Інші завдання видання 2017 року видання дивись тут...

Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут...

Самостійна робота. Аміноетанова кислота.

І-ІІ рівні

Завдання 1. Вставте пропущеня слова, щоб вираз став завершеним:

1 Амінокислоти - це амфотерні органічні сполуки.

2 Найчастіше у природі зустрічаються поліпептиди

3 Формула аміноетанової кислоти H2NСН2—СООН

4 Відносна молекулярна маса аміноетанової кислоти становить 75.

Mr(H2NСН2—СООН)=5Ar(H)+2Ar(C)+2Ar(O)+Ar(N)=51+212+216+14=75

5 Групу атомів, що зумовлює кислотні властивості, називають карбоксильною.

6 Аміноетанова кислота виявляє амфотерні властивості.

7 Зв'язок між залишками амінокислот називають пептидними.

8 Із аміноетановою кислотою взаємодіють: а) луги; б) спирти; в) кислоти.

III рівень

Завдання 2. Синтетичні амінокислоти добувають з карбонових кислот через їхні галогенопохідні, діючи на останні амоніаком за схемою:

                 +Сl2                   +NH3

СН3СООН —>СlСН2СООН —> H2NСН2—СООН.

Напишіть рівняння вказаних у схемі реакцій.

1. СН3CООН + Сl2 -> ClCH2COOH + HCl

2. ClCH2COOH + NH3 -> H2NCH2COOH + HCl

IV рівень

Завдання 3. Напишіть рівняння реакцій, що лежать в основі схеми, використовуючи довідкову літературу: етан —> етен —> етанол —> етанова кислота —> хлороетанова кислота —> аміноетанова кислота. Назвіть, взаємозв'язки між якими органічними сполуками відбиває ця схема.

1. CH3CH-> CH2=CH2+ H2 (над -> вкажіть слово "кат.")

2. СН2=СН2 + Н2О  -> СН3CH2OН  (над -> вкажіть Н2SO4)

3. С2Н5ОН + О2 -> СН3COОН + H2 (над -> вкажіть слово "кат.")

4. СН3CООН + Сl2 -> ClCH2COOH + HCl

5. ClCH2COOH + NH3 -> H2NCH2COOH + HCl

Взаємозв'язки:вуглеводні -> спирти -> карбонові кислоти -> амінокислоти

Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут... 

Інші завдання видання 2017 року видання дивись тут...