Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА 

І-ІІ рівні

Завдання 1.

1. Вставте пропущені слова, щоб вираз став завершеним:

1. Процес сполучення молекул низькомолекулярної речовини з утворенням високомолекулярної називається полімеризацією.

2. Полімери - це високомолекулярні сполуки, які утворюються внаслідок сполучення великої кількості молекул, у складі яких є кратні зв'язки.

3. Ланка, яка повторюється багато разів, називається мономерна.

4. Число n називають ступенем полімеризації.

5. Під час приєднання водню у процесі гідрування ненасичені вуглеводні перетворюються на насичені  

6. Поліетен застосовують для виготовлення протикорозійних покриттів, труб, посуду, ізоляційних та пакувальних матеріалів, покривних плівок, деталей автомашин, тари для хімічно агресивних речовин.

7. Загроза поліетену для екології полягає у виділенні шкідливих речовин при загорянні, під час дії сонячних променів. 

III рівень

Завдання 2. Позначте правильні відповіді:

1. Позначте застосування реакції, поданої схемою nСН2=СН2 —> (—СН2—СН2)n, та вкажіть її назву:

A. Добування поліетену, реакція полімеризації.

Б. Добування поліпропену, реакція полімеризації.

B. Добування 1,2-діетанолу, реакція з воднем.

Г. Добування етен, реакція окиснення.

Відповідь: __A__

 

2. Позначте, з якою метою використовують у лабораторії реакцію етену з бромною водою:

A. Добування поліетену.

Б. Добування сполук ненасиченого складу.

B. Добування вуглеводнів насиченого складу.

Г. Якісного визначення сполуки серед газів насиченого складу.

Відповідь: __Г__

 

3. Позначте дві галузі застосування етену:

A.Добування авіаційного пального. 

B.Добування синтетичного каучуку

Б. Виробництво друкарської фарби.

Г. Виробництво ліків.

Відповідь: __В, Г__

IV рівень

Завдання 3. Густина алкіну за азотом - 1,5. Суміш цього алкіну з етаном об'ємом 250 л, що містить алкін, об'ємна частка якого в суміші 52%, піддали гідруванню за наявності каталізатора. Обчисліть об'єми вихідних речовин (н. у.), що вступили в реакцію. 

Дано: DN2(алкін)=1,5                    

Знайти: формула алкіну-? 

Розв'язування

DN2(алкін)=Mr(алкін)/Mr(N2), тому Mr(алкін)/Mr(N2)=1,5, звідси 

Mr(алкін)=1,5Mr(N2)=1,528=42, де Mr(N2)=2Ar(N)=214=28

Загальна формула алкінів СnH2n-2 , тому 

Mr(СnH2n-2)=Ar(C)n+Ar(H)(2n-2)=12n+2n-2=14n-2

Cкладаємо алгебраїчне рівняння і розв'язуємо його:

14n-2=42                          

14n=44                              

n=44:14                                                                

n=3,14. Отримали дробове число, що неправильно, бо число атомів має бути цілим числом.

Очевидно в умові задачі помилка. Спробуємо алкін замінити на алкен і розв'язати задачу.

Загальна формула алкенів СnH2n , тому 

Mr(СnH2n)=Ar(C)n+Ar(H)2n=12n+2n=14n

Cкладаємо алгебраїчне рівняння і розв'язуємо його:

14n=42                             

n=42:14                                                                

n=3

Отже, формула алкену С3Н6 - це пропен.

Дано: V(суміш)=250 лφ(С3Н6)=52%

Знайти: V3Н6)-?, V(H2)-?

Розв'язування

З двох газів суміші у реакцію гідрування вступає лише алкен. 

Об'єм алкену знаходимо з формули обчислення об'ємної частка речовини (φ) в суміші газів:

V(C3H6)=(φ(С3Н6)V(суміші)):100%=(52%250 л):100%=130 л

І спосіб

Запишемо рівняння гідрування алкену:

130 л       х л

С3Н6    +  H2  С3Н8   

1 об'єм     1 об'єм

Для складання пропорцій скористаємося законом об'ємних відношень газів (ЗАКОН ГЕЙ-ЛЮССАКА).

130 л / 1 = х л / 1

х = 130 л • 1 : 1

х =V(C2H6)=130 л

ІІ спосіб

Запишемо рівняння гідрування алкену:

С3Н6+H2  С3Н8      

За рівнянням реакції V(C3H6):V(Н2)=1:1 ,тому 

V(Н2)=V(C3H6)=130 л

Відповідь. V(С2Н6)=130 л, V(H2)=130 л.

----------------------------- у інших виданнях ---------------------

Завдання 1. Вставте пропущені слова, щоб вираз став завершеним:

1.Подібність хімічних властивостей етену та етину зумовлена наявністю кратних зв'язків (подвійних, потрійних).

2.Ознакою реакції етину з бромом є знебарвлення бромної води.

3.Реакція гідрування відбувається в присутності каталізатора, а отже є каталітичною.

4.Подібність хімічних властивостей етену та етину зумовлена наявністю кратних зв'язків (подвійних, потрійних).

5.Під час реакцій ненасичені вуглеводні перетворюються у насичені.

 

6.Етен застосовують для: а) виробництва поліетилену; б) добування етанолу; в) добування органічних розчинників.

 

2. Позначте, з якою метою використовують у лабораторії реакцію етену з хлором:

A. Добування поліетену.

Б. Добування сполук ненасиченого складу.

B. Добування вуглеводнів насиченого складу.

Г. Добування хлоропохідних.

 

Відповідь: __Г__

Інші завдання дивись тут...