Інші завдання видання 2017 року дивись тут...

Інші завдання видання 2012 року дивись тут...

Самостійна робота (фронтальна). Реакції обміну між розчинами електролітів.

Завдання 1. Напишіть молекулярні, повні та скорочені йонні рівняння реакцій між попарно взятими речовинами.

І варіант

а) Na2SO3 і HNO3;      б) MgCl2 і NaOH;      в) КОН і H2SO4.

а) Na2SO3 + 2HNO3 = 2NaNO3+SO2+H2O

   2Na++SO32- + 2H++2NO3- = 2Na++2NO3-+SO2+H2O

   2H++SO32-=SO2+H2O

б) MgCl2+2NaOH=2NaCl+Mg(OH)2

    Mg2++2Cl-+2Na++2OH-=2Na++2Cl-+Mg(OH)2

    Mg2++2OH-=Mg(OH)2

в) 2КОН+H2SO4=K2SO4+2H2O

    ++2ОН-+2H++SO42-=2K++SO42-+2H2O

    2H++2ОН-=2H2O      | :2

    H++ОН-=H2O

II варіант

а) NaOH і Н3РO4;           б) СгСl3 і КОН;            в) Na2CO3 і НСl.

а) 3NaOH+Н3РO4=Na3PO4+3H2O

   3Na++3OH-+3Н++РO43-=3Na++PO43-+3H2O

   3Н++3OH-=3H2O   | :3

   H++ОН-=H2O

б) СгСl3+3КОН=3KCl+Cr(OH)3

    Сг3++3Сl-+++3ОН-=3K++3Cl-+Cr(OH)3

   Сг3++3ОН-=Cr(OH)3

в) Na2CO3+2НСl=2NaCl+CO2+H2O

   2Na++CO32-+2Н++2Сl-=2Na++2Cl-+CO2+H2O

   2Н++CO32-=CO2+H2O

Завдання 2. Напишіть молекулярні й повні йонні рівняння реакцій на основі скорочених йонних.

І варіант                                  

а) Pb2++ S2- = PbS;                                 

   Pb(NO3)2+Na2S=2NaNO3+PbS↓                    

   Pb2++2NO3-+2Na++S2-=2Na++2NO3-+PbS

б) Н++ ОН-= Н2O.  

   HNOKOH=KNO3+H2O

   H++NO3-+K++OH-=K++NO3-+H2O

II варіант

а) 2Н+ + SiO32- = H2SiO3;                         

  2HCl+Na2SiO3=2NaCl+H2SiO3                   

  2H++2Cl-+2Na++SiO3-=2Na++2Cl-+H2SiO3

б) 2Н++ СO32- = CO2+H2O.

   2HCl+K2CO3=2KCl+CO2+H2O

   2H++2Cl-+2K++CO32-=2K++2Cl-+CO2+H2O

Інші завдання видання 2012 року дивись тут... 

Інші завдання видання 2017 року дивись тут...