Інші завдання дивись тут...

Завдання 1 Впишіть у таблицю дані про органічні сполуки.

к

л

а

с

Класифіка-

ція. 

Формули

представ-

ників

Визначення

Хімічні властивості

Застосування

С

П

И

Р

Т

И

1.Одно-

атомні:

С2Н5ОН

етанол

Органічні 

сполуки,

склад яких

розглядяють

 як похідні

насичених

вуглеводнів,

у яких один

атом Гідро-

гену заміще-

ний характе-

ристичною

гідроксиль-

ною групою.

1. Горіння.

С2Н5ОН+3О22СО2+3Н2О 

2. Взаємодія з активними металами.

2СН3ОН+2Na2СН3ОNa+Н2 

3. Взаємодія з гідроген хлоридом.

СН3ОН+HClСН3Cl+Н2О

Як органічні 

розчинники,

паливо для

двигунів

(добавлення

сприяє

повному

згорянню і

запобігає

забрудненню

атмосфери);

добування

оцтової

кислоти та

фруктових

есенцій

(естерів),

фармацев-

тичних

препаратів;

добування

формальде-

гіду, бута-

дієну (для 

виробницт-

ва пластмас,

синтетично-

го каучука).

С

П

И

Р

Т

И

2.Багато-

атомні:

С3Н5(ОН)3

гліцерол

Похідні 

алканів, у 

яких атоми

Гідрогену

заміщені на

дві або

більше харак-

теристичні

гідроксильні

групи.

1. Горіння.

 3Н5(ОН)3+7О26СО2+8Н2О

2. Взаємодія з активними металами. 

С3Н5(ОН)3+6NaС3Н5(ONa)3+3Н2

3. Взаємодія з гідроген хлоридом. 

3(ОН)3+HClС3Н7O2Cl+Н2О

 4. Якісною реакцією на багатоатомні

спирти є їх взаємодія зі свіжоосадженим

купрум (ІІ) гідроксидом. Розчин стає

яскраво синім.

У виробни-

цтві вибухо-

вих речовин;

у парфюмерії

(кремів); для

виправки шкі-

ри; у полігра-

фії (невисоха-

ючі фарби); у

 медицині (ма-

зей), в орга-

нічному синте-

зі (для вироб-

ництва синте-

тичних смол);

у текстильній

промисловості.

К

А

Р

Б

О

Н

О

В

І

 

К

И

С

Л

О

Т

И

 
 

1.Етанова:

 СН3СООН

 

 

Кислота, 

до складу

якої 

входить 

залишок

алкану

(етану) і

одна кар-

боксильна

група -

СООН.

 

1. Вплив кислоти на дію індикаторів 

за рахунок дисоціації водних розчинів 

на йони.

3СООН СН3СОО-+

2. Взаємодія з металами.

2СН3СООН+Mg(СН3СОO)2Mg+

2

3. Взаємодія з оксидами металів.

2СН3СООН+MgО(СН3СОO)2Mg+

2О

4. Взаємодія з лугами:

2СН3СООН+NaОН СН3СОONa+

+ Н2О

5. Взаємодія з солями - карбонатами.

2СН3СООН+СaCO3(CН3СОO)2Ca

+ Н2О+CO2

6. Взаємодія із cпиртами.

2СН3СООН + С2Н5ОН

3СОOС2Н5 Н2О

7. Горіння.

СН3СООН+2О22СО2 2О

 

У побуті

(приправа 

до їжі,

консервант,

розпушувач

тіста; у

хімічній

промисло-

вості ( для

виробни-

цтва 

розчинників,

лаків, барв-

ників для

тканин,

ацетатного

шовку,

фруктових

есенцій);

у с/господар-

стві (для

виробництва

гербіцидів,

отрутохіміка-

тів, стимуля-

торів росту 

рослин); у

медицині

(виробництво

аспірину,

свинцеві

примочки)

 

К

А

Р

Б

О

Н

О

В

І

 

К

И

С

Л

О

Т

И

 

2.Вищі 

карбонові

кислоти:

С15Н31СООН

пальмітино-

ва

С17Н35СООН

стеаринова

С17Н33СООН

олеїнова

 

Це кислоти,

що містять

понад 10 ато- 

мів Карбону

у складі

молекул.

1. Взаємодія з лугами:

С15Н31СООН+NaОНС15Н31СОONa

+ Н2О

2. Взаємодія з солями - карбонатами.

15Н31СООН+Na2CO32C15Н31СОONa

+ Н2О+CO2

3. Взаємодія вищих ненасичених кислот з

воднем.

С17Н33СООН + Н2 С17Н35СООН

4. Горіння.

17Н33СООН+49О234СО2 +34Н2О

 

Стеаринову і

пальмітинову

кислоту

застосовують

у виробництві

мийних засобів,

виготовлення

свічок,

косметичних

засобів. 

Естери 

олеїнової

кислоти

використо-

вуються у

виробництві

 лаків та фарб.

Залишки цих

кислот входять

 до складу жирів.

Ж

И

Р

И 

1.Тверді:

С3Н5О317

Н35СО)3

тристеари-

новий або

тристеарат

 

2.Рідкі:

С3Н5О317

Н33СО)3

триолеїно-

вий або

триолеат

1. Входять

залишки

вищих

насичених

 карбоновх

 кислот.

 

2. Входять

переважно

залишки

вищих

ненасичених

карбонових

кислот.

1. Гідроліз жирів.

С3Н5О317Н35СО)3+3Н2O

C3Н5ОН + С17Н35СООН

2. Гідрування рідких жирів.

С3Н5О317Н33СО)3+3Н2

C3Н5О317Н35СО)3

3. Гідроліз жирів з розчином соди або

лугу утворює мило (солі натрієвих і

калієвих вищих карбонових кислот).

С3Н5О317Н35СО)3+3NaOH

C3Н5ОН + 3С17Н35СООNa

Жири входять до 

складу клітини

і є для неї

джерелом

енергії.

Є продуктом

харчування

(олія, масло,

сир, сало)

Є основою 

лікарських

препаратів.

Отримують

 мило.

В

У

Г

Л

Е

В

О

Д

И

 

1. Моно-

сахариди:

С6Н12О6

глюкоза 

 До складу

 входять

п'ять харак-

теристичних

 груп і одна

альдегідна

- СОН.

 

1. Властивості, подібні до багатоатомних

спиртів:

взаємодія  з купрум (ІІ)

гідроксидом яскраво-синє

забарвлення;

2. Бродіння (спиртове і молочнокисле):

С6Н12О6 2Н5ОH +2СО2

3. Повне окиснення:

С6Н12О6+6О26СО2+6Н2О;

 

Глюкозу

людський

організм

легко засвоює і 

використовує

як джерело

енергії. Як

поживна

речовина

використовується

в медицині

 для підтри-

мання жит-

тєдіяльності 

ослабленого

організму.

Міститься

у меді.

 

В

У

Г

Л

Е

В

О

Д

И

2. Диса-

хариди:

С12Н22О11

сахароза

Складаєть-

ся із залишку

глюкози і

фруктози.

 

1. Властивості, подібні до багатоатомних

спиртів: взаємодія  з купрум (ІІ)

гідроксидом яскраво-синє

забарвлення;

2. Гідроліз:

С12Н22О112ОС6Н12О66Н12О6

 

Цінний 

харчовий

продукт.

 

В

У

Г

Л

Е

В

О

Д

И

3. Полі-

сахариди:

6Н10О5)n

крохмаль,

целюлоза

Мікромоле-

кула скла-

дається із

залишків

циклічної

форми

глюкози.

 

1. Гідроліз:

6Н10О5)n+nН2ОnC6Н12О6

2. Якісна реакція на крохмаль:

при дії йоду утворюється

речовина синього кольору;

3. Горіння целюлози:

 (C6Н10О5)n+6nО26nСО2+6nН2О;

Крохмаль

використовують

у кондитерській

справі,

текстильній,

паперовій 

промисловості

як клей, у 

медицині для

виготовлення

присипок, паст,

капсул для 

лікарських

препаратів, є 

сировиною для

виробництва

етилового

спирту. 

Целюлоза 

застосовується 

у вигляді

деревини,

тканин, з неї

виготовляють

 папір,

хімічною

переробкою

отримують 

спирти,

вибухові

речовини,

штучний

шовк. 

Інші завдання дивись тут...

  • WoLfeR
    Найкращий сайт дякую за дз
    4 квітня 2017 15:02