Інші завдання дивись тут...

1. Заповніть таблицю відповідними визначеннями.

 

Класи

речовин 

 

Визначення    

 

Класифікація       

 

Походження       

назв

I.

ОКСИДИ

n  II

Е2On

Оксиди -

складні 

речовини,

до складу 

яких вхо-

дять два 

елементи,

один з яких

Оксиген.

1. Основні.

2. Кислотні.

3. Амфотерні.

Назви оксидів

походять від 

назви елемента

з додаванням 

слова "оксид".

Якщо елемент

має змінну

валентність,

то її вказують

римськими

цифрами,

взятими в

дужки, після

назви елемента.

ІІ

КИСЛОТИ

 I

H2CO3

Кислоти - 

складні

речовини, 

до складу 

яких вхо-

дять один 

або кілька

атомів

Гідрогену,

здатних 

заміщувати-

ся на  ато-

ми металів,

і  кислотні

залишки.

 

б) за основністю

(за кількістю

атомів Гідрогену):

1. Одноосновні.

2. Двоосновні.

3. Триоосновні. 

 

а) за вмістом

Оксигену:

1. Безоксиге-

нові.

2. Оксигено-

вмісні.

Назви кислот

складаються з

двох слів, друге

з яких кислота,

а перше похо-

дить від назви

елемента з до-

даванням для

безоксигенової

кислоти суфікса

-ид- або -ід-, а

для оксигено-

вмісної -ат- або

-іт.

ІІІ

ОСНОВИ

 n     I

М(ОН)n

Основи -

складні 

речовини,

до складу 

яких вхо-

дять катіони

металічних

елементів й 

один або 

кілька аніонів

гідроксильних 

груп.

а) за розчинністю

у воді:

1. Розчинні - луги.

2. Нерозчинні.

 

б) за числом

гідроксильних

груп:

1. Однокислі.

2. Двокислотні.

3. Багатокислотні.

Назви основ,

походять від 

назви елемента

з додаванням 

слова "гідроксид".

Якщо елемент

має змінну

валентність, то

її вказують

римськими

цифрами,

взятими в

дужки, після

назви елемента.

IV

СОЛІ

 n    I 

МеCln

Солі - складні  

речовини, до

складу яких

входять 

катіони

металічних

елементів і

аніони

кислотних 

залишків.

а) за розчинністю

у воді:

1. Розчинні.

2. Малорозчин-

ні.

3. Нерозчинні.

 

б) за результатом

заміщення атомів

Гідрогену на йони

металічного

елемента:

1. Середня сіль 

(повне заміщення).

2. Кисла сіль (не-

повне заміщення).

 

Назви солей

походять  від 

назви катіона

металічного

елемента і

назви кислот-

ного залишку.

Якщо елемент

має змінну 

валентність, то

її вказують 

римськими

цифрами,

взятими в дужки,

після катіона

металічного

елемента.

Інші завдання дивись тут...