Загрузка...

Домашнє завдання. Метанол і етанол як представники насичених одноатомних спиртів.

І рівень

Завдання 1. Позначте правильні відповіді: 1. Позначте молекулярну формулу етанолу:

А.С2Н6О2. Б.С2Н4О. В.С3Н8О3. Г.С2Н6О.

Відповідь: __Г__

2. Позначте, з огляду на загальну формулу насичених вуглеводнів СnН2n+2, загальну формулу спиртів:

A. СnH2n—OH             Б. СnН2n.

B. СnН2n+1—ОН          Г. СnН2n+1—СООН.

Відповідь: __В__

3. Позначте речовину, що реагує з метанолом:

А. Натрій оксид.    Б. Азот.    В. Кальцій гідроксид.    Г. Натрій.

Відповідь: __Г__

II рівень

1. Позначте відповідність назв речовин їхнім формулам:

А. Етанол.      1.СН3—СОН.

Б. Метанол.     2. СН3—СН2—ОН.

                   3. СН3—ОН.

Відповідь: __A - 2; Б - 3    

2. Позначте медичний продукт, виготовлений на основі етанолу, який часто використовують у побуті:

A. Лікувальні мазі.             Б. Аспірин.

B. Розчин йоду, зеленка.     Г. Нітрогліцерол.

Відповідь: __В__

3. Обчисліть та позначте об'єм водню (н.у.), що виділився від взаємодії натрію масою 9,2 г з надлишком етанолу:

А. 4,84 л.    Б. 4,56 л.    В. 4,48 л.    Г. 4,68 л.

Відповідь: В

Дано: m(Na)=9,2 г. Знайти: V(H2)-?

Розв'язання.

І спосіб.

                  9,2 г                      х л   

 2С2Н5ОН + 2Na  =  C2H5ONa  +  Н2

                  46 г                       22,4 л   

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 2 моль натрію Na з утворенням 1 моль водню Н2 (1 моль газу за н.у. займає об'єм 22,4 л).

Обчислюємо молярну масу (г/моль = Mr) натрію й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(Na)=Ar(Na)=23.  M(Na)=23 г/моль.

Маса 1 моль = 23 г, а маса 2 моль =46 г.

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцю для обчислення об'єму водню і розв'язуємо її.

9,2 г/46 г= х л /22,4 л, звідси х=(9,2 г22,4 л)/46 г=4,48 л.

Відповідь. V(Н2)=4,48 л.

ІІ спосіб.

Записуємо рівняння реакції:2Н5ОН+2Na=C2H5ONa+Н2↑.

Обчислюємо кількість речовини натрію Na масою 9,2 г  за формулою y=m/M, де г/моль=Mr .

Mr(Na)=Ar(Na)=23.  M(Na)=23 г/моль.

y(Na)=9,2 г:23 г/моль = 0,4 моль.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 2 моль натрію Na з утворенням 1 моль водню Н2, кількість речовини водню є у 2 рази меншою, ніж натрію, тому 

y(Н2)=y(Na):2=0,4:2=0,2 моль.

Обчислюємо об'єм водню кількістю речовини 0,2 моль за формулою V=γVм, де - Vм постійна величина і дорівнює 22,4 л/моль за н.у. 

V2)=0,2 моль22,4 л/моль=4,48 л.

Відповідь. V(Н2)=4,48 л.

III рівень

1.Позначте послідовність спадання температури кипіння у спиртів, поданих формулами:

А. С7Н15—ОН. Б. С5Н11 — ОН. В. С10Н21 —ОН. Г. С3Н7—ОН.

Відповідь: В А Г Б

У гомологічному ряді спиртів зі збільшенням молекулярної маси збільшуються температури плавлення й кипіння

2.Установіть відповідність між формулами, назвами спиртів та їхніми відносними молекулярними масами:

А.С2Н5-ОН 1. Пентан-1-ол І 144
Б. C5H11—ОН 2. Нонан-1-ол II. 88
В.С9Н19—ОН 3. Етанол ІІІ.46.

Відповідь: А-3-ІІІ; Б - 1 - ІІ; В - 2 - І

Mr(C2H5OH)=2Ar(C)+6Ar(H)+Ar(O)=212+61+16=46

Mr(C5H11OH)=5Ar(C)+12Ar(H)+Ar(O)=512+121+16=88

Mr(C9H19OH)=9Ar(C)+20Ar(H)+Ar(O)=912+201+16=144

3. Обчисліть та позначте об'єм кисню, що витратиться, а карбон(ІV) оксиду, що утвориться (н. у.) внаслідок повного згоряння пентанолу (С5Н11ОН) масою 21 г:

A.42 л O2 і 26 л СO2.     Б. 40 л O2 і 26 л СO2.

B.44 л O2 і 30 л СO2.     Г. 42 л O2 і 28 л СO2.

Відповідь: _Б   

Дано: m(C5H11ОН)=21 г. Знайти: V(О2)-?  V(2)-?

Розв'язання.

І спосіб.

  21 г            х л         у л

 2С5Н11ОН + 15О2 =  10CО2   +  12Н2О. 

  176 г           336 л     224 л   

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 2 моль пентанолу  C5H11ОН і 15 моль кисню O2 з утворенням 10 моль карбон (IV) оксиду CO2.

1 моль газу за н.у. займає об'єм 22,4 л, тому 15 моль займуть об'єм 336 л і 10 моль - 224 л.

Обчислюємо молярну масу (г/моль = Mr) пентанолу й, відповідно, масу 2 моль.

Mr(C5H11ОН)=5Ar(C)+12Ar(Н)+Ar(О)=512+121+16=88.  M(C5H11ОН)=88 г/моль.

Маса 1 моль = 88 г, а маса 2 моль =176 г.

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо дві пропорції і розв'язуємо їх.

Пропорція для обчислення об'єму кисню.

21 г/176 г= х л /336 л, звідси х=(21 г336 л)/176 г=40 л.

Пропорція для обчислення об'єму карбон (IV) оксиду.

21 г/176 г= у л /224 л, звідси у=(21 г224 л)/176 г=26 л.

Відповідь. V(О2)=40 л; V(2)=26 л.

ІІ спосіб.

Записуємо рівняння реакції:5Н11ОН+15О2 =10CО2+12Н2О.

Обчислюємо кількість речовини пентанолу C5H11ОН масою 21 г  за формулою y=m/M, де г/моль=Mr .

Mr(C5H11ОН)=5Ar(C)+12Ar(Н)+Ar(О)=512+121+16=88.  M(C5H11ОН)=88 г/моль.

y(C5H11ОН)=21 г:88 г/моль = 0,24 моль.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 2 моль пентанолу  C5H11ОН і 15 моль кисню з утворенням 10 моль карбон (IV) оксиду, кількість речовини кисню є у 7,5 (2:15=1:7,5) разів більша, ніж пентанолу, тому y(О2)=7,5y(C5H11ОН)=7,50,24 моль=1,8 моль, а кількість речовини карбон (IV) оксиду є у 5 (2:10=1:5) разів більшою, ніж пентанолу,

тому y(СО2)=5y(C5H11ОН)= 50,24 моль= 1,2 моль.

Об'єм певної  кількості речовини обчислюємо за формулою V=γVм, де - Vм постійна величина і дорівнює 22,4 л/моль за н.у. 

Обчислимо об'єм кисню кількістю речовини 1,8 моль:

V2)=1,8 моль22,4 л/моль=40 л.

Обчислимо об'єм карбон (IV) оксиду кількістю речовини 1,2 моль:

V(CО2)=1,2 моль22,4 л/моль=26 л.

Відповідь. V(О2)=40 л; VO2)=26 г.

Загрузка...