Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА (фронтальна)

Завдання 1 Випишіть окремо катіони та аніони з даного переліку:

ClO3- Mg2+, Сl-, ОН-, Na+, Al3+, SO42-, Fe2+, СO32-, Н+, Hg2+, Br-, СаОН+, S2-, Cu2+, Fe3+, NO3-.

Катіони: Mg2+Na+, Al3+, Fe2+Н+, Hg2+, СаОН+Cu2+, Fe3+.

Аніони: ClO3- , Сl-, ОН-, SO42-, СO32-Br-, S2-, NO3-.

 

Завдання 2 Складіть не менше ніж по п'ять формул кислот, основ і солей. Визначте, котрі з них будуть дисоціювати на йони у водних розчинах.

Формули кислот Формули основ Формули солей

HCl

H2SiO3

HNO3

H2SO4

H2S

NaOH

KOH

Zn(OH)2

Cu(OH)2

LiOH

KNO3

Na2SO4

AgNO3

AgCl

BaSO4

Формули кислот,

що дисоціюють

Формули основ,

що дисоціюють

Формули солей,

що дисоціюють

HCl

HNO3

H2SO4

NaOH

KOH

LiOH

KNO3

Na2SO4

AgNO3

 

Завдання 3 Напишіть рівняння дисоціації речовин, поданих формулами:

І варіант                            

MgCl2, Н3Р04, NH4OH, HF, Ва(ОН)2, Hg(NO3)2

а) MgCl2 ⇄ Mg2+ + 2Cl-;

б) H2PO4  3H+ + PO43-;

в) NaOH = Na+ + OH-

г) HF  H+ + F-;

ґ) Ba(OH)2  Ba2+ + 2 OH-;

д) Hg(NO3)2  Hg2+ + 2NO3-.

II варіант

HNO3, КОН, АlСl3, Sr(OH)2, НВг, К3РO4.

а) HNO3  H+ + NO3-;

б) KOH  K+ + OH-;

в) АlСl Al3+ + 3Cl-;

г) Sr(OH) Sr2+ + 2OH-;

ґ) HBr  H+ + Br-;

д) К3РO 3K+ + PO43-. 

Інші завдання дивись тут...