внаслідок чого утворюються солі.

а) Mg + Cl2 = MgCl2

б) CaO + CO2 = CaCO3

в) Zn + Hg(NO3)2 = Zn(NO3)2 + Hg

г) 2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2

 

Завдання 8

Через розчин, що містить калій гідроксид, пропустили сульфур (IV) оксид об'ємом 7,62 л (н.у.) до утворення середньої солі. Обчисліть масу і кількість речовини солі, що утворилася.

Відомо: V(SO2)=7,62 л

Знайти: m(K2SO3)-?, v(K2SO3)-?

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

7,62 л             х г

SO2 + 2KOH = K2SO3 + H2O

22,4 л            158 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль сульфур (IV) оксиду SО2 (1 моль газу за н.у. займає об'єм 22,4 л) з утворенням 1 моль солі K2SO3. Обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) солі й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(K2SO3)=2Ar(K)+Ar(S)+3Ar(O)=239+32+316=158,

M(K2SO3)=158 г/моль. Маса 1 моль=158 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу калій сульфату.

7,62 л / 22,4 л = х г / 158 г, звідси х г • 22,4 л = 7,62 л • 158 г

х = 7,62 л • 158 г : 22,4 л = 53,7 г

Обчислюємо кількість речовини солі масою 53,7 г за формулою v=m/M.

v(K2SO3)=m(K2SO3):M(K2SO3)=53,7 г : 158 г/моль=0,34 моль

II спосіб

Записуємо рівняння реакції:

7,62 л           х моль

SO2 + 2KOH = K2SO3 + H2O

22,4 л          1 моль

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль сульфур (IV) оксиду SО2 (1 моль газу за н.у. займає об'єм 22,4 л) з утворенням 1 моль солі K2SO3.  

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо кількість речовини калій сульфату.

7,62 л / 22,4 л = х моль / 1 моль, звідси х моль • 22,4 л = 7,62 л • 1 моль

х = 7,62 л • 1 моль : 22,4 л = 0,34 моль

Знаходимо масу калій сульфату кількістю речовини 0,34 моль за формулою m=v•M, де M=Mrг/моль.

Mr(K2SO3)=2Ar(K)+Ar(S)+3Ar(O)=239+32+316=158,

M(K2SO3)=158 г/моль

m(K2SO3)=v(K2SO3)•M(K2SO3)=0,34 моль • 158 г/моль=53,7 г

ІІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: SO2+2KOH=K2SO3+H2O 

Обчислюємо кількість речовини сульфур (IV) оксиду об'ємом 7,62 л за формулою v=V/VM, де VM-постійна величина і за н.у. чисельно дорівнює 22,4 л/моль.

v(SO2)=V(SO2):VM=7,62 л : 22,4 л/моль=0,34 моль

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль сульфур (IV) оксиду SО2 з утворенням 1 моль солі K2SO3, кількість речовини однакова, тому  

v(K2SO3)=v(SO2)=0,34 моль

Знаходимо масу калій сульфату кількістю речовини 0,34 моль за формулою m=v•M, де М=Мrг/моль.

Mr(K2SO3)=2Ar(K)+Ar(S)+3Ar(O)=239+32+316=158,

M(K2SO3)=158 г/моль

m(K2SO3)=v(K2SO3)•M(K2SO3)=0,34 моль•158 г/моль=53,7 г

Відповідь: m(K2SO3)=53,7 г, v(K2SO3)=0,34 моль. 

 

Завдання 9

Під час взаємодії алюміній оксиду з розчином хлоридної кислоти утворилася сіль кількістю речовини 0,2 моль. Обчисліть маси вихідних речовин.

Відомо: v(AlCl3)=0,2 моль

Знайти: m(Al2O3)-?, m(HCl)-?

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

х г        у г     0,2 моль

Al2O3 + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2

102 г     219 г  2 моль

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль алюміній оксиду Al2O3 i 6 моль хлоридної кислоти HCl з утворенням 2 моль солі алюміній хлориду AlCl3. Обчислюємо молярну масу (M=Mrг/моль) вихідних речовин й, відповідно, масу 1 моль алюміній оксиду і масу 6 моль хлоридної кислоти.

Mr(Al2O3)=2•Ar(Al)+3•Ar(O)=2•27+3•16=102,

M(Al2O3)=102 г/моль. Маса 1 моль=102 г

Mr(HCl)=Ar(H)+Ar(Cl)=1+35,5=36,5, M(HCl)=36,5 г/моль

Маса 1 моль=36,5 г, а маса 6 моль= 219 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу алюміній оксиду.

х г / 102 г = 0,2 моль / 2 моль, звідси х г • 2 моль = 0,2 моль • 102 г

х = 0,2 моль • 102 г : 2 моль =10,2 г

За допомогою пропорції обчислюємо масу хлоридної кислоти.

у г / 219 г = 0,2 моль / 2 моль, звідси у г • 2 моль = 0,2 моль • 219 г

у = 0,2 моль • 219 г : 2 моль =21,9 г

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: Al2O3+6HCl=2AlCl3+3H2O  

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль алюміній оксиду Al2O3 i 6 моль хлоридної кислоти HCl з утворенням 2 моль солі алюміній хлориду AlCl3Кількість речовини алюміній оксиду удвічі менша, а кількість речовини хлоридної кислоти утричі більша, ніж кількість речовини алюміній хлориду. Отже, якщо в результаті реакції утворюється 0,2 моль алюміній хлориду, то в реакцію вступає алюміній оксид кількістю речовини удвічі меншою, тому 

v(Al2O3)=v(AlCl3):2=0,2:2=0,1 моль 

та хлоридна кислота кількістю речовини утричі більшою, тому  

v(HCl)=3•v(AlCl3)=3•0,2 моль=0,6 моль

Знаходимо масу вихідних продуктів за формулою m=v•M, де М=Мrг/моль.

Mr(Al2O3)=2•Ar(Al)+3•Ar(O)=2•27+3•16=102,

M(Al2O3)=102 г/моль

m(Al2O3)=v(Al2O3)•M(Al2O3)=0,1 моль•102 г/моль=10,2 г

Mr(HCl)=Ar(H)+Ar(Cl)=1+35,5=36,5, M(HCl)=36,5 г/моль

m(HCl)=v(HCl)•M(HCl)=0,6 моль•36,5 г/моль=21,9 г

Відповідь: m(Al2O3)=10,2 г, m(HCl)=21,9 г.

 

Завдання 10

Напишіть рівняння реакцій взаємодії між:

а) кислотою і сіллю 

HCl + AgNO3 = AgCl + HNO3

б) кислотою і нерозчинною основою

H2SO4 + Cu(OH)2 = CuSO4 + 2H2O

в) кислотою і лугом

HCl + NaOH = NaCl + H2O

г) між солями в розчині

AgNO3 + KCl = AgCl + KNO3

 

Завдання 11

Барій хлорид кількістю речовини 0,7 моль прорегаував з карбон (IV) оксидом до утворення середньої солі. Утворену сіль розклали за нагрівання. Обчисліть масу та кількість речовини сухого залишку.

Відомо: v(BaCl2)=0,7 моль

Знайти: m(Al2O3)-?, m(HCl)-?

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

0,7 моль          х моль

BaCl2 + CO2 = BaCO3 

1 моль             1 моль

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль барій хлориду BaCl2 з утворенням 1 моль солі барій карбонату BaCO3Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо кількість речовини барій карбонату.

0,7 моль / 1 моль = х моль / 1 моль, звідси х моль • 1 моль = 0,7 моль • 1 моль

х = 0,7 моль • 1 моль : 1 моль=0,7 моль

Записуємо рівняння реакції розкладу:

0,7 моль х моль

BaCO3 = BaO + CO2

1 моль   1 моль

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Розклали 1 моль барій карбонату BaCO3 з утворенням 1 моль барій оксиду BaO. Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо кількість речовини барій оксиду.

0,7 моль / 1 моль = х моль / 1 моль, звідси х моль • 1 моль = 0,7 моль • 1 моль

х = 0,7 моль • 1 моль : 1 моль =0,7 моль

Знаходимо масу барій оксиду кількістю речовини 0,7 моль за формулою m=v•M, де

М=Мrг/моль.

Mr(BaO)=Ar(Ba)+Ar(O)=137+16=153, M(BaO)=153 г/моль

m(BaO)=v(BaO)•M(BaO)=0,7 моль•153 г/моль=107,1 г

ІI спосіб

Записуємо рівняння реакції:

0,7 моль         х моль

BaCl2 + CO2 = BaCO3 

1 моль           1 моль

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль барій хлориду BaCl2 з утворенням 1 моль солі барій карбонату BaCO3Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо кількість речовини барій карбонату.

0,7 моль / 1 моль = х моль / 1 моль, звідси х моль • 1 моль = 0,7 моль • 1 моль

х = 0,7 моль • 1 моль : 1 моль=0,7 моль

Записуємо рівняння реакції розкладу:

0,7 моль  х г

BaCO3 = BaO + CO2

1 моль   153 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Розклали 1 моль барій карбонату BaCO3 з утворенням 1 моль барій оксиду BaO. Обчислюємо молярну масу (M=Mrг/моль) барій оксиду й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(BaO)=Ar(Ba)+Ar(O)=137+16=153, 

M(BaO)=153 г/моль, маса 1 моль=153 г

За допомогою пропорції обчислюємо масу барій оксиду.

0,7 моль / 1 моль = х г / 153 г, звідси х г • 1 моль = 153 г • 0,7 моль

х = 153 г • 0,7 моль : 1 моль =107,1 г

ІІI спосіб

Записуємо рівняння реакції: BaCl2 + CO2 = BaCO3 

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагував 1 моль барій хлориду BaCl2 з утворенням 1 моль солі барій карбонату BaCO3, кількість речовини однакова, тому

v(BaCO3)=v(BaCl2)=0,7 моль

Записуємо рівняння реакції: BaCO3 = BaO + CO2

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Розклали 1 моль барій карбонату BaCO3 з утворенням 1 моль барій оксиду BaO, кількість речовини однакова, тому 

v(BaO)=v(BaCO3)=0,7 моль

Знаходимо масу барій оксиду кількістю речовини 0,7 моль за формулою m=v•M, де

М=Мrг/моль.

Mr(BaO)=Ar(Ba)+Ar(O)=137+16=153, M(BaO)=153 г/моль

m(BaO)=v(BaO)•M(BaO)=0,7 моль•153 г/моль=107,1 г

Відповідь: m(BaO)=107,1 г, v(BaO)=0,7 моль.

 Інші завдання дивись тут...