Інші завдання дивись тут...

Самостійна робота

І рівень

Завдання 1

Позначте правильні відповіді:

1. Позначте характеристичну групу карбонових кислот:

А. —С=O Б. —СОН В. —ОН Г. —СООН

Відповідь:__Г__

2. Позначте назву пальмітинової кислоти за номенклатурою IUPAC:

A. Гептадеканова

B. Гексадеканова

Б. Октанова

Г. Октадеканова

Відповідь:___В__

3. Позначте формулу ненасиченої карбонової кислоти:

А. СН3(СН2)СН(СН2)СООН.

Б. СН3(СН2)7СН2(СН2)7СООН.

B. СН3—(СН2)4—СН=СН—(СН2)4СООН.

Г. СН3—(СН2)5—СН2—(СН2)5—СООН.

Відповідь: ___В___

У ненасичених сполуках кратні зв'язки.

4. Позначте ряд, у якому всі речовини, позначені формулами, взаємодіють з етановою кислотою:

A.CaO, Mg, KОН

B.K24, SО3, Вг2

Б. Cl2, H24, СH3COOH

Г. CО2, MgO, СаСО3

Відповідь: __А__

II рівень

Завдання 2

Назвіть представника вищих ненасичених карбонових кислот та запишіть скорочену структурну формулу. Чому цю кислоту називають ненасиченою?

Олеїнова кислота

СН3—(СН2)7—СН=СН—(СН2)7СООН.

Сполука містить кратні зв'язки.

 

Завдання 3

Перелічіть фізичні властивості пальмітинової і стеаринової кислот.

Пальмітинова і стеаринова кислоти – це тверді речовини білого кольору, нерозчинні у воді, жирні на дотик, без запаху й смаку. Але вони, виявляючи загальні властивості кислот, розчиняються у водних розчинах лугів і карбонатів, утворюючи солі.

 

Завдання 4

Допишіть праві частини рівнянь реакцій. Назвіть утворені речовини:

а) С17Н33СООН + NaOH С17Н33СООNa + Н2О

                                    натрій олеїноат і вода

б) С15Н31СООН + КОН С15Н31СООК + Н2О

                                 калій пальмітат і вода

в) С17Н33СООН + Н2 С17Н35СООН

                              стеаринова кислота

III рівень

Завдання 5

Складіть рівняння реакцій, спільні для хлоридної і пальмітинової кислот. Назвіть утворені продукти.

Хлоридна: взаємодія з лугами, солями.

HCl + NaОН → NaCl + Н2О

Продукти реакції: натрій хлорид і вода

2HCl + К2CO→ 2KCl + CO2 + Н2О

Продукти реакції: калій хлорид, карбон (IV) оксид і вода

Пальмітинова: взаємодія з лугами, солями.

С15Н31СООН + КОН → С15Н31СООK + Н2О

Продукти реакції: калій пальмітиноат і вода

15Н31СООН + Na2CO→ 2С15Н31СООNa + CO2 + Н2О

Продукти реакції: натрій пальмітиноат, карбон (IV) оксид і вода

 

Завдання 6

Унаслідок взаємодії етанової кислоти з магній оксидом, утворилася сіль масою 35,5 г. Обчисліть маси вихідних речовин.

Відомо: m((СН3СООН)2Mg)=35,5 г

Знайти: m(СН3СООН)-?  m(MgO)-?

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

   x г             у г        35,5 г

2CH3COOH  + MgO (CH3COO)2Mg + H2O 

   120 г         40 г        142 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.Прореагувало 2 моль етанової кислоти СН3СООН і 1 моль магній оксиду MgO з утворенням 1 моль солі магній етаноату  (CH3COO)2MgОбчислюємо молярні маси (Mrг/моль=M) речовин й, відповідно, масу 2 моль етанової кислоти, масу 1 моль магній оксиду і 1 моль магній етаноату.

Mr(CН3СООН)=2Ar(C)+4•Ar(Н)+2•Ar(О)=2•12+4•1+2•16=60,  

M(CН3СООН)=60 г/моль

Маса 1 моль=60 г, а маса 2 моль =120 г

Mr(MgO)=Ar(Mg)+Ar(O)=24+16=40,  

M(MgO)=40 г/моль. Маса 1 моль=40 г

Mr((CН3СОО)2Mg)=4•Ar(C)+6•Ar(Н)+4•Ar(О)+Ar(Mg)=4•12+6•1+4•16+24=142

M(3СОО)2Mg)=142 г/моль. Маса 1 моль=142 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу етанової кислоти:

х г / 120 г = 35,5 г / 142 г, тому х г • 142 г = 35,5 г • 120 г, звідси

х=m(CH3COOH)=35,5 г  120 г : 142 г=30 г

За допомогою пропорції обчислюємо масу магній оксиду:

у г 40 г = 35,5 г / 142 г, тому у г • 142 г = 35,5 г • 40 г, звідси

у=m(MgO)=35,5 г  40 г : 142 г=10 г

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції:

2CH3COOH + MgO (CH3COO)2Mg + H2O 

Обчислюємо молярні маси (Mr г/моль=M) речовин.

Mr(CН3СООН)=2Ar(C)+4Ar(Н)+2Ar(О)=212+41+216=60,  

M(CН3СООН)=60 г /моль

Mr(MgO)=Ar(Mg)+Ar(O)=24+16=40M(MgO)=40 г/моль

Mr((CН3СОО)2Mg)=4Ar(C)+6Ar(Н)+4Ar(О)+Ar(Mg)=

=412+61+416+24=142, M(3СОО)2Mg)=142 г/моль

Обчислюємо кількість речовини магній етаноату масою 35,5 г за формулою y=m/M

y((3СОО)2Mg)=35,5 г : 142 г/моль=0,25 моль

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 2 моль етанової кислоти СН3СООН і 1 моль магній оксиду MgO з утворенням 1 моль солі магній етаноату  (CH3COO)2Mg.   Кількості речовини магній оксиду і магній етаноату однакові, а кількість речовини етанової кислоти є у 2 рази більшою, ніж кількість речовини магній етаноату, тому

y((MgО)=y((CH3COO)2Mg)=0,25 моль

y(3СООН)=2y((CH3COO)2Mg)=20,25 моль=0,5 моль

Масу заданої кількості речовини обчислюємо за формулою m=y•M

m(СН3СООН)=y(CH3COOH)M(CH3COOH)=0,5 моль60 г/моль=30 г

m(MgO)=y(MgO)M(MgO)=0,25 моль40 г/моль=10 г

Відповідь: m(СН3СООН)=30 г, m(MgO)=10 г

IV рівень

Завдання 7

Напишіть рівняння реакцій за поданою схемою. Де можливо, складіть йонні:

С2H6 → C2H4  C2H4Cl2;

C2H4  CO2  Na2CO3  Na2SO4  BaSO4

C2H6  C2H4 + H2↑ ; 

C2H4 + Cl2  C2H4Cl2

C2H4 + 3O2  2CO2 + 2H2O

СO2 + Na2O = Na2CO3

Na2CO3 + H2SO4 = Na2SO4 + H2O + CO2

2Na+ + CO32- + 2H+ + SO42- = 2Na+ + SO42- + H2O + CO2

2H+ + CO32- = H2O + CO2

Na2SO4 + Ba(OH)2 = BaSO4+ 2NaOH

2Na+ + SO42- + Ba2+ + 2OH- = BaSO4+ 2Na+ + 2OH-

Ba2+ + SO42- = BaSO4

 

Завдання 8

Стеаринова кислота повністю прореагувала з натрій карбонатом кількістю речовини 0,3 моль. Обчисліть маси продуктів реакції. Назвіть утворені речовини.

Дано: y(Na2CO3)=0,3 моль

Знайти  m(С17Н35СООNa)-?, m(H2O)-?, m(СO2)-?

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

                  0,3 моль        х г             у г    z г

17Н35СООН + Na2CO3 →   2С17Н35СООNa + Н2О + CO2

                 1 моль          612 г           18 г  44 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль натрій карбонату Na2CO3 з утворенням 2 моль солі натрій стеарату  С17Н35СООNa, 1 моль води Н2О і 1 моль вуглекислого газу СО2Обчислюємо молярну масу (Mrг/моль=М) речовин й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(C17H35СООNa)=18Ar(C)+35Ar(H)+2Ar(О)+Ar(Na)=

=1812+351+216+23=306, M(C17H35СООNa)=306 г/моль

Маса 1 моль=306 г, а маса 2 моль = 612 г

Mr(H2О)=2Ar(H)+Ar(О)=21+16=18

M(H2О)=18 г/моль. Маса 1 моль=18 г

Mr(2)=Ar(C)+2Ar(О)=12+216=44

M(2)=44 г/моль. Маса 1 моль=44 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу натрій стеарату:

0,3 моль / 1 моль = х г / 612 г, тому х г • 1 моль = 0,3 моль • 612 г, звідси

х=m(C17H35СООNa)=0,3 моль  612 г : 1 моль=183,6 г

За допомогою пропорції обчислюємо масу води:

0,3 моль / 1 моль = у г / 18 г, тому у г • 1 моль = 0,3 моль • 18 г, звідси

у=m(H2O)=0,3 моль  18 г : 1 моль=5,4 г

За допомогою пропорції обчислюємо масу карбон (IV) оксиду:

0,3 моль / 1 моль = z г / 44 г, тому z г  1 моль = 0,3 моль  44 г, звідси

z=m(CO2)=0,3 моль  44г : 1 моль=13,2 г

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції:

17Н35СООН+Na2CO3→2С17Н35СООNa+Н2О+CO2

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль натрій карбонату Na2CO3 з утворенням 2 моль солі натрій стеарату  С17Н35СООNa, 1 моль води Н2О і 1 моль вуглекислого газу СО2. Кількості речовин води і вуглекислого газу є однакові, а кількість речовини натрій стеарату є у 2 рази більшою, ніж кількість речовини натрій карбонату, тому

y(H2O)=y(CO2)=y(Na2CO3)=0,3 моль  

y(С17Н35СООNa)=2y(Na2CO3)=20,3 моль=0,6 моль

Обчислюємо молярні маси (Mr г/моль=M) речовин.

Mr(C17H35СООNa)=18Ar(C)+35Ar(H)+2Ar(О)+Ar(Na)=

=1812+351+216+23=306, M(C17H35СООNa)=306 г/моль

Mr(H2О)=2Ar(H)+Ar(О)=21+16=18, M(H2О)=18 г/моль

Мr(2)=Ar(C)+2Ar(О)=12+216=44, M(2)=44 г/моль

Масу заданої кількості речовини обчислюємо за формулою m=m•M

m(С17Н35СООNa)=у(С17H35СOONa)M(C17H35COONa)=

=0,6 моль306 г/моль=183,6 г

m(Н2О)=y(H2O)M(H2O)=0,3 моль18 г/моль=5,4 г

m(СО2)=y(CO2)M(CO2)=0,3 моль44 г/моль=13,2 г

Відповідь: m(С17Н35СООNa)=183,6 г; m(Н2О)=5,4 г; m(CO2)=13,2 г;

натрій етаноат; вода; карбон (IV) оксид

 

--------------------- у виданні 2012 року -------------------

Завдання 5. Порівняйте хімічні властивості пальмітинової і хлоридної кислот. Напишіть відповідні рівняння реакцій.

Пальмітинова кислота:

1. Взаємодія з лугами (напр., калій гідроксидом).

С15Н31СООН + КОН → С15Н31СООK + Н2О

2. Взаємодія з солями (напр., натрій карбонатом).

15Н31СООН + Na2CO→ 2С15Н31СООNa + CO2 + Н2О

Хлоридна кислота:

1. З лугами (напр., натрій гідроксидом).

HCl + NaОН → NaCl + Н2О

2. З солями (напр., калій карбонатом).

2HCl + К2CO→ 2KCl + CO2 + Н2О

3. Зі спиртами (напр., етанолом)

HCl + С2Н5ОН→ С2Н5СlН2О

                      хлороетан

4. З основними та амфотерними оксидами (напр.,кальцій оксидом).

2HCl + СаО → СаCl2 + Н2О

5. З металами, що стоять у ряді напруг до водню (напр., магнієм).

2HCl + Mg → MgCl2 + Н2

 

Завдання 7. Напишіть рівняння реакцій, що лежать в основі схем, та вкажіть умови їх перебігу:

СаСС2Н→ С2НС2Н5ОНСН3—СОО—С2Н5.

CaC2 + 2H2→ Ca(OH)2 + C2H2

C2H2 + H2 → C2H4. У присутності каталізатора.

C2H4 + H2→ C2H5OH. У присутності каталізатора.

C2H5OH + CH3COOH → CH3COOC2H5 + H2O.

Інші завдання дивись тут...