Загрузка...

Самостійна робота (фронтальна). Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні й слабкі електроліти.

Завдання 1. Напишіть рівняння дисоціації речовин, поданих формулами:

І варіант                            

MgCl2, Н3Р04, NH4OH, HF, Ва(ОН)2, Hg(NO3)2

а) MgCl2 ⇄ Mg2+ + 2Cl-;

б) H2PO4  3H+ + PO43-;

в)  NH4OH ⇄ NH4+ + OH-;

г) HF  H+ + F-;

ґ) Ba(OH)2  Ba2+ + 2 OH-;

д) Hg(NO3)2  Hg2+ + 2NO3-.

 II варіант

HNO3, КОН, АlСl3, Sr(OH)2, НВг, К3РO4.

а) HNO3  H+ + NO3-;

б) KOH  K+ + OH-;

в) АlСl Al3+ + 3Cl-;

г) Sr(OH) Sr2+ + 2OH-;

ґ) HBr  H+ + Br-;

д) К3РO 3K+ + PO43-.

Завдання 2. Випишіть окремо катіони та аніони з даного переліку: ClO3- Mg2+, Сl-, ОН-, Na+, Al3+, SO42-, Fe2+, СO32-, Н+, Hg2+, Br-, СаОН+, S2-, Cu2+, Fe3+, NO3-.

Катіони: Mg2+, Na+, Al3+, Fe2+, Н+, Hg2+, СаОН+, Cu2+, Fe3+.

Аніони: ClO3- , Сl-, ОН-, SO42-, СO32-, Br-, S2-, NO3-.

Загрузка...