Загрузка...

Домашнє завдання.

І-ІІ рівні

Завдання 1. Вставте пропущені слова, щоб вираз став завершеним:

1. Структурна формула етанової (оцтової) кислоти CH3-COOH

2. Етанова кислота розчиняється у воді у будь-яких пропорціях.

3. Характеристичну групу етанової кислоти називають карбоновими кислотами.

4. Розчин етанової кислоти змінює забарвлення індикаторів.

5. Етанова кислота виявляє подібні властивості з карбоновими кислотами.

6. Внаслідок взаємодії етанової кислоти з металами, утворюється сіль і водень.

7. Етанова кислота під час розчинення дисоціює з утворенням йонів

СН3-СОО-Н+

8. З лугами етанова кислота вступає в реакцію нейтралізації.

III рівень

Завдання 2. Порівняйте хімічні властивості етанової і хлоридної кислот під час їхньої взаємодії з: а) літій гідроксидом; б) натрій оксидом; в) калій карбонатом. Напишіть молекулярні та йонні рівняння реакцій.

Оцтова кислота - слабкий електроліт, через це в йонних рівняннях реакцій її формула записується в молекулярному вигляді.

а) СН3СООН + LiOH → CH3COOLi + H2O - утворюється сіль і вода.

   CH3-COOH + Li+ + OH-  = CH3-COO- + Li+ + H2O

   CH3-COOH + OH-  = CH3-COO- + H2O

   HCl + LiOH = LiCl + H2O - утворюється сіль і вода.

   H+ + Cl- + Li+ + OH- = Li+ + Cl- + H2O

   H+ + OH- = H2O

б) 2СН3СООН +Na2→ 2CH3COONa + H2O - утворюється сіль і вода.

     2HCl + Na2O = 2NaCl + H2O - утворюється сіль і вода.

в) 2СН3СООН + K2CO3 → 2CH3COOK + CO2 + H2O

                               утворюється сіль, карбон (IV) оксид, вода.

   2CH3-COOH + + + CO32- = 2CH3-COO- +2K++ CO2 + H2O

   2CH3-COOH + CO32- = 2CH3-COO- + CO2 + H2O

   2HCl + K2CO3 = 2KCl + CO2↑ + H2O

                            утворюється сіль, карбон (IV) оксид, вода.

   2H+ + 2Cl- + 2K+ + CO32- = 2K+ + 2Cl- +  CO2↑ + H2O

    2H+ + CO32- =  CO2 + H2O

Завдання 3. Обчисліть та позначте масу етанової кислоти, на нейтралізацію якої витратили розчин натрій гідроксиду масою 50 г з масовою часткою лугу 8%:

А. 5 г. Б. 4 г. В. 8 г. Г. 6 г. Відповідь: __Г__

Відомо: m((розчину NaOH)=50 г, W(NaOH)=8%

Знайти: m(СН3СООН)-?

Розв'язання.

І спосіб.

Знаходимо масу речовини натрій гідроксиду за формулою 

m(речовини)=(m(розчину)W)/100%

m(NaOH)=(m(розчину NaOH)W(NaOH))/100%=50 г8%/100%= 4 г.

Записуємо рівняння реакції:

   x г             4 г

CH3COOH  + NaOH  CH3COONa + H2O 

   60 г           40 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі і знайдені.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль етанової кислоти СН3СООН з 1 моль натрій гідроксиду NaOHОбчислюємо молярні маси (г/моль = Mr) речовин й, відповідно, масу 1 моль

Mr(CН3СООН)=2Ar(C)+4Ar(Н)+2Ar(О)=212+41+216=60,  

M(CН3СООН)=60 г /моль. Маса 1 моль=60 г.

Mr(NaОН)=Ar(Nа)+Ar(О)+Ar(Н)=23+16+1=40,  

M(NaОН)=40 г/моль.  Маса 1 моль=40 г.

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію для обчислення маси етанової кислоти  і розв'язуємо її.

х г / 60 г = 4 г / 40 г, звідси х = 60 г  4 г / 40 г = 6 г.

Відповідь: m(3СООН)=6 г.

ІІ спосіб.

Знаходимо масу речовини натрій гідроксиду за формулою

m(речовини)=(m(розчину)W)/100%

m(NaOH)=(m(розчину NaOH)W(NaOH))/100%=50г8%/100%= 4 г.

Записуємо рівняння реакції: CH3COOH+NaOHCH3COONa+H2O   

Обчислюємо молярні маси (г/моль = Mr) речовин.

Mr(CН3СООН)=2Ar(C)+4Ar(Н)+2Ar(О)=212+41+216=60,  

M(CН3СООН)=60 г /моль.

Mr(NaОН)=Ar(Nа)+Ar(О)+Ar(Н)=23+16+1=40,  

M(NaОН)=40 г/моль.

Обчислюємо кількість речовини натрій гідроксиду NaОН масою 4 г за формулою y=m/M.

y((NaОН)=4 г : 40 г/моль=0,1 моль.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль етанової кислоти СН3СООН з 1 моль натрій гідроксиду NaOH, кількість речовини є однакова, тому y(СН3СООН)=y(NaОН)=0,1 моль.

Знаходимо масу етанової кислоти СН3СООН  кількістю речовини 0,1 моль

за формулою m=yM, де М г/моль=Mr

m(СН3СООН)=0,1 моль  60 г/моль = 6 г.

Відповідь: m(3СООН)=6 г.

ІV рівень

Завдання 4. Напишіть рівняння реакцій, що лежать в основі схем, та вкажіть умови їх перебігу:

С2Н6 (-Н2→ С2Н4 (+Н2О) → С2Н5ОН СН3-СОО-С2Н5.

1. С2Н6 → C2H4 + H2 (каталізатор Ni)

2. С2Н4 + H2→ CH2OH−CH2OH (каталізатор KMnO4)

3. C2H5OH + CH3COOH → CH3COOC2H5 + H2(t0C, H2SO4)

Завдання 5. Дано речовини: етанол, натрій карбонат, калій гідроксид, кальцій оксид, магній, метан. З якими із них реагуватимуть кислоти: етанова і сульфатна?

Етанова кислота реагує з етенолом, натрій карбонатом, калій гідроксидом, кальцій оксидом, магнієм. 

Сульфатна кислота реагує з натрій карбонатом, калій гідроксидом, кальцій оксидом, магнієм. 

З метаном не реагують, бо метан стійкий до дії кислот.

Завдання 6. Обчисліть та позначте масову частку етанової кислоти в розчині масою 150 г, якщо на його нейтралізацію витратили розчин натрій гідроксиду масою 250 г з масовою часткою лугу 16%:

А. 30%. Б. 34%. В. 32%. Г.36%. Відповідь: 40%

Відомо: m((розчину NaOH)=250 г, W(NaOH)=16%,

m((розчину СН3СООН)=150 г

Знайти: W(СН3СООН)-?

Розв'язання.

І спосіб.

Знаходимо масу речовини натрій гідроксиду за формулою

m(речовини)=(m(розчину)W)/100%

m(NaOH)=(m(розчину NaOH)W(NaOH))/100%=(250 г16%)/100%= 40 г.

Записуємо рівняння реакції:

   x г             40 г

CH3COOH  + NaOH  CH3COONa + H2O 

   60 г           40 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі і знайдені.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль етанової кислоти СН3СООН з 1 моль натрій гідроксиду NaOHОбчислюємо молярні маси (г/моль = Mr) речовин й, відповідно, масу 1 моль

Mr(CН3СООН)=2Ar(C)+4Ar(Н)+2Ar(О)=212+41+216=60,  

M(CН3СООН)=60 г /моль. Маса 1 моль=60 г.

Mr(NaОН)=Ar(Nа)+Ar(О)+Ar(Н)=23+16+1=40,  

M(NaОН)=40 г/моль.  Маса 1 моль=40 г.

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію для обчислення маси етанової кислоти і розв'язуємо її.

х г / 60 г = 40 г / 40 г, звідси х = 60 г  40 г / 40 г = 60 г.

Знаходимо масову частку речовини в розчині за формулою 

W=m(речовини)/m(розчину)

W(CН3СООН)=m(3СООН)/m(розчину 3СООН)=60 г/150 г)=0,4,

або, помноживши знайдене число на 100%, одержимо 40%.

Відповідь: 0,4 або 40% .

ІІ спосіб.

Знаходимо масу речовини натрій гідроксиду за формулою 

m(речовини)=(m(розчину)W)/100%

m(NaOH)=(m(розчину NaOH)W(NaOH))/100%=(250 г16%)/100%= 40 г.

Записуємо рівняння реакції: CH3COOH+NaOHCH3COONa+H2O   

Обчислюємо молярні маси (г/моль = Mr) речовин.

Mr(CН3СООН)=2Ar(C)+4Ar(Н)+2Ar(О)=212+41+216=60,  

M(CН3СООН)=60 г /моль.

Mr(NaОН)=Ar(Nа)+Ar(О)+Ar(Н)=23+16+1=40,  

M(NaОН)=40 г/моль.

Обчислюємо кількість речовини натрій гідроксиду NaОН масою 40 г за формулою y=m/M.

y((NaОН)=40 г : 40 г/моль=1 моль.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль етанової кислоти СН3СООН з 1 моль натрій гідроксиду NaOH, кількість речовини є однакова, 

тому y(СН3СООН)=y(NaОН)=1 моль.

Знаходимо масу етанової кислоти СН3СООН  кількістю речовини 1 моль за формулою m=yM.

m(СН3СООН)=1 моль  60 г/моль = 60 г.

Знаходимо масу етанової кислоти у 100 г розчину, тобто масову частку речовини. Для цього складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

У 150 г розчину міститься 60 г етанової кислоти

   100 г розчину - х г етанової кислоти.

150 г / 100 г = 60 г / х г, звідси х = 60 г 100 г / 150 г = 40 г.

Отже, W(СН3СООН) =40% або 0,4

Відповідь: 40% або 0,4.

 

Загрузка...