Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА

Завдання 1

Напишіть молекулярні формули глюкози і сахарози:

С6Н12О6 і C12H22O11

 

Завдання 2

Обчисліть масову частку Карбону у складі глюкози.

Відомо: С6Н12O6  

Знайти: ω(С)-? 

Розв'язування

Mr( С6Н12O6)=6•Ar(С)+12•Ar(Н)+6•Ar(O)=6•12+12•1+6•16=180

ω(С)=6•Ar(С)/Mr(С6Н12О6)=6•12:180=0,4, або,

помноживши це число на 100%, одержимо 40%

Відповідь: ω(С)=40%.

 

Завдання 3

Визначте, які з речовин, поданих формулами, вступатимуть у реакцію зі свіжоосадженим купрум (ІІ) гідроксидом.

а) СН3—СН2  СН2—О—СН3

б) СН2(ОН)—СHOH—COOH

в) СН2(ОН)—(СНОН)4—СОН - вуглеводи: глюкоза

г) СН  С—СН2—СН2—СН3

ґ) СН2ОН—СНОН—СН2ОН - багатоатомний спирт: гліцерол

Чому? Наявність у молекулі двох і більше гідроксильних груп.

Укажіть характерну ознаку реакцій: утворюється розчин синього кольору.

Відповідь: в), ґ)

 

Завдання 4

Виберіть речовини, між якими можлива взаємодія. Складіть рівняння відповідних реакцій: гліцерол, етанова кислота, калій гідроксид, глюкоза, свіжоосаджений купрум (ІІ) гідроксид, етанол, металічний натрій.

1. Гліцерол і етанова кислота.

С3Н5(OH)3 + СН3СООН  С3Н7О3СН3СО +Н2О 

СН2 ОН   О         СН2 О СО СН3  
|         \\       |              
СН
ОН +   С
СН3 СН ОН       + Н2О
|         /       |              
СН2 ОН   ОН         СН2 ОН          

або 

С3Н8О3 + 2СН3СООН  С3Н6О3(СН3СО)2 +2Н2О 

СН2 ОН   О         СН2 О СО СН3  
|         \\       |              
СН
ОН + 2 С
СН3 СН
ОН       + 2О
|         /       |              
СН2 ОН   ОН         СН2 О СО СН3  

або

С3Н8О3 + 3СН3СООН  С3Н5О3(СН3СО)3 +3Н2О 

СН2 ОН    О          СН2   О    СО     СН3    
|         \\         |                
СН
ОН + 3 С    СН3    СН
   О    СО    СН3 +  2О 
|         /        |                
СН2 ОН   ОН          СН2     О    СО    СН3    

2. Гліцерол і свіжоосаджений купрум (ІІ) гідроксид.

 СН2 ОН        СН2 О    
  |            |     ˃ Cu
СН
ОН + Cu(OH)2 СН
О +  Н2O
  |            |        
 СН2 ОН        СН2 ОН    

3. Гліцерол і металічний натрій.

2C3H5(OH)3 + 6Na  2C2H5(ONa)3 + 3H2

4. Етанова кислота і калій гідроксид.

СН3СООН + КОН  → СН3СООК + Н2О

5. Етанова кислота і етанол.

 СН3СООН + С2Н5ОН  СН3СООС2Н5 +Н2О

6. Етанова кислота і металічний натрій.

2СН3СООН + 2Na  → 2СН3СООNa +Н2

 

7. Глюкоза і свіжоосаджений купрум (ІІ) гідроксид.

CH2OH(CHOH)3CHO + Cu(OH)2  CH2OH(CHOH)3COOH + 2H2O

 

--------------- у інших виданнях ----------------

Завдання 5. Обчисліть та позначте маси глюкози та фруктози, якщо повністю піддали гідролізу сахарозу кількістю речовини 2 моль:

A. 720 г глюкози

Б. По 180 г глюкози

    і 540 г фруктози

B. По 360 г глюкози

    і 360 фруктози

Г. 720 г фруктози

Відповідь:  __В__

Дано: y(C12Н22О11)=2 моль

Знайти: m(глюкоза С6Н12О6)-?,  m(фруктоза С6Н12О6)-?

Розв'язання

Записуємо рівняння реакції:

   2 моль                            х г                         у г

    C12Н22О11  +   Н2  C6Н12О6(глюкоза) + С6Н12О6(фруктоза)   

   1 моль                           180 г                      180 г  

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль сахарози  C12Н22О11   з утворенням 1 моль глюкози  C6Н12О6  і 1 моль фруктози  C6Н12О6Обчислюємо молярну масу (Mrг/моль=М) речовин й, відповідно, масу 1 моль.

Формули і кількості речовин обох сполук однакові, тому достатньо проводити обчислення для однієї з них. 

Mr( C6Н12О6 )= 6Ar(С)+12Ar(H)+6Ar(О)=1212+221+616=180

M( C6Н12О6 )=180 г/моль. Маса 1 моль=180 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо маси глюкози і фруктози:

2 моль / 1 моль = х г / 180 г, звідси х г • 1 моль = 2 моль  180 г, тому

х=у = 2 моль 180 г : 1 моль=360 г

Відповідь:  по 360 г глюкози і 360 г фруктози.  

Інші завдання дивись тут...