Інші завдання дивись тут...

Самостійна робота

І рівень

Завдання 1

Поставте коефіцієнти у реакціях:

а) 2CH3OH + 3O2 -> 2CO2 + 4H2O

б) C2H5OH + 3O2 -> 2CO2 + 3H2O

 

Завдання 2

Напишіть молекулярне рівняння повного окиснення гліцеролу.

2С3Н8О3+ 7О2  6CО2 +8H2O

 

Завдання 3

Позначте спільну хімічну властивість метанолу і гліцеролу: 

А. Взаємодія з купрум (ІІ)

                гідроксидом

B. Реакція горіння

Б. Взаємодія з водою

Г. Взаємодія з сульфатною

                    кислотою

Відповідь: __B__.

II рівень

Завдання 4

Порівняйте склад молекули етанолу і гліцеролу. Що подібне та відмінне?

Подібне: молекули містять у своєму складі Карбон, Гідроген і Оксиген, тобто якісний склад однаковий.

Відмінне: різною є кількість атомів у молекулі, бо ці спирти є похідними різних насичених вуглеводнів. Різна кількість атомів Гідрогену заміщена на гідроксильну групу —ОН.

 

Завдання 5

Обчисліть кількість речовини води, що утвориться під час повного згоряння метанолу кількістю речовини 0,8 моль.

Дано: y(СH3ОН)=0,8 моль

Знайти  y(Н2О)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

0,8 моль                         х моль

Н3ОН  + 3О2  2CО2 +  4H2O

2 моль                           4 моль

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 2 моль метанолу з утворенням 4 моль води. Зазначені кількості речовин записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо кількість речовини води:

0,8 моль / 2 моль = х моль / 4 моль, тому х моль • 2 моль = 0,8 моль • 4 моль

х=у(Н2О)= 0,8 моль • 4 моль : 2 моль=1,6 моль

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: Н3ОН+3О22CО2+4H2O

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 2 моль метанолу з утворенням 4 моль води, кількість речовини води удвічі більша, ніж кількість речовини метанолу, тому

y(Н2О)=2y(СН3ОН)=20,8 моль=1,6 моль

 

 

Відповідь: y(Н2О)=1,6 моль.

III рівень

Завдання 6

Напишіть рівняння реакцій горіння:

а) метанолу;

2CH3OH + 3O2 -> 2CO2 + 4H2O; ΔH<0

б) етанолу;

C2H5OH + 3O2 -> 2CO2 + 3H2O; ΔH<0

в) гліцеролу.

3Н8О3  + 7О2 → 6СО2 + 8Н2О; ∆Н < 0

Що є спільним для цих реакцій? Усі реакції горіння є екзотермічними.

III рівень

Завдання 7

Поясніть, на основі якої властивості гліцерол застосовують у парфумерії та фармацевтичній промисловості. Завдяки гігроскопічності гліцерол застосовується у парфюмерії та фармації як зм'якшувальний засіб або основа мазей.

 

Завдання 8

Обчисліть масу етанолу та об'єм кисню, що вступили в реакцію повного окиснення етанолу, якщо утворився карбон (ІV) оксид об'ємом 336 л (н.у.).

Дано: m(CО2)=336 л

Знайти: m(C2Н5ОН)-? V2)-?

Розв'язання

І спосіб

   х г          у л       336 л   

 С2Н5ОН + 3О2  =   2CО2   + 3Н2О

   46 г        67,2 л   44,8 л    

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль етанолу C2H5ОН і 3 моль кисню О2 з утворенням 2 моль карбон (IV) оксиду СО21 моль газу за н.у. займає об'єм 22,4 л, 2 моль займуть удвічі більший об'єм, тобто 44,8 л, а 3 моль - 67,2 л.  Обчислюємо молярну масу (Mr г/моль=M) етанолу й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(C2H5ОН)=2Ar(C)+6Ar(Н)+Ar(О)=212+61+16=46  

M(C2H5ОН)=46 г/моль. Маса 1 моль = 46 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо об'єм кисню:

у л / 67,2 л = 336 л / 44,8 л, тому у л • 44,8 л = 336 л • 67,2 л, звідси

у=V(O2)=336 л • 67,2 л : 44,8 л=504 л

За допомогою пропорції обчислюємо масу етанолу:

х г / 46 г = 336 л / 44,8 л, тому х г • 44,8 л = 336 л • 46 г, звідси

х=m(C2H5OH)=336 л • 46 г : 44,8 л=345 г

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції:С2Н5ОН+3О2=2CО2+3Н2О

Обчислюємо кількість речовини карбон (IV) оксиду об'ємом 336 л  за формулою γ=V/Vм,

де Vм=22,4 л/моль

y(CО2)=V(СО2):VM=336 л :22,4 л/моль=15 моль

За рівнянням реакції у(С2Н5ОН):у(СО2)=1:2, тому

у(С2Н5ОН)=у(СО2):2=15 моль:2=7,5 моль

За рівнянням реакції у(О2):у(СО2)=3:2,

за властивістю пропорції 2у(О2)=3у(СО2), тому

у(О2)=3у(СО2):2=315 моль:2=22,5 моль

Обчислюємо об'єм кисню кількістю речовини 22,5 моль за формулою V=γ•Vм.

V2)=у(O2)VM=22,5 моль22,4 л/моль=504 л

Обчислюємо масу етанолу кількістю речовини 7,5 моль за формулою m=γ•M, де 

Mr г/моль=M

Mr(C2H5ОН)=2Ar(C)+6Ar(Н)+Ar(О)=212+61+16=46 

M(C2H5ОН)=46 г/моль

m(C2H5ОН)=у(C2H5OH)M(C2H5OH)=7,5 моль46 г/моль=345 г

Відповідь: V(О2)=504 л; m(C2H5ОН)=345 г

IV рівень 

Завдання 9

Охарактеризуйте специфічну властивість гліцеролу (пропан-1,2,3- триолу), що дає підстави вважати реакцію характерною для виявлення багатоатомних спиртів.

Якісною реакцією на гліцерол та інші багатоатомні спирти  (похідні алканів, у яких атоми Гідрогену заміщені на дві або більше характеристичні гідроксильні групи) є взаємодія з свіжоосадженим осадом купрум (ІІ) гідроксиду. Розчин набуває яскраво-синього кольору. 

 

Завдання 10

Обчисліть масу гліцеролу, що повністю прореагує з киснем об'ємом 78,4 л. Який об'єм карбон (IV) оксиду (н.у.) і маса води утворилися під час горіння і якій кількості речовини відповідають такий об'єм і маса?

Дано: m(О2)=78,4 л

Знайти: V(CO2)-?, m(H2O)-?, у(СО2)-?, у(H2O)-?

Розв'язування

І спосіб

              78,4 л     х л          у г

 2С3Н8О3 + 7О2  =  6CО2   +  8Н2О

             156,8 л   134,4 л      144 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі, а під формулами сполук - об'єм та масу кількості речовини згідно з коефіцієнтами в хімічному рівнянні. За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л, 6 моль газу займуть у 6 разів більший об'єм, тобто 134,4 л, а 7 моль - 156,8 л. Обчислюємо молярну масу (Mrг/моль=M) води й, відповідно, масу 8 моль.

Mr(H2О)=2Ar(О)+Ar(Н)=216+2=18, M(H2О)=18 г/моль. 

Маса 1 моль = 18 г, а маса 8 моль=144 г

За допомогою пропорції обчислюємо об'єм карбон (IV) оксиду:

78,4 л / 156,8 л = х л / 134,4 л, тому х л • 156,8 л = 134,4 л • 78,4 л, звідси

у=V(СO2)= 134,4 л • 78,4 л : 156,8 л=67,2 л

За допомогою пропорції обчислюємо масу води:

78,4 л / 156,8 л = у г / 144 г, тому у г • 156,8 л = 78,4 л • 144 г, звідси

у=m(H2O)= 78,4 л • 144 г : 156,8 л=72 г

Обчислюємо кількість речовини карбон (IV) оксиду об'ємом 67,2 л  за формулою γ=V/Vм, де Vм-постійна величина і за н.у. чисельно дорівнює 22,4 л/моль 

y(CО2)=V(CO2):VM=67,2 л 22,4 л/моль = 3 моль

Обчислюємо кількістю речовини води масою 72 г за формулою γ=m/M

γ(H2О)=m(H2O):M(H2O)=72 г : 18 г/моль=4 моль

ІІ спосіб

Обчислюємо кількість речовини кисню об'ємом 78,4 л  за формулою γ=V/Vм, де Vм-постійна величина і за н.у. чисельно дорівнює 22,4 л/моль 

y(О2)=V(O2):VM=78,4 л 22,4 л/моль = 3,5 моль

Записуємо рівняння реакції: 3Н8О3+7О2=6CО2+8Н2О

За рівнянням реакції y(O2):y(CO2)=7:6,

за властивістю пропорції 7y(СO2)=6y(O2), тому

y(СO2)=6y(O2):7=63,5 моль : 7 = 3 моль

За рівнянням реакції y(O2):y(Н2О)=7:8,

за властивістю пропорції 7y(H2O)=8y(O2), тому

y(H2O)=8y(O2):7=83,5 моль : 7 = 4 моль

Обчислюємо об'єм карбон (IV) оксиду кількістю речовини 3 моль за формулою: V=γ•Vм,

де Vм=22,4 л/моль

V(СО2)=y(СO2)VM=3 моль22,4 л/моль=67,2 л

Обчислюємо масу води кількістю речовини 4 моль за формулою: m=γ•M, де 

Mr г/моль=M

Mr(H2О)=2Ar(Н)+Ar(О)=21+16=18, M(H2О)=18 г/моль

m(H2О)=y(H2O):M(H2O)=4 моль18 г/моль=72 г

Відповідь: V(СО2)=67,2 л; m(H2О)=72 г; γ(2)=3 моль, у(Н2О)=4 моль.

Інші завдання дивись тут...