Інші завдання дивись тут...

Домашнє завдання

І-ІІ рівні

Завдання 1

Напишіть рівняння дисоціації етанової кислоти СH3COOH та її натрієвої солі складу CH3COONa. Назвіть утворені йони.

СH3COOH  H+ + CH3COO-

Катіони Гідрогену й аніони кислотного залишку.

СH3COONa  Na+ + CH3COO-

Катіони Натрію й аніони кислотного залишку.

 

Завдання 2

Назвіть солі вищих насичених карбонових кислот, що виявляють мийну дію та напишіть їхні формули.

Натрій пальмітат С15Н31СООNa, калій пальмітат С15Н31СООК

Натрій стеарат С17Н35СООNa, калій стеарат С17Н35СООК

 

Завдання 3. Обчисліть масову частку Карбону у складі калій пальмітиноату.

Дано: C15H31СООК  Знайти: ω(C)-?

Розв'язування

Mr(C15H31СООК)=16Ar(C)+31•Ar(H)+2•Ar(О)+Ar(К)=16•12+31•1+2•16+39=294

ω(C)=16Ar(C)/Mr(C15H31СООК)=1612:294=0,65, або,

помноживши це число на 100%, одержимо 65%

Відповідь: 0,65, або 65%

III рівень

Завдання 4

Порівняйте властивості стеаринової та олеїнової кислот. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких добувають тверде і рідке мило.

Стеаринова кислота:

С17Н35СООН + КОН → С17Н35СООK + Н2О

Калій стеариноат - рідке мило

С17Н35СООН + NaОН → С17Н35СООNa + Н2О

Натрій стеариноат - тверде мило

17Н35СООН + K2CO→ 2С17Н35СООK + CO2 + Н2О

Калій стеариноат - рідке мило

17Н35СООН + Na2CO→ 2С17Н35СООNa + CO2 + Н2О

Натрій стеариноат - тверде мило

Олеїнова кислота:

С17Н33СООН + КОН → С17Н33СООК + Н2О

Калій олеїноат - рідке мило

С17Н33СООН + NaОН → С17Н33СООNa + Н2О

Натрій олеїноат - тверде мило

Примітка: натрієві солі утворюють тверді мила, а калієві - рідкі.                             

 

Завдання 5

Обчисліть масу калій стеариноату, що утвориться від взаємодії стеаринової кислоти кількістю речовини 7 моль з надлишком калій гідроксиду.

Дано: y(С17Н35СООН)=7 моль

Знайти  m(С17Н35СООК)-? 

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

  7 моль                       х г

С17Н35СООН + КОН С17Н35СООK + Н2О

  1 моль                       322 г 

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі, а під формулами сполук - кількість речовини та масу кількості речовини згідно з коефіцієнтами в хімічному рівнянні. Для цього обчислюємо молярну масу (Mrг/моль=M) солі й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(C17H35СООК)=18•Ar(C)+35•Ar(H)+2•Ar(О)+Ar(К)=18•12+35•1+2•16+39=322

M(C17H35СООК)=322 г/моль. Маса 1 моль=322 г

За допомогою пропорції обчислюємо масу калій стеарату:

7 моль / 1 моль = х г / 322 г, тому х г • 1 моль = 322 г  7 моль, звідси

х=m(C17H35COOK)=322 г • 7 моль : 1 моль=2254 г=2 кг 254 г

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції:

С17Н35СООН+КОНС17Н35СООK+Н2О

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль стеаринової кислоти С17Н35СООН з утворенням 1 моль солі калій стеарату  С17Н35СООK, кількості речовин є однакові, тому

y(С17Н35СООK)=y(С17Н35СООН)=7 моль

Обчислюємо масу солі калій стеарату кількістю речовини 7 моль за формулою m=yM.

Mr(C17H35СООК)=18Ar(C)+35Ar(H)+2Ar(О)+Ar(К)=1812+351+216+39=322

M(C17H35СООК)=322 г/моль

m(С17Н35СООK)=7 моль322 г/моль=2254 г=2 кг 254 г

Відповідь:  m(С17Н35СООК)=2 кг 254 г

IV рівень

Завдання 6

Дано речовини: етен, калій карбонат, метан, натрій гідроксид, кальцій оксид, магній, водень та хлор. З якими із них реагуватимуть кислоти: етанова, пальмітинова, олеїнова і хлоридна? Напишіть відповідні рівняння реакцій.

Етанова кислота:

1 з калій карбонатом

2СН3СООН + К2CO3 → 2СН3СООК + CO2+ Н2О

2 з натрій гідроксидом

СН3СООН + NaОН → (СН3СООNa + Н2О

3 з кальцій оксидом

2СН3СООН + СаО → (СН3СОО)2Сa + Н2О

4 з магнієм

2СН3СООН + Mg → (СН3СООН)2Mg + Н2

5 з хлором

2СН3СООН + Cl2 СlCН2СООН + НCl

                  хлорооцтова кислота

Пальмітинова кислота:

1 з калій карбонатом

15Н31СООН + К2CO3 2С15Н31СООК + CO2 + Н2О

2 з натрій гідроксидом

С15Н31СООН+NaОНС15Н31СООNa+Н2О

Олеїнова кислота:

1 з натрій гідроксидом

С17Н33СООН + NaОН С17Н33СООNa + Н2О

2 з воднем

С17Н33СООН + Н2 С17Н35СООН

олеїнова кислота         стеаринова кислота.

Хлоридна кислота:

1 з калій карбонатом

2HCl + К2CO3 → 2KCl + CO2 + Н2О

2 з натрій гідроксидом

HCl + NaОН NaCl + Н2О

3 з кальцій оксидом

2HCl + СаО СаCl2 + Н2О

4 з магнієм (металами, що стоять до водню)

2HCl + Mg MgCl2 + Н2

 

Завдання 7

Обчисліть та позначте масову частку етанової кислоти в розчині масою 300 г, якщо на його нейтралізацію витратили розчин калій гідроксиду масою 250 г з масовою часткою лугу 11,2%:

А. 10%. Б. 12%. В. 15%. Г.20%. Відповідь:   А   

Відомо: m((розчину КOH)=250 г, ω(КOH)=11,2%,

m(розчину СН3СООН)=300 г

Знайти: ω(СН3СООН)-?

Розв'язання

І спосіб

Знаходимо масу речовини калій гідроксиду за формулою

m(речовини)=(m(розчину)ω((речовини))/100%

m(КOH)=(m(розчину КOH)ω(КOH))/100%=250 г11,2%:100%=28 г

Записуємо рівняння реакції:

   x г             28 г

CH3COOH  + КOH  CH3COOК + H2O 

   60 г           56 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі і знайдені.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль етанової кислоти СН3СООН з 1 моль калій гідроксиду КOHОбчислюємо молярні маси (Mrг/моль=M) речовин й, відповідно, масу 1 моль

Mr(CН3СООН)=2Ar(C)+4Ar(Н)+2Ar(О)=212+41+216=60,  

M(CН3СООН)=60 г /моль. Маса 1 моль=60 г

Mr(КОН)=Ar(К)+Ar(О)+Ar(Н)=39+16+1=56,  

M(NaОН)=56 г/моль.  Маса 1 моль=56 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу етанової кислоти:

х г / 60 г = 28 г / 56 г, тому х г • 56 г = 28 г • 60 г, звідси

х=m(CH3COOH)=28 г  60 г : 56 г=30 г

Знаходимо масову частку речовини в розчині за формулою 

ω(речовини)=m(речовини)/m(розчину)

ω(CН3СООН)=m(3СООН)/m(розчину 3СООН)=30 г:300 г=0,1, або,

помноживши це число на 100%, одержимо 10%

ІІ спосіб

Знаходимо масу речовини калій гідроксиду за формулою 

m(речовини)=(m(розчину)ω(речовини))/100%

m(КOH)=(m(розчину КOH)ω(КOH))/100%=250 г11,2%:100%= 28 г

Записуємо рівняння реакції: CH3COOH+КOHCH3COOК+H2O   

Обчислюємо молярні маси (Mr г/моль=M) речовин.

Mr(CН3СООН)=2Ar(C)+4Ar(Н)+2Ar(О)=212+41+216=60,  

M(CН3СООН)=60 г/моль

Mr(КОН)=Ar(К)+Ar(О)+Ar(Н)=39+16+1=56, M(NaОН)=56 г/моль

Обчислюємо кількість речовини калій гідроксиду КОН масою 28 г за формулою y=m/M

y((КОН)=m(KOH):M(KOH)=28 г : 56 г/моль=0,5 моль

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль етанової кислоти СН3СООН з 1 моль калій гідроксиду КOH, кількості речовини є однакові, тому 

y(СН3СООН)=y(КОН)=0,5 моль

Знаходимо масу етанової кислоти СН3СООН кількістю речовини 0,5 моль за формулою m=yM

m(СН3СООН)=y(CH3COOH)M(CH3COOH)=0,5 моль60 г/моль=30 г

Знаходимо масу етанової кислоти у 100 г розчину, тобто масову частку речовини. Для цього складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 300 г розчину міститься 30 г етанової кислоти, тоді

у 100 г розчину - х г етанової кислоти.

300  г / 100 г = 30 г / х г, тому х г • 300 г = 30 г  100 г, звідси

х=30 г  100 г : 300 г=10 г, отже, ω(СН3СООН)=10%

Відповідь: 10% або 0,1

 

------------------------- у виданні 2012 року ---------------

Завдання 4. Порівняйте хімічні властивості стеаринової та олеїнової кислот. Напишіть відповідні рівняння реакцій.

Стеаринова кислота:

1. Взаємодія з лугами.

С17Н35СООН + КОН → С17Н35СООK + Н2О

2. Взаємодія з солями.

17Н35СООН + Na2CO→ 2С17Н35СООNa + CO2 + Н2О

Олеїнова кислота:

1. Взаємодія з лугами.

С17Н33СООН + КОН → С17Н33СООК + Н2О

2. Взаємодія з воднем.

С17Н33СООН + Н→ С17Н35СООН

олеїнова кислота         стеаринова кислота.

Інші завдання дивись тут...