Інші завдання дивись тут...

Домашнє завдання

Завдання 1 Охарактеризуйте властивості речовин з огляду на типи хімічних зв'язків та їхню кристалічну будову:

I варіант

купрум (ІІ) хлорид

II варіант

натрій сульфід

III варіант

калій нітрат

Йонний хімічний зв'язок, йонна кристалічна ґратка: тверді, крихкі, тугоплавкі, нелеткі, найчастіше добре розчинні у воді, у твердому стані не проводять електричного струму, а в розчинах і розплавах проводять електричний струм.

I варіант

кисень

III варіант

бром

III варіант

йод

Ковалентний неполярний хімічний зв'язок, молекулярна кристалічна ґратка: мають малу твердість (за звичайних умов кисень — газ, а бром  рідина, йод  тверда речовина), леткі, легкоплавкі, деякі можуть розчинятися у воді, не проводять електричного струму.

I варіант

Силіцій

III варіант

бор

II варіант

вода

Атомний хімічний зв'язок, атомна кристалічна ґратка: мають високу твердість, тугоплавкі, крихкі, нерозчинні у воді, не проводять електричного струму. Ковалентний полярний хімічний зв'язок, молекулярна кристалічна ґратка: має малу твердість (за звичайних умов вода — рідина), летка,  легкоплавка, не проводить електричного струму.

Завдання 2. Розв'яжіть задачі.

І рівень

Залізо масою 5,6 г згоріло в атмосфері кисню. Обчисліть масу утвореної залізної окалини.

Дано: m(Fe)=5,6 г

Знайти: m(Fe3O4)-?

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

5,6 г                    х г                       

3Fe  +  2O2  =  Fe3O4 

168 г                   232 г                        

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 3 моль заліза Fe з утворенням 1 моль оксиду Fe3O4Обчислюємо молярні маси (Mrг/моль=M) речовин й, відповідно, масу 3 моль заліза і 1 моль залізної окалини. 

Mr(Fe)=Ar(Fe)=56M(Fe)=56 г/моль

Маса 1 моль=56 г, а маса 3 моль=168 г/моль

Mr(Fe3O4)=3Ar(Fe)+4Ar(O)=356+4•16=232,  

M(Fe3O4)=232 г/моль. Маса 1 моль=232 г

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу залізної окалини.

5,6 г / 168 г= х г / 232 г, звідси х г • 168 г = 5,6 г • 232 г

х=5,6 г • 232 г : 168 г=7,8 г

ІІ спосіб

Обчислюємо кількість речовини залізної окалини Fe масою 5,6 г за формулою n=m/M.

Mr(Fe)=Ar(Fe)=56M(Fe)=56 г/моль 

n(Fe)=m(Fe):M(Fe)=5,6 г: 56 г/моль=0,1 моль

Записуємо рівняння реакції: 3Fe + 2O2 = Fe3O4  

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 3 моль заліза Fe з утворенням 1 моль оксиду Fe3O4, кількість речовини оксиду утричі менша, тому n(Fe3O4)=n(Fe):3=0,1 моль:3=0,033 моль

Обчислюємо масу оксиду Fe3O4 кількістю речовини 0,033 моль за формулою m=nM.

Mr(Fe3O4)=3Ar(Fe)+4Ar(O)=356+4•16=232, M(Fe3O4)=232 г/моль

m(Fe3O4)=n(Fe3O4)•M(Fe3O4)=0,033 моль•232 г/моль=7,8 г

Відповідь: m(Fe3O4)=7,8 г.

ІІ рівень

Алюміній кількістю речовини 0,25 моль повністю прореагував з сульфатною кислотою. Обчисліть кількість речовини утвореного водню.

Дано: n(Al)=0,25 моль

Знайти: n(H2)-?

Розв'язання

Записуємо рівняння реакції:

0,25 моль                          х моль

2Al  +   3H2SO4 = Al2(SO4)3 +3H2  

2 моль                              3 моль

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 2 моль алюмінію Al з утворенням 3 моль водню Н2. Зазначені кількості речовин підписуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо кількість речовини водню.

0,25 моль / 2 моль = х моль / 3 моль, звідси х моль • 2 моль = 0,25 моль • 3 моль

х=0,25 моль • 3 моль : 2 моль=0,375 моль

Відповідь: n2)=0,375 моль.

III рівень

Цинк оксид масою 16,2 г прореагував з надлишком хлоридної кислоти. Обчисліть масу та кількість речовини утвореної солі.

Дано: m(ZnO)=16,2 г

Знайти: m(ZnCl2)-?, n(ZnCl2)-?

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

16,2 г                      х г                       

ZnO + 2HCl = ZnCl2 + H2 

 81 г                       136 г                        

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль цинк оксиду ZnO з утворенням 1 моль солі цинк хлориду ZnCl2Обчислюємо молярні маси (Mrг/моль=M) речовин й, відповідно, масу 1 моль. 

Mr(ZnO)=Ar(Zn)+Ar(O)=65+16=81

M(ZnO)=81 г/моль. Маса 1 моль=81 г

Mr(ZnCl2)=Ar(Zn)+2Ar(Cl)=65+2•35,5=136,  

M(ZnCl2)=136 г/моль. Маса 1 моль=136 г

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу цинк хлориду.

16,2 г / 81 г= х г / 136 г, звідси х г • 81 г = 16,2 г • 136 г

х=16,2 г • 136 г : 81 г=27,2 г

Обчислюємо кількість речовини цинк хлориду масою 27,2 г за формулою n=m/M.

n(ZnCl2)=m(ZnCl2):M(ZnCl2)=27,2 г : 136 г/моль=0,2 моль

ІІ спосіб

Обчислюємо кількість речовини цинк оксиду ZnO масою 16,2 г за формулою n=m/M.

Mr(ZnO)=Ar(Zn)+Ar(O)=65+16=81M(ZnO)=81 г/моль

n(ZnO)=m(ZnO):M(ZnO)=16,2 г: 81 г/моль=0,2 моль

Записуємо рівняння реакції: ZnO+2HCl=ZnCl2+H2  

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль цинк оксиду ZnO з утворенням 1 моль солі цинк хлориду ZnCl2, кількість речовини однакова, тому n(ZnCl2)=0,2 моль

Обчислюємо масу цинк хлориду ZnCl2 кількістю речовини 0,2 моль за формулою m=nM.

Mr(ZnCl2)=Ar(Zn)+2Ar(Cl)=65+2•35,5=136, M(ZnCl2)=136 г/моль

m(ZnCl2)=n(ZnCl2)•M(ZnCl2)=0,2 моль•136 г/моль=27,2 г

Відповідь: m(ZnCl2)=27,2 г, n(ZnCl2)=0,2 моль.

IV рівень

Натрій сульфід кількістю речовини 0,3 моль повністю прореагував з надлишком нітратної кислоти. Обчисліть масу і кількість речовини утвореної солі та об'єм газу, що виділився. Назвіть продукти реакції.

Дано: n(Na2S)=0,3 моль

Знайти: m(NaNO3)-?, n(NaNO3)-?, V(H2S)-? 

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції.

0,3 моль               x г       у л

Na2S  + 2HNO3 = 2NaNO3 + H2S

1 моль                170 г     22,4 л

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль натрій сульфіду з утворенням 2 моль солі натрій нітрату NaNOі виділенням 1 моль газу сірководню  H2S (1 моль газу займає об'єм 22,4 л за н.у.)

Обчислюємо молярну масу (Мrг/моль = Mrнатрій нітрату NaNOй, відповідно, масу 2 моль.

Mr(NaNO3)=Ar()+Ar(N)+3Ar(O)=23+14+316=85, M(NaNO3)= 85 г/моль.

Маса 1 моль=85 г, а маса 2 моль=170 г.

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу натрій нітрату NaNO3.

0,3 моль / 1 моль = х г / 170 г, звідси х г • 1 моль = 0,3 моль • 170 г

х=0,3 моль • 170 г : 1 моль=51 г

Обчислюємо кількість речовини натрій нітрату NaNO3 масою 51 г за формулою n=m/M

n(NaNO3)=m(NaNO3):M(NaNO3)=51 г : 85 г/моль=0,6 моль

За допомогою пропорції обчислюємо об'єм сірководню H2S.

0,3 моль / 1 моль = у л / 22,4 г, звідси у л • 1 моль = 0,3 моль • 22,4 г

х=0,3 моль • 22,4 л : 1 моль=6,72 л

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції:Na2S+2HNO3=2NaNO3+H2S

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль натрій сульфіду з утворенням 2 моль солі натрій нітрату NaNOі виділенням 1 моль газу сірководню  H2S, кількості речовини натрій сульфіду й сірководню однакові, а кількість речовини натрій нітрату удвічі більша, ніж кількість речовини натрій сульфіду, тому n(H2S)=n(Na2S)=0,3 моль,

а n(NaNO3)=2n(H2S)=20,3 моль=0,6 моль

Обчислюємо масу натрій нітрату NaNO3 кількістю речовини 0,6 моль за формулою m=n•M, де Мrг/моль=M.

Mr(NaNO3)=Ar()+Ar(N)+3Ar(O)=23+14+316=85, M(NaNO3)= 85 г/моль.

m(NaNO3)=n(NaNO3)•M(NaNO3)=0,6 моль • 85 г/моль=51 г

Обчислюємо об'єм сірководню H2S кількістю речовини 0,3 моль за формулою V=n•Vм, де Vм=22,4 л/моль.

V(H2S)=n(H2S) • VM=0,3 моль • 22,4 л/моль=6,72 л

Відповідь: m(NaNO3)=51 гn(NaNO3)=0,6 мольV(H2S)=6,72 л; натрій нітрат і сірководень.

 

------------------------------ У виданнях 2012, 2017 років ------------------------

Задача 1 Кальцій гідроксид масою 16,8 г нейтралізували хлоридною кислотою. Обчисліть масу та кількість речовини хлоридної кислоти, що вступила в реакцію.

Дано: m(Ca(OH)2)=16,8 г

Знайти: m(HCl)-?, y(HCl)-?

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

16,8 г       х г                       

Ca(OH)2 + 2HCl = CaCl2 + 2H2O 

74 г         73 г                        

Mr(Ca(OH)2)=Ar(Ca)+2Ar(O)+2Ar(H)=40+2•16+2•1=74,  

M(Ca(OH)2)=74 г/моль. Маса 1 моль=74 г

Mr(HCl)=Ar(H)+Ar(Cl)=1+35,5=36,5, M(HCl)=36,5 г/моль. 

Маса 1 моль=36,5 г, а маса 2 моль=73 г

х=16,8 г • 73 г : 74 г16 г

y(HCl)=m(HCl):M(HCl)=16 г : 36,5 г/моль0,44 моль

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: Ca(OH)2+2HCl=CaCl2+2H2O  

Mr(Ca(OH)2)=Ar(Ca)+2Ar(O)+2Ar(H)=40+2•16+2•1=74,  

M(Ca(OH)2)=74 г/моль

Mr(HCl)=Ar(H)+Ar(Cl)=1+35,5=36,5; M(HCl)=36,5 г/моль

y(Ca(OH)2)=m(Ca(OH)2):M(Ca(OH)2)=16,8 г: 74 г/моль0,22 моль

y(HCl)=2y(Ca(OH)2)=20,22 моль=0,44 моль

m(HCl)=n(HCl)M(HCl)=0,46 моль•36,5 г/моль16 г

Відповідь: m(НCl)16 г; y(НCl)0,46 моль.

 

Задача 2 Барій нітрат кількістю речовини 0,2 моль повністю прореагував з натрій сульфітом. Обчисліть маси та кількості речовин продуктів реакції та масу натрій сульфіту, що витратився.

Дано: y(BaNO3)=0,2 моль.

Знайти: m(BaSО3)-?, y(BaSО3)-?, m(NaNO3)-?, 

y(NaNO3)-?, m(NaSО3)-?

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції.

0,2 моль         z г            x г         y г

Ba(NO3)2   +  Na2SO3  =  BaSO3 + 2NaNO3

1 моль           126 г         217 г      170 г      

Mr(BaSО3)=Ar(Ba)+Ar(S)+3Ar(O)=137+32+316=217,  

M(BaSО3)= 217 г/моль. Маса 1 моль=217 г

Mr(Na23)=2Ar(Na)+Ar(S)+3Ar(O)=223+32+316=126,  

M(Na23)= 126 г/моль. Маса 1 моль=126 г

Mr(NaNO3)=Ar(Na)+Ar(N)+3Ar(O)=23+14+316=85, 

M(NaNO3)= 85 г/моль. Маса 1 моль=85 г, а маса 2 моль=170 г

х=0,2 моль • 217 г : 1 моль=43,4 г

у=0,2 моль • 170 г : 1 моль=34 г

z=0,2 моль • 126 г / 1 моль=25,2 г

y(BaSО3)=m(BaSO3):M(BaSO3)=43,4 г : 217 г/моль = 0,2 моль

y(NaNO3)=m(NaNO3):M(NaNO3)=34 г : 85 г/моль = 0,4 моль

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: Ba(NO3)+Na23=BaSО3+2NaNO3

y(Na23)=y(BaSО3)=y(Ba(NО3)2)=0,2 моль, а 

y(NaNО3)=2y(Ba(NО3)2)=20,2 моль=0,4 моль

Mr(BaSО3)=Ar(Ba)+Ar(S)+3Ar(O)=137+32+316=217,  

M(BaSО3)= 217 г/моль

Mr(Na23)=2Ar(Na)+Ar(S)+3Ar(O)=223+32+316=126,  

M(Na23)= 126 г/моль

Mr(NaNO3)=Ar(Na)+Ar(N)+3Ar(O)=23+14+316=85,

M(NaNO3)= 85 г/моль

m(BaSО3)=n(BaSO3)M(BaSO3)=0,2 моль • 217 г/моль= 43,4 г

m(Na23)=n(Na2SO3)M(Na2SO3)=0,2 моль • 126 г/моль=25,2 г

m(NaNO3)=n(NaNO3)M(NaNO3)=0,4 моль • 85 г/моль=34 г

Відповідь:  m(BaSО3)=43,4 г; y(BaSО3)=0,2 моль; m(NaNO3)=34 г; 

y(NaNO3)=0,4 моль; m(Na23)=25,2 г.

Інші завдання дивись тут...

  • андрій
    дякую круто помогло
    8 вересня 2016 22:09