Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА

І-ІІ рівні

Завдання 1 Вставте пропущеня слова, щоб вираз став завершеним:

1 Амінокислоти - це амфотерні органічні сполуки.

2 Формула аміноетанової кислоти H2NСН2—СООН

3 Відносна молекулярна маса аміноетанової кислоти становить 75.

Mr(H2NСН2—СООН)=5Ar(H)+2Ar(C)+2Ar(O)+Ar(N)=51+212+216+14=75

4 Групу атомів, що зумовлює кислотні властивості, називають карбоксильною.

5 Аміноетанова кислота виявляє основні і кислотні властивості.

6 У амінокислотах амінна група може розміщуватися на кінці молекули або біля карбоксильної групи.

7 Амінокислоти, у яких амінна група міститься біля карбоксильної, називаються а-амінокислотами.

III рівень

Завдання 2

Синтетичні амінокислоти добувають з карбонових кислот через їхні галогенопохідні, діючи на останні амоніаком за схемою:

                 +Сl2                   +NH3

СН3СООН → СlСН2СООН  H2NСН2—СООН.

Напишіть рівняння вказаних у схемі реакцій.

1. СН3CООН + Сl2  ClCH2COOH + HCl

2. ClCH2COOH + NH3  H2NCH2COOH + HCl

IV рівень

Завдання 3

Складіть рівняння реакцій, що лежать в основі схеми, використовуючи довідкову літературу: етан  етен  етанол  етанова кислота —> хлороетанова кислота —> аміноетанова кислота. Назвіть, взаємозв'язки між якими органічними сполуками відбиває ця схема.

1. CH3CH CH2=CH2+ H2 (над  вкажіть слово "кат.")

2. СН2=СН2 + Н2О  СН3CH2OН  (над  вкажіть Н2SO4)

3. С2Н5ОН + О2  СН3COОН + H2 (над  вкажіть слово "кат.")

4. СН3CООН + Сl2  ClCH2COOH + HCl

5. ClCH2COOH + NH3  H2NCH2COOH + HCl

Взаємозв'язки: вуглеводні  спирти  карбонові кислоти  амінокислоти

Інші завдання дивись тут...