Інші завдання дивись тут...

Завдання 528

1) Обчисли значення виразу.

Якщо а = 17 і b = 30,  тоді а • 10 + b =  17 • 10 + 30 = 170 + 30 = 200

Якщо а = 20 і b = 400,  тоді а • 10 + b =  20 • 10 + 400 = 200 + 400 = 600

Якщо а = 34 і b = 160, ,  тоді а • 10 + b =  34 • 10 + 160 = 340 + 160 = 500

2) Автомобіль за годину проїхав 72 км. Яку відстань він проїде за 3 год, якщо їхатиме так само? 216 кілометрів

72 • 3 = (70 + 2) • 3 = 210 + 6 = 216 (км)

3) У скільки разів 5 т більше за 5 ц; У 10 разів

5 т : 5 ц = 50 ц : 5 ц = 10

У скільки разів 12 дм менше від 60 м. У 2 рази

12 дм : 60 м = 120 м : 60 м = 2

 

Завдання 529 У баку авто було 16 л бензину. Водій залив туди ще 36 л. На поїздку в село вистачило цього бензину, при цьому на кожні 10 км шляху витрачалося 2 л бензину. Яку від­стань проїхало авто? Розв'яжи задачу двома способами.

Короткий запис

2 л  10 км

(16 + 36) л  ? км

Розв'язання

1 спосіб

(16 + 36) : 2 • 10 = 52 : 2 • 10 = 26 • 10 = 260 (км)

2 спосіб

(16 : 2 + 36 : 2) • 10 = (8 + 18) • 10 = 26 • 10 = 260 (км)

Відповідь: авто проїхало 260 кілометрів.

 

Завдання 530 З двох міст, відстань між якими 300 км, назустріч один одному виїхали два мотоци­клісти. Один мотоцикліст проїжджає за годи­ну 40 км, це на 10 км більше, ніж проїж­джає другий. Яка відстань буде між ними через 1 год?

Короткий запис

Вся відстань 300 км

І м.  40 км

ІІ м.  ?, на 10 км менше, ніж І м.

Відстань між ними  ? км

Розв'язання

1) 40  10 = 30 (км)  проїхав ІІ

2) 40 + 30 = 70 (км)  проїхали І і ІІ разом

3) 300  70 = 230 (км)

Відповідь: між ними буде 230 кілометрів через годину.

 

Завдання 531

 х – 5 • 8 = 39

х – 40 = 39

х = 39 + 40

х = 79

79 – 5 • 8 = 39

39 = 39

(х – 230) : 4 = 50

х – 230 = 50 • 4

х – 230 = 200

х = 200 + 230

х = 430

(430 – 230) : 4 = 50

50 = 50 

 78 : 13 = х : 3

6 = х : 3

х = 6 • 3

х = 18

78 : 13 = 18 : 3

6 = 6

Завдання 532 На заправці в баки трьох авто залили а літ­рів пального. У перше — 60 л, у друге — у 2 рази менше. Скільки літрів пального зали­ли у третє авто? Склади вираз. Обчисли його, якщо а = 100.

Короткий запис

Разом а л

І авто  60 л

ІІ авто  ?, у 2 р. менше, ніж І авто

ІІІ авто  ?

Вираз: а  60 + (60 : 2)

Якщо а = 100, тоді а  60 + (60 : 2) = 100  60 + (60 : 2) = 100  60 + 30 = 10 (л)

Відповідь: у третє авто залили 10 літрів пального.

 

Завдання 533 На змаганнях леопард стрибнув у довжину на 7 м, що на 1 м далі, ніж собака. Анти­лопа стрибнула на 4 м далі за собаку і на 7 м далі за жабу. На скільки метрів стрибну­ла кожна тварина?

Короткий запис

Леопард  7 м

Собака  6 м

Антилопа — 10 м

Жаба — 3 м

Що не так на малюнку? Неправильно зображена відстань собаки (мала бути 6 м).

Побудуй діаграму за умови, що □ = 1 м.

Л □□□□□□□

С □□□□□□

А □□□□□□

Ж □□□

 

Завдання 534

15 м : 100 =1500 см : 100 = 15 см

5 м : 10 = 50 дм : 10 = 5 дм

3 ц : 100 = 300 кг : 100 = 3 кг

8 ц : 10 = 800 кг : 10 = 80 кг

5 дм • 40 = 200 дм = 20 м

16 мм • 10 = 160 мм = 16 см

5 т 4 ц : 18 = 54 ц : 18 = 3 ц

5 діб : 6 = 120 год : 6 = 20 год

 

Завдання 535 Уранці від пристані одночасно в різних на­прямках відпливли два катери. Перший з них за годину проходить 12 км, а другий — 15 км. Яка відстань буде між катерами за 3 год? Роз­глянь два випадки.

Розв'язання

1 спосіб

1) 12 + 15 = 27 (км)  відстань між катерами через 1 год

2) 27 • 3 = 81 (км)

2 спосіб

1) 12 • 3 = 36 (км)  пройшов І катер за 3 год

2) 15 • 3 = 45 (км)  пройшов ІІ катер за 3 год

3) 36 + 45 = 81 (км)

Відповідь: за 3 год відстань між катерами буде 81 кілометр.

 

Завдання 536

 х : (27 – 19) = 5

х : 8 = 5

х = 5 • 8

х = 40

40 : (27 – 19) = 5

5 = 5

(39 + 15) : х = 9

54 : х = 9

х = 54 : 9

х = 6

(39 + 15) : 6 = 9

9 = 9 

Завдання 537

510 : 3 + 130 : 5 + 460 : 13 =170 + 26 + ?

640 : 4 + 140 : 5 + 420 : 12 = 160 + 28 + 35 = 223

 

Завдання 538 Перше число а, а друге — у 3 рази більше. Знайди різницю цих чисел.

3а – а = 2а

 

Завдання 539 За 10 хв за допомогою фільтра можна очис­тити 2 л води. Скільки літрів води можна очистити двома такими фільтрами за 20 хв?

Короткий запис

1 ф. за 10 хв  2 л

2 ф. за 20 хв  ? л

Розв'язання

1) 20 : 10 = 2 (р.)  у стільки разів збільшиться час очистки

2) 2 • 2 = 4 (л)  один фільтр за 20 хв

3) 4 • 2 = 8 (л)

Відповідь: можна очистити 8 л води двома такими фільтрами.

 

Завдання 540 Один насос викачує 30 т води за 15 год, а інший — за 10 год. За скільки годин насоси викачають цю воду, якщо працюватимуть разом?

Короткий запис

І насос 30 т  15 год

ІІ насос 30 т  10 год

Разом  ? год

Розв'язання

1) 30 : 15 = 2 (т)  І насос за 1 год

2) 30 : 10 = 3 (т)  ІІ насос за 1 год

3) 2 + 3 = 5 (т)  І і І насоси разом за 1 год

4) 30 : 5 = 6 (год)

Відповідь: насоси викачають цю воду за 6 годин.

 

Завданння 541

540 : 3 + 180 = (300 + 240) : 3 + 180 = 100 + 80 + 180 = 360

64 • 5 + 48 = (60 + 4) • 5 + 48 = 300 + 20 + 48 = 368

500 : 5 • 4 = (500 + 100) : 5 • 4 = (500 : 5 + 100 : 5) • 4 = (100 + 20) • 4 = 400 + 80 = 480

 

Завдання 542

х : 12 = 49 : 7

х : 12 = 7

х = 7 • 12

х = 84

84 : 12 = 49 : 7

7 = 7

х • 8 : 3 = 24

х • 8  = 24 • 3

х • 8  = 72

х = 72 : 8

х = 9

9 • 8 : 3 = 24

24 = 24 

34 : 2 = х – 56

17 = х – 56

х = 17 + 56

х = 73

34 : 2 = 73 – 56

17  = 17

67 - х + 33 = 80

67 - х = 80 – 33

67 - х = 47

х = 67 – 47

х = 20

67 - 20 + 33 = 80

80 = 80 

Завдання 543*

Сума двох чисел 27. Якщо перший доданок збільшити на 16, а другий — зменшити на 8, то чому дорівнюватиме сума?

Нехай a  перший доданок, b  другий доданок, тоді за умовою a + b = 27

Після зміни:

(a + 16) + (b  8) = (a + b) + 16  8 = (a + b) + 8 =27 + 8 = 35

Відповідь: сума дорівнюватиме 35.

 

Завдання 544*

Є 5 частин ланцюга по 3 кільця. Їх треба з'єднати в єдиний ланцюг, не використовуючи додаткових кілець. Яку найменшу кількість кілець потрібно розкувати, а потім знову ску­вати? Чотири

 

Завдання 545 На приготування їжі та миття посуду сім'я з 3 осіб використала за добу 21 л води. Скільки літрів води для цих потреб виста­чить на 7 діб цій сім'ї за такої самої норми споживання?

Короткий запис

1 добу  21 л

7 діб  ? л

Розв'язання

21 • 7 = (20 + 1) • 7 = 140 + 7 = 147 (л)

Відповідь: цій сім'ї вистачить 147 л  води на 7 діб.

 

Заввдання 546

 37 – х = 96 : 6

37 – х = 16

х = 37 – 16

х = 21

37 – 21 = 96 : 6

16 = 16

х – 54 = 9 • 6

х – 54 = 54

х = 54 + 54

х = 108

108 – 54 = 9 • 6

54 = 54 

х : 15 = 34 – 28

х : 15 = 6

х = 6 • 15

х = 90

90 : 15 = 34 – 28

6 = 6 

45 + х = 18 • 5

45 + х = 90

х = 90 – 45

х = 45

45 + 45 = 18 • 5

90 = 90 

Інші завдання дивись тут...