Загрузка...

Самостійна робота. Аміноетанова кислота.

І-ІІ рівні

 

Завдання 1. Вставте пропущеня слова, щоб вираз став завершеним:

1. Амінокислоти - це амфотерні органічні сполуки.

2. Найчастіше у природі зустрічаються поліпептиди

3. Формула аміноетанової кислоти H2NСН2—СООН

4. Відносна молекулярна маса аміноетанової кислоти становить 75.

Mr(H2NСН2—СООН)=5Ar(H)+2Ar(C)+2Ar(O)+Ar(N)=51+212+216+14=75

5. Групу атомів, що зумовлює кислотні властивості, називають карбоксильною.

6. Аміноетанова кислота виявляє амфотерні властивості.

7. Зв'язок між залишками амінокислот називають пептидними.

8.Із аміноетановою кислотою взаємодіють: а) луги; б) спирти; в) кислоти.

III рівень

Завдання 2. Синтетичні амінокислоти добувають з карбонових кислот через їхні галогенопохідні, діючи на останні амоніаком за схемою:

             +Сl                   +NH3

СН3СООН —>СlСН2СООН —> H2NСН2—СООН. Напишіть рівняння вказаних вище реакцій.

1. СН3CООН + Сl2  ClCH2COOH + HCl

2. ClCH2COOH + NH3  H2NCH2COOH + HCl

IV рівень

Завдання 3. Напишіть рівняння реакцій, що лежать в основі схеми, використовуючи довідкову літературу: етан —> етен —> етанол —> етанова кислота —> хлороетанова кислота —> аміноетанова кислота. Назвіть, взаємозв'язки між якими органічними сполуками відбиває ця схема.

1. CH3CH3 CH2=CH2+ H2 (над вкажіть слово "кат.")

2. СН2=СН2 + Н2О СН3CH2OН  (над вкажіть Н2SO4)

3. С2Н5ОН + О2  СН3COОН + H2 (над вкажіть слово "кат.")

4. СН3CООН + Сl2  ClCH2COOH + HCl

5. ClCH2COOH + NH3  H2NCH2COOH + HCl

Взаємозв'язки: вуглеводні  → спирти  →  карбонові кислоти  →  амінокислоти. 

 

Загрузка...