Інші завдання дивись тут...

Домашнє завдання

І-ІІ рівні

Завдання 1

Вставте пропущені слова, щоб вираз став завершеним:

1. Скорочена структурна формула етанової (оцтової) кислоти CH3-COOH

2. Етанова кислота CH3COOH розчиняється у воді у будь-яких пропорціях.

3. Характеристичну групу етанової кислоти називають карбоксильна.

4. Розчин етанової кислоти змінює забарвлення індикаторів:

а) лакмусу на червоний; б) метилоранжу на рожевий;

в) фенолфталеїну на не змінює колір.

5. Етанова кислота дисоціює на катіони Гідрогену і аніони кислотного залишку.

6. Унаслідок взаємодії етанової кислоти з металами, утворюється сіль і водень.

7. З лугами етанова кислота вступає в реакцію обміну (нейтралізації).

8. Під час доливання етанової кислоти до харчової соди виділяється газ.

9. Реакцію між етановою кислотою і харчовою содою застосовують в процесі гашення соди оцтом для "росту" тіста при випічці.

При випічці вироби під дією високої температури і в присутності кислот (знайомий багатьом з вас процес гашення соди оцтом) утворюються вуглекислий газ і водяна пара, що піднімають тісто через утворення всередині безлічі газових бульбашок.

NaHCО3 + НСl = NaCl + Н2O + СO2↑.

III рівень

Завдання 2

Порівняйте хімічні властивості етанової і хлоридної кислот та напишіть молекулярні та йонні рівняння реакцій під час їхньої взаємодії з: 

а) літій гідроксидом;  

    СН3СООН + LiOH → CH3COOLi + H2O - утворюється сіль і вода

   CH3-COOH + Li+ + OH-  = CH3-COO- + Li+ + H2O

   CH3-COOH + OH-  = CH3-COO- + H2O

   HCl + LiOH = LiCl + H2O - утворюється сіль і вода

   H+ + Cl- + Li+ + OH- = Li+ + Cl- + H2O

   H+ + OH- = H2O

б) натрій оксидом;

   2СН3СООН +Na2→ 2CH3COONa + H2O - утворюється сіль і вода

     2HCl + Na2O = 2NaCl + H2O - утворюється сіль і вода

в) калій карбонатом.

   2СН3СООН + K2CO3 → 2CH3COOK + CO2 + H2O

                               утворюється сіль, карбон (IV) оксид, вода

   2CH3-COOH + + + CO32- = 2CH3-COO- +2K++ CO2 + H2O

   2CH3-COOH + CO32- = 2CH3-COO- + CO2 + H2O

   2HCl + K2CO3 = 2KCl + CO2↑ + H2O

                             утворюється сіль, карбон (IV) оксид, вода

   2H+ + 2Cl- + 2K+ + CO32- = 2K+ + 2Cl- +  CO2↑ + H2O

    2H+ + CO32- =  CO2 + H2O

Зверніть увагу, оцтова кислота - слабкий електроліт, через це в йонних рівняннях реакцій її формула записується в молекулярному вигляді.

 

Завдання 3

Обчисліть та позначте масу етанової кислоти, на нейтралізацію якої витратили розчин натрій гідроксиду масою 50 г з масовою часткою лугу 8%:

А. 5 г. Б. 4 г. В. 8 г. Г. 6 г. Відповідь: __Г__

Відомо: m((розчину)=50 г, ω(NaOH)=8%

Знайти: m(СН3СООН)-?

Розв'язання

І спосіб

Масу натрій гідроксиду в розчині обчислюємо за формулою: 

m(речовини)=(m(розчину)ω(речовини))/100%

m(NaOH)=(m(розчину)ω(NaOH)):100%=50 г8%:100%= 4 г

Записуємо рівняння реакції:

   x г             4 г

CH3COOH  + NaOH  CH3COONa + H2O 

   60 г           40 г

Над формулами речовин записуємо знайдені і невідомі дані.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль етанової кислоти СН3СООН з 1 моль натрій гідроксиду NaOHОбчислюємо молярні маси (Mrг/моль=M) речовин й, відповідно, масу 1 моль. 

Mr(CН3СООН)=2Ar(C)+4Ar(Н)+2Ar(О)=212+41+216=60,  

M(CН3СООН)=60 г /моль. Маса 1 моль=60 г

Mr(NaОН)=Ar(Nа)+Ar(О)+Ar(Н)=23+16+1=40,  

M(NaОН)=40 г/моль.  Маса 1 моль=40 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу етанової кислоти:

х г / 60 г = 4 г / 40 г, тому х г • 40 г = 60 г • 4 г, звідси

х=m(CH3COOH)=60 г  4 г : 40 г=6 г

ІІ спосіб

Масу натрій гідроксиду в розчині обчислюємо за формулою: 

m(речовини)=(m(розчину)ω(речовини))/100%

m(NaOH)=(m(розчину)ω(NaOH)):100%=50 г8%:100%= 4 г

Обчислюємо кількість речовини натрій гідроксиду NaОН масою 4 г за формулою y=m/M.

Mr(NaОН)=Ar(Nа)+Ar(О)+Ar(Н)=23+16+1=40, M(NaОН)=40 г/моль

y((NaОН)=m(NaOH):M(NaOH)=4 г : 40 г/моль=0,1 моль

Записуємо рівняння реакції: CH3COOH+NaOHCH3COONa+H2O

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль етанової кислоти СН3СООН з 1 моль натрій гідроксиду NaOH, кількості речовини є однакові, тому 

y(СН3СООН)=y(NaОН)=0,1 моль 

Масу етанової кислоти СН3СООН  кількістю речовини 0,1 моль обчислюємо за формулою m=yM

Mr(CН3СООН)=2Ar(C)+4Ar(Н)+2Ar(О)=212+41+216=60,  

M(CН3СООН)=60 г /моль

m(СН3СООН)=у(CH3COOH)M(CH3COOH)=0,1 моль60 г/моль=6 г

Відповідь: m(3СООН)=6 г

ІV рівень

Завдання 4

Напишіть рівняння реакцій, що лежать в основі схем, та вкажіть умови їхнього перебігу у:

C2H6  C2H4  C2H5OH  CO2  CaCO3  CaCl2

C2H6  C2H2 + H2↑  (каталізатор Ni)

C2H4 + H2 C2H5OH  (каталізатор KMnO4)

С2H5OH + 3O2  2CO2 + 3H2O

CO2 + CaO = CaCO3

CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + CO2 + H2O

 

Завдання 5

Дано речовини: натрій карбонат, калій гідроксид, етен, кальцій оксид, магній, метан. З якими з них реагуватимуть етанова і сульфатна кислоти? Напишіть всі можливі рівняння реакцій.

2CH3COOH + Na2CO3  2CH3COONa + H2O + CO2

CH3COOH + KOH ⟶ CH3COOK + H2O

2СH3COOH + CaO  (CH3COO)2Ca + H2O

2СH3COOH + Mg  (CH3COO)2Mg + H2

H2SO4 + Na2CO3 = Na2SO4 + H2O + CO2

H2SO4 + 2KOH = K2SO4 + 2H2O

H2SO4 + CaO = CaSO4 + H2O

H2SO4 +Mg = MgSO4 + H2

 

Завдання 6

Обчисліть та позначте масову частку етанової кислоти в розчині масою 150 г, якщо на його нейтралізацію витратили розчин натрій гідроксиду масою 250 г з масовою часткою лугу 16%:

А. 40%. Б. 34%. В. 32%. Г.36%. Відповідь: A

Відомо: m((розчину NaOH)=250 г, ω(NaOH)=16%,

m((розчину СН3СООН)=150 г

Знайти: ω(СН3СООН)-?

Розв'язання

І спосіб

Масу натрій гідроксиду в розчині обчислюємо за формулою:

m(речовини)=(m(розчину)ω(речовини))/100%

m(NaOH)=(m(розчину NaOH)ω(NaOH))/100%=250 г16%:100%= 40 г

Записуємо рівняння реакції:

   x г             40 г

CH3COOH  + NaOH  CH3COONa + H2O 

   60 г           40 г

Над формулами речовин записуємо знайдені і невідомі дані.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль етанової кислоти СН3СООН з 1 моль натрій гідроксиду NaOHОбчислюємо молярні маси (Mrг/моль=M) речовин й, відповідно, масу 1 моль. 

Mr(CН3СООН)=2Ar(C)+4Ar(Н)+2Ar(О)=212+41+216=60,  

M(CН3СООН)=60 г /моль. Маса 1 моль=60 г

Mr(NaОН)=Ar(Nа)+Ar(О)+Ar(Н)=23+16+1=40,  

M(NaОН)=40 г/моль.  Маса 1 моль=40 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції

За допомогою пропорції обчислюємо масу етанової кислоти:

х г / 60 г = 40 г / 40 г, тому х г • 40 г = 60 г • 40 г, звідси

х=m(CH3COOH)=60 г  40 г : 40 г=60 г

Масову частку речовини в розчині обчислюємо за формулою: 

ω=m(речовини)/m(розчину)

ω(CН3СООН)=m(3СООН)/m(розчину 3СООН)=60 г:150 г=0,4, або,

помноживши це число на 100%, одержимо 40%

ІІ спосіб

Масу натрій гідроксиду в розчині обчислюємо за формулою:

m(речовини)=(m(розчину)ω(речовини))/100%

m(NaOH)=(m(розчину NaOH)ω(NaOH))/100%=250 г16%:100%= 40 г

Кількість речовини натрій гідроксиду масою 40 г обчислюємо за формулою y=m/M.

y((NaОН)=m(NaOH):M(NaOH)=40 г : 40 г/моль=1 моль

Записуємо рівняння реакції: CH3COOH+NaOHCH3COONa+H2O

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль етанової кислоти СН3СООН з 1 моль натрій гідроксиду NaOH, кількість речовини є однакова, тому y(СН3СООН)=y(NaОН)=1 моль

Масу етанової кислоти кількістю речовини 1 моль обчислюємо за формулою m=yM

m(СН3СООН)=у(CH3COOH)M(CH3COOH)=1 моль60 г/моль=60 г  

Знаходимо масу етанової кислоти у 100 г розчину, тобто масову частку речовини. Для цього складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 150 г розчину міститься 60 г етанової кислоти, тоді

у 100 г розчину - х г етанової кислоти.

150 г / 100 г = 60 г / х г, тому х г • 150 г = 60 г  100 г, звідси

х=60 г 100 г : 150 г=40 г, отже, ω(СН3СООН)=40%

Відповідь: 40%

Інші завдання дивись тут...