Загрузка...

Самостійна робота (фронтальна). Реакції обміну між розчинами електролітів.

Завдання 1. Напишіть молекулярні, повні та скорочені йонні рівняння реакцій між попарно взятими речовинами.

І варіант

а) Na2SO3 і HNO3;      б) MgCl2 і NaOH;      в) КОН і H2SO4.

а) Na2SO3 + 2HNO3 = 2NaNO3+SO2+H2O;

   2Na++SO32- + 2H++2NO3- = 2Na++2NO3-+SO2+H2O;

   2H++SO32-=SO2+H2O.

б) MgCl2+2NaOH=2NaCl+Mg(OH)2;

    Mg2++2Cl-+2Na++2OH-=2Na++2Cl-+Mg(OH)2;

    Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓.

в) 2КОН+H2SO4=K2SO4+2H2O;

    ++2ОН-+2H++SO42-=2K++SO42-+2H2O;

    2H++2ОН-=2H2O;      | :2

    H++ОН-=H2O.

II варіант

а) NaOH і Н3РO4;           б) СгСl3 і КОН;            в) Na2CO3 і НСl.

а) 3NaOH+Н3РO4=Na3PO4+3H2O;

   3Na++3OH-+3Н++РO43-=3Na++PO43-+3H2O;

   3Н++3OH-=3H2O;   | :3

   H++ОН-=H2O.

б) СгСl3+3КОН=3KCl+Cr(OH)3;

    Сг3++3Сl-+++3ОН-=3K++3Cl-+Cr(OH)3↓;

   Сг3++3ОН-=Cr(OH)3

в) Na2CO3+2НСl=2NaCl+CO2+H2O;

   2Na++CO32-+2Н++2Сl-=2Na++2Cl-+CO2+H2O;

   2Н++CO32-=CO2+H2O.

Завдання 2. Напишіть молекулярні й повні йонні рівняння реакцій на основі скорочених йонних.

І варіант                                  

а) Pb2++ S2- = PbS;                                 б) Н++ ОН-= Н2O.    

   Pb(NO3)2+Na2S=2NaNO3+PbS↓;                       HNOKOH=KNO3+H2O;

   Pb2++2NO3-+2Na++S2-=2Na++2NO3-+PbS↓;     H++NO3-+K++OH-=K++NO3-+H2O.

II варіант

а) 2Н+ + SiO32- = H2SiO3;                         б) 2Н++ СO32- = CO2+H2O.

  2HCl+Na2SiO3=2NaCl+H2SiO3↓;                    2HCl+K2CO3=2KCl+CO2+H2O;

  2H++2Cl-+2Na++SiO3-=2Na++2Cl-+H2SiO3.     2H++2Cl-+2K++CO32-=2K++2Cl-+CO2+H2O.

 

Загрузка...