Інші завдання дивись тут...

Домашнє завдання. Гліцерол. Фізичні властивості.

Завдання 1

Позначте правильні відповіді.

1.Установіть відповідність між формулою спирту, його назвою та дією на організм людини:

А. С2Н5ОН.  1. Метанол. І. Не викликає ніяких змін.
Б. СН3ОН. 2. Пентанол. II. Спричиняє сліпоту і параліч.
  3. Етанол.

III. Тривале вживання уражає

центральну нервову систему

Відповідь: A 3. ІІІ, Б 1 ІІ. 

 

Завдання 2

Позначте, з огляду на загальну формулу насичених вуглеводнів СН2n+2, загальну формулу спиртів:

A. СnН2n+1-ОН Б. СnН2n
B.СnН2n+1—СОН  Г. СnН2n+1—СООН

Відповідь: А  

 

Завдання 3

Позначте, якому із спиртів належать властивості «прозора, дуже отруйна речовина, добре розчинна у воді»:

А. Етанолу. Б. Пропанолу. В. Метанолу. Г. Гліцеролу.

Відповідь:__B__.

 

Завдання 4

Позначте, з огляду на загальну формулу насичених вуглеводнів СН2n+2, загальну формулу спиртів:

1. Метанол. 1. СН2ОН—СНОНСН2ОН
2. Гліцерол. 2. СН3—СН2—СНОНСН3
  3. СН3—ОН

 Відповідь:__А - 3; Б - 1__.

 

Завдання 5

Налийте на дно чашки Петрі етанолу так, щоб він закрив дно. Запаліть спирт. Що спостерігаєте? Зробіть висновки про колір полум'я, теплоту, що виділяється. Напишіть рівняння реакції. Як легкозаймиста речовина, він швидко спалахує й горить блакитним, ледь помітним полум’ям з виділенням великої кількості тепла.

Рівняння реакції:

С2Н5ОН + 3О2 → 2СО2 + 3Н2О; ∆Н = –715 кДж/моль

 

Завдання 6

Обчисліть та позначте, який об'єм карбон (IV) ооксиду (н.у.) і маса води утворяться від повного згоряння етанолу кількістю речовини 1,2 моль.

Відповідь:__А _.

Відомо: y(С2Н5ОН)=1,2 моль

Знайти: m(Н2О)-?, V(СО2)-?

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

1,2 моль              x г         у л

С2Н5ОН + 3О2 = 3Н2О + 2СO2

1 моль                54 г       44,8 л

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль етанолу  С2Н5ОН   з утворенням 3 моль води Н2О і 2 моль карбон (ІV) оксиду СO(1 моль газу за н.у. займає об'єм 22,4 л, а 2 моль займуть удвічі більший об'єм, тобто 44,8 л)Обчислюємо молярну масу (Mrг/моль=M) води й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(Н2O)=2Ar(Н)+Ar(О)=21+16=18M(Н2O)=18 г/моль

Маса 1 моль=18 г, а маса 3 моль =54 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу води:

1,2 моль / 1 моль = х г / 54 г, тому х г  1 моль = 1,2 моль • 54 г, звідси

х=1,2 моль  54 г : 1 моль= 64,8 г

За допомогою пропорції обчислюємо об'єм карбон (ІV) оксиду:

1,2 моль / 1 моль = у л / 44,8 л, тому у л • 1 моль = 1,2 моль • 44,8 л, звідси

у = 1,2 моль  44,8 л : 1 моль= 53,76 л

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: С2Н5ОН+3О2=3Н2О+2СO2

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль етанолу  С2Н5ОН   з утворенням 3 моль води Н2Окількість речовини води у 3 рази більша, тому  

y(Н2O)=3y(С2Н5ОН)=31,2 моль=3,6 моль

Прореагувало 1 моль етанолу  С2Н5ОН   з утворенням 2 моль газу СО2кількість речовинигазу у 2 рази більша, тому

y(СO2)=2y(С2Н5ОН)=21,2 моль=2,4 моль

Обчислюємо масу води  кількістю речовини 1,25 моль за формулою m=yM, де

Мrг/моль=М

Mr(Н2O)=2Ar(Н)+Ar(О)=21+16=18M(Н2O)=18 г/моль

m(Н2O)=3,6 моль  18 г/моль=64,8 г

Обчислюємо об'єм карбон (ІV) оксиду  кількістю речовини 2,4 моль за формулою V=Y•Vм, де Vм - постійна величина і за н.у. дорівнює 22,4 л/моль

VО2)=2,4 моль  22,4 л/моль=53,76 л

Відповідь: m(Н2О)=64,8 г; V(СО2)=53,76 л.

Інші завдання дивись тут...