Інші завдання дивись тут...

Самостійна робота (фронтальна).

Реакції, що відбуваються з виділенням теплоти, називаються екзотермічними. Тепловий ефект ΔН<0. 

Реакції, що відбуваються з поглинанням теплоти, називаються ендотермічними. Тепловий ефект ΔН>0.

Тепловий ефект реакції ΔН записується окремо від хімічного рівняння, після крапки з комою.

Завдання 1

Класифікуйте термохімічні реакції, подані нижче, відповідними рівняннями за їх тепловими ефектами:

І варіант

а) Н2 + Сl2 = 2НСl; ΔН=-184кДж; TE=184 кДж.

Тип реакції: екзотермічне.

б) СаСО3 = СаО + СО2ΔН=+180 кДж; TE=180 кДж.

Тип реакції: ендотермічне

в) 3Fe + 2О2 = Fe3О4ΔН=-1117 кДж; TE=1117 кДж

Тип реакції: екзотермічне.

Всі реакції горіння є екзотермічними, бо супроводжуються виділенням великої кількості теплоти.

г) Н2О + С = CO + Н2 ; ΔН=+132 кДж.  TE=132 кДж

Тип реакції: ендотермічне.

II варіант

a) 2Cu + О2 = 2СuО ; ΔН=-324 кДж; TE=324 кДж

Тип реакції: екзотермічне.

Всі реакції горіння є екзотермічними, бо супроводжуються виділенням великої кількості теплоти.

б) СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О ; ΔН=-890 кДж; TE=890 кДж 

Тип реакції: екзотермічне.

Всі реакції горіння є екзотермічними, бо супроводжуються виділенням великої кількості теплоти.

в) S + О2 = SО2ΔН=-297 кДж; TE=297 кДж 

Тип реакції: екзотермічне.

Всі реакції горіння є екзотермічними, бо супроводжуються виділенням великої кількості теплоти.

г) Fe3О4 + CO = 3Fe + 4СО2 ; ΔН=+43,7 кДж; TE=43,7 кДж

Тип реакції: ендотермічне.

 

Завдання 3

Обчисліть об'єм водню (н.у.), що прореагує з хлором, якщо внаслідок реакції, утворився гідроген хлорид масою 29,2 г.

Дано: m(HCl)=29,2 г

Знайти: V(Н2)-?

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

     х л                29,2 г

     H2  +  Cl2 = 2HCl

     22,4 л            73 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль водню H2 з утворенням 2 моль гідроген хлориду HCl. 1 моль газу за н.у. займає об'єм 22,4 л.

Обчислюємо молярну масу (г/моль = Mr) гідроген хлориду й, відповідно, масу 2 моль.

Mr(HCl)=Ar(HCl)+Ar(HCl)=1+35,5=36,5;    M(HCl)=36,5 г /моль.

Маса 1 моль=36,5 г, а маса 2 моль=73 г.

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакцій.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

х л / 22,4 л=29,2 г / 73 г, звідси

х = 29,2 г • 22,4 л : 73 г = 8,96 л

ІІ спосіб.

Записуємо рівняння реакції:  H2+Cl2=2HCl

Обчислюємо кількість речовини HCl масою 29,2 г  за формулою y=m/M, де г/моль=Mr.

Mr(HCl)=Ar(HCl)+Ar(HCl)=1+35,5=36,5; M(HCl)=36,5 г /моль.

y(HCl)=29,2 г : 36,5 г/моль = 0,8 моль

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль водню H2 з утворенням 2 моль гідроген хлориду HCl, кількість речовини водню у два рази менша, тому y(Н2)=y(HCl):2=0,8 моль:2=0,4 моль

Обчислюємо об'єм водню кількістю речовини 0,4 моль за формулою V=YVм, де - Vм постійна величина і дорівнює 22,4 л/моль за н.у.

V(Н20,4 моль • 22,4 л/моль = 8,96 л

 

Відповідь: V(Н2)=8,96 л.

 

Завдання 3

Термохімічне рівняння взаємодії ртуті з киснем: 2Hg+O2 =2HgO;  ΔН=-182 кДж; Укажіть, до якої реакції за тепловим ефектом вона належить.

Відповідь: екзотермічна реакція.

 

Завдання 4

Термохімічне рівняння: С + O2 = СO; ΔН=-393 кДж; 

За тепловим ефектом екзотермічна реакція.

Термохімічне рівняння: СaCO3 = CaO + CO2ΔН=+180 кДж; 

Теплота під час розкладу кальцій карбонату виділяється.

 

Завдання 5 

Напишіть рівняння реакцій за схемою:

Zn -> ZnO -> Zn(NO3)2 -> Zn(OH)2 -> ZnO. Укажіть тип кожної реакції. Позначте, яка з них є ендотермічною.

2Zn + O2 = 2ZnO Реакція сполучення.

ZnO + 2HNO3 = Zn(NO3)2 + H2O  Реакція обміну.

Zn(NO3)2 + 2NaOH = 2NaNO3 + Zn(OH)2Реакція обміну.

Zn(OH)2 = ZnO + H2O Реакція розкладу, ендотермічна.

 

Завдання 6

Укажіть у кожному конкретному випадку кількість теплоти, виділилася чи увібралася.

І варіант

а) виділилося 184 кДж теплоти.

б) увібралося 180 кДж теплоти.

в) виділилося 1117 кДж теплоти. 

г) увібралося 132 кДж теплоти.

II варіант

a) виділилася 324 кДж теплоти.

б) виділилася 890 кДж теплоти.

в) виділилася 297 кДж теплоти.

г) увібралося 43,7 кДж теплоти.

Інші завдання дивись тут...