Інші завдання дивись тут...

І-ІІ рівні

Завдання 1

Допишіть молекулярні рівняння реакцій, поставте коефіцієнти та складіть йонні:

a) K2S + 2HBr = 2КВг + H2S;

   2K++S2-+2H++2Br-=++2Вг-+H2S;    

   2H++S2-=H2S;

б) Са(ОН)2 + 2НСl = CaCl2+ 2Н2O;

   Ca(OH)2+2H++2Cl-=Ca2++2Cl-+2H2O;

   Ca(OH)2+2H+=Ca2++2H2O;

в) CuSO4 + 2NaOH = Na2SO4 + Cu(OH)2;

   Cu2++SO42-+2Na++2OH-=2Na++SO42-+Cu(OH)2;

   Cu2++2OH-=Cu(OH)2;

r) HNO3 + КОН = KNO3 + H2O;

   H++NO3-+К++ОН-=K++NO3-+H2O;

   H++ОН-=H2O;

Завдання 2

Обчисліть масову частку магній хлориду в розчині масою 180 г, в якому розчинена сіль масою 20 г.

Відомо: m(розчину)=180 г

m(MgCl2)=20 г

Знайти: w(MgCl2) -?

Розв'язання

І спосіб

Знаходимо масову частку MgCl2 за формулою: w=(m(речовини)/m(розчину))•100%

w(MgCl2)= 20г : 180г • 100= 11,1 %

ІІ спосіб

Визначаємо масу солі магній хлориду MgCl2, що міститься в 100 г розчину. Для цього складаємо пропорцію і розв'язуємо її: 

у 180 г розчину міститься 20 г солі магній хлориду MgCl2

у 100 г розчину - х г солі магній хлориду MgCl2

180 г / 100 г = 20 г / х г, тому х г • 180 г = 20 г • 100 г,

х = 20 • 100 г : 180 г = 11,1 г, w(MgCl2) = 11,1%

Відповідь: w(MgCl2)=11,1 %.

III рівень

Завдання 3

Напишіть молекулярні, повні та скорочені йонні рівняння peaкцій між попарно взятими речовинами:

a) NaCl і AgNO3;

    NaCl + AgNO3 = NaNO3 + AgCl;

   Na++Cl-+Ag++NO3-=Na++NO3-+AgCl;

   Ag++Cl-+=AgCl.

б) Na2CO3 і Н3РO4;

    3Na2CO3 + 2Н3РO4 = 2Na3PO4 + CO2 + 3H2O;

    6Na++3CO32-+6H++2PO43-=6Na++2PO43-+CO2+3H2O.

в) K2SO3 і H2SO4;

   K2SO3 + H2SO4 = K2SO4SO2 + H2O;

   2K++SO32-+2H++SO42-=2K++SO42-+SO2+H2O.

r) HNO3 і Са(ОН)2;

   2HNO3 + Са(ОН)= Ca(NO3)2 + 2H2O;

   2H++2NO3-+Ca2++2OH-=Ca2++2NO3-+H2O;

 

Завдання 4

Напишіть молекулярні та повні йонні рівняння реакцій на основі скорочених йонних:

а) Ва2+ + SO42- = BaSO4;

1. За таблицею розчинності визначаємо в яких сполуках можуть міститися певні йони. Йони Ва2+ містяться в розчинах солей Барію (напр., BaCl2, Ba(NO3)2), а йони SO42- - в солях (напр., Na2SO4, K2SO4) чи кислоті (H2SO4).

2. Записуємо формули речовин, що містять певні йони й складаємо молекулярне рівняння, а потім повне йонне.

BaCl2 + Na2SO4 = 2NaCl + BaSO4;

Ba2++2Cl-+2Na++SO42-=2Na++2Cl-+BaSO4;

б) 2Н+ + CO32- = CO2 + Н2O; 

1. За таблицею розчинності визначаємо в яких сполуках можуть міститися певні йони. Йони H+ містяться в розчинах кислот (напр., HCl, H2SO4, H3PO4), а йони CO32- - в солях (напр., Li2СO3, Na2СO3, K2СO3).

2. Записуємо формули речовин, що містять певні йони й складаємо молекулярне рівняння, а потім повне йонне.

H2SO4 + K2CO3 = K2SO4CO2 + Н2O;

2H++SO42-+2K++CO32-=2K++SO42-+CO22O

 

Завдання 5

Аргентум (І) нітрат масою 13,6 г повністю прореагував з калій хлоридом. Обчисліть, яка маса і кількість речовини осаду утворилися. Назвіть утворені речовини.

Дано: m(AgNO3)=13,6 г

Знайти: m(AgCl)-?, y(AgCl)-?

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

  13,6 г                х г                       

AgNO3    + KCl  =  AgCl       +  KNO3  

170 г                 143,5 г                        

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль аргентум нітрату AgNO3   з утворенням 1 моль осаду аргентум хлориду AgClОбчислюємо молярні маси (г/моль = Mr) речовин й, відповідно, масу 1 моль. 

Mr(AgNO3)=Ar(Ag)+Ar(N)+3Ar(O)=108+14+3•16=170

M(AgNO3)=170 г/моль. Маса 1 моль=170 г

Mr(AgCl)=Ar(Ag)+Ar(Cl)=108+35,5=143,5

M(AgCl)=143,5 г/моль. Маса 1 моль=143,5 г

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.

13,6 г / 170 г= х г / 143,5 г, звідси 

х = 13,6 г • 143,5 г : 170 г = 11,48 г.

Обчислюємо кількість речовини AgCl масою 11,48 г за формулою y=m/M.

y(AgCl= 11,48 г : 143,5 г/моль = 0,08 моль

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: AgNO3+KCl=AgCl+KNO3 

Обчислюємо молярні маси (M г/моль = Mr) речовин.

Mr(AgNO3)=Ar(Ag)+Ar(N)+3Ar(O)=108+14+3•16=170

M(AgNO3)=170 г/моль

Mr(AgCl)=Ar(Ag)+Ar(Cl)=108+35,5=143,5

M(AgCl)=143,5 г/моль

Обчислюємо кількість речовини AgNOмасою 13,6 г за формулою y=m/M.

y(AgNO3)=13,6 г : 170 г/моль=0,08 моль

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль аргентум нітрату  AgNO3   з утворенням 1 моль осаду аргентум хлориду AgCl, кількість речовини є однаковою, тому 

y(AgCl)=0,08 моль

Обчислюємо масу AgCl кількістю речовини 0,08 моль за формулою m=yM:

m(AgCl)=0,08 моль•143,5 г/моль=11,48 г

Відповідь: m(AgCl)=11,48 г; y(AgCl)=0,08 моль.

ІV рівень

Завдання 6

Напишіть молекулярні, повні та скорочені йонні рівняння реакцій між попарно взятими речовинами: а) барій гідроксидом і хлоридною кислотою б) алюміній хлоридом і натрій гідроксидом; в) ферум(ІІ) сульфідом і нітратною кислотою; г) кальцій карбонатом і бромідною кислотою.

a) Ba(OH)2 + 2HCl = BaCl2 + 2H2O

    Ba2++2OH-+2H++2Cl-=Ba2++2Cl-+2H2O

    2H++2OH-=2H2O             | :2

    H++OH-=H2O

б) AlCl3+3NaOH=3NaCl + Al(OH)3

    Al3++3Cl-+3Na++3OH-=3Na++3Cl-Al(OH)3

    Al3++3OH-=Al(OH)3

в) FeS + 2HNO3=Fe(NO3)2+H2S

    FeS+2H++2NO3-=Fe2-+2NO3-+H2S

    FeS+2H++S2-=Fe2-+H2S

г) CaCO3+2HBr=CaBr2+CO2+H2O

   CaCO3+2H++2Br-=Ca2++2Br-+CO2+H2O

   CaCO3+2H+=Ca2+ +CO2+H2O

 

Завдання 7

Напишіть молекулярні та повні йонні рівняння реакцій на основі скорочених йонних:

а) Аl2О3 + 6Н+ ⇄ 2Аl3+ + ЗН2О;

За таблицею розчинності визначаємо в яких сполуках можуть міститися певні йони. Йони H+ містяться в розчинах кислот (напр., HCl, H2SO4, H3PO4)Оскільки Аl2О3 - амфотерний гідроксид, то він реагує з кислотами.

Al2O3 + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2O;

Al2O3+6H++6Cl-=2Al3++6Cl-+3H2O.

б) Сu(ОН)2 + 2Н- ⇄  Сu2+ + 2Н2O;

За таблицею розчинності визначаємо в яких сполуках можуть міститися певні йони. Йони H+ містяться в розчинах кислот (напр., HCl, H2SO4, H3PO4).

Cu(OH)2 + 2HCl = CuCl2 + 2H2O

Cu(OH)2+2H++2Cl-=Cu2++2Cl-+2H2O

 

Завдання 8

Доведіть експериментально, що до складу барій хлориду входять катіони Барію та аніони Хлору. Напишіть молекулярні, повні та скорочені рівняння реакцій! 

Якісною реакцією на аніони Хлору є катіони Аргентуму Ag+, що містяться в розчині аргентум (І) нітрату. Ознака якісної реакції - утворення білого сирнистого осаду аргентум (І) хлориду AgCl.

BaCl2 + 2AgNO3 = Ba(NO3)2 + 2AgCl

Ba2+ + 2Cl- + 2Ag+ + 2NO3- = Ba2+ + 2NO3- + 2AgCl

2Ag+ + 2Cl- = 2AgCl↓       : 2

Ag+ + Cl- = AgCl

Якісною реакцією на катіони Барію є аніони SO42-, що містяться в сульфатах або сульфатній кислоті.  Ознака якісної реакції - утворення осаду білого кольору, нерозчинного у сильних кислотах. 

BaCl2 + Na2SO4 = 2NaCl + BaSO4 

Ba2+ + 2Cl- + 2Na+ + SO42- = 2Na+ + 2Cl- + BaSO4 

Ba2+ + SO42- = BaSO4

або

BaCl2 + H2SO4 = 2HCl + BaSO4 

Ba2+ + 2Cl- + 2H+ + SO42- = 2H+ + 2Cl- + BaSO4 

Ba2+ + SO42- = BaSO4

Інші завдання дивись тут...