Інші завдання видання 2017 року видання дивись тут...

Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут...

Самостійна робота. Метанол і етанол як представники насичених одноатомних спиртів.

 

Зміни 2017 року видання Завдання 1 (фронтальне) Здійсніть дослідження. Налийте у пробірку етанолу об'ємом 1-1,5 мл і долийте такий самий об'єм води, вставивши у розчин термометр. Зробіть висновок про розчинність етанолу та охарактеризуйте процес розчинення.

Температура зросте, отже, розчинення спирту супроводжується виділенням тепла. Це свідчить про те, що розчинення — не тільки фізичний, а й хімічний процес.

І-ІІ рівні

Завдання 2. Складіть формули насичених одноатомних спиртів, що містять С35 атомів Карбону, використовуючи загальну формулу спиртів та знаючи формули гомологів метану.

С3Н7ОН, С4Н9ОН, С5Н11ОН

 

Зміни 2017 року видання Завдання 3 Поставте коефіцієнти у реакціях, поданих схемами:

а) 2C3H7OH + 9O2 -> 6CO2 + 8H2O

б) 3H7OH + 2Na -> 2C3H7ONa + H2

 

Завдання 5. Випишіть формули насичених одноатомних спиртів із запропонованих формул органічних сполук: С3Н7ОН; С2Н6; СН3ОН; С5Н12О, С3Н8, С2Н6О, С4Н6, C2H2.

С3Н7ОН; СН3ОН; С5Н12О (C5H11OH)С2Н6О (C2H5OH).

III-IV рівні

Завдання 6. Випишіть молекулярні формули сполук, які відповідатимуть загальній формулі CnH2n+1-ОН: С3Н8O, С3Н8O3, С4Н10О, С2H6О, С2Н4O2, С5Н12O, С3Н8O3.

С3Н8O (C3H7-OH), С4Н10О (C4H9-OH), С2H6О (C2H5-OH), С5Н12O (C5H11-OH).

 

Зміни 2017 року видання Завдання 7 Обгрунтуйте на основі будови молекул метанолу та етанолу, чому серед спиртів немає газоподібних речовин. Це пояснюється наявністю полярного ковалентного зв’язку, завдяки чому між молекулами спиртів, подібно до води, виникає водневий зв’язок.

І-ІІ рівні

Зміни 2017 року видання Завдання 1 Сформулюйте визначення екзотермісних реакцій. Екзотермічні реакції — це реакції, що відбуваються з виділенням тепла

Завдання 1. Поставте коефіцієнти у реакціях, поданих схемами:

а) С6Н13ОН + 9O2 —6СO2 + 7Н2O;

6) 2C3Н7ОН + 2Na -> 2C3H7ONa + Н2.

Ill рівень

Завдання 2. Обчисліть об'єм карбон (ІV) оксиду (н. у.) та масу води, що утворяться внаслідок повного згоряння метанолу масою 192 г.

Дано: m(CH3ОН)=192 г

Знайти: V(2)-?, m(H2О)-?

Розв'язання

І спосіб

  192 г                 х л           у г

 2СН3ОН + 3О2 = 2CО2   +  4Н2О. 

  64 г                 44,8 л        72 г    

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі, а під формулами сполук - об'єм та масу кількості речовини згідно з коефіцієнтами в хімічному рівнянні. За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л, 2 моль газу займуть удвічі більший об'єм, тобто 44,8 л. Обчислюємо молярну масу (Mrг/моль=M) речовин й, відповідно, масу 2 моль метанолу і масу 4 моль води.

Mr(CH3ОН)=Ar(C)+4Ar(Н)+Ar(О)=12+41+16=32, M(CH3ОН)=32 г/моль

Маса 1 моль = 32 г, а маса 2 моль = 64 г

Mr(H2О)=2Ar(Н)+Ar(О)=21+16=18, M(H2О)=18 г/моль.

Маса 1 моль = 18 г, а маса 4 моль =72 г

За допомогою пропорції обчислюємо об'єм карбон (IV) оксиду:

192 г / 64 г = х л / 44,8 л

х л • 64 г = 192 г • 44,8 л

х = 192 г • 44,8 л : 64 г

х =V(CO2)=134,4 л

За допомогою пропорції обчислюємо масу води:

192 г / 64 г = у г / 72 г

у г • 64 г = 192 г • 72 г

у = 192 г • 72 г : 64 г

у =m(Н2О)=216 г

ІІ спосіб

Обчислюємо кількість речовини метанолу CH3ОН масою 192 г  за формулою y=m/M, де 

Mr г/моль=M

Mr(CH3ОН)=Ar(C)+4Ar(Н)+Ar(О)=12+41+16=32, M(CH3ОН)=32 г/моль

y(CH3ОН)=m(CH3OH):M(CH3OH)=192 г : 32 г/моль = 6 моль

Записуємо рівняння реакції: 2СН3ОН+3О2=2CО2+4Н2О

За рівнянням реакції y(CH3OH):y(CO2)=2:2=1:1, кількості речовини однакові, тому

y(СО2)=y(CH3ОН)=6 моль

За рівнянням реакції y(CH3OH):y(Н2О)=2:4, 

за властивістю пропорції 2y(H2O)=4y(CH3OH), тому

y(H2O)=4y(CH3ОН):2=46 моль:2=12 моль

Обчислюємо об'єм карбон (IV) оксиду кількістю речовини 6 моль за формулою V=γ•Vм, де Vм-постійна величина і за н.у. чисельно дорівнює 22,4 л/моль

V(CО2)=y(CO2)VM=6 моль22,4 л/моль=134,4 л

Обчислюємо масу води кількістю речовини 12 моль за формулою m=γ•M, де 

Mr г/моль = M

Mr(H2О)=2Ar(Н)+Ar(О)=21+16=18

m(H2O)=y(H2O)M(H2O)=12 моль18 г/моль=216 г

Відповідь: V(2)=134,4 л; m(H2O)=216 г

IV рівень

Завдання 3. Обчисліть масу і кількість речовини етанолу та об'єм кисню (н. у.), що вступили в реакцію повного окиснення етанолу, якщо утворився карбон (ІV) оксид об'ємом 896 л.

Дано: m(CО2)=896 л.

Знайти: m(C2Н5ОН)-?, V2)-?

Розв'язання

І спосіб

   х г         у л       896 л   

 С2Н5ОН + 3О2  =  2CО2   +  3Н2О. 

   46 г      67,2 л    44,8 л    

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі, а під формулами сполук - об'єм та масу кількості речовини згідно з коефіцієнтами в хімічному рівнянні. За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л, 2 моль газу займуть удвічі більший об'єм, тобто 44,8 л, а 3 моль - 67,2 л. Обчислюємо молярну масу (Mrг/моль=M) етанолу й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(C2H5ОН)=2Ar(C)+6Ar(Н)+Ar(О)=212+61+16=46  

M(C2H5ОН)=46 г/моль. Маса 1 моль = 46 г

За допомогою пропорції обчислюємо масу етанолу:

х г / 46 г = 896 л / 44,8 л

х г • 44,8 л = 896 л • 46 г

у = 896 л • 46 г : 44,8 л

у =m(C2H5OH)=920 г

За допомогою пропорції обчислюємо об'єм кисню:

у л / 67,2 л = 896 л / 44,8 л

у л • 44,8 л = 896 л • 67,2 л

у = 896 л • 67,2 л : 44,8 л

у =V(O2)=1344 л

Обчислюємо кількістю речовини етанолу масою 920 г за формулою γ=m/M

γ(C2H5ОН)=m(C2H5OH):M(C2H5OH)=920 г : 46 г/моль=20 моль

ІІ спосіб

Обчислюємо кількість речовини карбон (IV) оксиду СО2 об'ємом 896 л  за формулою γ=V/Vм, де Vм-постійна величина і за н.у. чисельно дорівнює 22,4 л/моль 

y(CО2)=V(CO2):VM=896 л 22,4 л/моль = 40 моль

Записуємо рівняння реакції: С2Н5ОН+3О2=2CО2+3Н2О

За рівнянням реакції y(O2):y(CO2)=3:2,

за властивістю пропорції 2y(O2)=3y(CO2), тому

y(O2)=3y(CO2):2=340 моль : 2 = 60 моль

За рівнянням реакції y(C2H5OH):y(CO2)=1:2,

за властивістю пропорції 2y(C2H5OH)=1y(CO2), тому

y(C2H5OH)=y(CO2):2=40 моль : 2 = 20 моль

Обчислюємо об'єм кисню кількістю речовини 60 моль за формулою V=γ•Vм, де Vм-постійна величина і за н.у. чисельно дорівнює 22,4 л/моль

V2)=y(O2)VM=60 моль22,4 л/моль=1344 л

Обчислюємо масу етанолу кількістю речовини 20 моль за формулою m=γ•M, де 

Mr г/моль=M

Mr(C2H5ОН)=2Ar(C)+6Ar(Н)+Ar(О)=212+61+16=46, M(C2H5ОН)=46 г/моль

m(C2H5ОН)=y(C2H5OH):M(C2H5OH)=20 моль46 г/моль=920 г

Відповідь: V(О2)=1344 л; m(C2H5ОН)=920 г; γ(C2H5ОН)=20 моль

Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут... 

Інші завдання видання 2017 року видання дивись тут...