Мова та мовлення

Вправа 9. Прочитайте. Визначте стиль уривка. Дайте відповідь на запитання: як пов'язані мова і мовлення?

Розрізняють мовлення багате й бідне. Багатим мовлення нази­вають тоді, коли в ньому зрідка повторюються ті самі слова, коли урізноманітнена мовна структура. А це, у свою чергу, залежить від запасу мовних засобів (слів, їхніх синонімів, моделей слово­сполучень і речень, запасу інтонацій). Багатство мовлення люди­ни залежить, по-перше, від знання нею мови, по-друге, від багат­ства мови, якою вона послуговується.

Багатство української мови забезпечує можливість висловити свої думки й почуття точно, виразно, образно. Проте необхідно бути обізнаним із різноманітністю граматичних форм слів і син­таксичних конструкцій (речень), навчитися граматично оформ­лювати думку відповідно до мети й умов спілкування. Важливо опанувати словниковий склад мови, що неможливо без уміння ко­ристуватися словниками.

Новий «Академічний тлумачний словник української мови» матиме дві версії — паперову та електронну. Очевидно, спершу кожний том буде представлено в Інтернеті, потім — у вигляді ла­зерного диска, а відтак черга дійде до книжкового багатотомника. Без нього цей благородний проект буде, ясна річ, не завершеним. (З журналу «Дивослово»)

Якщо добре вивчати мову, відповідно буде багате мовлення.

Лексичне значення виділених слів з'ясуйте за Тлумачним словничком, поданим у кінці підручника.

Версія (франц.) — одне з кількох тлумачень певного факту, події.

Проект (від лат. projectus – кинутий вперед) - сукупність документів, необхідних для виготовлення дечого, попередній текст якого-небудь документа, щось незакінчене, намічене лише в загальних рисах, задуманий план дій; задум, намір.

Для чого укладають словники? Які словники вам відомі? Яким словником ви користуєтеся найчастіше? Чому?

У словниках систематизують досягнуті знання певної науки. Мовні словники бувають різними : тлумачний, орфографічний, фразеологічний, іншомовні, словник синонімів, слів іншомовного походження, словник антонімів.

Розкажіть про роль словників у житті школяра. Як ви вважаєте, навіщо потрібні словники дорослим людям? Школярі користуються орфографічним словником, тлумачним, фразеологічним, орфоепічним, словником синонімів, словником слів іншомовного походження, англо-українським словником. Ніхто не може запамятати усі слова, тому при потребі звертається до словників.