Інші завдання дивись тут...

Для набуття навичок в складанні йонних рівнянь реакцій, спробуйте виконати запропоновані завдання переходячи від нижчого рівня до вищого.

І-ІІ рівні

Завдання 1

Допишіть молекулярні рівняння реакцій, поставте коефіцієнти та складіть йонні:

a) Na2SO3 + 2НСl = 2NaCl + H2O + SO2;

   2Na++SO32-+2H++2Cl-=2Na++2Cl-+H2O + SO2;

   2H++SO32-=H2O + SO2↑.

б) Ва(ОН)2 + H2SO4 = BaSO4+ 2Н2O;

   Ba2++2OH-+2H++SO42-=BaSO4+ 2Н2O.

в) CuCl2 + 2КОН = 2KCl + Сu(ОН)2;

   Cu2++2Cl-+2K++2OH-=2K++2Cl-+Сu(ОН)2;

   Cu2++2OH-=Сu(ОН)2↓.

г) Н3РO4 + 3NaOH = Na3PO4 + 3H2O;

   3H++PO43-+3Na++3OH-=3Na++PO43-+3H2O;

   3H++3OH-=3H2O;       | :3

    H++OH-=H2O.

ІІ рівень

Завдання 2

Допишіть рівняння реакцій, поставте коефіцієнти й складіть повні та скорочені йонні:

a) Na2S + 2HNO3 = 2NaNO3 + H2S

   2Na+ + S2+ + 2H+ + 2NO3- = 2Na+ + 2NO3- + H2S

   2H+ + S2+ = H2S

б) BaCl2 + Na2SO4 = BaSO4 + 2NaCl 

   Ba2+ 2Cl+ + 2Na+ + SO42- = BaSO4 + 2Na+ + 2Cl- 

   Ba2+ + SO42- = BaSO4 

в) FeCl2 + 2KOH = Fe(OH)2 + 2KCl

   Fe2+ + 2Cl- + 2K+ + 2OH- = Fe(OH)2 + 2K+ + 2Cl-

   Fe2+ + 2OH- = Fe(OH)2

г) Na2SiO3 + 2HCl = 2NaCl + H2SiO3

   2Na+ + SiO32- + 2H+ + 2Cl- = 2Na+ + 2Cl- + H2SiO3

   2H+ + SiO32- = H2SiO3

III рівень

Завдання 3

Напишіть молекулярні, повні та скорочені йонні рівняння реакцій між попарно взятими речовинами. Поясніть, чому вони відбуваються до кінця.

a) Na2CO3 та НСl;

   Na2CO3 + 2НСІ = 2NaCl + CO2 + H2O;

   2Na++CO32-+2H++2Cl-=2Na++2Cl-+CO2 + H2O;

   2H++CO32-=CO2 + H2O;

б) ZnCl2 та КОН;

   ZnCl2 + 2КОН = 2KCl +Zn(OH)2;

   Zn2++2Cl-+2K++2OH-=2K++2Cl-+Zn(OH)2;

   Zn2++2OH-=Zn(OH)2;

в) ZnCO3 та HBr;

    ZnCO3 + 2HBr = ZnBr2 + CO2 + H2O

    ZnCO32-+2H++2Br+=Zn2-+2Br++CO2+H2O

     ZnCO32-+2H+=Zn2-+CO2+H2O

г) NaOH та HNO3;

   NaOH + HNO3 = NaNO3 +H2O

   Na++OH-+H++NO3-=Na++NO3++H2O

   H++OH-=H2O

ґ) FeCl3 та Н3РO4;

   FeCl3 + Н3РO4 = FePO4+ 3HCl

   Fe3++3Cl-+3H++PO43-=FePO4+3H++3Cl-

    Fe3++PO43-=FePO4

д) Na2SO3 та HNO3;

    Na2SO3 + 2HNO3 = 2NaNO3 + SO2+ H2O

    2Na++SO32-+2H++2NO3-=2Na++2NO3-+SO2+ H2O

    2H++SO32-=SO2+ H2O

е) Al2(SO4)3 та КОН;

    Al2(SO4)3 + 6КОН = 3K2SO4 + 2Al(OH)3 

    2Al3++3SO42-+6K++6OH-=6K++3SO42-+2Al(OH)3

    2Al3++6OH-=2Al(OH)3↓     :2

    Al3++3OH-=Al(OH)3

є) HNO3 та Na2S;

   2HNO3 + Na2S = 2NaNO3 + H2S

   2H++2NO3-+2Na++S2-=2Na++2NO3-+H2S

   2H++S2-=H2S

ж) HNO3 та Са(ОН)2;

    2HNO3 + Са(ОН)= Ca(NO3)+ 2H2O

     2H++2NO3-+Ca(OH)2=Ca2++2NO3-+2H2O

    2H++Ca(OH)2=Ca2++2H2O         

з) К2СO3 та Н3РO4;

   2СO3 + 2Н3РO4 = 2K3PO4 + 3CO2+ 3H2O

    6K++3CO32-+6H++2PO43-=6K++2PO43-+3CO2+3H2O

   6H++3CO32-=3CO2+3H2O    :3

   2H++CO32-=CO2+H2O

и) Na2SiO3 та H2SO4;

    Na2SiO3 + H2SO= Na2SO4 + H2SiO3

    2Na++SiO32-+2H++SO42-=2Na++SO42-+H2SiO3

    2H++SiO32-=H2SiO3

і) Сu(ОН)2 та НСl;

   Сu(ОН)2 + 2НСl =CuCl2 + 2H2O

   Сu(ОН)2+2H++2Cl-=Cu2++2Cl-+2H2O

   Сu(ОН)2+2H+=Cu2++2H2O

ї) MgCl2 та Н3РO4;

  3MgCl2 + 2Н3РO= Mg3(PO4)2 + 6HCl

   3Mg2++6Cl-+6H++2PO43-=3Mg2++2PO43-+6HCl

  6H++6Cl-=6HCl↑       :6

  H++Cl-=HCl

й) КОН та Н3РO4;

   3КОН + Н3РO4 = K3PO4 + 3H2O

   3K++3OH-+PO43-=3K++PO43-+3H2O

   3H++3OH-=3H2O           :3

   H++OH-=H2O

к) Аl(ОН)3 та НСl;

   Аl(ОН)3 + 3НСl = AlCl3 + 3H2O

    Al(OH)3+3H++3Cl-=Al3++3Cl-+3H2O

   Al(OH)3+3H+=Al3++3H2O        

л) CuSO4 та NaOH.

    CuSO4 + 2NaOH = Na2SO4 + Cu(OH)2

   Cu2++SO42-+2Na++2OH-=2Na++SO42-+Cu(OH)2

   Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓ 

Реакції обміну між йонами в розчинах електролітів називаються йонними реакціями. Вони відбуваються до кінця, бо:  

1. Випадає осад.

2. Виділяється газ.

3. Утворюється малодисоційована речовина (вода).

IV рівень

Завдання 4

Напишіть молекулярні та повні йонні рівняння реакцій на основі скорочених йонних:

a) Ag+ + СІ- = AgCl;

1. За таблицею розчинності визначаємо в яких сполуках можуть міститися певні йони. Йони Ag+  містяться в розчинах солей Аргентуму (напр., AgNO3), а йони Cl- - в солях (напр., NaCl, KCl).

2. Записуємо формули речовин, що містять певні йони й складаємо молекулярне рівняння, а потім повне йонне.

   AgNO3 + NaCl = NaNO3 + AgCl

    Ag++NO3-+Na++Cl-=Na++NO3-+AgCl

   Ag++Cl-=AgCl

б) Zn2+ + 2OН- = Zn(OH)2;

1. За таблицею розчинності визначаємо в яких сполуках можуть міститися певні йони. Йони Zn2+  містяться в розчинах солей Цинку (напр., ZnSO4), а йони OH- - в лугах (напр., NaОН, KОH).

2. Записуємо формули речовин, що містять певні йони й складаємо молекулярне рівняння, а потім повне йонне.

    ZnSO4 + 2NaOH = Na2SO4 + Zn(OH)2

   Zn2++SO42-+2Na++2OH-=2Na++SO42-+Zn(OH)2

   Zn2++2OH-=Zn(OH)2

в) 2Н+ + SO32- = SO2 + Н2O;

1. За таблицею розчинності визначаємо в яких сполуках можуть міститися певні йони. Йони Hмістяться в розчинах кислот (напр., HCl, H2SO4, H3PO4), а йони SO32- - в солях (напр., Li2SO3, Na2SO3, K2SO3).

2. Записуємо формули речовин, що містять певні йони й складаємо молекулярне рівняння, а потім повне йонне.

2HCl + K2SO3 = 2KCl + SO2 + Н2O;

2H++2Cl-+2K++SO32-=2K++2Cl-+CO22O;

г) 2Н++ S2-= H2S;

1. За таблицею розчинності визначаємо в яких сполуках можуть міститися певні йони. Йони H+  містяться в розчинах кислот (напр., HCl, H2SO4, H3PO4), а йони S2- - в солях (напр., K2S, Na2S).

2. Записуємо формули речовин, що містять певні йони й складаємо молекулярне рівняння, а потім повне йонне.

2HCl + K2S = 2KCl + H2S;

2H++2Cl-+2K++S2-=2K++2Cl-+H2S;

ґ) Н++ ОН-= Н2O;

1. За таблицею розчинності визначаємо в яких сполуках можуть міститися певні йони. Йони H+  містяться в розчинах кислот (напр., HNO3, H2SO4, H3PO4), а йони OH- - в лугах (напр., KOH, NaOH).

2. Записуємо формули речовин, що містять певні йони й складаємо молекулярне рівняння, а потім повне йонне.

HNO3 + КОН = KNO3 + H2O;

H++NO3-+К++ОН-=K++NO3-+H2O;

д) Mg(OH)2 + 2Н+= Mg2++ H2O

1. За таблицею розчинності визначаємо в яких сполуках можуть міститися певні йони. Йони H+ містяться в розчинах кислот (напр., H2SO4HNO3,  H3PO4).

2. Записуємо формули речовин, що містять певні йони й складаємо молекулярне рівняння, а потім повне йонне.

Mg(OH)2 + H2SO4 = MgSO4 + 2H2O

Mg(OH)2 + 2H++SO42-=Mg2++SO42-+2H2O

е) Ва2+ + SO42- = BaSO4

1. За таблицею розчинності визначаємо в яких сполуках можуть міститися певні йони. Йони Ва2+ містяться в розчинах солей Барію (напр., BaCl2, Ba(NO3)2), а йони SO42- - в солях (напр., Na2SO4, K2SO4) чи кислоті (H2SO4).

2. Записуємо формули речовин, що містять певні йони й складаємо молекулярне рівняння, а потім повне йонне.

BaCl2 + Na2SO4 = 2NaCl + BaSO4;

Ba2++2Cl-+2Na++SO42-=2Na++2Cl-+BaSO4;

є) ZnO + 2Н+ = Zn2++2Н2O

1. За таблицею розчинності визначаємо в яких сполуках можуть міститися певні йони. Йони H+ містяться в розчинах кислот (напр., HCl, HNO3H2SO4).

2. Записуємо формули речовин, що містять певні йони й складаємо молекулярне рівняння, а потім повне йонне.

ZnO + 2HCl = ZnCl2 + H2O

ZnO+2H++2Cl-=Zn2++2Cl-+H2O

ж) 2Н+ + CO32- = СO2 +H2O

1. За таблицею розчинності визначаємо в яких сполуках можуть міститися певні йони. Йони H+ містяться в розчинах кислот (напр., H2SO4HCl,  H3PO4), а йони CO32- - в солях (напр., K2СO3Li2СO3, Na2СO3).

2. Записуємо формули речовин, що містять певні йони й складаємо молекулярне рівняння, а потім повне йонне.

H2SO4 + K2CO3 = K2SO4 + CO2 + Н2O;

2H++SO42-+2K++CO32-=2K++SO42-+CO22O

з) Mg2+ + 2OH- =

У лівій частині рівняння записано лише формули йонів, тому сполуки, які взаємодіють, мають бути сильними й розчинними електролітами. За таблицею розчинності визначаємо у яких сполуках (беремо до уваги лише сильні електроліти) можуть міститися йони Mg2+ (MgCl2, MgBr2, MgI2,  MgSO3, MgSO4, Mg(NO3)2) і OH- (NaOH, KOH, Ba(OH)2).

MgCl2 + 2NaOH = Mg(OH)2 + 2NaCl

Mg2+ + 2Cl- + 2Na+ + 2OH- = Mg(OH)2 + 2Na+ + 2Cl-

Mg2+ + 2OH- = Mg(OH)2

и) Zn2+ + S2- = 

У лівій частині рівняння записано лише формули йонів, тому сполуки, які взаємодіють, мають бути сильними й розчинними електролітами. За таблицею розчинності визначаємо у яких сполуках (беремо до уваги лише сильні електроліти) можуть міститися йони Zn2+ (ZnCl2, ZnBr2, ZnI2,  ZnSO3, ZnSO4, Zn(NO3)2) і S2- (Na2S, K2S, BaS).

ZnCl2 + Na2S = 2NaCl + ZnS

Zn2+ + 2Cl- + 2Na+S2- = 2Na+ + 2Cl- + ZnS

Zn2+ +  S2- = ZnS

і) CaCO3 + 2H+ =

За таблицею розчинності визначаємо у яких сполуках (беремо до уваги лише сильні електроліти) можуть міститися йони H+ (HCl, HBr, HI,  H2SO3, H2SO4, HNO3).

CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + CO2 + H2O

CaCO3 + 2H+ + 2Cl- = Ca2+ + 2Cl-  + CO2+ H2O

CaCO3 + 2H+ = Ca2+ + CO2 + H2O

Інші завдання дивись тут...