Загрузка...

Самостійна робота. 

І-ІІ рівні

Завдання 1. Вставте пропущені слова, щоб вираз став завершеним:

1.Подібність хімічних властивостей етену та етину зумовлена наявністю кратних зв'язків (подвійних, потрійних).

2.Ознакою реакції етину з бромом є знебарвлення бромної води.

3.Реакція гідрування відбувається в присутності каталізатора, а отже є каталітичною.

4.Подібність хімічних властивостей етену та етину зумовлена наявністю кратних зв'язків (подвійних, потрійних).

5.Під час реакцій ненасичені вуглеводні перетворюються у насичені.

6.Етен застосовують для: а) виробництва поліетилену; б) добування етанолу; в) добування органічних розчинників.

III рівень

Завдання 2. Позначте правильні відповіді:

1. Позначте застосування реакції, поданої схемою nСН2=СН2 —> (—СН2—СН2)n, та вкажіть її назву:

A. Добування поліетену, реакція полімеризації.

Б. Добування поліпропену, реакція полімеризації.

B. Добування 1,2-діетанолу, реакція гідрування.

Г. Добування етен оксиду, реакція окиснення.

Відповідь: __A__

2.Позначте, з якою метою використовують у лабораторії реакцію етену з бромною водою:

A. Добування поліетену.

Б. Добування сполук ненасиченого складу.

B. Добування вуглеводнів насиченого складу.

Г. Якісного визначення сполуки серед газів насиченого складу.

Відповідь: __Г__

3.Позначте дві галузі застосування етену:

A.Добування авіаційного пального. Б. Виробництво друкарської фарби.

B.Добування синтетичного каучуку. Г. Виробництво ліків.

Відповідь: __В, Г__

IV рівень

Завдання 3. Густина алкіну за азотом - 1,5. Суміш цього алкіну з етаном об'ємом 250 л, що містить алкін, об'ємна частка якого в суміші 52%, піддали гідруванню за наявності каталізатора. Обчисліть об'єми вихідних речовин (н. у.), що вступили в реакцію. 

Дано: DN2(алкін)=1,5                    

Знайти: формула алкіну-? Mr(алкіну)-? 

Розв'язування:

За умовою DN2(алкін)=1,5, а DN2(алкін)=Mr(алкін)/Mr(N2), тому Mr(алкін)/Mr(N2)=1,5, звідси Mr(алкін)=1,5Mr(N2)=1,528=42, де Mr(N2)=2Ar(N)=214=28

Загальна формула алкінів СnH2n-2 , тому Mr(СnH2n-2)=Ar(C)n+Ar(H)(2n-2)=12n+2n-2

Cкладаємо рівняння і розв'язуємо його.

12n+2n-2=42                          

14n=44                              

n=44:14                                                                

n=3,14. Отримали дробове число, що неправильно, бо число атомів має бути цілим числом.

Очевидно в умові задачі помилка. Спробуємо алкін замінити на алкен і розв'язати задачу.

За умовою DN2(алкен)=1,5, а DN2(алкен)=Mr(алкен)/Mr(N2), тому Mr(алкен)/Mr(N2)=1,5, звідси Mr(алкен)=1,5Mr(N2)=1,528=42, де Mr(N2)=2Ar(N)=214=28

Загальна формула алкенів СnH2n , тому Mr(СnH2n)=Ar(C)n+Ar(H)2n=12n+2n

Cкладаємо рівняння і розв'язуємо його.

12n+2n=42                          

14n=42                             

n=42:14                                                                

n=3. 

Отже, формула алкену С3Н6 - це пропен.

Дано: V(суміш)= 250 лφ(С3Н6)=52% або 0,52. 

Знайти:  V3Н6)-?   V(H2)-?

Розв'язування:

З двох газів суміші у реакцію гідрування вступає алкен.  Знайдемо об'єм алкену у суміші газів.

Об'ємна частка речовини (φ) - це відношення об'єму речовини до  об'єму суміші:  φ(речовини)=V(речовини)/V(суміші), звідси V(речовини)=φ(речовини)V(суміші).

V(C3H6) = φ(С3Н6)V(суміші) = 0,52250л=130 л.

Обчислимо об'єм водню, який потрібен для гідрування алкену об'ємом 130 л у суміші газів.

І спосіб.

Запишемо рівняння гідрування алкену. 

                Н   Н    
                     
СН2 = СН СН3 + Н2 СН2 СН СН3

130 л       х л

С3Н6    +  H2  С3Н8   

1 об'єм     1 об'єм

Для складання пропорцій скористаємося законом об'ємних відношень газів (ЗАКОН ГЕЙ-ЛЮССАКА).

130 л / 1 = х л / 1,   х = 130 л 1/1=130 л.

Відповідь. V(С2Н6)=130 л, V(H2)=130 л.

ІІ спосіб.

Запишемо рівняння гідрування алкену.

С3Н6+H2  С3Н8      

За рівнянням реакції об'єми алкену і водню однакові (V(C3H6):V(Н2)=1:1,тому V(Н2)=V(C3H6)=130 л.

Відповідь. V(С2Н6)=130 л, V(H2)=130 л.

Загрузка...