Інші завдання дивись тут...

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання 1 Позначте правильні відповіді:

1. Укажіть назви характеристичних груп, що входять до складу амінокислот:

A. Карбоксильна і нітрогрупи. Б. Альдегідна і гідроксильна групи.
B. Карбоксильна і амінна групи. Г. Кетонна і амінна групи.

Відповідь:   В 

2. Укажіть формулу аміноетанової кислоти:

A. H2N—СН2— СООН Б. H2N—CH(NH2)—СООН
B. H2NCH2COO—СН3 Г. H2N—СООН

Відповідь:    А 

3. Укажіть, які ще групи, крім карбоксильної і амінної, входять до складу амінокислот:

A. COOH Б. ОН B. CHO Г.

Відповідь:    Б, Г 

4. Позначте ряд, у якому всі речовини, подані формулами, взаємодіють з аміноетановою кислотою, враховуючи знання про властивості карбонових кислот:

A. Zn(OH)2, С2Н5ОН, СН3СОН Б. С3Н7ОН, Al2O3, Сu(ОН)2
B. Ag2О, НСl, СН3СОН Г. С2Н5ОН, НСl, КОН

Відповідь:   Г  

 

Завдання 2

Напишіть рівняння реакцій між аміноетановою кислотою та речовинами, що з нею взаємодіють з попереднього завдання.

1. H2NCH2COOH + HOC2H5H2NCH2COOC2H5 + H2O

2. H2NCH2COOH + HCl  [H3NCH2COO]Cl-

3. H2NCH2COOH + KOH  H2NCH2COOK + H2O

 

Завдання 3 

Повторіть тему "Білки" з курсу біології. Знайдіть інформацію про біологічні функції білків і висловіть власне судження щодо їх ролі у живих організмах.

Біологічні функції білків: будівельна, запасна, транспортна, каталітична та енергетична.

Білки  структурно-будівельний матеріал будь-якого живого організму.

Інші завдання дивись тут...