ВАРІАНТ 1

1. Познач рядок, у всіх словах якого однакова кількість звуків і букв.

а) Біль, кільце, восьмий;                   [біл’], [к’іл’це], [вос’мий]

б) щастя, юнацький, їдальня;            [шчаст'а], [йунац'кий], [йідал’н’а]

в) джміль, сойка, дзвін.                     [дж м’ іл’], [сойка], [дз в' і н]

2. Познач рядок, у якому всі слова можна переносити з рядка в рядок.

а) Осінь, урок, світ;                             осінь, урок, світ

б) Ялта, байка, біліє;                       Ял-та, бай-ка, бі-ліє

в) столяр, гаї, очі.                               сто-ляр, гаї, очі

3. Визнач, у словах якого рядка правильно позначено наголос.

а) Шофер, щавель, гарбуз;

б) яблуко, подорож, дошка;

в) олень, дрова, верба.

4. Вибери рядок, у якому всі слова записані пра­вильно.

а) Літнє, тонший, Харьків;                    Літнє, тонший, Харків

б) квітонька, київський, старенький;

в) на тарільці, читальня, стільці.             на тарілці, читальня, стільці

5. Познач рядок, у якому всі слова в реченні записані правильно.

а) Під кручею туристи розбили намет.

б) Маленький Тарас потягнувся до тарілки з кашою.

в) Юхим насолоджувався тишою.

6. Заміни вираз одним словом.

Водити за ніс — обманювати          

Бити байдики — лінуватися                      і                 

Плутатися під ногами — заважати

7. Склади з наведених слів речення і запиши його (по­став слова у відповідному відмінку). Визнач відмінок прикметників.

Проміння, сонце, вечірнє, алеї, освітлювало, садок, вишневий.

Вечірнє (яке? Н.в.) проміння сонця освітлювало алеї вишневого (якого ? Р.в.) садку.

8. Склади й запиши текст (6—7 речень) на тему «Мій улюблений предмет».

 

ВАРІАНТ 2

1. Познач рядок, у всіх словах якого однакова кількість звуків і букв.

а) М'ята, воїн, юшка;                            [мйата], [войін], [йушка]

б) джерело, дзвінок, трійка;                 [дж е р е л о], [дз в' і н о к], [тр'ійка]

в) щока, єдність, зайчик.                       [шчока], [йедн’іст'], [зайчик]

2. Познач рядок, у якому всі слова можна переносити з рядка в рядок.

а) Вірш, олень, Юхим;                       вірш, олень, Юхим                          

б) цього, їжачок, грім;                       цьо-го, їжа-чок, грім

в) гайок, юшка, синіє.                   га-йок, юш-ка, си-ніє

3. Визнач, у словах якого рядка правильно позначено наголос.

а) Врожай, сливовий, весна;

б) лікарський, муляр, друкар;

в) фартух, дочка, колесо.

4. Вибери рядок, у якому всі слова записані правильно.

а) Ольга, зимонька, малюсінький;

б) лікарь, різні, радість;                      лікар, різні, радість

в) на сопільці, пальці, пральня.              на сопілці, пальці, пральня.

5. Познач рядок, у якому всі слова в реченні записані правильно.

а) 3 важкою ношою Петрусь повертався назад.

б) Сашко довго думав над складною задачею.

в) Кіт Мурко уважно спостерігав за мишою.

6. Заміни вираз одним словом.

Як сніг на голову — раптово

Як кіт наплакав — мало

Намотати на вус — запам’ятати                          _

7. Склади з наведених слів речення і запиши його (по­став слова у відповідному відмінку). Визнач відмінок прикметників.

Настрій, сад, з, веселий, осінній, школярі, працюва­ли, в.

З веселим (яким? Ор.в.) настроєм школярі працювали в осінньому (в якому? М.в.) саду.

8. Склади й запиши текст (6—7 речень) на тему «Мій вихідний день».