Інші завдання видання 2017 року видання дивись тут...

Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут...

 

Домашнє завдання

Завдання 1. Напишіть по два приклади рівнянь реакцій, що класифікують за ознакою числа речовин, що вступають у реакцію й утворюються після реакції.

1. Реакція сполучення:

 2Са + O2 = 2СаО 

 CaO + CO2 = CaCO3

2. Реакція розкладу:

2Аl(ОН)3 =  Al2O3 + 3Н2O

2KMnO4 = K2MnO4 + O2

3. Реакція заміщення:

Fe2O3 + 3Н2 = 2Fe + 3Н2O

Mg + 2HCl = MgCl2 +H2

4. Реакція обміну:

2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2Н2O

Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4+ 2NaCl

Завдання 2. Розв'яжіть задачі (за вибором).

I рівень

1. Обчисліть масу утвореного купрум(ІІ) оксиду, якщо розклали купрум(ІІ) гідроксид масою 24 г.

Рівняння реакції: Cu(OH)2 = CuO + Н2О.

Дано: m(CuOН)=24 г. Знайти: m(CuO)-?

Розв'язання.

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

        24 г           х г

     Cu(OH)2  = CuO    + H2O  

        98 г           80 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль купрум (ІІ) гідроксиду Cu(OH)2  з утворенням 1 моль купрум (ІІ) оксиду CuOОбчислюємо молярні маси (г/моль = Mr) речовин й, відповідно, масу 1 моль

Mr(Cu(OH)2)=Ar(Cu)+2•Ar(O)+2•Ar(Н)=64+216+2•1=98,  

M(Cu(OH)2)=98 г/моль.  Маса 1 моль=98 г.

Mr(CuO)=Ar(Cu)+Ar(O)=64+16=80,  

M(CuO)=80 г /моль. Маса 1 моль=80 г

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію для обчислення маси купрум (ІІ) оксиду і розв'язуємо її.

24 г / 98 г=х г / 80 г, звідси х=24г•80г/98г=19,6 г.

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції:  Cu(OH)2=CuO+H2O  

Обчислюємо молярні маси (г/моль = Mr) купрум (ІІ) гідроксиду Cu(OH)2  і купрум (ІІ) оксиду CuO.

Mr(Cu(OH)2)=Ar(Cu)+2•Ar(O)+2•Ar(Н)=64+216+2•1=98,  

M(Cu(OH)2)=98 г/моль. 

Mr(CuO)=Ar(Cu)+Ar(O)=64+16=80,     M(CuO)=80 г /моль.

Обчислюємо кількість  купрум (ІІ) гідроксиду масою 24 г за формулою y=m/M.

y(Cu(OH)2)=24г : 98г/моль=0,24 моль.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль купрум (ІІ) гідроксиду Cu(OH)2  з утворенням 1 моль купрум (ІІ) оксиду CuO, кількість речовини однакова,  тому y(Cu(OH)2)=0,24 моль. Знаходимо масу купрум (ІІ) оксиду CuO кількістю речовини 0,24 моль за формулою m=y•M.

m(CuO)=0,24 моль80 г/моль=19,6 г.

Відповідь. m(CuO)=19,6 г.

II рівень

2. Обчисліть масу хром (ІІ) хлориду, якщо хром масою 10,4 г повністю прореагував з хлоридною кислотою.

Дано: m(Cr)=10,4 г. Знайти: m(CrCl2)-?

Розв'язання.

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

       10,4 г                  х г

       Cr     +   2HCl = CrCl2    + H2  

        52 г                   123 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль хрому Cr  з утворенням 1 моль хром (ІІ) хлориду CrCl2

Обчислюємо молярні маси (г/моль = Mr) речовин й, відповідно, масу 1 моль

Mr(Cr)=Ar(Cr)=52,  M(Cr)=52 г /моль. Маса 1 моль=52 г.

Mr(CrCl2)=Ar(Cr)+2•Ar(Cl)=52+235,5=123,  

M(CrCl2)=123 г/моль.  Маса 1 моль=123 г.

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію для обчислення маси хром (ІІ) хлориду і розв'язуємо її.

10,4 г / 52 г=х г / 123 г, звідси х=10,4г•123г/52г=24,6 г.

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції:  Cr+2HCl=CrCl2+H2    

Обчислюємо молярні маси (г/моль = Mr) хрому Cr і хром (ІІ) хлориду CrCl2.

Mr(Cr)=Ar(Cr)=52,  M(Cr)=52 г /моль.

Mr(CrCl2)=Ar(Cr)+2•Ar(Cl)=52+235,5=123,  M(CrCl2)=123 г/моль.  

Обчислюємо кількість  хрому Cr масою 10,4 г за формулою y=m/M.

y(Cr)=10,4г : 52г/моль=0,2 моль.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль хрому Cr з утворенням 1 моль хром (ІІ) хлориду CrCl2, кількість речовини однакова,  тому y(CrCl2)=0,2 моль. Знаходимо масу хром (ІІ) хлориду CrCl2 кількістю речовини 0,2 моль за формулою m=y•M.

m(CrCl2)=0,2 моль123 г/моль=24,6 г.

Відповідь. m(CrCl2)=24,6 г.

III рівень

3. Обчисліть масу та кількість речовини утвореного осаду, якщо в реакцію нейтралізації з сульфатною кислотою вступив барій гідроксид масою 5,13 г. Назвіть речовину, що випала в осад.

Відомо: m(Ba(OH)2)=5,13 г. Знайти: m(BaSO4)-?  y(BaSO4)-?

Розв'язання.

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

       5,13 г                           х г                       

      Ba(OH)2 +    H2SO4   = BaSO4↓    + 2H2O  

       171 г                            233 г                        

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль барій гідроксиду  Ba(OH)2  з утворенням 1 моль осаду барій сульфату BaSO4

Обчислюємо молярні маси (г/моль = Mr) речовин й, відповідно, масу 1 моль

Mr(Ba(OH)2)=Ar(Ba)+2Ar(O)+4Ar(H)=137+2•16+2•1=171,  

M(Ba(OH)2)=171 г /моль. Маса 1 моль=171 г

Mr(BaSO4)=Ar(Ва)+Ar(S)+4Ar(O)=137+32+4•16=233,  

M(BaSO4)=233 г /моль. Маса 1 моль=233 г

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію для обчислення маси барій сульфату BaSOі розв'язуємо її.

5,13 г / 171 г=х г / 233 г, звідси х=5,13 г • 233 г / 171 г = 6,99 г.

Обчислюємо кількість речовини барій сульфату BaSO4 масою 6,99 г за формулою y=m/M.

y(BaSO4)=6,99 г : 233 г/моль=0,03 моль.

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: Ba(OH)2+H2SO4=BaSO4+2H2O 

Обчислюємо молярні маси (г/моль = Mr) речовин.

Mr(Ba(OH)2)=Ar(Ba)+2Ar(O)+4Ar(H)=137+2•16+2•1=171.

M(Ba(OH)2)=171 г /моль.

Mr(BaSO4)=Ar(Ва)+Ar(S)+4Ar(O)=137+32+4•16=233.

M(BaSO4)=233 г /моль. 

Обчислюємо кількість речовини барій гідроксиду Ba(OH)2 масою 5,13 г за формулою y=m/M.

y(Ba(OH)2)=5,13 г: 171 г/моль=0,03 моль

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль барій гідроксиду  Ba(OH)2  з утворенням 1 моль осаду барій сульфату BaSO4, кількість речовини однакова, тому yaSO4)y(Вa(OH)2)= 0,03 моль.

Обчислюємо масу барій сульфату ВaSO4 кількістю речовини 0,03 моль за формулою m=yM:

maSO4)=0,03 моль • 233 г/моль=6,99 г.

Відповідь: m(ВaSO4)=6,99 г; y(ВaSO4)=0,03 моль; білий сирнистий осад, нерозчинний у кислоті, барій хлорид BaCl.

IV рівень

4.Поясніть, як добути реакцією обміну аргентум хлорид. Обчисліть маси вихідних речовин, якщо внаслідок реакції, утворився осад кількістю речовини 0,07 моль.

Відомо: y(AgCl)=0,07 моль. Знайти   m(HCl)-?  m(AgNO3)-? 

Розв'язання.

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

  х г            у г        0,07 моль

  HCl    + AgNO3 = AgCl↓     +  HNO3

   36,5 г        170 г      1 моль

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль хлоридної кислоти  HCl і 1 моль аргентум нітрату AgNO3 з утворенням 1 моль білого сирнистого осаду, нерозчинного у кислоті, аргентум хлориду AgCl. Обчислюємо молярні маси речовин й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(HCl)= Ar(H)+Ar(Cl)= 1+35,5=36.

M(HCl)=36,5 г/моль.  Маса 1 моль=36,5 г.

Mr(AgNO3)= Ar(Ag)+Ar(N)+3Ar(O)= 108+14+316=170.

M(AgNO3)=170 г/моль.  Маса 1 моль=170 г.

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо дві пропорції для знаходження маси вихідних речовин і розв'язуємо їх.

Пропорція для обчислення маси хлоридної кислоти НCl.

х г / 36,5 г = 0,07 моль / 1 моль, звідси х=36,5 г • 0,07 моль / 1 моль=2,555 г.

Пропорція для обчислення маси аргентум нітрату AgNO3

у г / 170 г = 0,07 моль / 1 моль, звідси у=170 г • 0,07 моль / 1 моль=11,9 г.

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: HCl+AgNO3=AgCl+HNO3

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль хлоридної кислоти  HCl і 1 моль аргентум нітрату AgNO3 з утворенням 1 моль білого сирнистого осаду, нерозчинного у кислоті, аргентум хлориду AgCl, кількість речовини однакова, тому у(HCl)=у(AgCl)=0,07 моль i у(AgNO3)=у(AgCl)=0,07 моль.

Обчислюємо молярні маси (М г/моль = Mr) речовин.

Mr(HCl)= Ar(H)+Ar(Cl)= 1+35,5=36.  M(HCl)=36,5 г/моль.  

Mr(AgNO3)= Ar(Ag)+Ar(N)+3Ar(O)= 108+14+316=170.

M(AgNO3)=170 г/моль.

З формули у=m/M знаходимо масу m=yза відомою кількістю речовини.

Обчислюємо масу хлоридної кислоти НCl кількістю речовини 0,07 моль.

m(НCl)=0,07 моль • 36,5 г/моль=2,555 г.

Обчислюємо масу аргентум нітрату AgNO3 кількістю речовини 0,07 моль.

m(AgNO3)=0,07 моль • 170 г/моль=11,9 г.

Відповідь: m(HCl)=2,555 г;  m(AgNO3)=11,9 г.

Зміни 2017 року. Напишіть повне та скорочене йонні рівняння:

H+ + Cl+ Ag+ + NO3-=AgCl↓ + H+ + NO3-

Ag+ + Сl- = AgCl

Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут... 

Інші завдання видання 2017 року видання дивись тут...